Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnické inženýrství (S 1.2)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: Ing. Jindřich Řičica, doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

Stav: vydání 2022

Upozornění k textu

OBSAH

  Úvod
  Hesla slovníku v abecedním uspořádání a jejich výklad
  A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U/Ú V W X Y Z Ž
  LiteraturaÚVOD

V novém vydání slovníku byla z hlediska současných potřeb oboru geotechnického inženýrství zcela přepracována dřívější verze knihy Geotechnika a zakládání staveb z roku 2006 autorů Ing. Richarda Barvínka a Ing. Aloise Kouby. Jednak se během času podstatně změnilo nazírání na tento obor a oba původně uvedené předměty jsou již dávno sloučeny v širším, celosvětově uznávaném oboru stavebnictví pod názvem geotechnické inženýrství. A dále se sám obor geotechnického inženýrství během posledních desetiletí tak výrazně pozměnil, že bylo nutno nově formulovat mnohé překonané výklady, a hlavně doplnit velké množství zcela nových pojmů. Slovník byl proto značně rozšířen o aktuální výrazy z teorie a praxe. Místy byl u výkladu stávajících hesel podle potřeby oživen modernějším jazykem.

Výrazně byl slovník doplněn vybranými pojmy z prováděcích metod speciálních geotechnických prací, zejména z technologické oblasti. Rovněž byly zavedeny nově platné výrazy o vrtacích zařízeních a zařízeních pro zakládání staveb, které se na stavbách již dnes běžně vyskytují. Významné je také doplnění nových termínů betonáže hlubinných základů. Obdobně byly přidány i chybějící výrazy týkající se působení podzemní vody, zejména s ohledem na zaváděnou infiltraci srážkové vody na pozemku v přímém okolí stavby. Poměrně rozsáhle bylo nutno z posledních desetiletí doplnit pojmosloví v oblasti zlepšování základových půd, a to i na poli sanace znečištění základové půdy a podzemní vody.

V celosvětovém trendu sjednocování mezinárodní terminologie tohoto oboru, jež je založena převážně na angloamerických výrazech, je také cílem slovníku přiblížit české odborné výrazy aktuálnímu stavu, a tím usnadnit naši komunikaci při spolupráci se zahraničními partnery, kdy jsou právě nejvíce potřeba překlady na bázi porovnání s úzusy standardů v anglickém jazyce. Proto byla obzvláštní péče věnována uvedení aktuálních anglických ekvivalentů jednotlivých hesel.

Souhrn hesel nyní tvoří výkladový aparát základního pojmosloví oboru geotechnického inženýrství a jeho speciálních prací. Respektuje účel a zaměření ČKAIT na praktickou činnost ve výstavbě. Nebylo tedy možno pokrýt komplexně i pole akademické teorie anebo zabíhat do přílišných technologických podrobností jednotlivých podoborů, jako je například tunelové a podzemní stavitelství. Podrobnější vyjasnění termínů a podmínek v těchto oblastech i jejich užívání je třeba vyhledat v odborné literatuře a technických normách oboru, z nichž jsou ty nejzákladnější uvedeny na seznamu v příloze.


Hesla slovníku v abecedním uspořádání a jejich výklad

A

abrazivita

V technologii vrtání zpětné působení horniny na vrtný nástroj, které způsobuje jeho opotřebení. A. spolu s vrtatelností charakterizují rozpojovanou horninu a ovlivňují způsob rozpojování i skladbu vrtné kolony. Stejný termín je používán pro opotřebení rozpojovacích nástrojů (dlát a diskových dlát) u plnoprofilových tunelovacích strojů. Anglický ekvivalent: abrasiveness.

absorpce

Pohlcování plynů nebo tekutin pevnými látkami. Anglický ekvivalent: absorption.

adheze zemin

Přilnavost vlhkých zemin k nezeminovým hmotám (ocel, beton, dřevo) na základě povrchových molekulárních sil nebo na základě vzájemného povrchového tření. Anglický ekvivalent: adhesion; adhesive force.

adsorpce

Vázání plynů, kapalin a rozpuštěných látek na povrchu pevných látek. Anglický ekvivalent: adsorption.

airlift

Zařízení pro čerpání kapaliny vzduchovým vznosem. Používalo se výhodně pro čerpání vrtnou měli zatíženého výplachu při reverzní cirkulaci ve vrtu, ale bylo již většinou nahrazeno účinnějšími oběhovými čerpadly. Anglický ekvivalent: airlift.

aluvium

Pojem pro nejmladší (holocenní) náplavy v rozsahu inundace. V zahraniční literatuře se používá i pro náplavy starší (pleistocenní). Anglický ekvivalent: alluvium; alluvial deposit.

amorfní nerost

Nekrystalická látka, která nemá vyvinutou vnitřní krystalickou strukturu (např. opál, pazourek apod.). Anglický ekvivalent: amorphous mineral.

andezit

Výlevná magmatická hornina dioritového magmatu, zhruba třetihorního stáří. Anglický ekvivalent: andesite.

anizotropie

Vlastnost látek majících v různých směrech (např. kolmo na vrstevnatost) rozdílné vlastnosti. Anglický ekvivalent: anisotropy.

aplit

Žilná magmatická hornina žulového magmatu. Anglický ekvivalent: aplite.

arkóza

Střednězrnná sedimentární hornina, obsahující zrna křemeneživců. A. byly hojně využívány jako stavební kámen do zdiva. Anglický ekvivalent: arcose; arkose.

armokoš

Prostorově svázaná nebo svařená ocelová výztuž lamely podzemní stěny nebo piloty připravená pro výplň betonem. Anglický ekvivalent: reinforcement cage.

asfalt

Přírodní nebo umělá směs živic, používá se pro výrobu izolačních hmot nebo na povrchy vozovek. V určité upravené kvalitě je užíván i pro speciální injektáže. Přírodní výskyt a. je omezený, vyrábí se jako směs destilačních zbytků ropy. Anglický ekvivalent: asphalt; bitumen.

asfaltobeton

Směs kameniva o stanovené zrnitosti, jehož pojivem je asfalt. Asfaltobetonové směsi se používají jako konstrukční vrstvy vozovek, někdy též jako těsnicí vrstva na návodním líci sypaných hrází. Anglický ekvivalent: asphaltic concrete; bituminous concrete.

Atterbergovy meze

Viz konzistenční meze. Anglický ekvivalent: Atterberg limits.

automíchač (autodomíchávač)

Dopravní prostředek vybavený míchačkou na beton s vlastním pohonem, který umožňuje dopravu kontinuálně míchaného betonu a udržuje čerstvý beton ve stejnoměrné kvalitě během dopravy. Anglický ekvivalent: truck mixer, agitating equipment.


B

balvan

Částice skalní horniny o rozměru větším než 200 mm, s povrchem opracovaným transportem nebo erozí do zaoblených tvarů. Anglický ekvivalent: boulder; block.

bariéra

Předěl, přehrazení sloužící k oddělení dvou prostředí o rozdílných vlastnostech. B. může být částečně propustná pro určité látky, ale brání prostupu látek jiných. Anglický ekvivalent: barrier.

bentonit

Zeminasložená z jílových minerálů, především montmorillonitu a pyroklastických hornin. B. se skládá z jemnozrnných šupinek, zpravidla menších než 0,001 mm. Pro stavební praxi mají význam především bobtnavé, které přijímají až osminásobné množství vody, než je jejich objem; s vodou tvoří velmi stálou suspenzi. V přírodě se u nás obvykle vyskytuje v Ca formě, která nemá vlastnosti vhodné pro výrobu pažicích suspenzí. Proto se průmyslově nitrifikuje přípravkem sody na formu bentonitu, která má vyšší aktivitu. B. se používají jako vrtné nebo pažicí výplachy, injekční směsi, jako pažicí suspenze při zřizování podzemních stěn a pilot a k výrobě samotvrdnoucích těsnicích směsí. Anglický ekvivalent: bentonite; bentonitic clay.

bentonitová suspenze

Suspenze bentonitu a vody, která plní jednak funkci výplachu i pažení vrtu nebo rýhy, anebo funkci základní složky injekční směsi (jílocementové zálivky apod.). Pro své použití v dané technologii musí splňovat určité fyzikální parametry (hustota, viskozita, pevnost ve střihu, mez toku, tixotropie, filtrace, odstoj vody, stabilita a pH). Anglický ekvivalent: bentonite mud; bentonite suspension.

beran

Část beranicího zařízení používaného k zarážení (beranění) štětovnic nebo pilot. B. se pohybuje po vodítkách (loutce) beranidla a přenáší svoji kinetickou energii na beraněný prvek (štětovnici, pilotu apod.). Anglický ekvivalent: hammer ram.

beraněná pilota

Zhotovena beraněním nebo vibrováním (obecněji ražením) v základové půdě, přičemž dochází k roztlačování a hutnění zeminy pilotovou nebo razicí rourou. Nejčastěji se jedná o prefabrikované prvky ocelové nebo železobetonové, případně dřevěné. Anglický ekvivalent: driven pile.

beranění

Technologický postup, při kterém se do základové půdy vhání předvyrobený prvek přenosem dynamické energie beranu na horní část (hlavu) prvku. Anglický ekvivalent: (pile) driving; ramming; hammering.

beranidlo

Strojní zařízení skládající se z nosiče, lafety (loutky), beranu nebo vibrátoru, které slouží k ražení (beranění, vibrování) předvyrobených prvků do základové půdy. Anglický ekvivalent: driving rig; pile driver.

beran

Část beranicího zařízení sloužící k instalaci piloty pomocí beranění (údery nebo volnopádem). Anglický ekvivalent: impact hammer.

beran dvoučinný

Beran, u kterého je píst zdvíhán i tlačen tlakem vzduchu, páry nebo hydraulicky. Anglický ekvivalent: doubleacting hammer.

beran volnopádový

Založen na přenosu energie volně padajícího tělesa nebo pístu. Anglický ekvivalent: freefall hammer.

beran výbušný

Nárazový beran, u kterého je píst zdvihán vznětem výbušné směsi nafty se vzduchem. Anglický ekvivalent: diesel hammer.

beraněná pilota

Pilota instalovaná do základové půdy beraněním, přičemž dochází k roztlačování zeminy pilotou nebo razicí rourou. Anglický ekvivalent: driven pile.

berma

Lavice vytvarovaná ve svahu, která rozděluje svah na několik výškových stupňů. B. snižuje průměrný sklon svahu, což vede ke zvýšení jeho stability. Lavice násypu u paty svahu plní funkci přitěžovacího stupně a stabilizuje svah (zatěžovací lavice). Anglický ekvivalent: berm.

beton

Materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody s přísadami a/nebo s příměsemi, nebo bez nich, který získá požadované vlastnosti hydratací cementu. Anglický ekvivalent: concrete.

betonáž pod vodou

Překonává obtíže způsobované rozplavováním a roztřiďováním ukládané čerstvé směsi v hloubce pod vodní hladinou. Okrajově se ve zvláštních podmínkách může uplatnit ukládání betonu v koších nebo vacích, či postupem tzv. oddělené betonáže, tj. dodatečným proinjektováním dopředu uloženého kameniva. Nejspolehlivějším dlouhodobě ověřeným způsobem je betonáž licí rourou. Anglický ekvivalent: underwater casting.

beton pro licí rouru

Beton se schopností dosáhnout plného zhutnění vlastní tíhou při ukládání licí rourou do hlubinných základů za podmínek pod hladinou kapaliny. Anglický ekvivalent: tremie concrete.

betonáž licí rourou

Betonáž pod kapalinou se současným nahrazováním kapaliny. Metoda ukládání betonu s použitím licí roury pro zabránění rozměšování betonu nebo znečištění výplachem ve vrtu nebo rýze. Licí roura zůstává – po počátečním osazení – ponořena v předtím uloženém betonu do ukončení procesu betonáže. Anglický ekvivalent: tremie method.

bezvýkopové technologie

Způsoby uložení podzemních vedení inženýrských sítí bez použití otevřené výkopové rýhy, při kterých se terén nad místem jejich uložení neporuší vůbec, nebo se poruší jen minimálně. Anglický ekvivalent: no-dig technology; trenchless technology.

Binghamova kapalina (výplachová)

Kapalina s nenulovým napětím na mezi toku, nejčastěji jílová suspeze. Anglický ekvivalent: Bingham fluid.

biotit

Tmavá slída, horninotvorný minerál, složením se jedná o alumosilikát. B. se vyznačuje lupenitou strukturou a perleťovým leskem. Anglický ekvivalent: black mica; biotite.

blok horninový

Velký kus skalní horniny s neopracovaným, ostrohranným povrchem, který se odloučil od matečné horniny podle predisponovaných ploch nespojitosti. Anglický ekvivalent: block.

bludné proudy

Elektrické proudy při povrchu zemské kůry, které protékají zemí v blízkosti umělých zdrojů elektrického proudu, zejména stejnosměrného (např. podél elektrifikovaných tratí nebo rozvodných sítí). Procesem elektrolytické disociace (výměnou kladných a záporných iontů) narušují podzemní potrubí, kabely a podzemní stavební konstrukce. Jsou součástí geotechnických rizik. Geotechnickým průzkumem je třeba výskyt b. p. zjistit, proměřit a určit jejich vliv na navrhované konstrukce. Horninové kotvy, mikropiloty, piloty a jiné železobetonové konstrukce, uložené do prostředí s b. p., se musí vhodným způsobem chránit proti jejich působení, např. katodovou ochranou. Anglický ekvivalent: stray current; vagabond current.

bobtnání

Zvětšování objemu zeminy vlivem snížení efektivního napětí způsobeného snížením totálního napětí nebo absorpcí vody při konstantním totálním napětí. B. je opakem stlačování nebo konsolidace. K b. vlivem absorpce vody jsou náchylné zeminy jemnozrnné s podílem jílové složky, zejména takové, které obsahují jílový minerál montmorillonit. Projevem b. zeminy jsou bobtnací tlaky, které mohou poškozovat stavební konstrukce. Anglický ekvivalent: swelling.

botka piloty

Zesílená špička raženého prvku. Používá se v těžko beranitelných horninách, kde hrozí poškození paty prvku při beranění. Anglický ekvivalent: shoe; casing shoe; pile shoe.

brekcie

Slepenec vzniklý stmelením ostrohranných úlomků hornin. Anglický ekvivalent: breccia.

brownfield

Ustálený výraz převzatý z angličtiny, do češtiny se překládá spojením „znečištěné území“. Pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svou funkci a využití, pravděpodobně obsahující ekologickou zátěž; zdevastované výrobní či jiné budovy. Nemovitosti, jejichž expanze, přestavba nebo nové využití může být ztíženo potenciální přítomností nebezpečných látek, polutantů nebo kontaminantů. Anglický ekvivalent: brownfield.

břidlice

Zpevněné jílovité a prachovité sedimenty s výraznou vrstevnatostí a často druhotnou břidličnatostí. Anglický ekvivalent: shale; schist.

břidličnatost

(Foliace) metamorfovaných hornin je zřetelně plošně paralelní textura, ale různě výrazná. Anglický ekvivalent: cleavage.

břit

Kontaktní místo razicího nebo vrtného nástroje, které usnadňuje pronikání nástroje do zeminy nebohorniny. Jako b. se u vrtných nástrojů označují rozpojovací elementy (např. tvrdokovové roubíky dlátovitě nebo kuželovitě zbroušené, diamanty osazené z matridy diakorunky apod.). B. je také kontaktní věnec odběrného jádrovacího přístroje pro neporušené vzorky. Anglický ekvivalent: edge; cutting edge.

buližník

Viz radiolarit. Anglický ekvivalent: lydite.


C

Cassagrandeho přístroj

Přístroj pro laboratorní stanovení meze tekutosti jemnozrnných zemin. Anglický ekvivalent: Cassagrande device.

celkový obsah vody

Pro beton – dávkovaná voda a voda, která je již obsažena v kamenivu a na povrchu zrn kameniva, voda obsažená v příměsích a přísadách i voda z přidávaného ledu nebo při ohřívání párou. Anglický ekvivalent: total water content.

cement (hydraulické pojivo)

Jemně rozemletý anorganický materiál, který po smíchání s vodou vytváří kašovitou směs, která tuhne a tvrdne hydraulickou reakcí a která si po ztvrdnutí zachová pevnost a stálost i pod vodou. Anglický ekvivalent: cement, hydraulic binder.

cementace

V geologické terminologii označuje druhotné zpevnění. Ve vrtací technologii jde o vyplnění vrtu cementovou suspenzí z důvodů:

 • a) zpevnění zcela porušené horniny tak, aby se v ní dalo vrtat;
 • b) uzavření vodonosného, plynonosného nebo roponosného obzoru;
 • c) zpevnění horniny ve smyslu injektování;
 • d) upevnění nebo utěsnění pažnicové kolony ve vrtu.

Anglický ekvivalent: cementation.

cementové mléko

Směs cementu a vody smísená v různém poměru složek. Anglický ekvivalent: laitance; cement slurry.

centrátor

Zařízení umístěné na vrtné koloně, které zajišťuje její centrickou polohu ve vrtu, případně rozdělující kolonu na díly, jejichž délka nepřesahuje vzpěrnou pevnost kolony. C. zajišťuje, aby se při rotaci vrtného nástroje vrtné tyče netřely o výpažnice nebo stěnu vrtu. Anglický ekvivalent: centralizer.

cyklogram

Ggrafické znázornění časově následujících procesů. Anglický ekvivalent: cyclogram.


Č

částice

V mechanice zemin označení zrna horniny. Zkoumá se její velikost, tvar a složení. Vlastnosti zrn-částic určují vlastnosti horniny, ve které jsou obsaženy. Anglický ekvivalent: particle; element; grain.

čedič

Vulkanická výlevná hornina třetihorního stáří bazického typu s celistvou texturou, převážně šedočerné barvy. Anglický ekvivalent: basalt; whinstone.

čelba

Čelo výrubu štoly nebo tunelu, kde probíhá ražba. Anglický ekvivalent: face; forebreast; working face.

čep

Vnitřní prostředek pro spojování tyčí nebo rour, které tvoří výztuž nebo nosné prvky mikropiloty. Anglický ekvivalent: nipple.

čepec

Zařízení vyrobené obyčejně z oceli, které se vkládá mezi beran a hlavu piloty nebo razicí roury za účelem rovnoměrného rozdělení síly na hlavu piloty nebo razicí roury při beranění. Anglický ekvivalent: helmet.

čerpací zkouška

Terénní zkouška prováděná z čerpací studny nebo jímacího vrtu ke zjištění součinitele (koeficientu) propustnosti, vydatnosti nebo rozsahu ovlivnění zvodně. Č. z. jsou krátkodobé (dny) nebo dlouhodobé (týdny). Čerpá se při stálé vydatnosti do ustálení snížené hladiny podzemní vody, nebo se udržuje snížená hladina a měří se proměnná vydatnost. Podle okolností se mohou provádět i tzv. hydrologické kříže, v nichž se v pozorovacích vrtech (tzv. péglech) okolo jímacího vrtu provádějí simultánní měření hladiny podzemní vody za účelem stanovení rozsahu depresního kužele a dosahu vlivu čerpání. Č. z. pro zásobování pitnou vodou jsou doprovázeny odběrem vzorků vody pro chemické a bakteriologické rozbory. Anglický ekvivalent: pumping test; well test.

čerstvý beton

Beton, který je zcela zamíchán, uchovává si pohyblivost a je ještě v takovém stavu, který umožňuje jeho zhutnění zvoleným způsobem, viz beton pro licí rouru. Anglický ekvivalent: fresh concrete.

číslo křivosti

Číselný údaj upřesňující charakter křivky zrnitosti zeminy, č. k. je dáno vztahem:

\begin{gathered}
C_\text{c}=(d_{30})^{2}/(d_{60}\cdot d_{10}),
\end{gathered}

kde je:

d30, d60d10 … průměry zrn, kterých je v zemině zastoupeno 30, 60, resp. 10 procent.

Anglický ekvivalent: curvature coefficient.

číslo nestejnozrnnosti

Číselný údaj upřesňující charakter křivky zrnitosti zeminy, č. n. je dáno vztahem:

\begin{gathered}
C_\text{u}=d_{60}/d_{10},
\end{gathered}

kde je:

d60d10 … průměry zrn, kterých je v zemině zastoupeno 60, resp. 10 procent.

Podle těchto parametrů Cc, Cu se rozlišují zeminy stejnozrnné, špatně zrněné, u kterých převažují zrna stejného průměru, a zeminy nestejnozrnné, dobře zrněné, které mají plynule zastoupena zrna všech průměrů. Anglický ekvivalent: uniformity coefficient.

číslo plasticity

Rozdíl mezi vlhkostí na mezi tekutosti (wL) [%] a vlhkostí na mezí plasticity (wP) [%].

Číslo plasticityse používá při určování plasticity zemin a při stanovení stupně konzistence zeminy. Anglický ekvivalent: plasticity index.

číslo pórovitosti

Charakterizuje objem pórů v zemině. Je definováno objemem pórů zeminy k objemu pevné fáze zeminy. Jiné vyjádření této charakteristiky je pórovitost (n). Anglický ekvivalent: void ratio.


D

dálkový přenos dat

Umožňuje snímat data ze zcela nepřístupných nebo nebezpečných míst, doručovat data z různých lokalit na určené pracoviště. V případě nepříznivého, resp. nebezpečného vývoje, je možné přímé spojení s odpovědnými pracovníky a jejich okamžitý zásah. Při provádění monitoringu (kontrolního sledování) je vhodné automatizovat sběr dat z měřicího systému a získaná data odesílat ve stanovených lhůtách na pracoviště, které zpracovává výsledky měření. Vzdálenost mezi monitorovanou lokalitou a místem vyhodnocení není rozhodující. Používané softwary jsou vybaveny kontrolními systémy, které zajišťují přenos dat bez zkreslení a ztrát a zabraňují chybám a omylům při přenosu dat. Anglický ekvivalent: long-distance data transmition; data remote transfer.

deflace

V geotechnice odnos volné sypké zvětraliny větrem. Anglický ekvivalent: deflation; eolation; soil drifting.

deformace násypu

Vertikální stlačení násypu od úrovně podloží po korunu násypu. Anglický ekvivalent: embankment deformation.

deformační charakteristiky

Využívají se při deformačních výpočtech; při sledování změny poměrné deformace Δε se používá oedometrický modul přetvárnosti Eoed [MPa], modul přetvárnosti Edef [MPa], součinitel stlačitelnosti C [-] a koeficient objemové stlačitelnosti mv [MPa-1], při sledování změny čísla pórovitosti Δε pak číslo stlačitelnosti av [MPa-1] a index stlačitelnosti Cc [MPa-1]. Anglický ekvivalent: deformation characteristics.

délka vrtu

Vzdálenost mezi ústím a dnem vrtu měřená po jeho ose. U svislých vrtů se mluví o hloubce vrtu. Anglický ekvivalent: depth of borehole.

deluviální sediment

Svahový, suťový sediment vznikající na svazích gravitačními pohyby. Anglický ekvivalent: talus material.

detrit

Hrubozrnné klastické sedimenty vzniklé z rozpadlého horninového materiálu. U uhlí se jedná o směs úlomků uhlí. Na Ostravsku jsou jako d. označovány nezpevněné písky a štěrky. D. bývají zvodnělé. Anglický ekvivalent: detritus.

diabas

Vulkanická bazická výlevná hornina prvohorního stáří. Anglický ekvivalent: diabase.

diagram plasticity

Viz plasticita zemin. Anglický ekvivalent: plasticity chart.

dilatace

Zvětšení rozměrů (délky plochy, objemu) tělesa způsobené obvykle změnou teploty; ve výstavbě roztažnost; rozdělení stavby do celků na sobě nezávislých, které se samostatně deformují. D. se formou dilatačních spár vytváří úmyslně, neboť materiál stavby se v čase rozpíná nebo smršťuje a tyto objemové změny se ve spárách vyrovnávají bez následného porušení konstrukce. Anglický ekvivalent: dilatation.

dilatance

Zvětšení objemu vzorku při zkoušce ve smykovém přístroji. Anglický ekvivalent: dilatancy.

dilatometr

Přístroj pro měření přetvárných vlastností horninového prostředí ve vrtu. Anglický ekvivalent: dilatometer.

dilatometrická zkouška (DMT)

Zatěžovací zkouška při použití plochého lisu in situ. Jedna z možností zjištění vlastností rostlé horniny na místě jejího uložení. Anglický ekvivalent: dilatometric test.

diluvium

Starší název pro pleistocen – starší čtvrtohory – časová etapa charakterizovaná stupněm vývoje fauny a flóry na Zemi a střídáním dob ledových. Anglický ekvivalent: diluvium.

diorit

Hlubinná magmatická hornina zpravidla s menším podílem křemene a s vápenatými živci. Z tmavých minerálů obsahuje amfibol, méně biotit a pyroxen. Anglický ekvivalent: diorite; greenstone.

