- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu – GP (TP 1.9.8)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Jindřich Řičica, doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

Stav: vydání 2017

Anotace:
Protokolární soupis sloužící k prověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP). Samostatné přílohy slouží jako pomůcka k sestavení Revizního protokolu. Uvádí podrobná doporučení pro rozsah geotechnického průzkumu podle ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí-část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy, přílohy B3, s dalšími doporučeními a komentáři autorů podle osvědčených tuzemských zkušeností. Poskytují také návod k zatřiďování do geotechnických kategorií.

Upozornění k textu

Obsah

  Úvod
1 Revizní protokol geotechnického průzkumu (GP)
2 Návod k zatřiďování do geotechnických kategorií
3 Podrobná doporučení pro rozsah GP
3.1 Základy – všeobecná doporučení
3.2 Plošné základy – patky a pasy bez vzájemné interakce
3.3 Plošné základy – patky a pasy se vzájemnou interakcí
3.4 Plošné základy – základové desky
3.5 Pilotové základy (upraveno pro v ČR převládající vrtané piloty)
3.6 Inženýrské stavby (mosty, vysoké konstrukce apod.)
3.7 Základy vodohospodářských konstrukcí
3.8 Hluboké výkopy
3.9 Těsnicí stěny
3.10 Liniové konstrukce – násypy a výkopy
3.11 Ostatní liniové konstrukce dopravních staveb
3.12 Rýhy pro produktovody
3.13 Malé tunely a podzemní kaverny
3.14 Horninové kotvy


ÚVOD

Tento protokolární soupis slouží jako pomůcka k prověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP). Podle okolností daného návrhu rozhodne projektant, u které části stavby, popřípadě u kterých staveb, je třeba dostatečnost GP prověřit. O potřebě použití tohoto protokolu v případě staveb spadajících do 1. geotechnické kategorie (1.GK) proto rozhodne projektant jen ve zcela výjimečných případech. Naopak obzvláště je protokol potřebný pro práce speciálního zakládání staveb a pro náročné geotechnické konstrukce. Tato potřeba vyplývá zejména z předpokladů tzv. technologických evropských norem pro práce speciálního zakládání staveb, vypracovaných technickou komisí CEN/TC 288 „Provádění speciálních geotechnických prací“, v jejich revidovaných zněních zaváděných od roku 2015. Je uvedena v požadavcích společné kapitoly těchto norem – 5. Geotechnický průzkum podle ČSN EN 1997 (ve všech částech)“, se zdůrazněním ohledu na dostatečnou hloubku a rozsah průzkumů. V čl. 5.1.3 této kapitoly je pak přímý požadavek, že pro návrh a provedení geotechnické konstrukce musí být prověřena dostatečnost geotechnického průzkumu. Z tohoto prověření vyplývá v dalším článku normy povinnost provést v případě zjištěné nedostatečnosti dodatečný geotechnický průzkum.

Revizní protokol GP je založen na kontextu výše uvedených norem. Protokol slouží všem účastníkům výstavby k prověření stavu prozkoumanosti stavenišť v dané fázi stavby a též jako podklad k jednání o dalším postupu. Přílohami k sestavení protokolu jsou:

Protokol má formu tabulky a obsahuje základní geotechnické údaje pro všechny fáze výstavby, resp. průzkumu pro geotechnickou konstrukci a pro všechny její složitosti. Jeho využití závisí na konkrétních okolnostech daného návrhu geotechnické konstrukce.


1 REVIZNÍ PROTOKOL GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU (GP)

Projekt: ……………………………………….

Obsah protokolu

1 Všeobecné informace

2 Přehled průzkumu

3 Klasifikace do geotechnických kategorií

4 Průzkum pro 1. geotechnickou kategorii

5 Průzkum pro 2. geotechnickou kategorii

6 Průzkum pro 3. geotechnickou kategorii

Návod k vyplnění protokolu

Postupujte po jednotlivých bodech (parametrech GP či požadavcích na GP) v tabulce. Pro každý bod proveďte zhodnocení podle informací dostupných v GP s ohledem na aktuální fázi a požadavky návrhu. Zhodnocení je buď ve formátu vyznačení platných možností (zaškrtávací pole) nebo vyžaduje textové doplnění informací. Výsledek pro každý bod vyznačte výběrem jedné ze tří možností – vyhovuje, nevyhovuje, není relevantní. Popisné body nevyžadují vyznačení výsledku. Sloupec s poznámkou je k dispozici pro komentář ke zhodnocení nebo výsledku, je-li třeba. Podrobný návod k zatřiďování do geotechnických kategorií je obsažen v kap. 2. Doporučení pro rozsah geotechnických průzkumných prací, vůči kterým je možné průzkum hodnotit, jsou předmětem kap. 3.

