Zákon, kterým se mění zákon, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 28. 12. 2022 v částce 205 publikován zákon č. 457/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinné od 1. 1. 2023, s výjimkou čl. I bodu 6, který nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Poznámka:
Novela upravuje zřizování datových schránek a změny v § 15 odst. 3 až 5 zákona se týkají výslovně ČKA, ČKAIT a ČÚZK.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-457

Zveřejnění aktuality: 28. 12. 2022