Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o možnostech energetických úspor. Prostřednictvím kampaně Chytrá volba chce vnést nové impulzy do vnímání úspor energie, podpořit aktivní řízení spotřeby v domácnostech, firmách i veřejné správě, a přispět tak k lepšímu využívání energie. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-spousti-kampan-chytra-volba–cechum-ma-pomoci-vyhledavat-prilezitosti-k-usporam-energie–257407/

Stanovisko se týká praktické implementace § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticky-audit-a-posudek/stanovisko-mpo-a-sei-k-povinnosti-provest-energeticky-audit–257342/

Zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl publikován dne 13. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 163. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-403

Vláda na svém jednání 5. 10. 2020 vzala na vědomí výsledky studie proveditelnosti k projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a uložila ministru dopravy zahájit přípravu části Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle). https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Investorska-priprava-tohoto-useku-v-zadnem-pripade

Vyhláška o digitální technické mapě kraje č. 393/2020 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů dne 6. 10. 2020, částka 159, nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Kancelář ombudsmana vydala aktualizovaný sborník Odstraňování staveb II, který je určen stavebníkům, i těm, kdo se cítí být stavební činností dotčeni na svých právech. Vysvětluje základní pojmy, instituty a principy veřejného stavebního práva spojené s oblastí odstraňování staveb.