Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech. Výklad pojmů (MP 8.2)

Tato pomůcka pojednává o udržování, změny a obnov dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU, především ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách. Konkrétní technické požadavky, řešení a postupy při navrhování a provádění staveb obsahují české technické normy (ČSN), případně do soustavy českých technických norem převzaté evropské a mezinárodní normy (EN, ISO).

Ochranná a bezpečnostní pásma (MP 10.3)

Tato pomůcka pojednává o ochranných pásmech, bezpečnostních pásmech, hygienických pásmech, resp. pásmech obdobného významu. Obsahuje souhrn příslušných ustanovení právních předpisů, upravujících uvedená pásma, jejich vyhlašování, rozsah a způsob ochrany dotčeného území a další relevantní ustanovení k této problematice, potřebná pro přípravu a provádění, resp. i užívání staveb.