diskontinuita

V geotechnice označení všech ploch přirozené dělitelnosti (nespojitosti), které narušují celistvost hornin, zejména skalních, bez ohledu na jejich původ. Jsou to plochy vrstevnatosti, břidličnatosti, pukliny prvotní odlučnosti, pukliny tektonické, gravitační, pukliny vzniklé zvětráváním, trhliny, zlomy, kliváž a jiné. Z geotechnického hlediska jsou důležité systémy diskontinuit, jejich hustota a rozevřenost, podle kterých se horniny zatřiďují. Dále se sleduje jejich sklon, tvar, drsnost povrchu, zvodnění a charakter výplně. Při posuzování d. podle vrtného jádra je nutné odlišovat d. vzniklé porušením při vrtném procesu. Anglický ekvivalent: discontinuity.

disperze

Rozptýlení dvou tekutých, navzájem nerozpustných látek, jedné ve druhé. Anglický ekvivalent: dispersion.

disperzibilita jemnozrnných zemin (rozplavitelnost)

Pojem související s rozplavitelností zemin. Některé jílovité zeminy při pomalém pohybu vody rychle dispergují koloidní erozí podél puklin a jiných průsakových cest. Takové zeminy jsou vysoce náchylné k erozisufozi. Tendence k disperzní erozi závisí na mineralogickém složení a chemismu jílu a na rozpuštěných solích v pórové vodě. Disperzní jíly jsou zpravidla zeminy s vysokým obsahem sodíku. Anglický ekvivalent: dispersibility of fine soils.

distanční prvek

Ve stavebnictví betonové, ocelové nebo umělohmotné tělísko, které připevněné na armokoš nebo jiný výztužný prvek zajistí nutné krytí výztuže betonem. D. p. se rozmísťují na armokoše vrtaných pilot vždy minimálně v počtu 3 kusů v jedné výškové úrovni a v maximální vertikální vzdálenosti 3 m od sebe. Anglický ekvivalent: spacer.

doba životnosti

Doba, po kterou je uvažováno využívání konstrukce. Požadované d. ž. musí být přizpůsobena i ochrana konstrukce před působením vnějších vlivů. Zvlášť patrný je např. rozdíl ochrany trvalých a dočasných horninových kotev. Anglický ekvivalent: life time; durability life; servise life.

dohled

Aktivní část kontrolního procesu výroby (geotechnické) konstrukce. Anglický ekvivalent: supervision.

dolomit

Sedimentární hornina (CaMg)CO3, uhličitan vápenato-hořečnatý. Anglický ekvivalent: dolomite.

doberanění

Dodatečná série úderů na zaberaněnou pilotu za účelem dosažení požadovaného odporu piloty. Anglický ekvivalent: redrive 1.

dodatečně injektovaná pilota

Ražená pilota, jejíž dřík a/nebo pata je injektována dodatečně po její instalaci prostřednictvím injekčních trubek, jimiž je pilota opatřena. Anglický ekvivalent: post grouted pile.

doplňující geotechnický průzkum

Dodatečný průzkum, zpravidla časově oddělený nebo prolínající se s etapou podrobného průzkumu. Jeho výsledky jsou doplněním a upřesněním podkladů pro dokumentaci pro stavební povolení a pro realizační dokumentaci. Je zaměřen na zpřesnění závěrů podrobného průzkumu a na řešení těch dílčích problémů, které vyplynuly jak z výsledků podrobného průzkumu, tak z vývoje projektového řešení na něj navazujícího. Při d. g. t. se vychází z konkrétních údajů o prostorovém umístění, rozměrech a dispozičním uspořádání stavby. Důležitým a nezbytným předpokladem d. g. t. je úzká spolupráce projektanta a řešitele průzkumu. Anglický ekvivalent: supplementary geotechnical investigation.

drapák

Zařízení pro náběrové hloubení velkoprofilových vrtů a rýh. D. sestává ze dvou nebo tří čelistí, které se po dopadu v rozevřené poloze zaboří do dna a při vytahování se svírají a nabírají základovou půdu. D. rozeznáváme a) lanové, kde pohyb čelistí je ovládán lany; b) hydraulické, které k sevření čelistí využívají sílu hydraulických válců. Anglický ekvivalent: grab.

drátoštěrkové matrace

Zhotovené ve formě gabionů nebo obdobné formě, ale s převažujícím plošným rozměrem. Obvykle pro účel protierozní ochrany. Anglický ekvivalent: gabion mattres; reno mattress.

drenáž

Zařízení k odvodnění nebo odvedení vody od stavby nebo ze staveniště, případně z hloubky základové půdy. Anglický ekvivalent: drainage; drain.

drenážní vrstva

Svrchní vysoce propustná vrstva, která má dobrý kontakt s drénem a zabraňuje vzniku zpětného tlaku v drénech. Anglický ekvivalent: drainage blanket.

droba

Sedimentární, zpravidla středně zrnitá hornina s obsahem křemene a drobnými úlomky jiných minerálů, zejména živců. Základní hmota je jílovito-prachovitá. Anglický ekvivalent: wacke; greywacke.

dynamická konsolidace

Metoda hlubinného zhutňování základové půdy volným pádem hmotné desky na povrch základové půdy. Anglický ekvivalent: dynamic consolidation.

dynamometr

Zařízení pro měření síly nebo krouticího momentu. Měřítkem je deformace pružné součásti, podle jejíhož tvaru a konstrukce se rozlišují d. pružinové, prstencové, membránové, torzní a elektronické. D. s tvrdou membránou se používají v přístrojích pro měření pórových tlaků. Před použitím se d. kalibrují. Anglický ekvivalent: dynamometer; load cell.


E

efektivní parametry pevnosti zemin

(Úhel vnitřního tření a soudržnost) jsou takové, při kterých vnitřní napětí v zemině přenášejí pouze zrna zeminy a tlak vody v pórech zeminy je nulový. Anglický ekvivalent: effective strength parameters.

ekvipotenciální plocha

Normálová plocha k siločárám silového pole, na které je potenciál pole konstantní. Anglický ekvivalent: equipotential surface.

elektroforéza

Prosycení pórů horniny nebo konstrukce tekutou fází pomocí elektrického proudu. E. lze použít jako způsob injektáže. Anglický ekvivalent: electrophoresis.

elektroosmóza

Pohyb kapaliny nebo roztoku porézním prostředím v elektrickém poli. U jedné elektrody kapaliny přibývá a u druhé ubývá. E. se ve stavebnictví používá k odvodňování málo propustných zemin, k vysoušení zdiva zavlhčeného kapilární vlhkostí a k urychlování filtrace. Anglický ekvivalent: electroosmosis.

elipsa (elipsoid) napjatosti

V rovinné napjatosti zobrazuje v určitém bodě velikost napětí; její osy jsou dány velikostí hlavních napětí σ1σ2. V prostorové napjatosti je to elipsoid napjatosti s hlavními napětími σ1σ2σ3, kde σ1 je největší hlavní napětí, σ2 střední hlavní napětí a σ3 nejmenší hlavní napětí. Pro případ, že σ2 = σ3 dostáváme rotační elipsoid napjatosti. Anglický ekvivalent: stress ellipse; stress ellipsoid.

eluvium

Zvětralina, která leží na místě svého vzniku. E. přechází plynule do podložní horniny, z níž vzniklo. Podle výchozí horniny se e. rozdělují na jílovitá, hlinitá, písčitá, kamenitá aj. Anglický ekvivalent: eluvium.

emulgátor

Látka, která umožňuje vzájemné promísení dvou navzájem nemísitelných kapalin. Anglický ekvivalent: emulsifier; emulgator.

emulze

Směs dvou méně nebo více navzájem nemísitelných kapalin. Anglický ekvivalent: emulsion.

eolický sediment

Sediment vzniklý činností větru, tedy větrem transportovaný a větrem uložený. E. s. jsou středně zrnité eolické písky tvořící duny (přesypy). Tyto písky jsou špatně zrněné, tj. převládají u nich zrna pouze určité velikosti (mají strmou křivku zrnitosti). Jemnozrnné jsou eolické prachy, které jsou výsledkem delšího transportu. Tyto sedimenty se nazývají spraše. S ohledem na způsob jejich ukládání mají velmi kyprou strukturu, která se po prosycení vodou hroutí. Tento jev je známý jako prosedání spraší, viz prosedavost. Anglický ekvivalent: wind-borne sediment.

eroze

V geologii a pedologii označení pro činnost vody, větru a ledu, uvolňování, rozpouštění, obrušování a přemísťování hornin na zemském povrchu, převážně mechanickým působením unášeného zlomkovitého materiálu. Rozlišují se e.: říční, mořská, jezerní, lavinová a větrná. Zvláštní druh e. způsobovaný účinky hornin unášených vířící vodou se označuje jako evorze. Anglický ekvivalent: erosion.

etalon

Referenční měřidlo, podle kterého jsou porovnávána provozní měřidla. E. musí být předpisově uložen a ve stanovených termínech přezkušován (kalibrován, kontrolován). Anglický ekvivalent: etalon; standard.

etapa

Časový úsek prací nebo vývoje. Anglický ekvivalent: period; phase; stage.

etapizace

Rozpracování pracovní operace do jednotlivých etap (částí pracovních postupů). Anglický ekvivalent: phasing; staging.

etapa geotechnického průzkumu

V zájmu dobré jakosti a hospodárnosti je účelné dělit geotechnický průzkum na etapy, zejména s přihlédnutím k přípravě jednotlivých fází dokumentace staveb. Každá následující etapa je doplňováním a zpřesňováním etapy předcházející a řídí se potřebami přípravy projektové dokumentace. Poznatky a závěry vyplývající z každé etapy pro stavební záměr nesmí být zásadně odlišné. Základní e. g. p. jsou: průzkum orientační, průzkum předběžný, průzkum podrobný, průzkum doplňkový, sledování stavby. Ve zvláštních a odůvodněných případech, např. při havárii, se zpravidla provádí průzkum pouze v jedné etapě podle programu odsouhlaseného mezi dodavatelem průzkumu a jeho objednatelem. Každá e. g. p. musí být ukončena zprávou. Anglický ekvivalent: phases of geotechnical investigation.

etáž

Úsek technologického vrtu určený pro realizaci vodní tlakové zkoušky nebo injektáže. E. je též mocnost vrstvy užitkového nerostu dobývaná jedním záběrem. Označuje se tak též výškově odstupňovaná úroveň výkopu nebo úroveň odvodňování stavební jámy. Anglický ekvivalent: level; stage.

Eurokód 7 (EC7)

Hlavní evropská norma pro navrhování geotechnických konstrukcí, zavedená anglickou verzí roku 2004. U nás byla roku 2006 zavedena českým překladem ČSN EN 1997-1: Eurokód 7-Část 1: Obecná pravidla. A obdobně roku 2008 ČSN EN 1997-2: Eurokód 7-Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Jako úvodní zásadní předpoklad platnosti EC7, tedy všeobecného ustanovení nemajícího alternativu, je v EC7-1, článku 1.3 (2) stanoveno, že existuje adekvátní propojení a komunikace mezi personálem, který se zabývá sběrem dat, návrhem konstrukce a prováděním. Anglický ekvivalent: Eurocode 7.

evapotranspirace

Je to celkový výpar ze zemského povrchu do atmosféry, který se vztahuje k určitému území (povodí). Evaporace zahrnuje pohyb vody do vzduchu ze zdrojů, jako je půda, vodní plochy a srážková voda zachycená na vegetaci (intercepce srážek). Transpirace je výdej vody vegetací, zejména listy. Anglický ekvivalent: evapotranspiration.

extenzometr

Obecný název pro přístroje určené k přesnému měření změn délky. Rozeznáváme e. pásmové nebo tyčové, které se používají k měření konvergencí výrubu podzemních staveb, nebo trubicové e. pro měření vývoje trhlin na stavbách, tyčové e. slouží k měření změn větších vzdáleností v horizontálním, vertikálním a podle potřeby i obecném směru. Pro měření změn vertikálních vzdáleností, např. v nadloží podzemních staveb, se požívají vícenásobné tyčové e., které umožňují měření změny hloubky v různých úrovních. Měření změn délek se provádí pomocí nonia, mikrometrického šroubu, vibračními strunovými měřidly nebo optickými vlákny. Základním požadavkem je, aby e. byl zhotoven z materiálů, které nejsou ovlivněny tepelnými změnami. Anglický ekvivalent: strain gauge; extensometer.


F

Fenner-Pacherova křivka

V tunelovém stavitelství křivka vyjadřující vztah mezi horninovým tlakem a deformací horninového masivu. F.-P. k. je podstatnou součástí teoretického základu Nové rakouské tunelovací metody. Anglický ekvivalent: Fenner-Pacher curve.

filer

Jemnozrnné plnivo, které nahrazuje jemné částice ve směsi (zrno většinou pod 0,09 mm). Anglický ekvivalent: filler.

filtr

Vrstva složená ze zeminy o stanovené zrnitosti (d15 : d85 nebo d40 : d60), jejímž úkolem je zadržet jemné částice určité velikosti při průtoku kapaliny přes filtrující vrstvu. Používají se např. jako studnové filtry, filtrační vrstvy zemních těles apod. Jako filtrační vrstvy se používají i geotextilie, které omezují vnik podzemní vody např. k pojížděnému povrchu terénu. Anglický ekvivalent: filter; screen.

filtrace

Obecně pohyb kapaliny filtračním prostředím. Jde o pohyb vody průlinovým prostředím, při kterém dochází k zadržování mechaniky rozptýlených částic, zčásti i mikroorganismů. V oboru speciálního zakládání je výrazem f. označována jedna z vlastností bentonitového výplachu, která udává množství odloučené vody ze suspenze pod určitým tlakem za stanovenou dobu. F. bentonitového výplachu má přímý vliv na stabilitu stěn vrtu nebo rýhy. Anglický ekvivalent: filtration.

filtrace betonu

Mechanismus oddělování kapalin (záměsové vody nebo cementové pasty) z dosud ne zcela zhydratovaného betonu, přičemž okolní propustná základová půda funguje pod hydrostatickým tlakem jako filtr. Anglický ekvivalent: concrete filtration.

filtrační koláč

Výplachový útvar z odfiltrovaného materiálu, jako je bentonit nebo těžená zemina v suspenzi, vytvořený v přechodové zóně do propustného prostředí oddrénováním vody pod působícím tlakem. Měří se jako tloušťka vrstvičky jílu na filtračním papíru ve zkušebním přístroji (Baroid apod.). Anglický ekvivalent: filter cake.

filtrační obsyp

Vyplnění prostoru mezi pažnicovou kolonou a stěnou hydrogeologického vrtu zrnitým materiálem vhodné zrnitosti, který brání vyplavování zrn zeminy ze stěn vrtu a jejich vplavování do prostoru čerpání. Zrnité materiály obsypu se často nahrazují vrstvami geotextilií nebo zcela prefabrikovanými umělými prvky, např. lepenými nebo porézními filtry vyráběnými podle zrnitosti zeminy ve stěně vrtu. Anglický ekvivalent: filter fill; filter layer.

filtrační vrstva

Vrstva složená ze zeminy o stanovené zrnitosti (d15 : d85 nebo d40 : d60), jejímž úkolem je zadržet jemné částice určité velikosti při průtoku kapaliny přes filtrující vrstvu. Používá se např. jako studnový filtrační obsyp, filtrační vrstva zemních těles apod. Jako filtrační vrstva se používá i geotextilie, která omezuje vnik podzemní vody např. k pojížděnému povrchu terénu. Anglický ekvivalent: filter layer; screen.

foliace

Rovinné uspořádání jednotlivých složek minerálů v jakémkoliv typu horniny, zvláště rovinná struktura zrn u metamorfovaných hornin vystavených rozdrcení, oddělení a dalším procesům. Anglický ekvivalent: foliation.

fréza/hydrofréza

Rotační vrtací nebo těžní zařízení, určené pro rozpojování pevných hornin nebo k likvidaci starých stavebních konstrukcí. Povrchové typy f. se používají i k likvidaci nerovností a k čištění lícových ploch stěn geotechnických konstrukcí. Ve vrtech a rýhách se používá f. s výplachem. Vrtná drť je odstraněna čerpacím systémem f., který odčerpá výplach včetně drtě na povrch do odpískovacího zařízení. Anglický ekvivalent: hydrofraise; cutter.

fylit

Slabě metamorfovaná hornina vzniklá většinou přeměnou jílovitých břidlic. Skládá se převážně z křemene, chloritu, sericitu a biotitu. Bývá značně zvrásněná, na plochách břidličnatosti má hedvábný lesk. Anglický ekvivalent: phyllite.


G

gabro

Bazická hlubinná vyvřelina šedočerné až šedozelené barvy. Základní hmota se skládá zpravidla z bazických živců, pyroxenu, amfibolu, biotitu a olivínu. Anglický ekvivalent: gabbro.

gabion

Koš z oceli ochráněné proti rezavění ve formě krychle nebo hranolu, vyplněný kamenivem. Anglický ekvivalent: gabion.

gabionová stěna

Vzniká vyrovnáním drátoštěrkových košů (gabionů) na sebe do požadované výšky, což vytvoří opěrný prvek svahu. Anglický ekvivalent: gabion wall.

gel

Polotuhá hmota o nízké pevnosti složená z částic (většinou vysokomolekulárních), dispergovaných v disperzním prostředí. Obvykle se tento stav vyskytuje při tixotropní vlastnosti bentonitového výplachu. Anglický ekvivalent: gel.

geobuňka

Trojrozměrná, propustná, obvykle geosyntetická, voštinová struktura, též tvaru včelího plástu, spojená střídavě. Používaná zejména jako protierozní prvek po zaplnění zeminou a vegetací nebo vyplněný štěrkem pro roznášecí vrstvu komunikace. Anglický ekvivalent: geocell.

geodrén (geopáska)

Polymerová výztuž ve formě pásku o šířce do 200 mm, spojená obvykle s lícovým prvkem zemní konstrukce. Anglický ekvivalent: geostrip.

geofyzika

Nauka o fyzikální podstatě Země, využívající fyzikálních jevů a měření pro poznání a rozlišení lokálních vlastností horninového prostředí. Obor, který se zabývá studiem fyzikálních dějů probíhajících v zemském tělese, na jeho povrchu a v jeho nejbližším okolí. Anglický ekvivalent: geophysics.

geofyzikální průzkum

Je součástí geotechnického průzkumu. Hlavní metody geofyziky používané pro detailní (stavební) geofyziku jsou metody geoelektrické, seismické, geomagnetické, radiometrické, termické, gravimetrické, karotážní a georadarové. Pro správnou interpretaci měření získaných geofyzikálními metodami jsou výhodné opěrné (referenční, korelační) body, získané kopanými sondami, průzkumnými vrty apod. Anglický ekvivalent: geophysic investigation.

geologický kompas

Kompas s integrovaným sklonoměrem a obvykle se záměnou směrů východ a západ. G. k. je pomůckou pro určování směru, sklonu a směru sklonu vrstev. Anglický ekvivalent: geological compass.

geokompozit

Výrobek složený z různých komponentůobvyklez geosyntetických materiálů, např. geosíť s textilií, geodrén apod. Anglický ekvivalent: geocomposite.

geomechanika

Zkoumání technických vlastností horninového prostředí. Anglický ekvivalent: geomechanics.

geomembrána

Plošný prvek o velice nízké propustnosti z umělohmotných nebo speciálních materiálů, používaný v geotechnickém a stavebním inženýrství pro snížení nebo zabránění průsaku kapaliny nebo páry stavební konstrukcí. Anglický ekvivalent: geomembrane.

geomříž

Obvykle polymerický plošný výrobek sestávající z pravidelně spojených tahových prvků. G. mohou být rozděleny na: a) proplétané, jejichž otvory jsou větší než 10 mm; b) vytlačované, vyráběné z plastových desek; c) vytvářené individuálním pokládáním tahových prvků. Anglický ekvivalent: geogrid.

georohož

Prostorový propustný prvek z přírodních nebo polymerových vláken používaný obvykle na protierozní ochranu. Anglický ekvivalent: geomat.

geosíť

Plošná polymerová struktura husté sítě, jejíž složkové prvky jsou spojeny uzly nebo protlačováním a jejíž otvory jsou mnohem větší než složky. Nemá výztužnou funkci. Anglický ekvivalent: geomesh.

geostatické napětí

Napětí v základové půdě od vlastní tíhy zeminy. Je přitom nutné brát v úvahu, zda je základová půda homogenní, nebo vrstevnatá a existenci vlivu podzemní vody. Pro řešení geotechnických úloh je třeba znát jeho svislou i vodorovnou složku. Svislé napětí na určitou vodorovnou plochu je dáno tíhou sloupce zeminy na tuto plochu. Tíha sloupce zeminy zahrnuje i účinek vlivu podzemní vody, resp. pórového tlaku. Vodorovné napětí se zjišťuje ze svislého napětí jeho vynásobením tzv. součinitelem zemního tlaku v klidu K0, který je funkcí Poissonovy konstanty. Toto platí pro normálně konsolidované zeminy. Pro překonsolidované zeminy závisí hodnota K0 na tzv. předkonsolidačním poměru (součiniteli). Anglický ekvivalent: gravity stress; geostatic stress.

geosyntetikum

Výrobek použitý pro geotechnické konstrukce, u něhož je alespoň jedna složka ze syntetického nebo přírodního polymeru. Anglický ekvivalent: geosynthetics.

geotechnická konstrukce

Konstrukce zajišťující interakci budované stavební konstrukce se základovou půdou. Realizuje se na základě znalostí o vlastnostech základové půdy a budované stavby pomocí speciálních geotechnických prací. Náleží sem i všechny zemní konstrukce, tedy všechny druhy násypů i zářezů pro stavby. Anglický ekvivalent: geotechnical structure.

geotechnická rizika

Obecný pojem zahrnující širokou škálu obvykle skrytých inherentních vlastností základové půdy, které se dají zjistit jen s určitou nejistotou a s omezující možností pouze teoreticky dokonalého geotechnického průzkumu. Některá g. r. se mohou projevit až při provádění stavby nebo teprve během jejího užívání. Patří mezi ně například náchylnost k sesuvům, prosedání či zdvihání, účinky podzemní vody, bobtnání, seismicita, kontaminace, výskyt překážek v podzákladí, radonu, bludných proudů, munice atp. Konkrétní geotechnická rizika projektu jsou vlastní danému stavebnímu prostředí a jsou vstupním faktorem pro analýzu návrhu stavby. Anglický ekvivalent: geotechnical risks.

geotechnické inženýrství

Technická věda, která se zabývá souvislostmi mezi základovou půdou a stavební konstrukcí. Dělí se na mechaniku zemin a skalních hornin, zakládání staveb, zemní konstrukce a podzemní stavitelství. Zahrnuje analýzu, návrh a provádění základů, svahů, opěrných konstrukcí, dopravních cest, štol, šachet, tunelů, hrází, přístavišť, skládek a ostatních systémů, které jsou zhotoveny ze zeminy nebo horniny, nebo jsou jimi podepřeny. Přispívá principiálně k návrhu stavebních konstrukcí v základové půdě řešením jejich spolupůsobení (interakcí). V teorii a praxi vyžaduje prohloubené znalosti v odborných stavebních disciplínách mechaniky zemin a skalních hornin, navrhování základových konstrukcí, navrhování podzemních konstrukcí a prováděcích technologiích speciálních geotechnických prací. Zahrnuje také znalosti z přírodovědných disciplín geologie, inženýrské geologie, hydrogeologie a v dalších podpůrných disciplín. Anglický ekvivalent: geotechnical engineering.

geotechnické kategorie

Pojem, který je zaveden v Eurokódu 7 a slouží ke stanovení požadavků na geotechnický návrh. Rozeznáváme tři g. k. Z toho 1. g. k. zahrnuje pouze malé a relativně jednoduché konstrukce, u nichž je možné zabezpečit splnění základních požadavků na základě zkušeností a kvalitativního geotechnického průzkumu; riziko ohrožení majetku a života je zanedbatelné. Postupy podle 1. g. k. budou postačující v základových poměrech, které jsou známé ze srovnatelné zkušenosti a jsou dostatečně jasné, pro návrh základů a provádění smějí být použity rutinní metody. 2. g. k. zahrnuje běžné typy konstrukcí a základů, u nichž nevzniká abnormální riziko a základové poměry nebo zatěžovací podmínky nejsou neobvyklé nebo výjimečně obtížné. Konstrukce zařazené do 2. g. k. vyžadují kvantitativní geotechnické údaje a statický výpočet, aby bylo prokázáno, že základní požadavky budou splněny. Lze použít rutinní postupy pro terénní a laboratorní zkoušky, návrh a provádění. Obvyklé typy konstrukcí jsou plošné základy – základové desky, pilotové základy, výkopy, pilířeopěry mostů, násypy a zemní práce, zemní kotvy a podobné systémy, tunely v tvrdých nerozpukaných skalních horninách, kde není důležitá vodotěsnost. 3. g. k. zahrnuje konstrukce nebo části konstrukcí, které nespadají do 1. a 2. g. k. Obsahem 3. g. k. jsou velké nebo neobvyklé konstrukce s abnormálním rizikem nebo neobvyklé či výjimečně obtížné základové poměry nebo zatěžovací podmínky a konstrukce ve vysoce seismických oblastech. Pro každou geotechnickou návrhovou situaci se musí ověřit, že není překročen žádný relevantní mezní stav. Anglický ekvivalent: geotechnical category.

geotechnický průzkum (GP)

