Solární tepelné soustavy (MP 1.6.11)

Pomůcka přibližuje problematiku solárních tepelných soustav a jejich využití pro ohřev vody a vytápění. Zabývá se sluneční energií, jejím původem, šířením, geometrií a měřením veličin slunečního záření. Popisuje konstrukce, druhy a funkce solárních kolektorů a zásobníků tepla, jejich zkoušení a systémy certifikace. Uvádí zásady pro navrhování a zapojování soustav. V kapitole 10 uvádí klimatické údaje pro navrhování solárních soustav.

Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov (TP 1.8.6)

Tento katalog byl zpracován v roce 2012 a je zde zveřejněn pouze jako archivní materiál. Popisuje vlastnosti materiálů a výrobků, které jsou stále používány, ale není aktualizován ani doplňován.

Jedná se o katalog vlastností materiálů pro vnitřní a vnější úpravy obvodových konstrukcí, který je zpracován ve formě katalogových listů. V jednotlivých listech jsou obsaženy tepelné vlhkostní a filtrační vlastnosti daného materiálu (vedle názvu, popisu a použití). Vedle katalogových listů se uvádí i přehled materiálů některých výrobců se základními vlastnostmi (objemová hmotnost, součinitel tepelné vodivosti, faktor difuzního odporu, měrná tepelná kapacita).