1 Všeobecné informace

Předmět / parametr průzkumu / požadavek na průzkum Zhodnocení Poznámka Výsledek
Vyhovuje Nevyhovuje Není relevantní
1.1 Popis/charakteristika návrhu     pouze popis
1.2 Rozsah (popis) geotechnických prací     pouze popis
1.3 Zprávy o geotechnickém průzkumu, které jsou k dispozici □ zpráva pro aktuální fázi návrhu
□ zprávy předchozích fází návrhu
□ relevantní zprávy z blízkých stavenišť (jiné návrhy)
 
1.4 Archivní rešerše geologie, podmínek základové půdy, podzemní vody □ byla provedena, je k dispozici
□ byla provedena, ale není k dispozici
□ nebyla provedena
 
1.5 Přítomnost zásadních rizik □ významné hydrologické nebo hydraulické účinky
□ poklesy základové půdy
□ záplavy
□ zemětřesení
□ laviny □ tečení bahna
□ jiné ………………
□ žádné z uvedených
 
1.6 Etapa geotechnického průzkumu, která je k dispozici □ rešerše / studie
□ předběžný
□ podrobný
□ doplňkový
□ jiný ………………
 
1.7 Omezení proběhlého geotechnického průzkumu □ nejsou známa
□ ano, kvůli omezení přístupu pro provedení sond (stávající budovy, inženýrské sítě)
□ ano, jiná ………
 
1.8 Modifikace návrhu geotechnických prací (alternativní návrh) □ stavba podle návrhu objednatele, alternativy se nepřipouští
□ návrh objednatele, připouští se alternativní návrh zhotovitele
□ návrh geotechnických prací dodává zhotovitel
 
1.9 Doplňkový průzkum □ probíhá
□ není nutný
□ neprobíhá, ale je třeba zajistit
 
1.10 Kontaminace staveniště, staré ekologické zátěže □ není relevantní nebo se neočekává
□ očekává se podle dostupných dokumentů nebo místních zkušeností
□ je pojednána v průzkumu
□ není pojednána v průzkumu
 
1.11 Nevybuchlá munice □ je relevantní
□ není relevantní
□ je pojednána v průzkumu
□ není pojednána v průzkumu
 
1.12 Geotechnický monitoring □ není relevantní
□ je relevantní a bude probíhat
□ je relevantní, ale není zajištěn / plánován
 
1.13 Geotechnická kategorie (GK) □ není v průzkumu určena
□ průzkum předpokládá 1. GK
□ průzkum předpokládá 2. GK
□ průzkum předpokládá 3. GK
 

2 Přehled průzkumu

Předmět / parametr průzkumu / požadavek na průzkum Zhodnocení Poznámka Výsledek
Vyhovuje Nevyhovuje Není relevantní
2.1 Datum průzkumu     pouze popis
2.2 Vlastnosti (parametry) základových půd (zejména pevnost a stlačitelnost, popř. technologické vlastnosti jako např. zhutnitelnost) Jsou provedeny přímé (laboratorní) zkoušky mechanických vlastností:
□ ano
□ ne
Jsou provedeny nepřímé zkoušky mechanických vlastností (např. penetrace):
□ ano
□ ne
Jsou poskytnuty „odvozené hodnoty“ parametrů:
□ ano
□ ne
 
