Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)

Pomůcka se zabývázpůsobyvýkonu činnosti autorizovaných osob se zaměřením zejména na výkon činnosti v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hygiena vnitřního prostředí (A 3.10)

Základní požadavky na fyzikální faktory vnitřního prostředí staveb ve smyslu hygienických předpisů podle platných právních předpisů týkající se mikroklima, prašnosti, chemických látek, osvětlení a větrání. Pokud existují, jsou uváděny i prostorové požadavky.

Princip tvorby digitálního modelu stavby – DiMS (A 4.3)

Tento dokument specifikuje principy tvorby DiMS a tvoří přílohu dokumentu standardy ČKAIT. Je zpracován na základě zkušeností prakticky ověřených při zpracovávání projektových dokumentací metodou BIM a vlastní spolupráce v rámci fáze realizace stavby.