Geotechnika v historii technologií (R 11.1)

Vydala: Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb (ADSZS).


Anotace:
Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb (ADSZS) vydala v roce 2020 nekomerční odborně popularizační publikaci Geotechnika v historii technologií, která poskytuje široké veřejnosti souhrnný přehled o souvislostech rozvoje technologií oboru geotechnického inženýrství, zejména speciálního zakládání.

Publikace je zdarma ke stažení na webových stránkách http://www.adszs.cz/.

Upozornění k textu

OBSAH

Kapitola I. Úvod
Kapitola II. Metodika
Kapitola III. Ražení
Kapitola IV. Vrtání
Část A Maloprůměrové vrtání
Část B Velkoprůměrové vrtání
Kapitola V. Hloubení
Část A Speciální hluboké výkopy
Část B Spouštěné hlubinné základy
Část C Opěrné a zárubní zdi
Část D Pažicí konstrukce a stěny
Část E Těsnicí clony
Kapitola VI. Zlepšování základové půdy
Část A Zlepšování s příměsmi
Část B Vyztužování základového prostředí
Část C Zlepšování bez příměsí
Část D Dekontaminace
Kapitola VII. Širší dějinné souvislosti
Kapitola VIII. Vzdělanost, osobnosti, firmy a instituce
Kapitola IX. Historie v ČR
Doslov
Informační zdroje
O autorovi
English summary
Rejstřík vybraných pojmů, jmen a firemRecenze publikace Geotechnika v historii technologií od doc. Ing. Jana Masopusta, CSc.:

V září roku 2020 vydala Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb (ADSZS) výpravnou publikaci Ing. Jindřicha Řičici Geotechnika v historii technologií. Autor je známý odborník, popularizátor a organizátor v geotechnickém oboru. Vystudoval vodní hospodářství ČVUT v Praze a celý svůj profesní život se věnoval činnosti v oboru, kdy nejprve pracoval jako stavbyvedoucí závodu 07 o. p. Vodní stavby, později pak ve firmě Zakládání staveb, a.s. Zúčastnil se i řady zahraničních projektů v Iráku a Spojených arabských emirátech a v roce 1991 nastoupil do nově vzniklé firmy SOLETANCHE Česká republika s.r.o. jako vedoucí projektů ekologických sanací. Z řady realizovaných akcí je možno zmínit např. sanaci ekologické zátěže podniku Spolana Neratovice. Ve firmě SOLETANCHE Česká republika s.r.o. pracoval až do odchodu do důchodu v roce 2009 a to ve funkci generálního ředitele.

Ing. Jindřich Řičica v roce 1999 inicioval založení Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb (ADSZS), kde setrval dodnes ve funkci předsedy. Tato organizace se v roce 2000 stala řádným členem prestižní European Federation of Foundation Contractors (EFFC). V roce 2014 se Ing. Jindřich Řičica stal jedním ze zakladatelů profesního aktivu oboru geotechnika ČKAIT a působí zde rovněž ve funkci předsedy.

Kniha Geotechnika v historii technologií vznikla jako ohlas na mimořádně úspěšnou sérii článků uveřejňovaných v posledních letech v časopise Zakládání staveb, které si pro svoji informovanost a poutavý styl jistě zasloužily ucelené a knižní vydání. Jak je napsáno v předmluvě: „Publikace si klade za cíl oslovit především ty mladé lidi, kterým je geotechnické inženýrství i sám obor speciálního zakládání již poněkud povědomý a mohla by podnítit jejich hlubší zájem o obor“. Speciální zakládání staveb je poměrně mladý obor stavebnictví zahrnující širokou škálu základových konstrukcí pozemních, inženýrských a vodohospodářských staveb, vyžadující rozsáhlé znalosti nejen v teoretických disciplínách, ale především značné zkušenosti praktické, které nelze získat jinak než právě osobní účastí na jejich projekci, přípravě, realizaci a kontrole provádění. V zakládání staveb se pokrok ubírá především dvěma cestami:

  • hlubším a postupným poznáváním fyzikálních principů interakce mezi základovou půdou a stavební konstrukcí;
  • vývojem technologií v závislosti na rozvoji a výrobě stále nových a dokonalejších strojních sestav a aplikací chemie ve stavebnictví.