Činnost, jejímž cílem je získání potřebných geotechnických informací pro účely územního plánování, přípravu a realizaci staveb. Na rozdíl od inženýrskogeologického průzkumu vyžadovaného v minulosti je GP komplexnější. Poskytnuté geotechnické informace musí být přiměřené pro řízení zjištěných a očekávaných projektových rizik, musí zahrnout rizika nehod, zdržení a poškození. Musí tedy obsahovat v odpovídající míře základové podmínky, geologii, geomorfologii, hydrogeologii a seismicitu a také další průzkumy staveniště, jako je průzkum výskytu radonu, bludných proudů, zhodnocení stávajících konstrukcí, historii vývoje staveniště a jeho okolí apod. Dostatečnost geotechnického průzkumu je vhodné prověřit protokolárním zápisem. Anglický ekvivalent: geotechnical investigation.

geotechnický návrhový model

Slouží pro početní posouzení dostatečnosti a spolehlivosti navržené geotechnické konstrukce a získá se na základě modelu geologického s vytvořením příslušných geotechnických typů a přiřazením geotechnických vlastností základových půd. G. n. m. co nejpřesněji vystihuje skutečné poměry v základové půdě, což je důležité zejména v České republice, kde složení základové půdy i její vlastnosti jsou zpravidla místo od místa velmi proměnlivé. Pro tento účel je možné slučovat např. různé geologické vrstvy, které mají totožné nebo velice blízké geomechanické vlastnosti. Tyto útvary se nazývají kvazihomogenní celky (vrstvy) nebo geotechnické typy. Pro potřeby výpočtu jsou definovány nejen prostorovou geometrií, ale i charakteristickými hodnotami svých vlastností. Rozhraní kvazihomogenních celkůg. n. m. může mít jakýkoliv směr (šikmý, svislý, vodorovný), ale musí zásadně vystihovat rozhraní různých geomechanických charakteristik. Součástí g. n. m. je a musí být i předmětná stavba, její rozměry a vlastnosti i promyšlená hypotéza namáhání a přetváření základové půdy vlivem dané stavby. Anglický ekvivalent: geotechnical design model.

geotechnický typ

Vrstva základové půdy nebo sloučení několika vrstev základové půdy do jednoho kvazihomogenního celku s totožnými nebo velice blízkými charakteristickými geomechanickými vlastnostmi. G. t. jsou součástí zprávy o geotechnickém průzkumu staveniště. Anglický ekvivalent: geotechnical type.

geotechnika

Je to multidisciplinární věda (obor), která navrhuje, řeší a zkoumá zákonitosti chování a budování konstrukcí, které jsou tvořeny horninovým nebo zeminovým materiálem nebo u kterých je hornina či zemina v přímém kontaktu s nadzemní či podzemní stavební konstrukcí. Ve svých počátcích obor zahrnoval disciplíny průpravné (geologie a inženýrská geologie s hydrogeologií), disciplíny teoretické (mechanika zemin a mechanika hornin) a disciplíny praktické (zakládání staveb a podzemní stavby). V posledních letech zesílily snahy rozdělit v širším oboru geotechnika obory podstatou přírodovědné a podstatou technické (viz heslo geotechnické inženýrství). ČKAIT pro rozsah oboru geotechnika pro autorizované inženýry a techniky v současnosti uvádí zakládání staveb, podzemní stavby, zemní a horninové konstrukce ve složitých případech a stavby pro ukládání odpadů. Anglický ekvivalent: geotechnics.

geotermální energie

Tepelná energie pocházející z hloubkové dispozice nebo z procesů odehrávajících se pod povrchem. G. e. je v současné době využívána k ohřevu vody a prostor nad povrchem Země. V našich poměrech stoupá teplota zhruba o 1 °C na každých 33 m hloubky – geotermický stupeň. Anglický ekvivalent: geothermal energy.

geotextilie

Plochý, propustný textilní materiál (přírodní nebo syntetický), který může být tkaný, netkaný nebo pletený. Používá se jako kontaktní vrstva mezi zeminou nebo jinými materiály v geotechnickém a stavebním inženýrství. Anglický ekvivalent: geotextile.

glaukonit

Jílový minerál skupiny jílových slíd, je vázaný na sedimenty mělkého moře. G. má výborné sorpční vlastnosti a může vázat značné množství vody. Nejčastěji se vyskytuje v pískovcíchvápencích. Jeho přítomnost způsobuje intenzivní zvětrávání. Anglický ekvivalent: glauconite.

grafit

Amorfní forma přírodního uhlíku, těžená např. v jižních Čechách z čočkovitých ložisek. Je měkký, krystalizuje v šesterečné soustavě. Anglický ekvivalent: graphite.

granodiorit

Hlubinná vyvřelina žulového magmatu s nižším obsahem křemene. Anglický ekvivalent: granodiorite.

greenfield

Ustálený výraz v angličtině, do češtiny překládaný ve spojení „stavba na zelené louce“. Volné, nezastavěné území, často s kvalitní půdou, zelené plochy. Anglický ekvivalent: greenfield.

gyroskop

Přístroj pro určování směru při rychlých a náhlých změnách jeho polohy. G. je založen na principu rychle se otáčejícího setrvačníku, který na změny polohy nereaguje (gyroskopický kompas). Anglický ekvivalent: gyroscope; gyro control.


H

hadec

Metamorfovaná hornina vzniklá přeměnou olivinických horninhornin basického magmatu, obsahuje vláknitý azbest, též se nazývá serpentinit. Anglický ekvivalent: serpentine.

halda

Deponie vytěžené hlušiny. Anglický ekvivalent: dump; heap; spoil bank; spoil heap.

havárie vrtu

Každá porucha vrtu vzniklá na vrtné koloně (tyčové, pažnicové, vrtném nástroji apod.). H. v. se zmáhá instrumentací vrtu za použití havarijního nářadí (trn, zvon, harpuna apod.). Anglický ekvivalent: borehole failure; borehole breakdown.

hlava kotvy

Část kotvy, která je v kontaktu s kotvenou konstrukcí a přenáší síly z kotvy do konstrukce. H. k. slouží k fixaci předpětí v táhle kotvy. Anglický ekvivalent: anchor head.

hlína

Jako hlína se označuje heterogenní zemina s podílem frakce jemnozrnné i hrubozrnné. Podle příměsi se rozlišuje h. štěrkovitá, písčitá, prachovitá a jílovitá (jinak h. s nízkou, střední, vysokou a extrémně vysokou plasticitou). Z hlediska genetického se rozlišují h. eluviální, deluviální, jeskynní, morénové, nivní, sprašové, případně i jiné. Anglický ekvivalent: loam, silt.

hlubinné zakládání

Protiklad plošného zakládání. Hlubinné základy obvykle přenáší zatížení z konstrukce do základové půdy nejen plochou základové spáry, ale i jiným způsobem, např. pomocí plášťového tření. Provádí se technologiemi a metodami speciálního zakládání staveb. Anglický ekvivalent: deep foundation.

hloubka vrtu

Vzdálenost mezi kolmými průměty ústí a dna vrtu na svislici. Anglický ekvivalent: borehole depth.

hloubkové vibrační zhutňování

Typ zhutňování základové půdy hloubkovým vibrováním, jehož hlavním účelem je zhutnit zeminu; zhutňování lze aplikovat v hrubozrnných zeminách pro zvýšení pevnosti a tuhosti, jakož i snížení propustnosti a náchylnosti ke ztekucení. Anglický ekvivalent: deep vibrátory compaction.

hluché vrtání

V oboru speciálního zakládání délka vrtu mezi pracovní úrovní a kótou čistého betonu ve vrtu nebo rýze. Anglický ekvivalent: dead boring.

hmotnice

Čára vyjadřující součin dopravované hmoty a vzdálenosti, na kterou je dopravována; důležitý parametr u liniových staveb, stanovený v projektové dokumentaci. Anglický ekvivalent: mass haul diagram.

hmotnost

Základní vlastnost hmoty způsobená gravitací, tj. jejím působením na hmotu. Projevuje se její tíhou (váhou). V případě zemin rozlišujeme měrnou (specifickou) hmotnost, což je objemová hmotnost pevné fáze zeminy, objemovou hmotnost v přirozeném uložení a objemovou hmotnost suché zeminy. Anglický ekvivalent: density.

hodnocení shody

Systematické zkoumání v jaké míře výrobek splňuje specifické požadavky. Anglický ekvivalent: evaluation of conformity.

horizontální usměrněné vrtání

Řiditelný systém pro instalaci trubek, potrubí a kabelů v mírném oblouku s použitím vrtací soupravy z povrchu nebo z výkopu. Anglický ekvivalent: horizontal directional drilling (HDD).

hornina

Soubor minerálů, nebo i jediného nerostu. Podle způsobu vzniku se h. dělí na: a) magmatické (vyvřelé), b) sedimentární (usazené), c) metamorfované (přeměněné). Nauka o h. se nazývá petrografie. Mluvíme-li o hornině, z geologického hlediska může jít jak o zeminu, tak o skalní horninu. V české odborné literatuře není zaveden ekvivalent např. anglického pojmu „rock“ nebo německého „Fels“. Podle platného názvosloví se používá pojem „skalní hornina“, který je většinou geologů odmítán, avšak odstraňuje nejasnost, zda je v technickém smyslu pojmem „hornina“ myšlena zemina, nebo skalní hornina. Horniny se dělí do 6 tříd na základě prosté tlakové pevnosti (R1–R6). Někdy se pro horniny třídy R1 až R3 používá termín hornina skalní a pro horniny třídy R4–R6 pak hornina poloskalní. Anglický ekvivalent: rock.

hornina hlubinná (vyvřelina)

Magmatická hornina utuhlá hluboko pod povrchem. Anglický ekvivalent: igneous intrusive rock; deep-seated rock.

hornina metamorfovaná (přeměněná)

Vznikla v důsledku vysokých teplot, tlaků a chemismu prostředí, kterým byly různé druhy hornin v zemské kůře vystaveny. Starší sedimentární nebo vyvřelé horniny se složitými horotvornými pochody dostávají do velkých hloubek, kde vysoké tlaky a teplota způsobují jejich přeměnu. Navíc do nich vnikají intruze magmatických látek a někdy může dojít i k jejich úplnému roztavení. Druhý základní typ je kontaktní metamorfóza. Při intruzi žhavého magmatu do nadložních hornin dochází v oblasti kontaktu (tzv. kontaktní dvůr) opět k přeměně starších hornin působením tlaku, teploty a též pronikajících magmatických roztoků a plynů. Anglický ekvivalent: metamorphic rock.

hornina sedimentární (usazená)

Vznikla přemístěním, usazením a následným zpevněním zvětralých úlomků (tzv. fyzikální proces), či vysrážením z roztoků (tzv. chemický proces) anebo usazením vlivem biologického činitele (biologický proces). Anglický ekvivalent: sedimentary rock.

hornina skalní

V geotechnickém inženýrství pojmenovávání pro dobře zpevněné horniny. Základním rozlišovacím kritériem h. s. je pevnost v prostém tlaku, která převyšuje 15 MPa. H. s. málo zpevněné v důsledku přirozeného vývoje, nebo postižené alterací označujeme jako horniny poloskalní. Anglický ekvivalent: rock.

hornina poloskalní

V geotechnickém inženýrství pojmenování málo zpevněné horniny v důsledku přirozeného vývoje, nebo postižené alterací, jejichž prostá pevnost v tlaku je menší než 15 MPa. Anglický ekvivalent: weak rock.

hornina výlevná

Magmatická hornina, která se vylila na povrch zemský při sopečné činnosti, kde rychle tuhla. Jsou zpravidla jemnozrnné až celistvé, většinou porfyrické (čedič, znělec, porfyr). Anglický ekvivalent: igneous extrusive rock; vulcanic rock.

hornina žilná

Podpovrchová tělesa o mocnosti od několika decimetrů po stovky metrů a s délkou až do několika kilometrů. Žilné vyvřeliny jsou obrovskými tlaky vtlačovány do puklin, prasklin a elastických částí zemské kůry nedaleko povrchu, což zapříčiňuje rychlejší chladnutí taveniny a zjemňování struktury. Anglický ekvivalent: hypabyssal rock.

horninová klenba

Část horninového prostředí v nadloží tunelu či štoly, v němž je hornina schopná přenést zvýšená napětí kolem výrubu bez porušení. Vytvořená klenba je v důsledku samonosné schopnosti horninového prostředí stabilní. Anglický ekvivalent: rock arch.

horninový masiv

Horninové těleso včetně diskontinuit a zvětrání. Anglický ekvivalent: rock mass.

horninový materiál

Hornina bez soustavy diskontinuit. Anglický ekvivalent: rock materiál.

horninová injektovaná kotva

Stavební prvek, který po předepnutí na stanovenou sílu přenáší tahové zatížení z konstrukce do horniny. Kotva se skládá z hlavy, táhla a kořene. Síla se do horniny přenáší pouze kořenem kotvy, který je upevněn tlakovou injektáží. Kořen kotvy, tedy i přenos síly z kotvené konstrukce musí být vždy až za potenciální smykovou plochou. H. i. k. tak slouží k zajištění stability konstrukcí namáhaných vodorovnými silami a zemním tlakem. Kotvy jsou podle materiálu táhla tyčové nebo pramencové. Podle životnosti rozeznáváme h. i. k. dočasné, s užitnou dobou do dvou let, nebo trvalé, jejichž doba funkce odpovídá životnosti kotvené konstrukce. Anglický ekvivalent: grouted rock anchor.

horninové jádro

Dokumentační vzorek horniny, válcovitý sloupec horniny, který vstupuje do vrtného nástroje (jádrovnice) v průběhu vrtání. Vrtný nástroj působí na horninu vrtnou korunkou, která při stálém přítoku výplachové kapaliny horninu rozmělňuje. Rozvrtaná hornina (vrtná měl) je výplachem vynášena na povrch. Anglický ekvivalent: rock core.

horninové prostředí (tunelu)

Obecně základová půda, část horninového masivu, který obklopuje základovou konstrukci. Specificky pro tunel prostor, v němž vlivem ražby dochází ke změnám původního stavu napjatosti, k deformacím, v řadě případů i k porušení horninového masivu. Anglický ekvivalent: rock environment; ground.

horninový vzorek a horninový masiv

Mechanické vlastnosti vyšetřené laboratorními zkouškami, zvláště na vzorku skalní horniny, se vztahují pouze k vyšetřovanému vzorku. Skutečné vlastnosti horninového masivu ovlivňuje charakter diskontinuit, kterými je masiv prostoupen, jakož i hloubková expozice příslušného vyšetřovaného místa. Zejména u podzemních staveb je tedy nutné při navrhování brát v úvahu také stav napjatosti skalního masivu. Anglický ekvivalent: rock material and rock massif (mass).

hráz

Umělé technické dílo omezující určený prostor. H. se vytváří sypáním horninového materiálu (zemní nebo kamenité hráze), nebo výstavbou z konstrukčních materiálů (zděné, betonové, gravitační, klenbové). Většinou se jedná o vodohospodářská nebo energetická díla. Jejich využití je kombinované. Pro eliminaci úniků vody podzákladím a vyloučení vztlaku se h. zavazují do nepropustného podloží. Ve většině případů jsou h. zavázány do základové půdy injekční clonou, která je vytvořená proinjektováním podložních hornin z ostruhy h., o kterou se opírá návodní štít h., nebo z injekční štoly, procházející podélně v těsnicím jádru h. Injekční clona prodlužuje průsakové cesty vody ze zdrže ke vzdušnému líci. Zemní nebo kamenité h. mají část těsnicí a stabilizační. Anglický ekvivalent: dam; dike (dyke).

hřebík

Geotechnický ztužující prvek, převážně subhorizontálně instalovaný v hornině, tvořený ocelovou nebo umělohmotnou tyčí. Přenosem smykových sil po celé délce uložení v hornině umožňuje při spolupůsobení vhodně navrženého souboru takových prvků spolu s krytem z vyztuženého stříkaného betonu stabilizaci strmějšího líce svahu. Anglický ekvivalent: nail.

hřebík systémový

Hřebík, který je součástí finální konstrukce hřebíkovaného svahu. Anglický ekvivalent: production nail.

hřebík nesystémový

Hřebík, který není součástí finální hřebíkované konstrukce. Provádí se stejným způsobem jako hřebík systémový a slouží ke stanovení únosnosti navrženého hřebíku na vytržení ze zemního masivu. Anglický ekvivalent: sacrificial nail.

hřebík zkušební

Hřebík instalovaný stejným způsobem jako hřebík systémový za účelem ověření únosnosti a životnosti; může být součástí hřebíkované konstrukce. Anglický ekvivalent: test nail.

hřebíkování

Metoda obvykle dočasného zlepšení vlastností základové půdy, zvláště pak její smykové pevnosti, pomocí kombinace jejího vyztužení hřebíky; vytvoření kvazitížné kompaktní zdi, která vytvoří stabilní strmější líc výkopu či odřezu. Anglický ekvivalent: nailing.

hřebíkovaná konstrukce

Zemní konstrukce vyztužená hřebíky, obyčejně s lícovým opevněním vyztuženým stříkaným betonem a odvodněním. Anglický ekvivalent: soil nail construction.

hřebíkový systém

Sestává z výztužných prvků, které mohou obsahovat nástavce a spojky, centrátory, rozpěrky, zálivku i protikorozní ochranu. Anglický ekvivalent: soil nail systém.

hustoměr

Přístroj pro určování hustoty kapalin. V mechanice zemin se při stanovení zrnitosti hustoměrnou metodou určuje podíl velmi malých zrn na základě Stokesova sedimentačního zákona. V oboru zakládání se průtokový h. používá pro měření viskozity pažicích a injekčních směsí. Anglický ekvivalent: hydrometer.

hustota diskontinuit

Posuzuje se podle vzdáleností diskontinuit. Je-li menší než 20 mm, mluvíme o extrémně velké h. d., je-li větší než 2 m, je h. d. velmi malá. Někdy se nesprávně používá pojem „rozteč puklin“. Anglický ekvivalent: spacing of discontinuities.

hutnící sonda

Nástroj pro hloubkové vibrační zhutňování, který je zapouštěn do základové půdy a přenáší vibrace z nadzemního vibrátoru, jenž zůstává nad terénem. Může být opatřena křídly, drenáží nebo vodním či vzduchovým výplachem pro usnadnění hutnícího postupu. Anglický ekvivalent: compaction probe.

hydratace

Sloučení iontů pevné látky s molekulami vody. Jedná se o vázání molekul vody v látce chemickými nebo fyzikálními vazbami. Anglický ekvivalent: hydration.

hydraulické rozpojování zemin

Rozpojování dynamickým účinkem tryskání vodního paprsku. Anglický ekvivalent: hydraulic soil cutting.

hydrocyklon

Zařízení pro oddělování pevných částic z kapalin na principu odstředivé síly. Anglický ekvivalent: water cyclone; hydrocyclone.

hydrofobní

Vodoodpudivá úprava povrchu konstrukce proti pronikání vlhkosti a nasákavosti vody. Anglický ekvivalent: hydrophobic; water-repelent.

hydrogeologie

Vědní obor, který zkoumá vztah mezi skladbou geologických vrstev a výskytem či chováním podzemní vody. Zkoumání h. je součástí geotechnického průzkumu, poskytuje data pro určování existence a kolísání hladiny podzemní vody v dosahu vlivů stavby, rychlosti a směru jejího proudění, chemismu podzemní vody, napjatosti hladiny podzemní vody, propustnosti (pro odvodňování stavebních jam) apod. Anglický ekvivalent: hydrogeology.

hydrogeologický kříž

Soustava pozorovacích vrtů uspořádaných zpravidla do pravoúhlého kříže, s hydrovrtem, resp. čerpací studnou uprostřed. Čerpací studna slouží k pokusnému čerpání podzemní vody a vystrojené měřicí vrty (pégly) dokladují odpovídající změny její hladiny. Tato sestava se používá pro určení vydatnosti měřených zvodní, proudění podzemní vody, určení jejího směru a rychlosti, zjištění tvaru depresního kužele a dalších hydrologických údajů. H. k. jsou dosti nákladné a nahrazují se někdy výpočetními modely. Anglický ekvivalent: hydrological cross.

hydrogeologický vrt

Hydrovrt, který slouží k poznání a zkoumání stavu podzemní vody v daném místě. H. v. musí být vystrojen speciální erforovanou pažnicí (zárubnicí) obalenou obyčejně filtrem, která umožňuje sledovat hladinu podzemní vody a její kolísání. Anglický ekvivalent: hydrological well.

hydrologická bilance

Spočívá ve vyjádření všech vstupů a výstupů vody z povodí a vyjádření změn v zásobách (ΔS). Vstupy zahrnují především srážky (P), výstupy evaporací (E), transpirací (T), někdy souhrnně označenou jako evapotranspirace (ET), a celkový odtok (Qc). Základní rovnice hydrologické bilance: PETQc = ΔS. Z ní je přímo odvozena vodohospodářská bilance, která je významná pro geotechnické práce. Anglický ekvivalent: hydrological balance.

hydrologie podzemní vody

Zabývá se zákonitostmi oběhu podzemní vody a režimem jejího proudění. V oboru geotechniky obvykle na území dotčeného povodí určeného projektem. Anglický ekvivalent: grundwater hydrology.

hydropedologie

Věda, která se podrobně zabývá pohybem podzemní vody v půdním pokryvu země, zejména infiltrací a pohybem průsaku ve svrchních vrstvách horninového prostředí. Má významné poznatky pro řešení vsakování, drenážního odvodnění a obzvláště sanací znečištění podzemní vody a základové půdy, kdy jsou svrchní vrstvy nejvíce zasažené. Anglický ekvivalent: hydropedology; soil physics.


CH

charakteristická hodnota parametru (vlastnosti) zeminy

V geotechnických výpočtech se používá jednak pro výpočty mezního stavu použitelnosti (SLS), jednak ke stanovení návrhové hodnoty příslušného parametru. Výběr ch. h. p. i u skalních hornin musí být založen na výsledcích laboratorních i terénních zkoušek. Do úvahy se musí brát tzv. odvozené hodnoty, tj. hodnoty odvozené i z nepřímých zkoušek pomocí korelačních vztahů. Musí se uvažovat rozdíly mezi vlastnostmi horninového vzorku a horninového masivu, vliv času a křehkost nebo vláčnost zkoušené zeminy nebo skalní horniny. Uvažuje se i charakter stavby a technologické vlivy stavebních prací, obzvláště instalace prvků speciálního zakládání, na vlastnosti základové půdy. Charakteristická hodnota parametru zeminy nebo skalní horniny musí být vybrána jako obezřetný odhad hodnoty ovlivňující vznik mezního stavu. Pokud jde o parametry pevnosti, musí se uvážit proces zatěžování základové půdy a schopnost její konsolidace a rozhodnout, zda pro dané řešení jsou charakteristické totální nebo efektivní parametry smykové pevnosti základové půdy. Anglický ekvivalent: characteristic value.

charakteristická pevnost

Ch. p. betonu a skalní horniny: hodnota pevnosti, u níž lze očekávat nižší velikosti nejvýše u 5 % základního souboru všech výsledků zkoušek pevnosti. Anglický ekvivalent: charakteristic strength.

chemické zkoušky zemin

Slouží k zatřídění zeminy a stanovení nežádoucích účinků zeminy na ocel, beton a na zeminu samotnou. Pro stavební účely je zpravidla postačující stanovení obsahu organických látek, uhličitanů, síranů, chloridů a hodnota pH. Anglický ekvivalent: chemical soil tests.

chloridy

Soli kyseliny chlorovodíkové (HCl). Anglický ekvivalent: chlorides.

chránička, ochranná roura

Ochranná roura, většinou ze slabého plechu, tvořící část dříku piloty. Používá se např. pro ochranu dříku piloty v měkkých zeminách a v agresivním prostředí nebo pro redukci negativního plášťového tření. Anglický ekvivalent: liner; lining.


I

indexové zkoušky zemin

Základní laboratorní i polní zkoušky zemin sloužící pro rychlé a jednoduché stanovení základních vlastností zemin. Náleží sem zkoušky prováděné na porušených vzorcích, při nichž se zkoumá velikost, tvar a složení zrn, tj. granulometrický rozbor, jehož výsledkem je křivka zrnitosti a konzistence jemnozrnných zemin, jež souvisí s jejich vlhkostí. Anglický ekvivalent: soil index tests.

index konzistence (stupeň konzistence)

Bezrozměrné číslo, definované vztahem

\begin{gathered}
I_\text{C}=(w_\text{L}-w)/I_\text{P}
\end{gathered}

kde je:

wL … vlhkost na mezi tekutosti,

w … přirozená vlhkost,

IP … číslo plasticity.

