Zákon, kterým se mění zákon, o pozemních komunikacích, a zákon, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 27. 6. 2022 v částce 83 publikován zákon č. 178/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je účinnost od 1. 7. 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti 1. 7. 2023 a ustanovení čl. I bod 15, které nabývá účinnosti 1. 10. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-178

Zveřejnění aktuality: 27. 06. 2022