Zákon, kterým se mění zákon, o dani z přidané hodnoty, o daních z příjmů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 2. 12. 2022 v částce 167 publikován zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Je účinné od 1. 1. 2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (3. 12. 2022).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-366

Zveřejnění aktuality: 02. 12. 2022