Podle hodnoty i. k. rozlišujeme konzistenci zemin: kašovitou (tekutou), měkkou, tuhou, pevnou a tvrdou. Anglický ekvivalent: consistence index.

infiltrace srážkové vody (vsak)

Část přirozeného oběhu vody v přírodě ze srážkového úhrnu. Je to komplexní pohyb vody ve svrchní části horninového prostředí směrem do země. Voda postupuje půdními póry a různě vzniklými mezerami nebo puklinami v zemském povrchu, tzv. preferenčními cestami průsaku. Infiltrační kapacitu a intenzitu vsakování sleduje blíže hydropedologie. Anglický ekvivalent: precipitation infiltration.

injekční směs

Je to čerpatelná látka ve formě roztoku, suspenze nebo malty, která je vhodná pro injektáž dané zeminy nebo skalní horniny a která tuhne a tvrdne v určitém čase. Zásadně lze kapalné směsi rozdělit na suspenze partikulární (zrnité), což je například cementová směs, a koloidní, což jsou suspenze jílové, dále pak na roztoky pravé a koloidní, což jsou různé druhy chemických látek a jejich emulzí. Anglický ekvivalent: grout (grout mixture; cement grout; chemical grout atd.).

injekční tlak

Tlak injekční směsi vyvozený při injektáži, měřený v určeném místě (u injektážního čerpadla, u vrtu apod.). Podle velikosti injekčního tlaku rozlišujeme injektáž nízkotlakou (do 0,6 MPa) a injektáž vysokotlakou. Je třeba odlišit účinný tlak (effective pressure), který působí v injektovaném prostředí. Anglický ekvivalent: grouting pressure.

injekční vrt

Umožňuje tlakové vhánění injekční směsi do horninového prostředí. Anglický ekvivalent: injection hole; grouting hole.

injektáž

Činnost, při které se prostřednictvím injekčních vrtů do určeného prostředí vhání injekční směs pod určitým tlakem a v určitém množství. Provádí za účelem zlepšení mechanických vlastností injektovaného prostředí – většinou zvýšení pevnosti, přetvárných modulů a snížení propustnosti, jakož i za účelem kompenzace deformací (kompenzační injektáž). Obecně tedy patří tyto metody do kategorie D. zlepšování vlastností základových půd – viz zatřiďování půd. Podle způsobu provádění dělíme i. na sestupné a vzestupné. Sestupná i. je prováděna obvykle ve stabilní skalní hornině. Vzestupná i. se naopak provádí obvykle v zeminách a nestabilních horninách. Anglický ekvivalent: grouting.

injektáž – akční rádius

Teoretická (výpočtová) vzdálenost průniku injekční směsi od injektážního vrtu. Anglický ekvivalent: grouting range; radius.

injektáž – GIN (číslo intenzity injektáže)

Součin injektovaného množství směsi a injektážního tlaku. Řízením injektáže se má dosáhnout stejné hodnoty tohoto čísla ve všech injektovaných úsecích vrtu. Anglický ekvivalent: grouting intensity number.

injektáž – gravitační

Bez uměle aplikovaného tlaku vyššího, než který je způsoben vlastním sloupcem injekční směsi. Anglický ekvivalent: gravity grouting.

injektáž – chemická směs

Injekční materiál, který je roztokem chemických látek, jež spolu reagují a jejichž reakci lze ovlivnit v čase (jednoroztokové směsi), nebo reagují bezprostředně při svém kontaktu (dvouroztokové směsi). Příkladem i. – ch. s. jsou směsi na bázi vodního skla + reaktiv, nebo směsi pryskyřičné + iniciátor. Při reakci mezi složkami i. – ch. s. vznikají nejen gely a sloučeniny plnící účel injektáže, ale i vedlejší zplodiny reakce. Při použití i. – ch. s. je nebezpečí kontaminace horninového prostředí i podzemních vod chemickými látkami. Proto všechny složky směsí i výsledné produkty jejich reakce musí být hygienicky a toxicky ověřené. Anglický ekvivalent: chemical grout.

injektáž – klakáž

Porušení (potrhání) struktury injektovaného prostředí injektáží vody nebo injekční směsi tlakem, překonávajícím lokální tahovou pevnost a původní tlak v hornině. K i. – k. dochází nezáměrně při chybném řízení injektážních prací a vyvolává deformace na povrchu terénu, případně i na stavebních konstrukcích. Naopak při rektifikační, resp. kompenzační injektáži, je i. – k. žádoucím jevem, ale musí být trvale a obezřetně kontrolována a řízena. Rovněž tak je možno klakáž řízeně využít k vyztužení a stabilizaci horniny nebo k vytvoření vodotěsné zóny. Anglický ekvivalent: hydraulic fracturing; claquage grouting; hydrosplitting; hydrojacking.

injektáž – kontaktní

Provádí se do spáry mezi stavební konstrukcí a horninou, např. za ostění tunelu. Anglický ekvivalent: contact grouting.

injektáž – manžetová trubka

Perforovaná trubka pro injektáž v základových půdách s nestabilními stěnami vrtu, případně pro možnost reinjektáže na jedné etáži vrtu. Zasouvá se do vrtu vyplněného jílocementovou zálivkou (v případě klasické injektáže), popř. cementovou zálivkou (v případě mikropilot a kotev). Manžetová trubka je v injektované oblasti vrtu opatřena gumovými manžetami (převleky), které překrývají vždy 2–4 otvory v trubce a působí jako zpětné ventily – propouští injekční směs pod tlakem do základové půdy, ale brání při poklesu injekčního tlaku jejímu vtékání zpět. Osová vzdálenost gumových manžet na trubce je 330 nebo 500 mm. Anglický ekvivalent: sleeved tube; tube-à-manchette.

injektáž bez přetvoření v hornině

Zahrnuje injektáž penetrační a výplňovou. Injekční směsí nebo maltou se při ní nahrazuje přirozený obsah kapaliny v přístupných dutinách horniny bez významného přetvoření horniny. Anglický ekvivalent: non-displacement grouting.

injektáž penetrační

Vyplnění diskontinuit ve skalní hornině nebo pórů v zemině bez vzniku přetvoření. Tímto pojmem je souhrnně popsána i. průniková/impregnační, i. puklin a i. kontaktní. Anglický ekvivalent: penetration grouting.

injektáž průniková – hrubozrnných zemin

Nahrazení vody a/nebo plynu obsaženého v pórovitém prostředí injekční směsí pod tlakem, při kterém ještě nedochází k přetvoření v zemině. Anglický ekvivalent: permeation/impregnation grouting.

injektáž puklinová

Převážně ve skalních horninách směsí vnikající do puklin, spár, trhlin, obecně do ploch nespojitosti. Anglický ekvivalent: fissure grouting.

injektáž – reinjektáž

Opakovaná injektáž ve stejných etážích vrtu (prvku) pro dosažení předepsaných injekčních tlaků. I. – r. je umožněna použitím manžetových injekčních trubek. Anglický ekvivalent: re-grouting.

injektáž sestupná

Způsob injektáže ve stabilní hornině, prováděné ve vrtu po vymezených úsecích směrem od jeho ústí ke dnu, přičemž je každý úsek po injektáži převrtán a prohlouben o další část k následné injektáži. Injektovaný úsek je uzavřen v horní části jednoduchým obturátorem (pakrem). Anglický ekvivalent: descending grouting.

injektáž kompenzační (rektifikační)

Je zaměřena na kompenzaci sedání povrchu území. Rektifikačni injektáž napravuje sedání dodatečně, zatímco kompenzační injektáž působí průběžně k redukci sedání způsobeného například ražbou tunelu nebo hlubokými výkopy. Anglický ekvivalent: rectificatio/compensation grouting.

injektáž výplňová

Zaplnění dutin větších rozměrů zrnitou injekční směsí. Anglický ekvivalent: bulk grouting; bulk filling.

injektáž vzestupná

Způsob injektáže ve vrtu při kterém je vrt vyhlouben na celou svoji délku, osazena manžetová trubka a jednotlivé injekční etáže jsou injektovány postupně směrem od dna vrtu nahoru k jeho ústí. Etáže jsou ohraničeny dvojitým obturátorem. Injektáž je tak směrována do míst, kde je hornina porušená. Anglický ekvivalent: ascending grouting.

injektáž zhutňovací

Metoda způsobující přetvoření v hornině, při níž vtlačováním malty s velkým vnitřním třením do horniny dochází k jejímu zhutnění bez vzniku trhlin. Anglický ekvivalent: compaction grouting.

injektáž způsobující přetvoření v hornině

Dociluje se při ní deformace stlačením nebo posunem horniny. Anglický ekvivalent: displacement grouting.

injektovaná ražená pilota

Pilota opatřená rozšířenou botkou, která vytvoří po celé délce piloty nebo její části rozšířený prostor kolem dříku piloty, který se během ražení zaplní nebo injektuje injekční směsí, maltou nebo injekční směsí promíchanou se zeminou. I. r. p. může být také zřízena dodatečnou injektáží dříve provedené piloty prostřednictvím trubek, jimiž je pilota vystrojena podél nebo uvnitř. Anglický ekvivalent: grouted pile.

injektovatelnost

Schopnost horniny přijímat injekční směs. Anglický ekvivalent: groutability.

inklinometr

Přístroj pro měření sklonu, resp. zakřivení vrtu. Podle konstrukce rozeznáváme několik typů: i. gravitační, i. gyrospopický apod. I. zjišťuje i náklon pažicí konstrukce při působení zemního tlaku. Přesný i. spouštěný do vrtů vystrojených speciálními pažnicemi měří svahové pohyby. Anglický ekvivalent: inclinometer.

instrumentace vrtu

a) práce na likvidaci havárií a poruch vrtů za pomoci tzv. havarijního nářadí,

b) vystrojení vrtu pro monitoring instalovaného prvku.

Anglický ekvivalent: instrumentation.

inženýrská geologie

Principiálně přírodovědný obor je i součástí geotechnického průzkumu. I. g. zkoumá přírodní i antropogenní geologické procesy a jevy v nejsvrchnějších částech zemské kůry a hledá optimální využití území, poskytuje podklady pro budování staveb (inženýrských, vodních, těžebních, dopravních, obytných a jiných) a slouží i pro ochranu a rozvoj životního prostředí. Anglický ekvivalent: engineering geology.

inženýrské sítě

Součást technické infrastruktury (technického vybavení území), trvalá podzemní, povrchová i nadzemní vedení (liniové stavby) a stavby s nimi provozně související pro vodohospodářské, energetické, dopravní a komunikační účely. Anglický ekvivalent: network system; utilities; services.

inženýrsko-geologická mapa

Kartografické zobrazení všech údajů spjatých s anorganickým přírodním prostředím, které má význam pro územní plánování, navrhování a provádění staveb a pro povrchovou těžbu nerostných surovin. Ig. m. se skládá obvykle ze souboru listů, a to: mapy inženýrskogeologických poměrů, mapy inženýrskogeologického rajonování, hydrogeologické mapy a mapy dokumentačních bodů. Podle potřeby se sestavují různé pomocné ig. m. pro speciální účely. Podle měřítka rozlišujeme: a) ig. m. přehledné (do 1 : 100 000), b) ig. m. základní (1 : 50 000 až 1 : 25 000), c) ig. m. podrobné. Anglický ekvivalent: engineering geology map.

inženýrsko-geologický průzkum

Nedílná součást geotechnického průzkumu. Hlavním předmětem ig. p. je zjištění a objasnění skladby základové půdy (i za pomoci např. geofyzikálního průzkumu nebo inženýrské seismologie) a vyšetření fyzikálních a geomechanických vlastností základových půd (metodami mechaniky zemin a mechaniky skalních hornin). Anglický ekvivalent: engineering geology investigation.

izolace

Opatření omezující transportní procesy (např. vedení elektrického proudu, pronikání vlhkosti, zvuku, vibrací, záření, tepla) pomocí speciálních izolačních materiálů. Ve stavebnictví se rozlišuje podle účelu a způsobu provedení izolace tepelná, zvuková akustická, izolace proti vlhkosti, izolace proti chvění a další. Anglický ekvivalent: insulation.

izoterma

Čára spojující místa o stejné teplotě. Anglický ekvivalent: isotherm.

izotopy

Prvky, které mají stejné protonové číslo jako původní prvek, ale liší se počtem neutronů v jádře. I. jednotlivých prvků lze vyrobit v jaderném reaktoru. Používají se zejména ve zkušebnictví. Anglický ekvivalent: tracer; radioisotope.

izotropie

Charakteristika látek, jejichž vlastnosti jsou ve všech směrech stejné. Opakem je anizotropie. Anglický ekvivalent: isotropy.


J

jádrovka

Ocelová trouba opatřená na obou koncích závity. Na horní konec j. je našroubován trojspojník, na spodní konec je našroubován vrtný nástroj. J. slouží k nasunutí jádra horniny při zřizování jádrového vrtu a k jeho vynesení z vrtu. Délka j. určuje délku možného návrtu. Obvykle se používají j. jednoduché nebo dvojité. Dvojitá j. sestává z pláště, který rotuje, a z vnitřní trubky, do které se jádro nasouvá bez rotace, čímž se snižuje možnost jeho porušení. Anglický ekvivalent: core barrel.

jakost

Imaginární kvalita, která poskytuje zákazníkovi uspokojení s produktem, stupeň, do kterého výrobek nebo služba plní určité parametry, stupeň splnění požadavků souborem inherentních (trvalých, se sledovaným procesem neoddělitelně spjatých) znaků. Při geotechnickém průzkumu, kdy nelze vycházet z exaktních údajů, je třeba pro zajištění jakosti informací vycházet jak z hledisek bezpečnostních, tak ekonomických, při současném ocenění geotechnického rizika. Anglický ekvivalent: quality.

jámový lom

Dobývací místo kamene nebo jiného nerostu, kdy se těžba provádí pod úrovní okolního terénu. Anglický ekvivalent: open cast mine.

jehlofiltr

Technologický prvek systému perforovaných čerpacích jehel napojených na sběrné potrubí při metodě hlubinného odvodňování. V případě podtlakového systému je pomocí vakuového čerpadla vytvořen ve sběrném potrubí podtlak, který usnadňuje přítok vody do systému ze zvodnělých vrstev s nižší propustností. Systém j. je možno použít i ve více etážích a umožnit tak práci v suchu i při velké hloubce výkopu. Jde o velmi žádaný efekt dočasného snížení hladiny podzemní vody. Po ukončení prací a vypnutí čerpání ze systému j. se původní režim podzemní vody obnoví. Anglický ekvivalent: well point; needle filter.

jíl

Zemina, která má podle zrnitostního složení více než 50 % zrn menších než 0,002 mm a obsahuje jako podstatnou složku jílové minerály: montmorillonit, illit, kaolinit, bentonit a vermikulit. J. jsou nezpevněné, většinou plastické nejjemnější produkty zvětrávání hornin. Zpevněním se mění na jílovce (horniny poloskalní). Zpevněním a nemetamorfní rekrystalizací vznikají jílovité břidlice. Anglický ekvivalent: clay.

jílové minerály

Vyznačují se deskovitou texturou a jedno až třívrstvým uspořádáním molekul. Mezi jednotlivými vrstvami vážou vodu a tím zvětšují svůj objem. Kaolinit, illit, montmorillonit jsou jejich základními typy. Anglický ekvivalent: clayey minerals.

jílovec

Zpevněný jíl do podoby kompaktní poloskalní horniny. Zpravidla je prostoupen diskontinuitami. Anglický ekvivalent: claystone.

jímka

Ohraničený prostor pro jímání vody nebo prostor chráněný proti průsaku vody. J. se zřizují pro práci ve vodě obvykle pomocí zaberaněných válcovaných profilů (štětovnic), aby bylo možno založit stavbu a provést stavební práce bez podstatných přítoků vody. Anglický ekvivalent: cofferdam.


K

kalcit

Uhličitan vápenatý – CaCO3, krystalizující v klencové soustavě. Anglický ekvivalent: calcspar; calcite.

kalibrace

Stanovení měřického rozsahu a přesnosti měřidla jeho srovnáním s úředně ověřeným etalonem. Anglický ekvivalent: calibration.

kalibrace laboratorního zařízení

Též cejchování. Metrologický úkon, který zajišťuje správnost a přesnost laboratorních měřidel a přístrojů. Jeho výstupem je tzv. kalibrační křivka, která vykresluje odchylky údajů měřidel od údajů etalonu v celém jeho rozsahu měření. Dovolené odchylky měřidel jsou stanoveny předpisem. O k. l. z. je laboratoř povinna vést písemné záznamy. Anglický ekvivalent: calibration of laboratory instruments.

Kalifornský poměr únosnosti (CBR)

Laboratorní zkouška z oboru mechaniky zemin, jejím účelem je stanovení únosnosti podloží pozemních komunikací a letištních vozovek. CBR je poměr odporu proti vnikání standardního penetračního trnu do zeminy k odporu penetračního trnu zatlačovaného do normového materiálu. Vyjadřuje se v %. Anglický ekvivalent: California Bearing Ratio.

kalota

K. (přístropí) označuje v tunelovém stavitelství horní prostor ve výrubu tunelu. Navazujícími částmi jsou opěří a dno. Z k. tunelu se provádějí speciální práce pro předstihové zajištění ražby, např jehlování, mikropilotové „deštníky“, předklenba ze subhorizontálních sloupů tryskové injektáže apod. Anglický ekvivalent: calotte.

kalovka

Vrtný nástroj pro nárazové nebo náběrové vrtání, používaný v měkkých až rozbředlých zeminách. K. je na spodním konci opatřena uzávěrem, který brání nabranému kalu a zemině vytéci z k. během jejího těžení z vrtu. Podle konstrukce jsou k. pístové, klapkové, lamelové apod. U jádrového vrtání je jako k. označována horní část jádrovky, která slouží k usazování rozmělněné drti (vrtné měli). Anglický ekvivalent: bailer.

kamenivo

Zrnitý anorganický materiál vhodný do betonu. Zahrnuje pískové a štěrkové frakce, které se váhově dávkují tak, aby byla dosažena předepsaná křivka zrnitosti. Může být přírodní, umělé nebo recyklované z materiálů, které byly dříve použity v konstrukci. Anglický ekvivalent: aggregate.

kamenný zához

Volně ložený kámen u paty stavby, který vytváří opěrnou a drenážní patu konstrukce (zdi, hráze, břehu, pilíře apod.). K. z. se dělí podle velikosti ukládaného kamene. Anglický ekvivalent: riprap.

kaolin

Jílový jednovrstevný minerál. Vzniká větráním živců z granitoidních hornin. Je výchozí surovinou pro porcelán. Anglický ekvivalent: kaolin; kaoline; china clay.

kapilarita

Fyzikální jev, kdy kapalina v kapilárách vystupuje nad úroveň ustálené hladiny podzemní vody. Kapiláry jsou volné póry o velmi malém rozměru, kde na kapalinu působí přilnavost ke stěnám pevných částic. Anglický ekvivalent: capillarity.

karotáž

Široký soubor geofyzikálních metod prováděných ve vrtu. Jejich cílem je podat informace o fyzikálních vlastnostech hornin a jejich látkovém složení, hydrogeologických poměrech a fyzikálních vlastnostech kapaliny ve vrtu a o hydrodynamických podmínkách, dále informace o technickém stavu vrtu a stavu výstroje. Provádí se plně automatizovanou karotážní soupravou spouštěnou do vrtu. Získává se  kontinuální záznam sledovaného parametru v závislosti na hloubce. Anglický ekvivalent: logging; borehole geophysics.

katodická ochrana

Ochrana ocelové konstrukce uložené v prostředí s bludnými proudy proti jejich působení. K. o. tvoří přídavný materiál vyšší vodivosti, do kterého se svedou bludné proudy mimo chráněnou konstrukci. Anglický ekvivalent: cathodic protection.

kaverna

Obecně je k. volný prostor v hornině. Při provádění vrtů nebo stavební rýhy se za k. považuje zvětšení průměru vrtu (rozšíření rýhy) vzniklé sesutím nestabilních stěn. Kavernování je náchylnost horniny k vytváření k. a obvykle jde o jev nežádoucí, nicméně častý v krasových oblastech. Anglický ekvivalent: cavity; cavern.

kavernometrie

Karotážní metoda pro měření změn průměru vrtu nebo šířky rýhy v závislosti na hloubce. Anglický ekvivalent: hole calipering.

kavernování

Opadávání materiálu ze stěn vrtu nebo rýhy způsobující nežádoucí zvětšení šířky rýhy nebo průměru vrtu. K. způsobuje nerovnosti na výsledném dříku pilot nebo nálitky na povrchu stěn. Anglický ekvivalent: caving.

keson

Obecně skříňové zařízení vytvářející hlubinný základ ve zvodnělém základovém prostředí. Rozeznáváme keson spodem uzavřený (např. splavovaná skříňová konstrukce) a pneumatický. Ten je ve tvaru obráceného zvonu, ve kterém je při určitém přetlaku vzduchu možné pracovat i pod hladinou vody. Přetlakové k. se používaly pro zakládání mostů a vodohospodářských děl od 18. století do poloviny 20. století, ale ze zdravotních důvodů a kvůli značnému riziku se již nepoužívají. Anglický ekvivalent: caisson.

klasifikační zkoušky zemin

Slouží k pojmenování, popisu a zatřídění zemin do kategorií, pro které jsou stanoveny základní zaručené vlastnosti. Ověřují se především tyto vlastnosti: granulometrický rozbor, vlhkost, zdánlivá hustota pevných částic, konzistenční meze, relativní ulehlost sypkých zemin, disperzibilita a namrzavost. Anglický ekvivalent: soil classification tests.

klenák

Klínovitě tvarovaný stavební kámen nebo cihla ke zdění klenbového oblouku. Závěrový k. se vsazuje do vrcholu oblouku. Anglický ekvivalent: key-stone; archstone; vault-stone.

klenba

Nosná stavební konstrukce oblého tvaru, vytvořená buď uměle jako prvek stavební konstrukce, nebo jako přirozeně vzniklý tvar nad výrubem podzemního díla. Anglický ekvivalent: arch; vault.

klenba spodní

Konstrukce tunelu rozpírající základy opěr. Anglický ekvivalent: invert.

klenba stropní

Horní část ostění tunelu mezi opěrami tunelu v kalotě. Anglický ekvivalent: roof arch.

kleština

Obecně příčný ztužující trám nebo ocelové táhlo vazby dřevěného krovu, bednění nebo roubení. K. se také nazývá ocelový nebo dřevěný rám sloužící ke stažení štětovnic do správné polohy a k jejich vedení při vhánění. Anglický ekvivalent: waling; waler.

kliváž

Systém odlučných ploch probíhající zpravidla napříč původní vrstevnatostí v horninách, vzniklý působením orientovaného tlaku bez známek metamorfního pochodu nebo vzniku nových minerálů. Anglický ekvivalent: cleavage.

kolektor

Inženýrské dílo, které sdružuje podzemní inženýrské sítě do jedné (vesměs ražené) podzemní chodby a usnadňuje tak jejich provozování i údržbu. V hydrogeologii též vrstva zeminy akumulující podzemní vodu a umožňující případně její proudění. Anglický ekvivalent: collector.

koloid

Disperzní systém, při kterém jsou pevné, kapalné nebo plynné látky rozptýleny v jiné látce. Velikost rozptýlených částic se pohybuje mezi 10-4 až 10-6 mm. Anglický ekvivalent: colloid.

kombinovaná pilota

Pilota sestávající ze dvou nebo více dílů rozdílných materiálů nebo tvarů. Vzájemné spojení těchto dílů pro přenášení zatížení a znemožnění rozpojení se provede po ražení nebo během tohoto ražení. Anglický ekvivalent: combined pile.

kompetentní hornina/zemina

V určeném místě (vrstvě) základové půdy je vhodná a schopná odolávat deformaci při zatížení nebo průsaku podzemní vody. Anglický ekvivalent: competent rock/soil.

kompozitní založení stavby

Koncepce spočívající ve vytvoření nového kompozitního bloku sloupovými inkluzemi vyztuženého podzákladí v původní základové půdě. Komplexní interakce tuhými inkluzemi zlepšené a samostatně málo únosné zeminy se dosáhne nejen požadované únosnosti, ale hlavně uniformního a přijatelného sedání. Součástí tohoto systému je většinou i geosyntetiky vyztužená roznášecí vrstva zeminy na povrchu terénu. Anglický ekvivalent: composite foundation.

konkrece

Konkrece (cicvár) je v geologii těleso různého tvaru a velikosti v sedimentu vytvořené po usazení horniny a lišící se od ní podstatně svým složením. Anglický ekvivalent: concretion.

konsolidace zemin

V geotechnice obecně deformace zeminy v závislosti na čase účinkem vnějšího zatížení (konstantního nebo proměnného). Zpravidla se uvažuje zemina jako dvoufázové prostředí, tj. zrna zeminy a voda, která vyplňuje všechny póry (zemina plně nasycená). V počáteční fázi jde o postupné vytlačování vody z pórů zeminy – mluvíme o primární k. z. Tlak vody v pórech zeminy vyvozený zatížením zeminy postupně klesá z maximální hodnoty na nulu. Rychlost tohoto procesu je závislá na propustnosti základové půdy, resp. na opatřeních, která urychlují odvádění vytlačované vody. Sekundární k. z. se rozumí přetváření vlastního skeletu zeminy na kontaktech jednotlivých zrn vlivem drcení a reologických procesů. Pórový tlak je při tom nulový. U zemin, které nejsou plně nasyceny vodou, přenáší v průběhu k. z. část napětí nejen voda, ale i vzduch v zemině obsažený. Laboratorní zkoušky i výpočty pórového tlaku jsou při uvažování vzduchu v pórech zeminy podstatně komplikovanější. Podle Terzaghiho teorie konsolidace je možné počítat stupeň konsolidace. Anglický ekvivalent: soil consolidation.