2.3 Typ a rozsah průzkumných prací (sond) Plošné pokrytí staveniště sondami je:
□ adekvátní
□ neadekvátní
Hloubka průzkumných prací je:
□ adekvátní
□ neadekvátní
Typ a způsob provedení sond je:
□ adekvátní
□ neadekvátní
Rozsah průzkumných prací umožňuje provedení a posouzení alternativních návrhů geotechnických prací:
□ ano
□ ne
Průzkum poskytuje dostatek informací pro stanoveních charakteristických hodnot mechanických vlastností půd:
□ ano
□ ne
Průzkum poskytuje dostatek informací o výskytu, hloubce, režimu a chemizmu podzemní vody:
□ ano
□ ne
 
2.4 Požadavky pro příslušnou geotechnickou kategorii (GK) Průzkum splňuje požadavky pro:
□ 1. GK
□ 2. GK
□ 3. GK
Návrh (geotechnické práce) vyžaduje přístup podle:
□ 1. GK
□ 2. GK
□ 3. GK
 
2.5 Obsah geotechnického průzkumu Existuje rozpor mezi stávajícími dokumenty geotechnického průzkumu?
□ ano
□ ne
Jsou zahrnuty základové podmínky přilehlých konstrukcí a inženýrských sítí?
□ ano
□ ne
Odpovídá vyhodnocení geotechnických informací podle Eurokódu 7-2, čl. 6.3
□ ano
□ ne
Průzkum pojednává zvláštní témata jako radon, kontaminaci, stará důlní díla, bludné proudy apod.
□ ano
□ ne
□ není relevantní
□ jiné …….
 
2.6 Uvážení geotechnických rizik pro zhotovitele zakládání Vyznačte rizika relevantní pro návrh:
□ kaverny
□ velmi měkké zeminy
□ artézská podzemní voda
□ kolísání hladiny podzemní vody
□ chemismus prostředí
□ balvany
□ ukloněný nebo vysoce proměnlivý povrch skalního podloží
□ rychlost proudění podzemní vody
□ vliv antropogenní činnosti ……….
□ jiné ………………
Dává průzkum dostatek informací pro zhodnocení výše vyznačených rizik:
□ ano
□ ne
 

3 Klasifikace do geotechnických kategorií (GK)

Předmět / parametr průzkumu / požadavek na průzkum Zhodnocení Poznámka Výsledek
Vyhovuje Nevyhovuje Není relevantní
3.1 Stavba □ malá a jednoduchá => 1. GK
□ běžná => 2. GK
□ obtížná => 3. GK
  pouze zatřídění
3.2 Stabilita / únosnost □ postačuje návrh s pomocí všeobecných inženýrských znalostí a zkušeností => 1. GK
□ návrh vyžaduje běžnou geotechnickou znalost nebo zkušenost => 2. GK
□ návrh vyžaduje zvláštní nebo hlubokou geotechnickou znalost nebo zkušenost => 3. GK
  pouze zatřídění
3.3 Potřeba účasti autorizovaného inženýra pro obor geotechnika □ 1. GK => účast autorizovaného inženýra pro obor geotechnika není nutná
□ 2. GK => účast autorizovaného inženýra pro obor geotechnika se doporučuje (nebo přítomnost zkušeného autorizovaného inženýra v příbuzném oboru relevantním pro daný návrh)
□ 3. GK => účast autorizovaného inženýra pro obor geotechnika je nutná
  pouze doporučení pro účast autorizovaného geotechnika

4 Průzkum pro 1. geotechnickou kategorii

Předmět / parametr průzkumu / požadavek na průzkum Zhodnocení Poznámka Výsledek
Vyhovuje Nevyhovuje Není relevantní
4.1 Je podrobný geotechnický průzkum nutný? □ podrobný průzkum není nutný, postačí údaje zpracované podle znalostí z blízkých lokalit
□ podrobný geotechnický průzkum je nutný, pro nedostatek informací je třeba prostupovat podle pravidel pro 2. GK
 
4.2 Minimální rozsah geotechnického průzkumu Minimální rozsah:
□ rešerše informací o horninovém prostředí a podzemní vodě – archivní průzkumy, geologické podklady, blízké návrhy, všeobecná místní zkušenost
□ prohlídka a šetření na lokalitě
□ návštěva a prohlídka hlubokých výkopů
□ 1–2 sondy
 

