Zákon, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 9. 2023 v částce 126 publikován zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinné od  1. 1. 2024 s výjimkou ustanovení:

a) čl. I bodu 155, které nabývá účinnosti 1. 7. 2024 a
b) čl. V, které nabývá účinnosti 31. 12. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-271

Zveřejnění aktuality: 14. 09. 2023