kontaktní napětí

Rozdělení napětí zeminyzákladové spáře v závislosti na tuhosti (poddajnosti) základového prvku. Je proměnlivé od ideálně poddajného základu k ideálně tuhému základu. Při výpočtech sedání je nutné s touto skutečností počítat. Anglický ekvivalent: contact pressure.

kontaminant

Látka způsobující znečištění horninového prostředí, podzemní vody nebo vzduchu. Anglický ekvivalent: contaminant.

kontrolní zkouška kotvy

Zatěžovací zkouška potvrzující, že kotva je v souladu s příslušnými kontrolními kritérii. Provádí se na všech kotvách stavby, na kterých nebyla provedena ověřovací zkouška. Účelem k. z. k. je prokázat, že kotva je schopna přenést zkušební sílu, a dále určit volnou délku táhla kotvy, viz zkoušky horninových kotev. Anglický ekvivalent: acceptance test.

konvergence

Přibližování dvou hodnot navzájem, přibližování ke stanovené hodnotě. Zásadní typ deformace podzemního výrubu. Monitoring konvergence umožňuje při ražbě reagovat na nežádoucí nárůst její velikosti pomocí vhodných stabilizačních opatření. Anglický ekvivalent: convergency.

konzistence betonu

Relativní mobilita nebo schopnost tečení čerstvě namíchaného betonu, ukazatel zpracovatelnosti. Je úměrná obsahu vody nebo ztekucujících přísad ve směsi. K. b. se měří různými způsoby, u konvenčních betonů např. sednutím kužele podle Abramse, mírou rozlití apod. Pro hlubinné základy se používají speciální postupy k betonáži licí rourou. Anglický ekvivalent: concrete consistency.

konzistence jemnozrnných zemin

Vyjadřuje stav jejich skupenství (pevnosti) v závislosti na obsahu vody, tj. na jejich vlhkosti, viz konzistenční meze. Anglický ekvivalent: consistency of fine soils.

konzistenční meze

Řadí se mezi indexové (popisné) vlastnosti zemin. Popisují stav a chování jemnozrnných zemin. K. m. jsou smluvní hodnoty vlhkosti, které dělí zeminy podle jejich konzistence na tvrdé, pevné, tuhé, měkké a kašovité (tekuté). Rozeznáváme mez tekutosti, mez plasticity (vláčnosti) a mez smrštitelnosti. Anglický ekvivalent: consistency limits.

korečkový bagr

Pásová nebo lodní souprava vystrojená páternosterovou řetězovou smyčkou, nebo kolem s korečky pro nabírání zeminy. Anglický ekvivalent: chain bucket machine; wheel bucket machine.

korelace

Vyjádření vztahu dvou či více veličin. Anglický ekvivalent: correlation.

koroze

Rozrušování povrchu hornin působením chemických nebo mechanických vlivů. Anglický ekvivalent: corrosive action; rust; corrosion.

korunka šrotová

Prstencový ocelový vrtný nástroj pro jádrové vrtání s jedním nebo dvěma různě tvarovanými zářezy, které slouží jako zásobníky vrtného šrotu z tvrdého kovu. Vrtný šrot se při vrtání dostává mezi prstenec korunky a horninu, kterou při otáčení nástroje abrazívně rozpojuje. Anglický ekvivalent: shot bit.

kořen kotvy

Část konstrukce kotvy, která je injektáží upnuta do okolní horniny. K. k. přenáší kotevní sílu do horniny. Anglický ekvivalent: anchor base.

kotva

Viz horninová injektovaná kotva. Anglický ekvivalent: anchor.

kotva dočasná

Konstrukce, jejíž použití se předpokládá po dobu dvou let. Podle toho je konstruována i její ochrana proti korozi a agresivnímu působení okolí. Obyčejně jde o ochranu jednonásobnou. Anglický ekvivalent: temporary anchor.

kotva trvalá

Konstrukce, jejíž použitelnost je uvažována na celou dobu životnosti kotvené konstrukce. K. t. mají vícenásobnou ochranu proti korozi a působení agresivních vlivů a jsou chráněny i proti bludným proudům. Anglický ekvivalent: permanent anchor.

krabicový smykový přístroj

Laboratorní přístroj pro stanovení smykových parametrů zemin. Zkušební vzorky jsou při různém normálovém zatížení namáhány smykovou sílou až do porušení. Smyková plocha je vynucená mezi horní a dolní čelistí krabice. Ze závislosti normálového a tangenciálního napětí se odvozuje úhel vnitřního tření a soudržnost zeminy. Anglický ekvivalent: shear box apparatus.

kras

Vzniká převážně ve vápencových územích tvořených horninami vyluhovatelnými vodou. Voda rozpouští (vyluhuje) horninu, vznikají podzemní dutiny, kaverny, chodby nebo svislé jeskyně. Na povrchu se k. projevuje rýhami (škrapami), propadlinami (závrty) a vývěry vody. Anglický ekvivalent: karst.

kríp

Kríp (plouživost) je pomalá a souvislá deformace materiálu při konstantním dlouhodobém zatížení. Anglický ekvivalent: creep.

kritéria ražení

Parametry ražení, které je třeba splnit v průběhu ražení piloty. Anglický ekvivalent: driving criteria.

kritická síla v krípu

V případě horninových kotev síla odpovídající konci první pseudolineární větve hodnoty „α“ ve vztahu k zatížení. Anglický ekvivalent: critical creep load.

krvácení betonu

Způsob odloučení, při němž část vody ze směsi směřuje vzhůru k povrchu čerstvě uloženého betonu. Projevuje se někdy u čerstvé směsi po jejím uložení do vrtu nebo rýhy. Řešení spočívá obvykle v úpravě receptury směsi. Anglický ekvivalent: bleeding.

krytí výztuže

Krycí vrstva, tloušťka betonu, která musí překrýt nosnou výztuž stavebního prvku. Vzdálenost mezi povrchem výztuže a nejbližším povrchem betonu. Nejbližší povrch betonu je určen největším přiblížením vytěženého povrchu, tak jak je vytvořen těžebním nástrojem. K. v. se u konstrukcí speciálního zakládání dosahuje distančními vložkami, připevňovanými na pruty výztuže. Účelem krycí vrstvy výztuže je její ochrana před vlivem okolí a jeho případnou agresivitou. Anglický ekvivalent: reinforcement cover.

křemen

Minerál chemického složení SiO2, který se v přírodě vyskytuje v krystalické i amorfní formě. Je důležitou složkou hornin. Anglický ekvivalent: quartz.

křemenec

Též kvarcit, velmi tvrdá hornina tvořená zrny křemene stmelenými křemitým tmelem. K. je velmi odolný vůči zvětrání, a proto vytváří v krajině morfologicky výrazné hřbety. Anglický ekvivalent: quartzite.

křídla (piloty)

Ocelové profily přivařené k dříku piloty za účelem jeho rozšíření. Anglický ekvivalent: wings.

křivka zrnitosti

Základní popisná vlastnost zeminy, podle nížse zeminy dělí na jíl, prach (silt), písek, štěrk, kameny a balvany. K. z. je čára vyjadřující procento zastoupení zrn určité velikosti v zemině. Je vynášena do grafu podle výsledků zrnitostního rozboru zeminy v semilogaritmickém měřítku, aby zvýraznila zrna nejmenší a zahrnula i zrna největší. Anglický ekvivalent: grain size distribution curve; gradind curve; granulometric curve.

kuřavka

Také tzv. tekoucí písek, vrstva zvodnělého, zpravidla jemnozrnného písku s příměsí jílových minerálů. Voda je někdy velmi napjatá, což zvyšuje nebezpečnost tohoto fenoménu při budování podzemních staveb a při důlní činnosti. Anglický ekvivalent: quicksand; shifting sand.

kvazihomogenní celek (vrstva)

V geologickém slova smyslu má tento pojem řadu definic podle toho, v jaké souvislosti je použit, např. v petrologii je „vrstva“ těleso deskovitého tvaru o stejném petrologickém složení, ve smyslu stratigrafickém se označení „vrstva“ používá pro oblastní stratigrafickou jednotku nižší než souvrství – je to jednotka vymezená na základě litologicko-faciální charakteristiky, zaujímající určitou stratigrafickou pozici. Anglický ekvivalent: quasi-homogeneous block (layer).

Poznámka:
pokud se v dané souvislosti používá pojem „vrstva“, je tím myšlena vrstva v inženýrském slova smyslu, tj. přírodní nebo uměle (stavebně) vytvořený útvar určité tloušťky (mocnosti), kterému přisuzujeme konstantní geomechanické vlastnosti, získané průzkumem.


L

laboratorní zkoušky zemin a hornin

Laboratorní zkoušení vzorků zemin a hornin odebíraných v průběhu průzkumných prací. Podle druhu l. z. z. se v laboratoři připravují tzv. zkušební vzorky. Vzorky zemin a hornin mohou být neporušené i porušené. Laboratorní zkoušky vzorků zemin i skalních hornin se dají členit na zkoušky klasifikační (indexové, popisné), které slouží ke klasifikaci zkoumané horniny, dále jsou zkoušky mechanické (geomechanické), kterými se přímo měří mechanické vlastnosti těchto materiálů, tj. zkoušky přetvárnosti (deformačních charakteristik), zkoušky pevnosti a zkoušky propustnosti. Další skupinou jsou laboratorní zkoušky chemických vlastností, zejména zjišťování pH, obsahu síranů a chloridů. Anglický ekvivalent: laboratory testing of rocks and soils.

lafeta

Část vrtací souprava nebo jiné zařízení pro speciální zakládání staveb; je mechanizovanou pohyblivou věží, po níž se ve vodítkách pohybují různá speciální, mnohdy výměnná či přídavná technologická zařízení. Anglický ekvivalent: leader, mast.

lamprofyr

Tmavá žilná hornina obsahující převážně ortoklas, plagioklas, biotit, amfibolit a pyroxen. Anglický ekvivalent: lamprophyric dike rock; alnoite.

laterit

Hornina červené barvy, vzniklá zvětráváním v tropickém klimatu s vysokým obsahem kysličníků kovů. Anglický ekvivalent: laterite; red soil; latosol.

láva

Žhavotekuté magma vylévající se při erupci sopky na povrch terénu. Anglický ekvivalent: lava.

ledovcové sedimenty

Uloženiny ledovce vznikající při jeho pohybu. Jedná se o morénové sedimenty, které se tvoří na čele, bocích nebo bázi ledovce. Anglický ekvivalent: ice-born sediments; glacial sediments.

licí roura

Ocelová trouba, která slouží k ukládání betonu pod vodu nebo pod pažicí suspenzi ve vrtu pro pilotu, či v rýze pro podzemní stěnu. L. r. se spojují na bajonetový závit do kolony, která je na horním konci opatřena násypkou. Anglický ekvivalent: tremie pipe.

lícové opevnění

Zakrytí nechráněného líce vyztuženého zemního masivu, které má stabilizační účinky, zadržuje zeminu mezi hřebíky a plní protierozní a estetickou funkci. Anglický ekvivalent: facing.

lom

Obecně prostor pro těžbu vyhrazených i nevyhrazených nerostů. L. může být podle jeho umístění v terénu stěnový, etážový, polojámový, jámový a podzemní. V l. se těží obvykle stavební kámen, ale stejný název se používá i pro povrchovou těžbu různých surovin. Jako velkolomy se označují povrchové jámy pro těžbu uhlí. Anglický ekvivalent: qarry.

loutka beranidla

Svislé ocelové nosníky sloužící pro vedení beranu a beraněného prvku, které jsou připevněny k nosiči. Moderní soupravy jsou vybaveny lafetou. Anglický ekvivalent: leader.

loužení

Způsob separace užitkového nerostu z matečné horniny působením chemikálií (např. vyluhování uranu apod.). Anglický ekvivalent: leaching; lixiviation.

lupek

Vrstevnatý jílovec se střípkovitým rozpadem při vysychání. Název je vžitý zejména v hornictví pro označení některých jílovců v našem permokarbonu, křídě, karpatském paleogenu apod., avšak správnější termín je jílovec. Anglický ekvivalent: bony coal; bone coal.

lžícový vrták (vrtný hrnec)

Vrtný nástroj přizpůsobený pro náběrové vrtání (obecně nazývaný také šapa), který pomocí břitu nabírá horninu a tak vrt prohlubuje, případně vrt čistí. Anglický ekvivalent: shell bit; shell auger; bucket.


M

malta

Směs pojiva (cement, vápno, sádra aj.), vody a písku (0–2 mm, výjimečně až 4 mm), po určité době tvrdnoucí, používaná pro spojování zdicích prvků nebo pro vnitřní a vnější omítky. M. může být použita i jako injekční směs do otevřených struktur a k zaplnění kaveren a dutin. Anglický ekvivalent: mortar.

manipulátor

Strojní zařízení pro manipulaci s tryskou, kterou se nanáší vrstva stříkaného betonu, zejména při provádění podzemních staveb. Anglický ekvivalent: manipulator.

manometr

Přístroj pro měření tlaku vzduchu, jiného plynu, kapaliny. Anglický ekvivalent: pressure gauge; manometer.

manžetová trubka

Pravidelně děrovaná nebo perforovaná trubka s manžetami, pomocí níž se provádí injektáž za použití obturátoru. Anglický ekvivalent: tube–a–manchettes.

meandr

Zákrut vodního toku vytvořený boční erozí vodního proudu. Proudnice toku probíhá konkávní částí, v konvexní části naopak dochází k sedimentaci splavenin. Pohřbené staré meandry v údolní nivě vykazují značnou proměnlivost v uložení a vlastnostech zemin. Anglický ekvivalent: meander.

mechanické vlastnosti hornin

Základní m. v. h. jsou: pevnost, přetvárnost (deformabilita) a propustnost. Pro zakládání staveb má pevnost, zejména u zemin, význam při posuzování podle 1. mezního stavu, tj. mezního stavu porušení a pro ostatní stabilitní úlohy. Pro zeminy je nejdůležitější pevnostní vlastností smyková pevnost,  jejímiž základními parametry jsou úhel vnitřního tření (ϕ), soudržnost (c) a údaje o pórovém tlaku (u). Podle dalších podmínek se ve výpočtech použijí smykové parametry pevnosti totální nebo efektivní.

Přetvárné charakteristiky mají význam především při posuzování staveb podle 2. mezního stavu, tj. mezního stavu použitelnosti, sloužícího nejčastěji ke stanovení deformací. Základními parametry jsou oedometrický modul základové půdy (Eoed) a modul přetvárnosti základové půdy (Edef). V některých případech je nutné znát i modul pružnosti (E) a Poissonovu konstantu ν. Pro výpočty časového průběhu sedání jsou nutné i údaje o pórovém tlaku (u). Propustnost základové půdy se ve stavební praxi definuje koeficientem filtrace (k), který je zejména důležitý u všech vodohospodářských problémů a výpočtu konsolidace. Anglický ekvivalent: mechanical properties of rock/soil.

měkké lícové opevnění

Opevnění hřebíkovaného svahu s dočasnou funkcí protierozní ochrany. Obvykle se předpokládá, že trvalou funkci převezme vegetační kryt. Anglický ekvivalent: soft facing.

membrána

V geotechnice se m. používá v konstrukci laboratorních i terénních přístrojů. Ve stavební praxi je to umělohmotná fólie, používaná k separaci dvou prostředí, většinou k zabránění průsaku z jednoho prostředí do druhého. Anglický ekvivalent: diaphragm; membrane.

měřické práce

Terénní geodetické práce související s určením tvaru a rozměrů Země, s tvorbou map velkých měřítek, vytyčováním pozemků a jejich dělením, vytyčováním staveb a měřením jejich deformací. Průzkumná díla či jiné objekty, důležité pro geotechnický průzkum (např. výchozy, dočasné odkryvy, projevy poruch), je třeba identifikovat geodetickými metodami odpovídajícími požadavkům na podrobnost a přesnost. Každé vytyčené dílo musí být v terénu označeno kolíkem nebo nesmytelnou barvou s předepsaným označením a popisem. Měřické práce mají též zásadní význam v geotechnickém monitoringu. Anglický ekvivalent: surveying.

Metoda konečných prvků (MKP)

Jedna ze základních numerických metod pro přibližné řešení pevnostních a deformačních úloh v technické sféře. Má velký význam pro výpočty ve stavebnictví, výrazně též v geotechnice. Je to v zásadě numerické řešení systému diferenciálních rovnic vyjadřujících podstatu řešené úlohy. Vlastní výpočet probíhá na počítači, a to většinou za využití běžně dostupného softwaru. Zatímco v geotechnice umožňuje MKP velice dobře modelovat tvarovou rozmanitost úloh, problémy vznikají ve výběru tzv. konstitutivních vztahů vyjadřujících souvislosti mezi napětím a deformací. Dalším problémem je praktická nemožnost zahrnutí technologických vlivů. Anglický ekvivalent: Finite Element Method FEM.

metoda obvodového vrubu

V tunelovém stavitelství metoda vhodná pro měkké horniny a pevné jemnozrnné zeminy, při níž se speciálním strojem vytvoří cca 120 mm široký vrub nad kalotou tunelu do vzdálenosti až 5 m, jež je okamžitě zaplněn stříkaným betonem. Tímto postupem se vytvářejí tzv. předklenby sloužící k dočasné stabilizaci výrubu. Anglický ekvivalent: pre-linning systém; (Perforex).

metoda vrtání

Používá se pro vytvoření a stabilizaci vrtu při současném odstraňování vrtné mělivrtu s využitím vhodných technologických postupů. Anglický ekvivalent: drilling process; drilling technique; drilling practice.

mez

Limitní hodnota určité veličiny, ať horní – maximální, nebo dolní – minimální (např. mez tekutosti, mez plasticity – vláčnosti, mez přetvárnosti, mez smrštitelnosti, mez úměrnosti, mez kluzu, limitní mez deformace apod.). Anglický ekvivalent: limit.

mez plasticity (wp)

Vlhkost, při které jemnozrnná zemina ztrácí svoji plasticitu. Anglický ekvivalent: plastic limit.

mez tekutosti zeminy (wL)

Vyjadřuje vlhkost v % hmotnosti zeminy, při které zemina přechází ze stavu tekutého do stavu plastického. Zkouška se zpravidla provádí pomocí tzv. Cassagrandeho nebo kuželového přístroje. Viz též konzistenční meze. Anglický ekvivalent: liquid limit.

mez smrštění (ws)

Vyjadřuje vlhkost v % hmotnosti zeminy, při které zemina již nemění svůj objem. Anglický ekvivalent: shrinkage limit.

meziskládka

Též mezideponie, místo pro dočasné uložení výkopku před jeho transportem k definitivnímu uložení. Anglický ekvivalent: interdeck; stocking material for re-use; temporary dump.

mezní stav

Za m. s. se považuje dosažení takového stavu, při kterém konstrukce ztrácí svoji únosnost (je vyčerpána bezpečnost proti porušení), nebo se stává nepoužitelnou pro daný účel. Ve výpočtech se rozeznává: 1. m. s. porušení (únosnosti); 2. m. s. použitelnosti; 3. m. s. vzniku a rozevírání trhlin. V geotechnice se mluví o 1. m. s., při němž je překročena bezpečnost konstrukce proti zaboření základů do základové půdy s následným zhroucením konstrukce, nebo v souvislosti se vznikem velkých plastických oblastí pod základem vedoucích k nekontrolované deformaci; za 2. m. s. se považuje takové překročení deformací základové půdy (sedání), ať již rovnoměrného nebo nerovnoměrného, při němž je znemožněna použitelnost konstrukce. Anglický ekvivalent: limit state.

mez toku

Mezní smykové napětí požadované pro dosažení počátku tečení. Viz Binghamova kapalina. Anglický ekvivalent: yield stress.

mikropilota

Štíhlý kořenový základový prvek, který přenáší zatížení stavbou do hlubších a únosnějších vrstev základové půdy. M. přenášejí zatížení prostřednictvím kořene, který je tlakovou injektáží upnut do okolní základové půdy, a ta zatížení přejímá. M. se dělí podle druhu výztuže na a) trubní, kde je výztuž tvořena silnostěnnou ocelovou trubkou opatřenou v kořenové části gumovými manžetami obdobně jako manžetové trubky, b) armokošové, kde výztuž m. tvoří armokoš s vloženou centrální manžetovou trubkou, c) tyčové, kde je výztuž tvořena ocelovou tyčí průměru obvykle přes 50 mm s připevněnou manžetovou trubkou nebo injekční hadičkou. Za m. se považuji prvky vrtané s průměrem do 300 mm. M. jsou vlastně subtilními pilotami s kořenovou částí upnutou do horniny. Používají se pro založení staveb v obtížně přístupných prostorách, neboť nevyžadují velké vrtné soupravy, výjimečně i v případech balvanitých zemin. Velmi často se uplatňují pro podchycení a statické zabezpečení rekonstruovaných staveb. M. je možno provádět jako volné, u kterých proběhne svislá deformace po převzetí přitížení stavbou v plné výši, nebo jako předtížené, které před převzetím přitížení stavbou byly předepnuty na odpovídající sílu a po uvolnění byly do konstrukce zabudovány – prodělají pouze pružnou část svislé deformace, anebo jako předepnuté, které jsou zabudovány do stavby v předepnutém stavu, a tedy neprodělají již další svislé deformace. Anglický ekvivalent: micropile.

mikrozápora

Štíhlý prvek pažicí konstrukce, který je vytvořen z ocelového H-profilu nebo silnostěnné trubky osazené do vrtu vyplněného cementovou zálivkou. Při postupu výkopu stavební jámy se prostor mezi m. čistí, přivařuje se na ně ocelová síť a ta se zakrývá stříkaným betonem jako trvalou úpravou povrchu stěny, popř. se využije dřevěných pažin nebo ocelových pažin. Rub stříkaného betonu je nutno odvodnit flexibilními perforovanými trubkami, aby nedošlo k odpryskům betonu působením mrazu. M. jsou obdobou mikropilot, ale bez kořenové části. Mikrozáporové pažení musí být dobře staticky zajištěno, protože jeho konstrukce není příliš tuhá. Anglický ekvivalent: microbrace.

mineralogie

Geologická věda o nerostech (minerálech) zabývající se popisem a studiem minerálů. Rozeznává se m. všeobecná, systematická, technická a topografická. Anglický ekvivalent: mineralogy.

míra zhutnění

Vztah mezi dosaženým a předepsaným zhutněním. Anglický ekvivalent: rate of compaction.

mocnost

Kolmá vzdálenost mezi horní a spodní plochou nespojitosti, které ohraničují určitou horninovou polohu (vrstvu). Anglický ekvivalent: thickness.

model

Fyzikálně a výpočetně definovatelná soustava, která co nejpřesněji vystihuje podmínky existující ve skutečnosti. Anglický ekvivalent: model.

modul přetvárnosti základové půdy (Edef)

Určuje se zatěžovací zkouškou nebo přepočtem z oedometrického modulu (Eoed). Modul přetvárnostize zatěžovací zkoušky je proměnný a odpovídá uvažovanému oboru použitého napětí a příslušnému přírůstku sednutí zkušební desky. Dále ve výpočtu figurují rozměry zatěžovací desky a Poissonovo číslo. Anglický ekvivalent: modulus of compressibility.

Mohrova kružnice napjatosti

Grafické znázornění velikosti smykového napětí v závislosti na napětí normálovém. Používá se v geotechnice pro stanovení úhlu vnitřního tření a soudržnosti zemin. Anglický ekvivalent: Mohr’s stress circle.

momentový klíč

Montážní klíč, kterým lze utáhnout matici šroubového spoje určeným a nastaveným krouticím momentem. Anglický ekvivalent: torque spanner; torque wrench.

monitoring (geotechnický monitoring)

V geotechnice kontrolní sledování: souhrn činností, které zjišťují změny stavu horninového masivu a geotechnické či stavební konstrukce a sledování jejich vývoje v čase. Cílem g. m. je umožnit předpověď chování horninového masivu. V případě nepříznivého vývoje je vodítkem pro provedení nezbytných opatření, kterými by se vývoj deformací udržel v přijatelných mezích, přičemž se obvykle využívá vícestupňový systém tzv. varovných stavů. Systém měření se navrhuje podle povahy problému a je zpravidla obsažen v projektové dokumentaci. Odečty měřidel se provádějí ve stanovených lhůtách ručně nebo automaticky. Automatické odečty (tzv. sběr dat) umožňují v odůvodněných případech kontinuální dálkový přenos dat a jejich zpracování mimo dotčenou lokalitu. Obdobně je g. m. pasivní způsob kontroly a sledování technické kvality procesu provádění speciálních geotechnických prací. Anglický ekvivalent: monitoring (geotechnical monitoring).

montmorillonit

Nejrozšířenější jílový minerál ze skupiny smektitů. Jeho technické vlastnosti se projevují zejména u bentonitů. Je to jednoklonný jílový nerost, složitý hlinitokřemičitan, narůžovělý, bělavý, žlutavý. Tvoří jemnozrnné šupinkaté agregáty. Vzniká zvětráváním sopečných tufů, popelů a skel (složka bentonitů), zejména v alkalickém prostředí. Častý minerál jílovitých hornin a půd. V ČR se vyskytuje Ca forma v Braňanech u Mostu a v Doupovských horách, ve světě zejména v Montmorillonu (odtud název) ve Francii (viz bentonit, smektit). Anglický ekvivalent: montmorillonite.

moréna

Ledovcová uloženina vytvořená z hornin rozrušených při pohybu ledovce. Anglický ekvivalent: moraine.

morfologie

Tvárnost krajiny, která je modelována vnějšími geologickými činiteli – vodou, větrem, ledovci, odnosem, sedimentací. Anglický ekvivalent: morphology.

mramor

Přeměněná hornina – překrystalizovaný vápenec. Anglický ekvivalent: marble.

mrazové větrání

Větrání horniny způsobené silným ochlazením, při kterém dochází k objemovým změnám minerálů nebo vody obsažené v pórech a trhlinách horniny. M. v. je tím intenzivnější, čím častěji dochází ke zmrznutí a roztání. Anglický ekvivalent: frost-work weathering; fros weathering.

mrazuvzdornost

Odolnost horniny nebo konstrukce proti cyklickému působení mrazu. Anglický ekvivalent: frost-hardiness; frost resistence.

muskovit

Draselná nebo také světlá slída, jemně šupinkatý lesklý alumosilikát světlé barvy až bezbarvý. Anglický ekvivalent: muskovite; white mica.