5 Průzkum pro 2. geotechnickou kategorii

Předmět / parametr průzkumu / požadavek na průzkum Zhodnocení Poznámka Výsledek
Vyhovuje Nevyhovuje Není relevantní
5.1 Minimální rozsah geotechnického průzkumu □ polní průzkum s jádrovými vrty
□ laboratorní nebo polní zkoušky vlastností základové půdy
□ záznam o stavu hladin podzemní vody
□ chemismus podzemní vody
 
5.1.1 Požadavek na jádrové vrty Minimální požadavek:
□ pro identifikaci vrstev základové půdy
□ pro potřebný odběr porušených i neporušených vzorků
□ pro měření podzemní vody Dodatečné požadavky
□ pozorovací vrt nebo instalace piezometrů pro zaznamenávání úrovně hladin podzemí vody vč. změn v čase
 
5.1.2 Statické penetrační sondy CPT (jako doplnění k jádrovým vrtům) □ délka sond CPT odpovídá hloubce vrtů
□ vzdálenost mezi CPT a budoucí hranicí plánované stavby < 5 m
□ prokázaná korelace CPT s blízkým vrtem
 
5.1.3 Dynamické penetrační sondy DP (jako doplnění k jádrovým vrtům) □ délka sond DP odpovídá hloubce vrtů
□ vzdálenost mezi DP a budoucí hranicí plánované stavby < 5 m
□ prokázaná korelace DP s blízkým vrtem
 
5.2 Laboratorní zkoušky Typy zkoušek:
□ zrnitost, objemová hmotnost a indexové vlastnosti □ zkoušky pevnosti
□ deformační zkoušky
□ chemizmus podzemní vody
□ technologické zkoušky (např. zhutnitelnost)
 

6 Průzkum pro 3. geotechnickou kategorii

Předmět / parametr průzkumu / požadavek na průzkum Zhodnocení Poznámka Výsledek
Vyhovuje Nevyhovuje Není relevantní
6.1 Je nutný podrobnější průzkum než pro 2. GK? □ ne
□ ano
 
6.2 Zvláštní pozornost důvodům, proč byla stavba zařazena do 3. GK Existuje doplňující průzkum k těmto důvodům ve smyslu Eurokódu 7-2, čl. 1.1.2 (4)?
□ ano
□ ne
—–
□ jsou třeba speciální laboratorní zkoušky pro určení specifických parametrů základové půdy
□ jiné …………………………..
 


2 NÁVOD K ZATŘIĎOVÁNÍ DO GEOTECHNICKÝCH KATEGORIÍ

Tato kapitola doplňuje ustanovení normy ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, při zatřiďování stavby do geotechnických kategorií (GK), jež je nedostatečně pojednáno ve stávající Národní příloze k této normě.

Geotechnické kategorie jsou určeny na základě stupně složitosti návrhu celé stavební konstrukce, podmínek základové půdy a jejich interakce v geotechnickém prostředí, jakož i podle třídy rizika.

Třídy rizika

V souladu s ČSN EN 1990 „Zásady navrhování konstrukcí“, čl. B.3.1 – podle tab. B.1 normy:

Geotechnické kategorie

1. geotechnická kategorie:

2. geotechnická kategorie:

3. geotechnická kategorie:

Upřesnění geotechnických kategorií

1. geotechnická kategorie je vyhrazena pro:

a) Jednoduché konstrukce jako jsou:

b) Staveniště, kde je přirozený povrch terénu téměř vodorovný a spolehlivá místní zkušenost uvádí, že základová půda není náchylná k sedání, (a nepodléhá bobtnání nebo smršťování); v případě zakládání na horninách skalních je zaručeno, že tento typ horniny nepodléhá rozkladu nebo rozpad.

c) Staveniště, kde nejsou výkopy prováděny pod hladinou podzemní vody.

d) Staveniště, kde nové konstrukce nebo stavby nepředstavují riziko pro sousední konstrukce, (např. budovy, dopravní cesty, produktovody, inženýrské sítě atd.).

e) Staveniště, kde nejsou očekávány vnější vlivy, které mohou být nebezpečné nebo mohou zvýšit složitost návrhu či provádění, (např. blízká jezera, podemletý terén, poklesy půdy vlivem poddolování nebo kaveren).

