Zákon, kterým se mění zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 31. 12. 2023 v částce 267 publikován zákon č. 469/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinný od 1. 1. 2024, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodů 79, 80, pokud jde o § 28 odst. 1 písm. i), 90, pokud jde o § 30 odst. 3, 120, 121, 123, 130, 138, pokud jde o § 91 odst. 5 písm. s), 146, 147, 150 a 151, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení,
b) ustanovení čl. I bodu 73, pokud se jedná o § 25 odst. 11 písm. m), které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2024, a
c) ustanovení čl. VIII bodů 7 až 10, 14, 16, 17, 19 až 21, 28, 29 a 40, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-469

Zveřejnění aktuality: 31. 12. 2023