N

nábřežní zeď

Konstrukce provedená obvykle jako opěrná zeď podporující nábřežní komunikaci a chránící ji proti účinkům vodoteče. Anglický ekvivalent: bank wall; quay wall.

nadloží

Sloupec hornin nacházejících se nad sledovanou vrstvou nebo podzemní stavbou. Párový výraz, antonymum k podloží. Viz podloží. Anglický ekvivalent: overburden, overlying soil/rock, soil/rock cover.

nádrž

Nepropustný prostor pro jímání vody nebo jiné kapaliny. Anglický ekvivalent: basin; reservoir.

nadsítné

Váhové procento zrn z celku, které zůstalo na sítě o určité velikosti ok. Používá se při zrnitostním rozboru nebo třídění zeminkameniva na sítech. Anglický ekvivalent: oversizes.

nadvýlom

Nežádoucí přerub za teoretickým obrysem raženého podzemního díla. Může mít původ geologický nebo technologický, může být nezaviněný (hrazený investorem), nebo zaviněný (nehrazený investorem). Anglický ekvivalent: overbreak.

nálož

Trhavina uložená obvykle do vrtu při rozpojování horniny nebo destrukci konstrukce. Povrchově uložené nálože se nazývají příložné. Anglický ekvivalent: charge; explosive charge.

namrzavost

Lokální zvětšování objemu u jemnozrnných zemin při jejich promrzání. U nenamrzavých zemin při záporných teplotách mrzne voda v pórech zeminy a nezpůsobuje objemové změny. Naopak u zemin namrzavých vznikají nehomogenní ledové čočky, které způsobují zdvihání povrchu zeminy a tím nasávání další vody z hlubších poloh, její další zamrzání a zvětšování objemu. N. se velmi nebezpečně projevuje zejména v silničním a železničním stavitelství, neboť při roztátí ledu je v zemině přebytek vody a zemina vlivem vnějších účinků rozbředá. U mělce založených staveb (nad zámrznou hloubku) dochází vlivem mrazového zdvihu k porušování vrchní konstrukce. Podle Cassagrandeho kritéria jsou k namrzání více náchylné zeminy dobře zrněné (nestejnozrnné), jejichž číslo nestejnozrnnosti Cu > 15, zeminyCu = 5 – 15 se hodnotí jako středně namrzavé. Anglický ekvivalent: frost suspectibility; frost sensitivity.

napětí od přitížení stavbou

Napětí v základové půdě způsobené stavbou. Vyvozuje-li stavba v úrovni základové spáry napětí větší než je napětí od vlastní tíhy zeminy v této úrovni, pak se do základové půdy vnáší přídavné napětí, které způsobuje především deformace základové půdy (sedání). Roznášení napětí od přitížení se zpravidla počítá podle teorie pružného poloprostoru a závisí na způsobu zatížení základové spáry (bodové, přímkové, zatížení na pasu, čtverci, obdélníku apod.). Anglický ekvivalent: surcharge pressure.

napínání kotvy

Pracovní postup, při kterém se do kotvy vnáší pomocí hydraulických lisů tahová síla. Kotvy se při napínání zkouší napnutím na zkušební sílu Pp a po ustálení průtahů táhla se napínají na zaručenou kotevní sílu Po, která se fixuje v hlavě kotvy. Zkoušení kotev se dělí na zkoušky typové, zkoušky ověřovací a zkoušky kontrolní, přičemž každá z kotev musí být podrobena jedné z těchto zkoušek. Anglický ekvivalent: anchor straining; anchor tensioning.

nasákavost

Schopnost horniny přijímat do svých pórů vodu. Anglický ekvivalent: water absorption.

následné beranění

Druhá fáze vhánění beraněného prvku do základové půdy, a to za použití těžší beranicí techniky nebo po předberanění prvků po celém obvodu objektu. Anglický ekvivalent: secondary driving; redrive 2.

nástavec pro ražení

Dočasné prodloužení razicí roury použité během ražení, které umožní ražení vrchní části piloty pod úroveň terénu, pod hladinu vody nebo pod nejnižší bod dosahu razicího zařízení, aniž by došlo k jeho odpojení od lafety. Anglický ekvivalent: follower.

nasycení (saturace)

Obsah vody v zemině, zpravidla vyjádřený v procentech objemu pórů. Nasycení charakterizuje stupeň nasycení Sr, definovaný jako poměr objemu vody ku objemu pórů, tzn., že při stupni nasycení 100 % jsou všechny póry zeminy vyplněny vodou. Anglický ekvivalent: saturation.

násyp

Sypaná a zhutňovaná zemní konstrukce vytvořená ze sypaniny nad původní terén. Jednotlivé vrstvy násypu se musí rovnoměrně rozprostírat a hutnit. Anglický ekvivalent: embankment.

nativní výplach

Ve vrtací technologii výplach vzniklý přimísením vrtné měli do výplachové kapaliny. Většinou se jedná o jílové výplachy. Anglický ekvivalent: native mud.

Návrhová hodnota (Xd) vlastnosti základové půdy je odvozena z charakteristické hodnoty základové půdy Xk pomocí vztahu:

\begin{gathered}
X_\text{d}=X_\text{k}/\gamma_\text{m},
\end{gathered}

kde je:

γm … dílčí součinitel bezpečnosti pro vlastnosti základové půdy.

Anglický ekvivalent: design soil parameter value.

Předepsaná úroveň, do níž je hlava piloty odbourána před zabudováním piloty do nadzákladové konstrukce. Anglický ekvivalent: cut off level.

Postup a metody navrhování geotechnických konstrukcí při využívání obecně platných zvyklostí, norem a technologických pravidel. Hlavní návrhovou normou pro geotechniku je ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla obsahující: zásady navrhování geotechnických konstrukcí; geotechnické údaje; dohled na stavbě, monitoring a údržba; násypy, odvodňování, zlepšování a vyztužování základové půdy; plošné základy; pilotové základy; opěrné konstrukce; násypy a svahy. V přílohové části jsou příklady různých geotechnických výpočtů a odvození. ČSN ENV 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek sice neobsahuje metodiky jednotlivých laboratorních zkoušek, ale obecné požadavky na tyto zkoušky, včetně požadavků na přípravu zkušebních vzorků a vyhodnocení zkoušek. V rozsáhlé informativní příloze A jsou již obsaženy konkrétní pokyny pro provádění jednotlivých zkoušek. Obsahem informativní přílohy B je doporučená bibliografie obsahující všeobecně uznávané metodiky zkoušek obsažených v normě. V současné době (2021) se připravuje přepracovaný Eurokód 7, který bude obsahovat 3 části. V ČR platí od r. 2020 národní norma ČSN 73 1004: Navrhování základových konstrukcí – Stanovení požadavků pro výpočetní metody. Anglický ekvivalent: geotechnical design.

Délka mezi horní a spodní částí jádrazískaného při jednom vrtném cyklu, hloubkový úsek jádrového vrtání, který se vejde do jádrovky a který se těží. Při vrtání ve skalních horninách je návrt v jádrovce držen tzv. chytačem jádra. Při vrtání v poloskalních horninách nebo v zeminách, ve kterých chytač jádra nefunguje, se provádí tzv. „zapékání“ spodní části jádra. Zvýší se rychlost otáček vrtného nástroje a sníží se nebo zavře přítok výplachu. Vzniklým třením jádro přilne v určité délce k vrtné korunce a zamezí se tak jeho vypadnutí. Proto musí být délky n. přesně zaznamenávány a označovány, neboť tato část zapečeného jádra je z hlediska geotechnických vlastností znehodnocena a nemůže být použita pro laboratorní zkoušky. Anglický ekvivalent: core run.

nebezpečný odpad

Odpadní materiál kontaminovaný toxickými látkami, který musí být zlikvidován oprávněnou osobou. Anglický ekvivalent: hazardous waste.

neodvodněná zkouška

Laboratorní zkouška pevnosti zeminy, při které zkušební vzorek nemá možnost odvodnění (drénování). Napjatost vzorku přenáší částečně nebo úplně voda v pórech zeminy. Anglický ekvivalent: undrained test.

neodvodněná smyková pevnost

Smyková pevnost zeminy za neodvodněných podmínek cu. Anglický ekvivalent: undrained shear strength.

neporušený vzorek

Vzorek zeminy, jehož vlastnosti v přirozeném uložení jsou zachovány. Používají se různé odběrné přístroje na odběr n. v. Odběr n. v. hrubozrnných zemin je velmi obtížný a používají se speciální metody, zpravidla terénní. Anglický ekvivalent: undisturbed sample.

netkaná geotextilie

Geotextilie, jejíž osnova není vyrobena tkaním. Anglický ekvivalent: nonwoven geotextile.

neutralizace

Proces vyrovnání kyselosti nebo zásaditosti látky na pH blízké 7. Anglický ekvivalent: neutralization.

niva

Území podél vodních toků, které je zaplavováno při vyšších stavech vody. Je místem tvorby recentních sedimentů. Anglický ekvivalent: alluvium; bottom land; flood plain; fluvial plain; alluvial plain.

normálně konsolidovaná zemina

Zemina, jejíž stav odpovídá křivce stlačitelnosti normálně konsolidované zeminy, což znamená, že zemina nebyla dříve konsolidována (prekonsolidována) žádným jiným zatížením než napětím od vlastní tíhy. Anglický ekvivalent: normal consolidated soil.

nosič (nosný stroj)

Pohyblivý stroj nesoucí hmotnost vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb společně s příslušenstvím a zátěží (např. pilota, vytěžená zemina). Nosným strojem může být zakládací zařízení, jeřáb, lanové nebo hydraulické rypadlo. Anglický ekvivalent: carrier machine.

Nová rakouská tunelovací metoda (NRTM)

Moderní konvenční metoda budování tunelů využívající spolupůsobení horninového prostřední a vycházející z principů observační metody. Je formulováno 22 zásad charakteristických pro NRTM, z nichž nejdůležitější jsou:

 • správný odhad doby stability nevystrojeného výrubu, kdy deformace horninového masivu vedou ke snížení horninového tlaku na výrub i primární ostění (viz Fenner-Pacherova křivka);
 • včasné plošné podepření výrubu pomocí stříkaného betonu se zvyšující se tuhostí;
 • členění výrubu (horizontální i vertikální);
 • použití doplňujících stabilizačních opatření;
 • po ustálení deformací primárního ostění se instaluje ostění sekundární.

Anglický ekvivalent: New Austrian Tunneling Method.

numerický model

Výpočtový model konstrukce je tvořen několika součástmi: bilančními rovnicemi, konstitučními vztahy, okrajovými podmínkami, počátečními podmínkami a numerickou metodou řešení, kterou je vesměs Metoda konečných prvků (MKP). Anglický ekvivalent: numerical model.


O

oběh výplachu

Způsob cirkulace výplachu ve vrtu. O. v. je přímý nebo nepřímý. Přímý výplach je čerpán do vrtu přes vrtné soutyčí, vrtným nástrojem přitéká na dno vrtu a obohacen o vrtnou měl vystupuje mezikružím mezi vrtným soutyčím a stěnou vrtu k jeho ústí. Výstup výplachu vrtem může být vnější, jak je popsáno, nebo vnitřní, kdy u dvouplášťového vrtného soutyčí vystupuje výplach mezikružím mezi vnějším a vnitřním vrtným soutyčím. Nepřímý výplach je čerpán přímo do vrtu a vystupuje z jeho dna vnitřkem vrtného soutyčí. Výplach je v tomto případě odčerpáván čerpadlem přímo do čističky. Tento způsob se nazývá též sací nebo reverzní vrtání. Anglický ekvivalent: circulation of drilling fluid; direct or reverse circulation.

objemová hmotnost

Hmotnost objemové jednotky zeminy v kg/m3. Zjišťuje se jako podíl hmoty zeminy (pevné i tekuté fáze) a jejího objemu, který zaujímá v přirozeném uložení nebo po zhutnění. O. h. suché zeminy (sušiny) je podíl hmoty zeminy po vysušení (105 °C) a původního objemu vlhké zeminy. Anglický ekvivalent: bulk density; density.

objemová tíha

Tíha jednotkového objemu dané látky v kN/m3. Anglický ekvivalent: unit weight.

objemové změny

Změny objemu horniny (bobtnání, smršťování) v závislosti na obsahu vody v zemině nebo na velikosti působícího tlaku nadloží. Anglický ekvivalent: volume change.

oblázek

Zaoblený kámen, převážně křemenný, o velikosti 2 mm až 63 mm, opracovaný vodním transportem nebo větrem. Anglický ekvivalent: pebble.

obrus

Úbytek váhy vzorku po působení brusného média. Obrus se zjišťuje např. u silničního kameniva apod. Anglický ekvivalent: abrasion.

obsah písku

Parametr pažicí suspenze určující obsah pevných písčitých zrn v suspenzi v objemových procentech. Měří se ve zředěné suspenzi na pískoměru (Baroid nebo Lysenkova menzurka) v čase 1 a 3 minut. Anglický ekvivalent: sand content.

observační metoda

Řízení geotechnických prací na základě měření reakce (odezvy) konstrukce nebo horniny na prováděné práce. Nedílnou součástí observační metody je geotechnický monitoring a předem navržený postup následných prací v případě, že chování konstrukce není přijatelné. Principiálně použití observační metody umožňuje upravovat konstrukci v průběhu výstavby. Anglický ekvivalent: observational method.

obsidián

Vulkanické sklo, tmavá vulkanická hornina s lasturnatým lomem vzniklá rychlým ochlazením lávy. Anglický ekvivalent: volcanic glass; obsidian.

obturátor

Také pakr. Zařízení pro vymezení injektovaného úseku ve vrtu. Používají se o. jednoduché a dvojité, cirkulační (u nestabilních směsí) a necirkulační, mechanicky rozpínané nebo hydraulické či pneumatické. O. se používají také při vodních tlakových zkouškách pro zjišťování propustnosti skalních hornin a pro určování jejich injektovatelnosti. Anglický ekvivalent: packer; obturator.

odběr jádra (při jádrovém vrtání)

Odběr jádra při vrtání do jádra (např. pro zmenšení zvednutí terénu při ražení pilot). Anglický ekvivalent: coring.

odezva

Reakce konstrukce na působící zatížení, také změna na konstrukci vyvolaná jejím zatížením. Rovněž odezva základové půdy na působící podnět. Anglický ekvivalent: response.

odkaliště

Nádrž (bazén, rezervoár), kde při zpomalení průtoku kalové vody dochází k sedimentaci kalu. Anglický ekvivalent: settling basin; settling lagoon.

odkryvné práce

Všechny práce, které umožňují pohled na složení horninových vrstev nebo konstrukce pod povrchem terénu. Z hlediska provádění geotechnického průzkumu jde o práce vrtné, práce kopné, průzkumné štoly a výlomy. Při geotechnickém průzkumu je výhodné využít všechny aktuální výkopy, které se provádějí v zájmovém území nebo v jeho okolí. Za nepřímé o. p. lze považovat i různé druhy penetračního sondování. Anglický ekvivalent: investigation exposures; artificial exposures.

odlehčení v základové spáře

Může nastat při výkopových pracích většího plošného rozsahu a do významné hloubky (přibližně více než 2 m), kdy po pominutí geostatického napětí od nadloží má základová půda možnost se zvednout. To může mít za následek riziko vzniku negativních pórových tlaků, může se provalit základová spára vlivem napjaté hladiny podzemní vody, které dříve odporovala celá výška nadloží, apod. Při navrhování geotechnických konstrukcí nemá být tato okolnost opomenuta, zejména když zatížení stavbou nebude prakticky okamžité. Anglický ekvivalent: discharge of load; release of pressure; decompression.

odolnost proti segregaci

Schopnost betonu zůstat svým složením homogenní, dokud je v čerstvém stavu. Anglický ekvivalent: segregation resistence.

odpal

Viz odstřel.

odparek

Pevný zbytek po odpaření vzorku. Anglický ekvivalent: evaporation residue.

odpor

Reakce vyvozená v konstrukci a působící proti jejímu zatížení, o. proti vytažení, zatlačení, odpor na plášti, účinný odpor apod. Anglický ekvivalent: resistance.

odpor kotevního táhla

Mezní tahová síla v kotevním táhlu. Anglický ekvivalent: anchor tendon resistence.

odpor horninové kotvy proti vytažení

Velikost síly, kterou je schopna kotva přenášet do horniny. Prokazuje se ustálením deformace kotvypři napínání. Anglický ekvivalent: pull-out resistance.

odpor (kotvy) pro geotechnický mezní stav porušení

Mezní odpor ve vztahu zemina – kotva, síla, při níž velikost krípu α dosahuje limitní velikosti ve formě specifické velikosti krípu αULS nebo svislé asymptoty velikosti krípu ve vztahu k zatěžovací křivce, nebo odpor proti vytržení kotvy. Anglický ekvivalent: geotechnical ultimate limit state resistence.

odpor (kotvy) pro mezní stav použitelnosti

Síla, při níž velikost krípu α dosahuje limitní velikosti ve formě specifické velikosti krípu αSLS. Anglický ekvivalent: serviceability limit state resistence.

odporový tenzometr

Měřič deformace, změnou zatížení se úměrně mění elektrický odpor. Změřením odporu o. t. lze stanovit působící sílu. Anglický ekvivalent: strain gauge.

odstoj vody ze suspenze

Samovolné oddělení vody ze suspenze v klidu. Zkouší se ve válci 1 000 ml, o vnitřním průměru 60 mm po stanovenou dobu. Vrstva odstáté vody se vyjadřuje v % výšky sloupce suspenze ve válci. Anglický ekvivalent: suspension bleeding.

odstřel

Přivedení adjustované nálože k výbuchu. Provádí se zápalnou šňůrou, bleskovicí, elektricky, detonační trubičkou u neelektrického roznětu nebo elektronicky. Pomocí různých typů rozbušek je možno provádět milisekundová zpoždění roznětu jednotlivých náloží, při elektronickém roznětu prakticky v neomezeném rozsahu (zpoždění až 15 000 ms po 1 ms krocích). Anglický ekvivalent: blast; blasting.

odtok povrchových vod

V povodí se děje vždy po spádnici. Pro distribuci povrchových vod platí tradiční tzv. třetinové pravidlo jen velmi přibližně: třetina srážkových vod odteče, třetina se odpaří a třetina se vsákne do terénu, kde dotuje zásobu pozemní vody. O. p. v. se stanovuje hydrologickou bilancí a vodohospodářskou bilancí. Anglický ekvivalent: run-off.

odtokový režim

Vyjadřuje změny ve vodnosti toku během roku. Graficky jej znázorňuje hydrogram, tedy křivka vyjadřující průtok v čase. Odtokový režim závisí na působení mnoha činitelů uplatňujících se v celém povodí a ovlivňujících jak odtok z plochy, tak i odtok přímo v korytě. Je hlavním faktorem i pro vyhodnocování vlivu podzemní vody. Anglický ekvivalent: outflow régime.

odval

Deponie materiálu vytěženého ve štole či v tunelu. Taktéž termín pro odtěžený a uložený materiál skrývky nad povrchovým lomem. Anglický ekvivalent: heap of rocks; mine dump; dump.

odvodnění

Svedení vody z určeného prostoru pro její odčerpání nebo odvedení do jiného místa. Rozeznáváme odvodnění:

 • a) povrchové – svedením povrchové vody do sběrných příkopů a čerpací sběrné studny;
 • b) drenážní mělké podpovrchové – svedením podzemní vody ve svrchní vrstvě horninového prostředí za účelem snížení úrovně hladiny podzemní vody drenážním systémem, uloženým v relativně mělkých rýhách se zpětným zásypem;
 • c) hlubinné – pro dočasné odvodnění hlubokých stavebních jam se využívají systémy čerpacích studní nebo (ve vhodných geotechnických podmínkách) jehlofiltrových řadů. U podzemních staveb a clon vodních děl jde zpravidla o drenážní a odlehčovací vrty svedené do sběrné studny. K trvalému hlubinnému odvodnění jsou využívány čerpací studny, drenážní žebra, subhorizontální vrty, drenážní podzemní stěny, u násypů svislé drény. Anglický ekvivalent: dewatering; drainage.

odvodnění líce

Systém drénů k odvedení vody za obkladem zemního stupně. Anglický ekvivalent: facing drainage.

odvodňovací kapacita drénu qw

Je rovna ploše příčného průřezu drénu násobené jeho celkovou propustností v podélném směru (objem vody, který vyteče z drénu za časovou jednotku při hydraulickém spádu rovném jedné). Anglický ekvivalent: discharge capacity.

odvodňovací otvor

Otvor v opěrné nebo zárubní zdi pro odvodnění jejího rubu. Anglický ekvivalent: dewatering outlet; outlet.

odvodňovací vrt

Zpravidla subhorizontální, slouží k odvedení vody z horninového prostředí a ke zvýšení jeho stability nebo ke zvýšení kapacity sběrné studny. Anglický ekvivalent: dewatering borehole.

odvodňovací žebro

Rýha ve svahu vyplněná kamenitým materiálem, který umožňuje sběr a odtok povrchové i podzemní vody. O. ž. zvyšuje stupeň stability svahu. Anglický ekvivalent: dewatering counterfort.

odvozená hodnota

Hodnoty geotechnických parametrů odvozených z výsledků zkoušek (laboratorních i terénních) pomocí teorie, korelacemi nebo ze zkušenosti. Nejde tedy o přímé měření určitého parametru. Anglický ekvivalent: derived value.

odvrt

Délka vrtu provedená jedním vrtacím zařízením za jednotku času. Používá se k porovnání rozpojovacích schopností jednotlivých vrtacích zařízení v daném prostředí. Anglický ekvivalent: core run.

odvzdušnění vody

Úprava vody před laboratorní zkouškou a instalací měřidel. Při zkouškách propustnosti se snížením tlaku při prostupu vody vylučují vzduchové bublinky, které propustnost snižují. Proto se k laboratorním zkouškám používá voda dříve odvzdušněná ve speciálním zařízení. Také při instalaci měřidel, u kterých do měřidla vstupuje voda filtrační vložkou, je nutné tuto vložku před zabudováním odvzdušnit. Anglický ekvivalent: deaeration; elimination of air.

oedometr

Laboratorní přístroj, který se používá ke stanovení přetvárných (deformačních) charakteristik zemin. Při tzv. jednoosé zkoušce se zkušební vzorek nemůže deformovat laterálně, neboť je v pevném kovovém prstenci. Na povrch vzorku tlačí píst umožňující drénování vody vytlačované ze vzorku. Poměr výšky a průměru vzorku bývá cca 1 : 4 tak, aby se minimalizovalo tření zeminy o vnitřní povrch prstence. Zkouška v o. umožňuje stanovit deformační (kompresní) křivku (stlačení versus napětí) a křivku časového průběhu sednutí vzorku (stlačení versus čas). Z těchto křivek se pak odvozují přetvárné charakteristiky. Anglický ekvivalent: oedometer.

oedometrický modul základové půdy Eoed

Určuje se z kompresní křivky ze zkoušky v oedometru. O. m. je zpravidla proměnný a stanovuje se z přírůstku stlačení pro příslušný přírůstek zatížení. Protože při zkoušce nemá zemina možnost příčného roztlačení, k němuž ve skutečnosti může docházet, používá se k výpočtům sedání modul přetvárnosti základové půdy Edef. Přibližně platí, že

\begin{gathered}
E_\text{def}=\beta\cdot E_\text{oed},
\end{gathered}

kde součinitel β závisí na Poissonově čísle a nabývá hodnoty 0,1 až 0,5. Viz oedometr. Anglický ekvivalent: constrained modulus.

opěra

U mostní konstrukce krajní podpěra mostu vytvořená na terénu v místě, kde most přechází do pozemní komunikace. Každý most má dvě opěry. Mezi nimi mohou být situovány pilíře podle délky mostu a zvolené konstrukce. Taktéž část ostění tunelu klasického typu, kdy je na masivních opěrách uložena nosná (horní) tunelová klenba. Anglický ekvivalent: abutment.

