Zákon, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2023 v částce 97 publikován zákon č. 202/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinné od 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. V až VIII, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2026.

Zejména jde o čl. V a VI, které obsahují změnu zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zřízení vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzv. „zákon o vysokorychlostním internetu“ a čl. VII, který obsahuje změnu zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-202

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2023