2. geotechnická kategorie je vyhrazena pro:

Konstrukce a podmínky základové půdy, pro které neplatí 1. GK a pro které, z hlediska jejich složitosti, není třeba uplatnit 3. GK, patří do 2. GK. Typickými základovými konstrukcemi spadajícími do 2. GK jsou běžné konstrukce speciálního zakládání staveb, jako piloty, mikropiloty, podzemní stěny, sloupy tryskové injektáže a kotvy, pokud tyto konstrukce v důsledku svých zvláštností nespadají do 3. GK.

3. geotechnická kategorie je vyhrazena pro:

Podmínky 3. geotechnické kategorie zahrnují následující:

a) Konstrukce jako jsou:

b) Složité místní podmínky základové půdy, jako jsou náplavy o nízkém geologickém stáří a nepravidelné mocnosti vrstev, nestabilní svahy, formace s nepravidelnou geologickou strukturou, rozpínavé a kolapsibilní zeminy a skalní horniny.

c) Skalní horniny s tendencí k rozkladu, (např. sůl, sádrovec a skalní horniny s proměnlivou pevností) nebo projevující poruchové zóny nebo plochy diskontinuit s nevhodnou orientací.

d) Výskyt artézské podzemní vody.

e) Konstrukce vystavené seizmickému zatížení s návrhovým zrychlením základové půdy větším než 0,10 g (podle mapy seizmických oblastí ČR).

f) Konstrukce nebo stavební práce, které představují riziko pro okolí, nebo kde okolí může pravděpodobně nepříznivě ovlivnit konstrukční stabilitu nebo bezpečný provoz.

g) Konstrukce na poddolovaném území a v místech podléhajících poklesům nebo v místech s neřízenými zásypy.


3 PODROBNÁ DOPORUČENÍ PRO ROZSAH GP

Tato doporučení vycházejí z normy ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy, příloha B3 – Příklady doporučení pro rozmístění a hloubku průzkumu. Návrhy na rozsah GP jsou zde zjednodušeně přeformulovány a přehledně uspořádány tabelárně, aby bylo zřejmé doplnění komentáři a poznámkami autorů podle osvědčených tuzemských zkušeností.

 Doplňky autorů jsou označeny kurzívou.


3.1 ZÁKLADY – VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

Všeobecné poznámky:


3.2 PLOŠNÉ ZÁKLADY – PATKY A PASY BEZ VZÁJEMNÉ INTERAKCE

Hloubka průzkumu:

\begin{gathered}
z_\text{a}\ge2b_\text{b}
\end{gathered}

kde je

bb … menší rozměr (šířka) základu

Teoreticky: minimální hloubka je 1 až 3násobek šířky základu

Prakticky: 5 až 10 m pod základovou spáru


3.3 PLOSNÉ ZÁKLADY – PATKY A PASY SE VZÁJEMNOU INTERAKCÍ

Hloubka průzkumu:

\begin{gathered}
z_\text{a}\ge3b_\text{b}
\end{gathered}

kde je

bb … menší rozměr (šířka) základu,

\begin{gathered}
z_\text{a}\ge6\text{m}
\end{gathered}

Teoreticky: minimální hloubka je 1 až 3násobek šířky základu

Prakticky: 5 až 10 m pod základovou spáru


3.4 PLOŠNÉ ZÁKLADY – ZÁKLADOVÉ DESKY

Hloubka průzkumu: podle obr. 1 odpovídá za šířce základové desky bB

Obr. 1  Základová deska


3.5 PILOTOVÉ ZÁKLADY (UPRAVENO PRO V ČR PŘEVLÁDAJÍCÍ VRTANE PILOTY)

Minimální hloubka průzkumu:

\begin{gathered}
z_\text{a}\ge2D_\text{F},\space\text{resp.}\space\space z_\text{a}\ge2b_\text{g}
\end{gathered}

kde je

DF … pro osamělé piloty průměr piloty v patě, obr. 2

bg … pro skupiny pilot šířka pilotové skupiny, obr. 2

Průzkumnými vrty dosažení skalní horniny tř. R1 – R3, popř. zavrtání do horniny tř. R4 nejméně 3,0 m

Obr. 2  Osamělé piloty a skupina pilot


3.6 Inženýrské stavby (mosty, vysoké konstrukce apod.)

Množství: 2 až 6 průzkumných sond na jeden základ.