opěrná zeď

Konstrukce pro zajištění svahu násypu nebo zářezu či odkopu horninového prostředí, do níž je opřen zásyp této konstrukce. Může být obecně buď gravitační – ze zdiva, betonu nebo gabiónů, anebo úhlová či žebrová ze železobetonu. Také může být kotvená. Anglický ekvivalent: retaining wall.

opřená pilota

Přenáší zatížení do základové půdy převážně svou patou, která je vetknuta do dostatečně (potřebně) únosné základové půdy nebo je o ni opřena. Anglický ekvivalent: end bearing pile.

optimální vlhkost

Určuje se tzv. Proctorovou zkouškou. Je to vlhkost, při které se při určité zhutňovací energii dosáhne maximální objemové hmotnosti vysušené zeminy (viz zhutňovací zkouška). Anglický ekvivalent: optimum moisture content.

organická zemina

Písčitá zemina s více než 3 % organických látek nebo jemnozrnná zemina s více než 5 % organických látek. Stavební použití o. z. je problematické a musí se individuálně řešit ošetřením podle druhu použití, geomechanických vlastností a chemického složení. Jako základová půda se o. z. nedoporučuje, zpravidla vykazuje velké a nepravidelné sedání stavební konstrukce. Anglický ekvivalent: organic soil.

orientace puklin

Směr a sklon puklin i dalších ploch nespojitosti ve skalních horninách. Záleží na převažujících směrech a sklonech. V českém masívu se zpravidla vyskytují tři hlavní směry: SSV–JJZ, SZ–JV a S–J. Projevují se nejen u puklinových systémů, ale i u morfologie, např. v orientaci horských pásem, směrů vodních toků i údolí. Anglický ekvivalent: joint orientation.

orientace vzorku

Určení polohy vzorku v jeho původním uložení pro přesnější stanovení jeho vlastností v různých směrech. Anglický ekvivalent: sample orientation; core orientation.

ornice

Svrchní, zemědělsky obdělávaná vrstva nezpevněných uloženin zemské kůry s vysokým obsahem humusu. Anglický ekvivalent: topsoil; arable soil.

osa vrásy

Myšlená čára půlící vzdálenost mezi rameny vrásy. Anglický ekvivalent: fold axis.

osa vrtu

Spojnice středů průřezů vrtu. Je to vždy prostorová křivka s generálním sklonem a směrem podle zadání vrtu. Anglický ekvivalent: borehole axis.

osamělý základ

Základová konstrukce, která nespolupůsobí s jiným základem a není jím ovlivněna. Anglický ekvivalent: individual footing.

osový tlak

Zatížení působící tlakem v ose namáhaného prvku. Anglický ekvivalent: axial pressure.

ostění

Vnitřní zajištění podzemního díla. O. může být zděné (obezdívka), betonové, prefabrikované (tubinky, dílce, segmenty). U moderních konvenčních tunelovacích metod (původně u NRTM) obvykle rozlišujeme ostění primární a sekundární. Anglický ekvivalent: lining.

osyp

Akumulace kamenů různé velikosti u paty skalního svahu, které se uvolnily klimatickými vlivy a větráním ze skalního masívu a gravitací přemístily k patě svahu. Anglický ekvivalent: talus; soree.

ovčí válec

Hutnicí válec, na jehož povrchu jsou kónické ocelové výstupky, který se používá pro hutnění jemnozrnných zemin rozprostíraných v tenkých vrstvách. Anglický ekvivalent: sheepsfoot roller.

ověřovací pilota

Pilota instalovaná k určení proveditelnosti a vhodnosti výrobní metody pro daný účel. Ověřovací pilota může být také použita jako zkušební pilota. Anglický ekvivalent: trial pile.

ověřovací zkouška kotvy

Zkouška k potvrzení, že návrh kotvy odpovídá příslušným vlastnostem základové půdy. Anglický ekvivalent: suitability test.

oxid

Kysličník, sloučenina kovových i nekovových prvků s kyslíkem (O2). Anglický ekvivalent: oxide.

označování vzorků

Nezbytné údaje o lokalitě, způsobu odběru, datu odběru, orientaci vzorku a jeho vizuální popis s podpisem odebírající osoby. Všechny tyto údaje musí být uvedeny v protokolu doprovázejícím odebrané vzorky do laboratoře. Anglický ekvivalent: labeling of samples.


P

pakr

Viz uzávěr, preventr, obturátor. Anglický ekvivalent: packer.

parametr

Veličina charakterizující daný systém či proces, např. typické vlastnosti stroje nebo zařízení. Jde-li vlastnosti horniny, je charakterizován více údaji, které se také nazývají parametry. Anglický ekvivalent: parameter.

pas základový

Plošný základ, který v podobě pásu probíhá pod nosnými stěnami stavby. P. z. vznikne i vzájemným propojením základových patek. Poměr délky L a šířky B bývá L/B > 6. Anglický ekvivalent: continuous footing; strip foundation.

patka základová

Plošný základ čtvercového, obdélníkového nebo kruhového půdorysu, který roznáší zatížení na plochu. Platí, že šířka základu B je vždy menší nebo rovna jeho délce L. Anglický ekvivalent: footing.

pazourek

Amorfní křemenná hmota (silicit), tvořená převážně opálem či chalcedonem. Má šedočernou až šedobílou barvu, lasturnatý lom, je značně tvrdý. V přírodě má hlízovitý tvar, na povrchu s bílou kůrou. U nás se vyskytuje převážně v druhohorních uloženinách křídy. Anglický ekvivalent: flint.

pažení

Způsob zabezpečení stěn výkopu proti sesutí. Užívá se pažin, které se různým způsobem rozpírají roubením. P. je obvykle z dřevěných prvků – stojin, klínů, pažin. Podle druhu horniny a podle stability stěn výkopu se používá p. příložné, rozepřené, záporové, zátažné nebo hnané. P. jako zajištění stěn výkopu je povinné u všech výkopů hlubších než 1,5 m, v zeminách hrubozrnných pak od 0,8 m. Anglický ekvivalent: lining; sheeting; casing.

pažení vrtu výstrojí

Trouba vložená do vrtu pro stabilizaci stěny vrtu a zabránění úniku výplachu do okolního prostředí. Anglický ekvivalent: tubing; casing; lining; sheeting.

pažicí kapalina

Kapalina, která při těžení rýhy paží stěny výkopu pro podzemní stěnu, obdobně i stěny vrtu. Zpravidla se jedná o bentonitovou suspenzi, polymerový roztok nebo samotvrdnoucí suspenzi. Anglický ekvivalent: supporting fluid.

pažicí stěna

Konstrukce pro zajištění stěn hlubokého výkopu. Obvykle provedená metodami speciálního zakládání jako jsou štětovnice, záporové pažení, mikrozáporové pažení, pilotová stěna, podzemní stěna, stěna z tryskové injektáže atd. Většinou jsou kombinované s rozepřením nebo kotvením. Anglický ekvivalent: retaining wall.

pažina (pro rýhy a šachty)

Dřevěný, betonový nebo ocelový prvek vložený svisle za rozpěrný rám, vůči kterému je utažen klíny. P. jsou osazovány na sraz, nebo s vynecháním mezer podle stability horniny ve stěně (pažení příložné). U nestabilních hornin se jednotlivé řady p. výškově překrývají, a tak umožňují hloubení na nižší úroveň (pažení hnané). Anglický ekvivalent: liner plate; sheeting board.

pažina (pro záporové pažení)

Vodorovný pažicí prvek vkládaný mezi zápory u záporového pažení stavebních jam a výkopů. P. jsou obvykle dřevěné, z kulatiny, povalů nebo hraněného řeziva, mohou být ale i ocelové (Union) nebo betonové (betonové a železobetonové prefa desky). P. musí být pro plnění své funkce aktivovány do stěny výkopu hutněným zásypem zeminy nebo hubeným betonem a do přírub zápory vyklínovány. Anglický ekvivalent: timbering.

pažnice

Ocelová roura používaná pro pažení vrtů v nestabilních zeminách. P. pro maloprůměrové vrty jsou spojovány na obdélníkový nebo provázkový závit. P. pro velkoprůměrové vrty jsou spojovány pomocí krátkých konických šroubů. Vnější i vnitřní povrch P. musí být hladký. P. se spojují do kolony, jejíž horní konec je pažnicová hlava a na spodním konci je vrtný břit. Při manipulaci s p. se používají pažnicové svěry, které sevřou kolonu a brání jí zapadnout do vrtu, v případě velkoprůměrových vrtů se používá hydraulické dopažovací zařízení. Anglický ekvivalent: tubing.

pažnicová korunka

Břitový, zubový nebo tvrdým kovem opatřený prstenec, který je osazen na spodní konec pažnic jako břit. Anglický ekvivalent: tubing bit; edge.

pěna

Vzniká promísením kapaliny s pěnotvornou přísadou, která až 30násobně zvětší objem původní kapaliny. Toho se využívá ve vrtací technologii, kde se pěnové výplachy používají např. při nedostatku vody a pro usnadnění vynášení vrtné mělivrtu prováděného ponorným kladivem. Anglický ekvivalent: foam.

penetrační zkouška

Spočívá ve statickém nebo dynamickém zarážení penetračního hrotu (válec, kužel, trubka) do základové půdy. Při dynamické p. z. se zaznamenává počet úderů standardního beránku potřebný na zaražení penetračního hrotu do standardní hloubky. Při statické p. z. se měří odpor proti zatlačení penetračního hrotu qst na předepsanou délku a dále též lokální plášťové tření fs. Výsledky zkoušek jsou závislé na rozměrech a hmotnosti použitého zařízení. Standardní metodiky obou zkoušek jsou uvedeny v normách. Výsledky p. z. jsou především kvalitativní, tj. rozlišují vrstvy základové půdy s větším nebo menším odporem proti vnikání. U sypké zeminy indikuje změna hodnoty penetračního odporu změnu její ulehlosti. Obtížnější je odvozování geomechanických charakteristik z p. z. Obecně tomuto účelu lépe vyhovují statické p. z. pro hrubozrnné zeminy. V žádném případě však nejde o metodu univerzální, ale pro každý typ p. z. musí být odvozen a ověřen korelační vztah, který platí ve velmi úzkém rozmezí okrajových podmínek. P. z. je zkouška bodová, neboť její výsledek může být ovlivněn ojedinělým valounem. Toto je nutné mít na paměti při interpretaci výsledků zkoušek. Anglický ekvivalent: penetration test.

pevnost

Vlastnost konstrukčních materiálů indikující jejich odolnost proti působení zatížení. Podle způsobu namáhání se rozeznává p. v tlaku, v tahu, v tlaku za ohybu, v ohybu, ve smyku, ve vzpěru (vzpěrná pevnost), v kroucení apod. P. materiálu je důležitá technická vlastnost, která se dokladuje při jeho dodání a prokazuje se zkouškami. Anglický ekvivalent: strength.

pevnost zemin

Je to smykové pevnost určená úhlem vnitřního tření ϕ, soudržností c (kohezí) a pórovým tlakem u. Pokud se v zemině neuplatní vliv pórového tlaku, je napětí v zemině přenášeno pouze kontakty mezi jejími zrny – typickým případem jsou zeminy hrubozrnné, jejichž propustnost je tak velká, že se tlak vody v pórech zpravidla neuplatní. V takovém případě mluvíme o p. z. efektivní. U zemin jemnozrnných, zejména plně saturovaných jílů, je přitížení zeminy zpočátku přenášeno pouze vodou, jejíž úhel vnitřního tření je nulový, a p. z. je tedy dána pouze molekulárními vazbami mezi zrny zeminy, tedy soudržností. Mluvíme pak o p. z. totální. Má-li tato zemina možnost konsolidovat (pórový tlak se rozptyluje), snižuje se podíl napětí přenášeného vodou a zvyšuje se podíl napětí přenášeného kontakty zrn. Po rozptýlení pórového tlaku, tzv. disipaci, kdy u = 0, se uplatní p. z. efektivní. Anglický ekvivalent: soil strength.

pilíř

V mostním stavitelství podpěra mostní konstrukce mezi koncovými opěrami. P. musí být založeny tak, aby sedání mostní konstrukce bylo minimální a stejnoměrné. Anglický ekvivalent: pier.

pilíř šachtový

V zakládání hloubkový základ o velkém průměru a malé hloubce, který je založen obvykle na pevný skalní podklad. Původní (kopané nebo hloubené) šachtové pilíře se dnes plně nahrazují vrtanými pilotami. Anglický ekvivalent: open caisson; drop shaft.

pilota

Štíhlý hlubinný základový prvek, který přenáší zatížení stavbou do hlubších a únosnějších vrstev základové půdy. P. sestává z hlavy, která je v kontaktu s horní stavbou a přejímá zatížení od stavby, z dříku, který je tělem piloty a přenáší zatížení do základové půdy třením na svém plášti, a z paty, která je nejspodnější částí dříku a opírá se o základovou půdu. P. jsou obecně ražené nebo vrtané. P. ražené (displacement piles) jsou prefabrikované železobetonové, ocelové nebo dřevěné prvky zarážené do základové půdy rázy nebo vibracemi, popř. na místě betonované, pro něž byl otvor vytvořen ražením. P. vrtané (replacement piles, non displacement piles) jsou betonové nebo železobetonové prvky provedené betonáží do vyhloubených vrtů. P. přenášejí zatížení na plášti svého dříku, a/nebo na patě. Anglický ekvivalent: pile.

pilotovací souprava

Úplný nosný stroj s vodicím příslušenstvím a lafetou. Podle namontovaného zařízení rozeznáváme soupravu nárazovou, vibrační nebo vrtací. Anglický ekvivalent: piling rig.

písek

V přírodě zpravidla směs křemenných zrn, hrubozrnná zemina, jejichž zrnitostní rozložení je od 0,063 mm do 2 mm, z toho jemný písek je do 0,25 mm, střední od 0,25 mm do 1 mm a hrubý od 1 mm do 2 mm. Při podrobnějších popisech se ještě uvádí příměsi hlíny a jílu. Směsi charakteru p. mohou být připraveny i uměle, např. recyklováním stavebních hmot. Anglický ekvivalent: sand.

pískovec

Sedimentární zpevněná hornina složená z jemnozrnného nebo hrubozrnného křemitého písku stmeleného pojivem (vápnitým, jílovým, železitým apod.). Anglický ekvivalent: sandstone.

pískový drén

Drén s kruhovým průřezem, vybudovaný z hrubozrnného materiálu (písku, štrěrku) s vysokou propustností. Anglický ekvivalent: sand drain.

pláň pozemní komunikace

Horní plocha zemního tělesa pro pozemní komunikaci. Upravená, zhutněná, odvodněná plocha, na kterou se pokládají konstrukční vrstvy vozovky. Anglický ekvivalent: formation.

plasticita zemin

Posuzuje se z grafu (diagramu plasticity) podle závislosti vlhkosti na mezi tekutosti a číslu plasticity. Rozlišuje se p. z. nízká, střední, vysoká, velmi vysoká a extrémně vysoká. Podle zatřídění jemnozrnné zeminy do příslušné kategorie dle tzv. čáry A v diagramu plasticity se zeminy dělí na jílhlínu (prach, silt). Může tedy např. existovat jíl s nízkou plasticitou i hlína s extrémně vysokou plasticitou. Anglický ekvivalent: plasticity of soils.

plastická viskozita

P. v. suspenze nebo čerstvého betonu. Viskozita Binghamovy kapaliny. Anglický ekvivalent: plastic viscosity.

plastický beton

Beton o nízké pevnosti, s nízkým Youngovým modulem, umožňující přenášet větší deformace než normální beton. Používá se do těsnicích podzemních stěn. Beton je obvykle míchaný s nízkým podílem cementu při vysokém vodním součiniteli. Může obsahovat bentonit, jiné jílové materiály a/nebo i další materiály, jako je polétavý popílek a přísady. Anglický ekvivalent: plastic concrete.

plastifikátor

Chemická přísada do betonové směsi, která upravuje její zpracovatelnost. Anglický ekvivalent: plasticizer.

plášť piloty (mikropiloty)

Označuje se tak plocha dříku piloty nebo mikropiloty, vyjadřuje se v m2. Na této ploše se uplatňuje plášťové tření mezi pilotou a základovou půdou; tato třecí síla je součástí únosnosti piloty. K aktivaci síly od plášťového tření dochází při zatlačování piloty do základové půdy vlivem jejího zatížení stavbou. Anglický ekvivalent: pile surface.

PLAXIS

komerční software, založený na Metodě konečných prvků (MKP). PLAXIS byl vyvinut v Holandsku a v Evropě je široce používaný k řešení geotechnických úloh. Anglický ekvivalent: PLAXIS.

plnivo

Viz filer. Anglický ekvivalent: filler.

plouživý pohyb (kríp)

Pomalý pohyb povrchových vrstev po svahu způsobený gravitací, druh sesuvu. P. p. jsou časté u jemnozrnných zemin nasycených vodou, probíhají po pevném podkladu. Anglický ekvivalent: creep motion.

pneumatikový válec

Hutnicí stroj vybavený hladkými pneumatikami pro hutnění zeminy pojezdem. P. v. se s výhodou používá pro hutnění hlinitopísčitých zemin. Anglický ekvivalent: pneumatic tyred roller; tyre roller.

poddajné lícové opevnění

Poddajné lícové opevnění zabraňující vypadání zeminy mezi hřebíky. Anglický ekvivalent: flexible facing.

poddolované území

Území, ve kterém byla prováděna hlubinná těžba nebo jiná podzemní činnost. Poddolování se na povrchu terénu projevuje poklesy, propadáním, také porušením staveb. P. ú. vyžaduje podrobný průzkum a dokonalé situování stavebních konstrukcí povrchových i podzemních. Anglický ekvivalent: underminned territory; territory subjected to mining subsidence.

podchycení

Statické zajištění základů ohrožené stavby, většinou pomocí speciálních metod zakládání – mikropilot, pilot, injektáží, tryskové injektáže apod. Anglický ekvivalent: underpinning.

podloží

Sloupec hornin nacházející se pod sledovanou vrstvou nebo podzemní stavbou. Párový výraz, antonymum nadloží. Oba výrazy pocházejí z ložiskové geologie a mají své specifické využití v tunelovém a dopravním stavitelství. Zejména k označení podložních vrstev pod násypem a konstrukčními vrstvami vozovky či železniční tratě. Anglický ekvivalent: subsoil; subgrade; bedrock; underlying rock; subbase.

podložka

Deska připevněná např. k hlavě hřebíku nebo svorníku pro zajištění spojení mezi hřebíkem a lícovým opevněním. Anglický ekvivalent: bearing plate.

podložka hlavy piloty

Materiál, obyčejně měkké dřevo, který se vkládá mezi čepec a hlavu betonové prefabrikované piloty na ochranu před poškozením. Anglický ekvivalent: pile cushion.

podsítné

Procentuální podíl zrn z celkového objemu vzorku, která propadla sítem s oky určité velikosti. Anglický ekvivalent: undersize; residue.

podzákladí

Horninové prostředí (základová půda) v těsném okolí pod základovou konstrukcí stavby. Anglický ekvivalent: foundation ground.

podzemní stavba

Stavební dílo, nad kterým je vrstva horniny, zásypu, nebo konstrukce vozovky. Termín se týká i hlubokých suterénů. Anglický ekvivalent: underground structure; subsurface structure.

podzemní stavba ražená

Stavba zhotovená bez odstranění nadloží. Anglický ekvivalent: driven underground structure.

podzemní stěna

Konstrukce konvenčně zhotovená jako na místě betonovaná z prostého nebo vyztuženého betonu ukládaného do rýhy vyhloubené v základové půdě. Těžba je provedena po samostatných úsecích tvořících svislé lamely. Beton se ukládá do rýh pomocí licích rour ponořených do čerstvého betonu. V některých případech může být provedena těžba a betonáž za suchých podmínek. Podle uvedené konvence zbudovaná p. s. je též někdy nazývaná podle místa historického vzniku „milánská stěna“. Existují i p. s. alternativní, zhotovené jinými technologickými způsoby. P. s. se rozdělují na: a) konstrukční, které slouží jako základy nové stavby nebo vytvářeji obvodové stěny jejího suterénu; b) pažicí, které se používají pro pažení stavebních jam a výkopů; c) těsnicí, které ovšem mají většinou výplň ze samotvrdnoucí suspenze; d) drenážní apod. Podle výplně rýhy lze rozlišit p. s. na betonové, železobetonové, prefabrikované, z plastického betonu, ze samotvrdnoucí suspenze, z vyztužené suspenze, kompozitní, drenážní a speciální. Pro provádění p. s. platí ČSN EN 1537. Anglický ekvivalent: diaphragm wall; slurry wall.

podzemní stěna alternativní

Je zhotovena jinými technologickými způsoby než obvyklá konvenční podzemní stěna. Jednoduchým případem je p. s. alternativní, sestávající z převrtávaných pilot. Častým případem jsou p. s. zhotovené s pomocí samotvrdnoucí suspenze – ať už jako těsnicí nebo kompozitní apod. Speciálními případy jsou podle výplně drenážní p. s. nebo p. s. jako bariéry proti znečištění. Podle technologie zhotovení jsou p. s. zřízené např. soil-mixingem nebo tryskovou injektáží. Anglický ekvivalent: alternative diaphragm wall.

podzemní stěna drenážní

Je provedena s pomocí speciální biodegradabilní pažicí kapaliny, která se po určitém čase samovolně nebo působením reaktivu rozloží na neškodné složky. Výplň je obvykle ze štěrku nebo i v kombinaci se speciálně uloženými trubními systémy. Anglický ekvivalent: drainage diaphragm wall.

podzemní stěna – element

Samostatný prvek obvykle monolitické podzemní stěny, vytěžený jedním záběrem těžního zařízení. Je obdobou vrtané piloty, ale má obdélníkový průřez, který je výhodný pro větší účinek plášťového tření vzhledem k celkové plošné kapacitě prvku. Anglický ekvivalent: barrette.

podzemní stěna kompozitní

Navrhuje se obvykle pro případy dočasného pažení stavební jámy. Jde o těsnicí stěnu ze samotvrdnoucí suspenze, do níž jsou osazeny výztužné prvky z ocelových nosníků, štětovnic nebo armokošů. Tento typ p. s. kompozitní se označuje jako stěna z vyztužené suspenze. Za p. s. kompozitní se považuje rovněž bariéra proti kontaminaci sestavená z podzemní těsnicí stěny s vloženou geomembránou. Anglický ekvivalent: composite diaphragm wall.

podzemní stěna – lamela

Úsek podzemní stěny vytěžený a zabetonovaný najednou jako jeden celek. Lamely se navzájem stýkají v zámcích, které jsou různě konstrukčně upraveny. Skládají se z několika záběrů, mohou mít tvar přímý, T, L, kříže nebo i jiný. Anglický ekvivalent: panel.

podzemní stěna monolitická

Podzemní stěna z prostého nebo železového betonu, ukládaného na místě do rýhy vyhloubené v základové půdě. P. s. monolitická se skládá z jednotlivých lamel, navzájem se dotýkajících zámky. Zámky jsou různého tvaru, případně s vloženým těsněním proti průsaku podzemní vody. Anglický ekvivalent: cast-in-place diaphragm wall.

podzemní stěna – pažicí kapalina

Zajišťuje stabilitu rýhy při těžbě p. s. a pro instalaci výplně. Obvykle se používá bentonitová suspenze nebo suspenze samotvrdnoucí. Ve vhodných podmínkách je též možno použít polymerový výplach. Anglický ekvivalent: supporting fluid.

podzemní stěna prefabrikovaná

Je druhem kompozitní p. s. z prefabrikovaných dílců osazených do rýhy vyplněné samotvrdnoucí suspenzí. Anglický ekvivalent: precast diaphragm wall.

podzemní stěna tenká těsnicí

Relativně tenká těsnicí podzemní konstrukce, prováděná zavibrováním válcovaného profilu H do základové půdy a vyplněním prostoru při vytahování profilu tekutou samotvrdnoucí těsnicí směsí. Vznikne tak postupným a překrývaným budováním diafragma o tloušťce cca 150 mm, která brání proudění a průsaku podzemní vody do chráněného prostoru. P. s. tenké těsnicí lze provádět i zdvojené, s uzavřenými boxy pro kontrolu případných průsaků. Anglický ekvivalent: thin diaphragm wall.

podzemní stěna těsnicí

Podzemní stěna, která se používá k zamezení průsaku nebo kontaminaci podzemních vod průmyslovými vodami a k oddělení znečištěných vod od horizontů vod užitkových. Výplň stěny je navržena podle daných podmínek z bentonito-zeminové směsi, ze samotvrdnoucí suspenze, z plastického betonu, ze speciální směsi, kombinovaná. Anglický ekvivalent: cut-off diaphragm wall.

podzemní stěna – těžba

Rýhy pro konvenční p. s. jsou nejčastěji prováděny po svislých úsecích (lamelách) hydraulickým nebo lanovým drapákem nebo hydrofrézou se zajištěním stability rýhy pažicí kapalinou. Ve speciálním případě může být těžba rýhy provedena i jiným způsobem, například vlečným korečkem nebo hydraulickým rypadlem. Anglický ekvivalent: diaphragm wall excavation.

