Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1)

Pomůcka TP 1.21.1 se věnuje udržovacím pracím, při kterých hrozí riziko pádu z výšky nebo do hloubky. Tyto práce jsou vždy spojeny s rizikem vážného úrazu. Údržbu je nutné provádět v každém ročním období a za nepříznivých povětrnostních podmínek. Tyto skutečnosti ještě zvyšují riziko, které pracovníkům hrozí. Pomůcka je věnována pravidlům a předpisům souvisejícím s údržbou, konkrétním příkladům řešení, revizi zadržovacích systémů a systémů zachycení půdu a základním pravidlům montáže kotvicích zařízení a je bohatě ilustrována.

Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)

Pomůcka prozatím obsahuje texty, které se zabývají bezpečností vstupů do šachet. Doplňuje TP 1.21 Zadržovací systémy. Další pomůcky, průběžně zpracovávané se budou týkat ochranných zábradlí, záchytných konstrukcí, sítí a mříží; pevných kovových žebříků pro stavby; bezpečnost strojních zřízení – trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením; trvale připevněných střešních žebříků, pracovních plošin a žebříků na cisternové vozy; izolačních žebříků pro práce pod napětím; přenosných žebříků pro hasiče; nastavovacích žebříků, půdních schodů žebříkového typu a vybavení plaveckých bazénů (žebříky, žebříková schodiště a madla).

Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů (TP 1.22)

Informace o problematice stavebních úprav budov s ohledem na výskyt netopýrů. Základní informace o netopýrech, které jsou důležité pro pochopení celé problematiky, a od kterých se rovněž odvíjí doporučené postupy při plánování a realizaci stavebních projektů. Nejdůležitější právní předpisy, které se zabývají ochranou netopýrů, a podle kterých je nutné postupovat v případě stavebních úprav budov, kde se netopýři vyskytují. Konkrétní postupy a vhodná technická řešení pro různé typy budov, včetně možností řešení nejčastějších problémových situací a příkladů kompenzačních opatření. V příloze jsou uvedeny modelové příklady konkrétních lokalit v ČR, kde již byla popsaná opatření realizována.

Intenzifikace čistíren odpadních vod – energetický pohled (TP 1.23.1)

Tato pomůcka poskytuje pohled na vyvíjející se možnosti energetických úspor při čištění odpadních vod. Po všeobecném úvodu jsou popsány možnosti optimalizace procesů ČOV a získávání energie z odpadních vod v příkladech, zejména ze zahraničí. Je popsáno přístrojové vybavení, strojní zařízení, recyklace energie, možnosti intenzifikace procesů a jejich metody a další zdroje energie na ČOV.

Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech (TP 1.25)

Pomůcka představuje základního návod pro strategii plánování a návrh vnitřních rozvodů sítí elektronických komunikací v budovách vzhledem k vnitřnímu prostředí, způsobu využití, příslušenství a celkové infrastruktuře tak, aby mohly být dodrženy právní a normativní požadavky kladené na provoz těchto rozvodů. Formou praktických doporučení, včetně variant postupů a provedení dává stavebním odborníkům podklad pro přípravu vnitřních rozvodů, aby jejich instalace mohla proběhnout bez nutnosti opakovaných zásahů do stavebních konstrukcí.

Vnitřní optické rozvody v bytových domech (TP 1.25.1)

Pomůcka popisuje jednotlivé instalační metody, používané pro realizaci telekomunikačních optických rozvodů v bytových domech až po jejich zakončení na straně zákazníka. Navazuje na pomůcku TP 1.25. Je vhodná nejen pro projektanty optických telekomunikačních rozvodů, ale i pro širší odbornou a laickou veřejnost z řad projektantů, architektů nebo například pro sdružení vlastníků bytových domů.

Pozemkové úpravy (TP 1.27)

Pomůcka TP 1.27 popisuje historii počátků pozemkových úprav v českých zemích, jejich předmět a formy, proces pozemkových úprav a jejich provádění, včetně průzkumu terénu, zaměření polohopisu a výškopisu, soupisu nároků vlastníků, opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí atd.

Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK (TP 1.30.6)

Pomůcka je určena pro projektanty řešící rekonstrukce, opravy domů a bytů v panelových domech konstrukčního systému HK 60 a HK 69 východočeské varianty panelového systému T 08 B realizovaných v letech 1969 – 1975.

Panelové soustavy Olomouckého kraje (TP 1.30.7)

Pomůcka je určena pro projektanty řešící rekonstrukce, opravy domů a bytů v panelových domech konstrukčního systému G57 Ol, T 06 B Ol a P1.11 Ol v Olomouckém kraji. Ve všech krajích byly samostatné materiálové varianty obvodových plášťů, ale i vývoj úprav vnitřních nosných konstrukcí stropů a stěn šel mnohdy v krajích odlišně a probíhalo mnoho racionalizací.

Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1 ed. 2 (TP 2.2)

Účelem pomůcky je stanovit složení, požadavky a kritéria shody cementů pro obecné použití. Zahrnuje všechny cementy pro obecné použití, které byly příslušnými národními normalizačními orgány v rámci CEN označeny jako tradiční a dobře osvědčené. Byly zavedeny druhy, vycházející ze složení a třídění založeného na pevnosti s cílem zařadit různé cementy.