Vzdálenost sond: síť o straně 15–40 m.

Hloubka průzkumných sond pod základovou spáru:

\begin{gathered}
z_\text{A}\ge3b_\text{F}
\end{gathered}

kde je

bF … šířka základu zA ≥ 6 m


3.7 Základy vodohospodářských konstrukcí

Vzdálenost sond: rozteč 25–75 m v příslušném řezu.

Hloubka průzkumných sond pod základovou spáru:

řídící velikostí za pod úroveň základové spáry je velikost hydrostatického tlaku,

nejméně však za ≥ 6 m.


3.8 Hluboké výkopy

Hloubka průzkumných sond podle obr. 3 pro případy:

a) hladina podzemní vody je pod úrovní dna výkopu (obr. 3a)

\begin{gathered}
z_\text{a}\ge0{,}4h
\end{gathered}
\begin{gathered}
z_\text{a}\ge(t+2{,}0\text{m})
\end{gathered}

b) hladina podzemní vody je nad úrovní dna výkopu (obr. 3b)

\begin{gathered}
z_\text{a}\ge(H+2{,}0\text{m})
\end{gathered}
\begin{gathered}
z_\text{a}\ge(t+2{,}0\text{m})
\end{gathered}

jestliže v rámci této hloubky není zastižena žádná méně propustná vrstva základové půdy, potom

\begin{gathered}
z_\text{a}\ge(t+5{,}0\text{m})
\end{gathered}

kde je

h … hloubka výkopu,

H … výška hladiny podzemní vody nad úrovní dna výkopu,

t … délka vetknutí pažící konstrukce

Obr. 3  Hloubka průzkumných sond pro hluboké výkopy s existující hladinou podzemní vody (a) pod a (b) nad úrovní dna výkopu


3.9 Těsnicí stěny

Hloubka průzkumných sond podle obr. 4:

z_\text{a}\ge2\text{m} pod povrch nepropustné vrstvy.

z_\text{a}\ge5\text{m} pod patu těsnicí stěny, není-li dosažena nepropustná vrstva základové půdy,

Vzdálenost sond: rozteč 25–50 m

Obr. 4  Hloubka průzkumných sond pro těsnicí stěny, je-li průzkumem dosažena nepropustná vrstva


3.10 Liniové konstrukce – násypy a výkopy

Vzdálenost sond: rozteč 20–200 m Hloubka průzkumných sond pod terén (obr. 5):

a) pro násypy:

\begin{gathered}
8{,}h< z_\text{a}<1{,}2h
\end{gathered}
\begin{gathered}
z_\text{a}\ge6\text{m}
\end{gathered}

b) pro výkopy:

\begin{gathered}
z_\text{a}\ge2\text{m}
\end{gathered}
\begin{gathered}
z_\text{a}\ge0{,}4h
\end{gathered}

kde je

h … výška násypu nebo hloubka výkopu

Obr. 5  Hloubka průzkumných sond pro násypy a výkopy


3.11 Ostatní liniové konstrukce dopravních staveb

Hloubka průzkumných sond (obr. 6):

z_\text{a}\ge 2\text{m} pod úroveň dna výkopu

Obr. 6  Hloubka průzkumných sond pro ostatní liniové konstrukce dopravních staveb


3.12 Rýhy pro produktovody

Hloubka průzkumných sond (obr. 7):

z_\text{a}\ge2\text{m} pod nejnižší úroveň dna výkopu,

\begin{gathered}
z_\text{a}\ge1{,}5b_\text{Ah}
\end{gathered}

kde je

bAh … šířka výkopu

Obr. 7  Hloubka průzkumných sond pro rýhy pro produktovody


3.13 Malé tunely a podzemní kaverny

Hloubka průzkumných sond (obr. 8):

\begin{gathered}
b_\text{Ab}< z_\text{a}<2b_\text{Ab}
\end{gathered}

kde je

bAb … označení podle obr. 8

Obr. 8  Hloubka průzkumných sond pro malé tunely a kaverny


3.14 Horninové kotvy