Zákon, kterým se mění zákon, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 9. 8. 2022 v částce 107 publikován zákon č. 232/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 10. 8. 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bod 4, které nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-232

Zveřejnění aktuality: 09. 08. 2022