Zákon, kterým se mění zákon o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ve Sbírce zákonů byl dne 6. 10. 2023 v částce 142 publikován zákon č. 303/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Je účinné od 1. 11. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti 1. 7. 2028.

Poznámka:
Jde zejména o § 10b odst. 3 vložené novelou do zákona o dráhách.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-303

Zveřejnění aktuality: 06. 10. 2023