Zákon, kterým se mění zákon, o civilním letectví a o změně a doplnění zákona, o živnostenském podnikání ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 23. 12. 2022 v částce 195 publikován zákon č. 431/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinné od 1. 1. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 39 a 40, která nabývají účinnosti 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-431

Zveřejnění aktuality: 23. 12. 2022