První faktor v podstatě dohání technologický pokrok a je jím motivován, není však faktorem vůdčím. Tempo vývoje je podmíněno především druhým faktorem, který je určován obecnou snahou investorů a podnikatelů ve stavebnictví o vývoj stále progresivnějších a produktivnějších výrobních postupů. V tom ovšem tkví jistá potíž oboru, který nelze komplexně zvládnout pouze „z kanceláře či školy“, ale pro jeho pochopení je nutné si často „zamazat holínky“. Tomuto pochopení jistě výrazně pomůže právě vydaná publikace, jež svým historickým nástinem, univerzálností a zejména desítkami příkladů z praxe může podnítit zájem nových adeptů geotechniky o tento nelehký obor.

Kniha zahrnuje předmluvu, 9 kapitol, doslov, informační zdroje a rejstřík vybraných pojmů, jmen a firem. Má celkem 321 stran formátu A4, kde rozhodující část zaujímají ilustrační obrázky a zejména fotografie, jakož i přehledné tabulky. Stěžejní kapitoly 3 až 6 se zabývají jednotlivými globálními technologiemi, jako je ražení, vrtání, hloubení a zlepšování vlastností základové půdy, přičemž každá z hlavních technologií je dále rozčleněna tak, jak postupně v historickém vývoji vznikaly nové a progresivnější modifikace. Jsou uváděny jak příklady ze světové praxe, tak i z České republiky, přičemž je ukázáno, že se u nás nemáme v evropském srovnání za co stydět. Sedmá kapitola je věnována širším dějinným souvislostem, kdy je představena časová dynamika vývoje lidské civilizace a uveden je přehled klíčových vlivů a vztahů v rozvoji civilizace, vědy a techniky. V osmé kapitole je představen vývoj technické vzdělanosti a uvedeny jsou nejdůležitější technické vzdělávací instituce, kdy jako první je jmenována v roce 1747 v Paříži založená École Nationale des Ponts et Chaussées, jež existuje dodnes. Uvedeny jsou rovněž nejdůležitější osobnosti vědy a techniky se vztahem k mnohem později vzniklému oboru geotechnika, jako jsou Ch. A. de Coulomb, W. J. M. Rankin, J. V. Boussinesq, Ch. O. Mohr a pražský rodák Karl von Terzaghi. Z nejnovější doby jsou zmínky o předních českých inženýrech, kterými byli akademik Q. Záruba, prof. Z. Bažant a Ing. J. Verfel, kteří byli příklady vzpomínaného sepětí teorie s praxí v oboru. Kapitola je zakončena přehledem tuzemských specializovaných firem od počátků (např. firma Lanna) až po dnešní dobu, kdy vévodí firmy Zakládání staveb, a.s. a Zakládání Group a.s.

Kniha Geotechnika v historii technologií představuje ojedinělou a mimořádně kvalitní publikaci, kterou si jistě se zájmem přečtou nejen současní pracovníci v oboru, kteří nad jejími stránkami často zavzpomínají na stavby i problémy, jež v minulosti museli řešit, ale také – jak autor pevně věří – hlavně mladí adepti tohoto oboru. Kniha podává svědectví o úsilí mnoha kreativních jedinců o postupné vytvoření a rozvoj oboru speciálního zakládání staveb, bez něhož si dnešní moderní stavebnictví již nedovedeme představit a je rovněž poděkováním za jejich úsilí a práci. Domníváme se, že právě tato publikace by mohla významně přispět k rozhodnutí mladých inženýrů a techniků zabývat se geotechnikou a přispět k rozvoji oboru hlavně mezi mladými lidmi.

doc. Ing. Jan Masopust, CSc. – ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra geotechnikyGeotechnika v historii technologiíObory a specializace: ,