podzemní stěna – vodicí zídky

Pomocná konstrukce pro podzemní stěnu, rovnoběžné zídky s hloubkou kolem 1 m s dočasnou funkcí, které slouží k vedení těžebního mechanismu, zajišťují stěny rýhy proti zřícení v jejich horní části v blízkosti úrovně pracovní plošiny a podporují ustavení armokoše. Pro pilotové stěny se také připravují vodicí šablony s vnitřními obrysy pilot, které odpovídají jejich průměru. Anglický ekvivalent: guide wals.

podzemní stěna – záběr

Část rýhy odpovídající šířce drapáku při rozevřených čelistech nebo šířce tělesa hydrofrézy apod. Anglický ekvivalent: step.

podzemní stěna ze samotvrdnoucí suspenze

Ve většině případů se samotvrdnoucí suspenze používá při těžbě rýhy rovněž jako pažicí kapalina. Těžba obvykle probíhá kvazikontinuálním způsobem bez oddělování sousedních úseků. Je možno zabudovat do výplně těsnicí prvky, jako jsou fólie nebo štětovnice (tj. kompozitní stěna). Anglický ekvivalent: selfhardening d. wall; slurry wall.

podzemní voda

Voda vyplňující dutiny v horninovém prostředí (póry, mezery, pukliny, krasové dutiny) a obvykle se pohybující vlivem gravitace. Nesprávný název „spodní voda“ se týká vody ve vodoteči po proudu pod vodním dílem. Většina p. v. pochází z atmosférických srážek (vadózní vody), jen menší část pochází z vodních par unikajících z magmatu a pronikajících z hloubky do povrchových částí zemské kůry (juvenilní vody). P. v. lze rozdělit podle výskytu na vodu průlinovou, puklinovou a krasovou. V propustných horninách se p. v. shromažďuje a vytváří tzv. zvodně. Na nepropustném podkladě se p. v. nadržuje a vzdouvá, vytváří nádrž podzemní vody. Pokud je hladina podzemní vody uzavřena nepropustnými vrstvami (tzv. izolátory) tak, že je pod tlakem, vzniká napjatá (artéská) hladina, která po navrtání nebo jiném uvolnění vystupuje nad úroveň původní hladiny, případně až nad terén (viz artéská voda). Anglický ekvivalent: groundwater.

podzemní voda absorpční

Je vázaná slabšími přitažlivými silami mezi molekulami vody a zrny horniny, které obaluje. Není ovlivněna gravitací a může bránit průsaku u malých pórů. Vyskytuje se jen při velmi nízké vlhkosti. Kromě toho existuje v menším množství ještě hygroskopicky silněji vázaná p. v. a také p. v. krystalická a strukturální, které jsou považovány za součást zrn. Anglický ekvivalent: absorption water.

podzemní voda agresivní

P. v. s obsahem agresivního CO2, organické kyseliny, většího množství solí silných kyselin (chloridů, síranů, dusičnanů apod.), sirovodíku, sirníků. Zvláštní skupiny tvoří podzemní vody s rozpuštěnými organickými látkami. Působí škodlivě na kovy, maltu, beton. Anglický ekvivalent: aggresive groundwater.

podzemní voda artéská

P. v. s napjatou hladinou, která po navrtání vystupuje na vyšší úroveň, než byla naražena. Jestliže je výstupná výška tak velká, že p. v. artéská vystupuje na zemský povrch, jedná se o vodu s pozitivní výstupnou úrovní, resp. s kladnou piezometrickou úrovní. Pokud p. v. artéská nevystoupí nad úroveň povrchu, jde o negativní výstupní úroveň. Anglický ekvivalent: artesian water; artesian aquifer.

podzemní voda – depresní kužel

Nálevkovitá sníženina hladiny podzemní vody vytvořená kolem čerpací studny při odčerpávání vody. Ve štěrcích je plochý, ale s množstvím jemnozrnných částic je její hladina strmější. Stanovuje se vyhodnocením pozorování v hydrogeologickém kříži. Anglický ekvivalent: drawdown cone.

podzemní voda – filtrační zákon

Slouží pro stanovení rychlosti pohybu čisté podzemní vody v horninovém prostředí. Rychlost filtrace je zde fiktivní veličinou nezávislou na tvaru a velikosti pórů Její stanovení je známo zejména ve své původní jednoduché formě jako Darcyho rovnice v zrnitém nasyceném materiálu. Udává lineární závislost mezi rychlostí proudění a hydraulickým spádem (gradientem) v uvažovaném bodě. V praxi bývají často opomíjeny meze jeho platnosti – pro oblast přechodu do turbulentního proudění v hrubozrnném materiálu při rychlostech větších než cca 2,5 · 10-3 m · sec-1 a také naopak při průsaku jílovitými materiály, když je průsak ovlivněn molekulárními silami na stěnách pórů, takže koeficient propustnosti (filtrace) je menší než 1 · 10-6 m · sec-1. Anglický ekvivalent: filtration law.

podzemní voda – gravitační sestup

Vsakem infiltrované povrchové vody propustnými horninami se obvykle vytváří v půdním profilu pásma s odlišnou formou přítomnosti p. v. Ve svrchním, tzv. provzdušněném průchozím pásmu, jsou průliny a dutiny vyplněny převážně vzduchem. Půdní voda je při povrchu pevně vázána absorpčními a kapilárními silami. Hlouběji se vyskytuje mezilehlá voda s kapilární obrubou vzlínající nad zvodnělým nasyceným pásmem, jehož povrch tvoří hladina p. v. Anglický ekvivalent: gravitational descent.

podzemní voda – jímání

Odběr z vodního zdroje prostřednictvím jímacího objektu. Jímací objekt je technické zařízení sloužící k odběru podzemní vody – obvykle je to šachtová nebo vrtaná studna. Anglický ekvivalent: groundwater accumulation.

podzemní voda – hladina (h. p. v.)

Je určena hloubkou od dané úrovně, obvykle od povrchu terénu při geotechnickém průzkumu. Zpravidla se udává hloubka „naražené h. p. v.“ a „ustálené h. p. v.“. Jde o údaj, který se vztahuje k datu, kdy bylo měření provedeno. H. p. v. osciluje v závislosti na mnoha činitelích, a proto je nutné v závažných případech sledovat kolísání h. p. v. dlouhodobě. Při řešení stabilitních problémů je třeba vyšetřit tzv. piezometrickou hladinu, tj. ideální plochu představující geometrické místo bodů, kde je tlak zvodně rovný atmosférickému tlaku, tedy pórový tlak vody je roven přibližně 100 kPa. Nad touto hladinou je pórový tlak záporný, pod ní nabývá hodnoty kladné. H. p. v. je nazývána volná, když na ní působí jen atmosférický tlak. H. p. v. je napjatá při stlačení hladiny nadložním krytem, hydrostatickým tlakem, tlakem plynů a par, takže je tlak v podzemní vodě větší než atmosférický. Potom jde o tzv. artéskou vodu. Anglický ekvivalent: groundwater level (table).

podzemní voda hladová

Měkká p. v. s malým minerálním obsahem. Má schopnost rozpouštět minerály a horniny, tudíž je agresivní vůči horninám i stavebním materiálům. Anglický ekvivalent: aggresive water.

podzemní voda – hydraulika

Samostatný obor obecné hydrauliky. Zabývá se filtračním prouděním, které je závislé na vlastnostech základové půdy, kapaliny a hydraulickém spádu. Při řešení filtračních úloh se používají střední hodnoty charakteristických veličin, jelikož je tento pohyb nepoměrně složitější než obvyklé druhy pohybu vody a prostředí je výrazně nepravidelné. Anglický ekvivalent: groundwater hydraulic.

podzemní voda – hydroizohypsy

Vyznačují průběh výšky hladiny podzemní vody v daném území při volné hladině. Určují spád a směr proudění podzemní vody. Proudění obvykle směřuje ke spodní erozní bázi (erozní rýhy, údolí atd.) a hladina podzemní vody se přizpůsobuje nerovnostem zemského povrchu. V blízkosti povrchových vodních toků je hladina podzemní vody ovlivněna hladinou vodního toku. Anglický ekvivalent: hydroisohypsis.

podzemní voda hygroskopická

Hygroskopická podzemní voda je pevně vázaná přitažlivými silami mezi molekulami vody a horniny, není ovlivněna gravitací a brání průsaku u stěn pórů. Anglický ekvivalent: hygroscopic water.

podzemní voda kapilární

Kapilární podzemní voda v průlinách a puklinách vzlíná kapilárními silami a udržuje se jejich působením na místě. Kapilární výška je závislá na druhu a velikosti pórů, orientačně až 0,1 m v píscích nebo více než 10 m v jílovitých zeminách. Kapilární jevy ustávají při průměru dutiny přes cca 1 mm. Podepřená kapilární voda je přímo spojená s nádrží podzemní vody a vytváří její kapilární obrubu. Zavěšená kapilární voda nemá spojení s nádrží podzemní vody, vzlíná nejrychleji a nejvýše v prachových sedimentech. Anglický ekvivalent: capillar groundwater.

podzemní voda – kolektor

Obecný název pro relativně propustné horninové prostředí. Podle převládajícího charakteru propustnosti se rozlišuje kolektor průlinový, puklinový, kavernózní nebo smíšený. Podle pozice v terénu lze rozeznávat vodicí kolektor (hydrogeologické vodiče), kterými podzemní voda jenom protéká, a nádržní kolektor (hydrogeologické nádrže), ve kterých se zachovává akumulace podzemní vody. Hydrogeologický kolektor je omezován hydrogeologickým izolátorem (viz též zvodeň). Anglický ekvivalent: collector.

podzemní voda – kolísání hladiny podzemní vody

Výkyvy (oscilace) výšky hladiny kolem průměrného stavu, ovlivňované množstvím srážek, stavem povrchových i podzemních vod i umělými zásahy (odběrem vody, zavlažováním apod.). Anglický ekvivalent: groundwater fluctuation.

podzemní voda kontaminovaná/znečištěná

Podzemní voda s přítomností látek škodlivých pro životní prostředí (polutantů). Obsah těchto látek v roztoku vytváří elektrolyty, což může podstatně měnit podmínky průsaku takové p. v. prostředím. Anglický ekvivalent: contaminated groundwater; polluted geoundwater.

podzemní voda – kritický hydraulický spád

Vzniká při působení svislé složky průsaku směrem vzhůru. Jeho vlivem je v zrnitých zeminách objemová tíha částic nadlehčována a překročením kritické veličiny dochází ke ztekucení zeminy, ke změně struktury a snížení její únosnosti. Může nastat provalení dna výkopu (hydraulické provalení dna), snížení stability svahu nebo zvýšení tlaku na opěrnou konstrukci. To se týká i možnosti prolomení nepropustné vrstvy na povrchu za hrází a následné sufozi. Anglický ekvivalent: critical hydraulic gradient.

podzemní voda – piezometr

Zařízení pro měření piezometrického tlaku zvodně, resp. úrovně hladiny podzemní vody a jejích změn v určitém bodě. Typ piezometru závisí na podmínkách propustnosti zeminy. Při dostatečně vysoké propustnosti zeminy mohou být jako piezometr použity vrty, pozorovací trubky nebo studně, neboť změny napětí (úrovně hladiny) se projeví bez významného zpoždění. V zeminách málo propustných, kde se sleduje piezometrické napětí (pórový tlak), se používají různé druhy speciálních měřidel a jejich osazování. Pro indikaci piezometrického napětí (pórového tlaku) nepotřebují tato měřidla žádnou vodu, nutnou pro nastoupání hladiny podzemní vody do její ustálené úrovně. Anglický ekvivalent: piezometer.

podzemní voda – piezometr (otevřený systém)

Piezometrické zařízení, ve kterém má hladina podzemní vody přímý kontakt s atmosférou a hladina podzemní vody, resp. piezometrická výška je měřena uvnitř zařízení. Anglický ekvivalent: open system piezometer.

podzemní voda – piezometr (uzavřený systém)

Piezometrické zařízení, ve kterém podzemní voda není v přímém kontaktu s atmosférou. Měření piezometrického tlaku je prováděno přímým odečtem tlaku vody v zařízení. Odečty tlaku mohou být zprostředkovány hydraulicky, pneumaticky nebo různými elektrickými způsoby. Anglický ekvivalent: closed system piezometer.

podzemní voda – piezometrická výška

Úroveň vody, kdy pórový tlak je roven tlaku atmosférickému v daném bodě a čase, vyjádřeno v lokálním výškovém systému pozorovací trubky. Anglický ekvivalent: piezometric head.

podzemní voda – piezometrický vrt

Vrt vyhloubený pod základovou spáru (např. hrázového tělesa), zřízený a vystrojený tak, že je možno jej utěsnit ve zvoleném úseku, kde snímá tlak vody. Piezometrické vrty se například realizují před a za injekční clonou. Porovnáním jejich údajů z odpovídajících hloubek lze zjistit účinnost injekční clony. Anglický ekvivalent: piezometric borehole.

podzemní voda – podpovrchový odtok

Tzv. hypodermický odtok je relativně rychlá složka odtoku ze srážkové vody, která probíhá ve svrchní vrstvě půdy. Voda z hypodermického odtoku se typicky dostává do toku později než povrchový odtok, ale rychleji než odtok základní. V některých oblastech s intenzivní infiltrací a zároveň velkou svažitostí terénu může být podpovrchový odtok dominantní složkou povodňových průtoků. Podpovrchový odtok může být zesílen existencí skalního podloží blízko pod půdním horizontem. Anglický ekvivalent: interflow.

podzemní voda poříční

Proudí v širším říčním údolí, v náplavech údolní nivy v úzké spojitosti s vodou řeky, souběžně s jejím tokem. Její volná hladina závisí na hladině vody v řece. Anglický ekvivalent: riverain groundwater.

podzemní voda – pramen, prameniště

Místo vývěru vody na povrch tam, kde zemský povrch protíná hladinu podzemní vody a kde přebytek této vody může vytékat nebo kde na povrch země vyúsťuje zvodněná puklina, vrstva, zlom, vodou nasycené poruchové pásmo nebo krasová dutina. Pramen je sestupný, když volná hladina klesá směrem k vývěru. Nebo naopak vzestupný, když voda s napjatou hladinou vystupuje k vývěru proti směru gravitace pod přetlakem vyvolaným hydrostatickým tlakem, tlakem plynů a par. Výrony vody rozptýlené na určitém území tvoří prameniště. Anglický ekvivalent: spring; spring area.

podzemní voda – preferenční cesta průsaku

Podzemní voda se nepohybuje rovnoměrně celým svrchním půdním profilem a základovou půdou, které obvykle nejsou homogenní. Voda si vybírá energeticky snadnější – preferenční cesty, jako jsou chodby, díry, pukliny a průliny a také kvazihomogenní vrstvy půdy a podloží s velkým obsahem makropórů. Toto prostředí je méně ovlivňováno kapilárními silami a převažuje vliv gravitace. Část preferenčních cest při povrchu je výsledkem působení organismů – chodby od hmyzu, červů a malých savců nebo odumřelé kořeny rostlin, jiné vznikly v hloubce rozpuštěním podloží v proudící vodě, tektonickými pohyby apod. Preferenční cesty průsaku je nezbytné uvažovat zejména při řešení sanací průsaků z prostoru za rubem konstrukcí nebo sanací kontaminace základové půdy. Anglický ekvivalent: grounwater preferential path.

podzemní voda – propustnost

Schopnost zeminy propouštět svými póry a dutinami vodu účinkem hydraulického (obecně i teplotního, chemického nebo elektrického) spádu. Pro zeminy při laminárním pohybu čisté vody se charakteristická hodnota propustnosti obvykle definuje podle Darcyho filtračního zákona koeficientem filtrace, který udává filtrační rychlost při jednotkovém hydraulickém spádu. Přesněji se propustnost stanovuje s přihlédnutím ke vlivům druhu spádu a také dalších vlastností kapaliny nebo prostředí, jako je např. vrstevnatost (anizotropie). Anglický ekvivalent: permeability.

podzemní voda – proudění

Pohyb masy podzemní vody dutinami horninového prostředí, obvykle působením gravitace ve směru hydraulického spádu, tzv. filtračním prouděním. Zkoumá se v dané oblasti v průtočném profilu. Zahrnuje se obdobně i pohyb vody v kapilární vrstvě obruby nad hladinou podzemní vody, je však třeba redukovat tento objem podle nasycení. Sledované případy se zásadně dělí na ustálené (stacionární) proudění a neustálené, jako je například náhlý skok nebo pokles hladiny v horninovém masivu. Anglický ekvivalent: groundwater flow.

podzemní voda – proudnice

Trajektorie pohybu vodních částic v daném prostředí. Anglický ekvivalent: flow line; stream line.

podzemní voda – proudová síť

Je tvořena navrženou ideální sítí proudnic, doplněnou o ekvipotenciály proudění, tj. křivky spojující stejnou rychlost proudění vodních částic. Ekvipotenciály jsou tečnami k trajektoriím proudění. Provádí se v projektu za účelem posouzení vlivu průsaku na dané stavební (vodní) dílo. Anglický ekvivalent: flow net.

podzemní voda průlinová

Podzemní voda v horninovém prostředí s drobnými nevyplněnými průlinami. Větší průliny jsou u sypkých, nestmelených, nezpevněných sedimentů (písky, štěrky, sutě), u zpevněných sedimentů jsou menší, rozhoduje i charakter tmele. V důsledku třídění zrn v sedimentačních procesech je obvykle průlinové prostředí více propustnější v horizontálním směru než ve vertikálním. Anglický ekvivalent: pore water.

podzemní voda – průsak

Zkoumaný pohyb podzemní vody kolem stavebního díla (např. jezové pole) nebo jeho těsnicích prvků (např. štětová stěna) nebo skrze stavební konstrukci (např. hráz, těsnění koryta, podzemní stěna), také u přítoku do drenáže apod. Posuzuje se v daném profilu nebo místě. Uvažuje se přitom tlak průsaku neboli proudový tlak. Anglický ekvivalent: seepage flow.

podzemní voda – průsak znečištění/kontaminace

Průsak horninovým prostředím nebo ochranou bariérou kapalinou obsahující znečišťující škodlivé látky je nutno posuzovat speciálně. Tyto kapaliny mohou působit obecně jako elektrolyty, které mohou v daném prostředí omezovat nebo zesilovat odpor mezní vrstvy molekulárně vázané vody na stěně póru k postupujícímu průsaku. Je nutno uvážit jak vlastnosti polutantů a vlivy dalších gradientů, tak i specifické druhy transportního chování kontaminace – kromě advekce, tedy transportu kontaminantu spolu s pohybující se podzemní vodou také difuzi atd. Anglický ekvivalent: contamination seepage; contamination flow.

podzemní voda puklinová

Objevuje se v horninovém prostředí prostoupeném puklinami, trhlinami, zlomy, vrstevními spárami a břidličnatostí. Pukliny jsou často vyplněny horninovou drtí, písčitou nebo jílovitou výplní, což ovlivňuje pronikání vody. Výplň může být vodou vyplavena a propustnost se pak zvýší. Síť puklin nebývá spojitá, takže podzemní voda puklinová netvoří souvislou hladinu. Anglický ekvivalent: fissure water.

podzemní voda – rychlost průsaku

V horninovém prostředí se obecně stanovuje podle filtračního zákona, v komplexních případech je však nutno zahrnou kromě hydraulického gradientu rovněž působení gradientu elektrochemického a teplotního. Anglický ekvivalent: groundwater seepage velocity.

podzemní voda – základní odtok

Je to odtok z dlouhodobých zásob podzemní vody (tzv. zón saturace – nasycených vrstev podloží). Tyto zásoby se zvolna plní vodou, která infiltruje (perkolací – pohybem uvnitř půdního horizontu nebo podloží) půdou do spodních vrstev. V období sucha pochází většina vody v řekách ze základního odtoku. Je definován jako část celkového odtoku a je vztahován k danému profilu na toku. Představuje dynamickou složku podzemní vody, která je součástí hydrologické bilance. Je v přímém vztahu s kolísáním zásoby podzemní vody ve zvodni. Anglický ekvivalent: grounwater baseflow.

podzemní voda – zvodeň

Hydraulicky jednotná akumulace podzemní vodyhornině (kolektoru). Je to každá geologicky významná akumulace gravitačních (volných) podzemních vod, bez ohledu na jejich původ a na geologické podmínky, v nichž v konkrétním případě existují. Anglický ekvivalent: aquifer; groundwater body; waterbearing stratum.

podzemní voda – zvodeň napjatá

Oddělená od atmosféry izolátorem. Anglický ekvivalent: confined aquifer.

podzemní voda – zvodeň volná

Zvodeň, v níž je piezometrická výška totožná s hladinou podzemní vody. Anglický ekvivalent: unconfined aquifer.

pohyblivost betonu

Snadnost tečení čerstvého betonu, když mu není bráněno bedněním a/nebo výztuží. Anglický ekvivalent: flowability.

Poissonovo číslo

Číslo udávající poměr příčného poměrného roztažení vzorku k jeho poměrnému zkrácení při zatížení. Anglický ekvivalent: Poisson’s ratio.

pojivo (cementační)

Anorganický materiál nebo směs anorganických materiálů, které smícháním s vodou tvoří pastu, jež působením hydratačních reakcí a procesů tuhne a tvrdne a po ztvrdnutí si zachová svou pevnost a stabilitu i pod vodou. Anglický ekvivalent: binder (cementitious).

poklesová kotlina

Vzniká při budování podzemních staveb ražbou nebo obdobně hloubením, přičemž marginální je vliv nakypření a sufoze. Při ražení podzemního prostoru se vlivem uvolnění napětí okolí výrubu horninové prostředí uvolňuje a hornina v nadloží se nakypřuje, nakypření se postupně propaguje až k povrchu terénu. Vlivem geostatického tlaku dochází k opětovnému stlačení horniny, které se na povrchu projeví poklesem terénu. Ve volné přírodě nejsou poklesy tak významné, ale v zastavěných zónách dochází jejich vlivem k poškozování staveb. Proto se při výstavbě používají technologie, které tento jev minimalizují, případně i vylučují. Anglický ekvivalent: area of subsidence; subsidence basin.

poloměr účinnosti injektáže

Skutečný dosah injektovaného média od osy injekčního vrtu. Anglický ekvivalent: radius of grouting efficiency.

poloměr účinnosti tryskové injektáže

Dosah hydraulického rozrušení zeminy paprskem, měřený od osy monitoru. Anglický ekvivalent: radius of influence.

polutant

Znečišťující látka, která kontaminuje své okolí. Anglický ekvivalent: pollutant.

polymerový výplach

Pažicí kapalina pro zajištění stability stěn velkoprůměrových vrtů pro piloty nebo rýhy podzemních stěn. Hlavní předností je nezávadnost pro životní prostředí a snadná regenerace. Hodí se však jen do určitých geotechnických podmínek, protože má vzhledem k nízké mezi toku relativně nižší pažicí schopnosti. Výhodou to je naopak pro usnadnění čištění dna vrtu nebo rýhy, protože dochází k rychlé sedimentaci vrtné měli v suspenzi. Anglický ekvivalent: polymer supporting fluid.

poměr ploch odběrného přístroje

Stupeň porušení vzorku při jeho odběru závisí na poměru objemu zeminy vytlačené stěnou odběrného přístroje k objemu vzorku. Anglický ekvivalent: area ratio.

pomocné technologie pro ražení prvků

Zejména vplachování a předvrtávání. Při vplachování je tlaková voda vháněna k patě beraněného prvku, kde rozplavuje zeminu a usnadňuje tak vhánění prvku do požadované hloubky. Předvrtávání se uplatňuje pro překonání vrstev odolávajících beranění, perforace beranění usnadní. Anglický ekvivalent: driving assistance, complementary technology.

ponorné kladivo

Příklepné kladivo umístěné na řezném konci vrtného soutyčí pro vrtání ve tvrdých podmínkách (např. ve skalní hornině). Může být poháněno pneumaticky nebo hydraulicky (vrtným výplachem). Anglický ekvivalent: down-the-hole hammer (DTH).

ponorný vibrátor

Vibrátor pro zlepšování vlastností zeminy. Na spodku roury vyvozuje rotující excentrická protizátěž horizontální vibrace, které zlepší pevnostní a deformační vlastnosti zeminy. Otvor, který je vytvářen zhutňováním základové půdy, je plněn materiálem zlepšujícím zeminu, např. štěrkem. Tento otvor se plní materiálem pomocí speciální materiálové trubky podél ponorného vibrátoru nebo nakladače v ústí vznikajícího otvoru. Zařízení může být zavěšeno na laně nebo vedeno lafetou nebo věží. Anglický ekvivalent: deep vibrator.

popílek létavý, elektrárenský

Jemná popelovina získávaná z elektrárenských odlučovačů a elektrofiltrů, u níž byly prokázány hydraulické vlastnosti. Proto je přidáván do betonů jako příměs k náhradě jemných částic kameniva i jako částečná náhrada cementu (do 10 %). Anglický ekvivalent: fly ash.

popisné vlastnosti základových půd

Též indexové vlastnosti základových půd. Zjišťují se přesnými laboratorními zkouškami nebo jednoduchými orientačními zkouškami přímo v terénu. Slouží k zatřídění (klasifikaci) základových půd, k jejich pojmenování a popisu. U zemin to jsou především zrnitostkonzistenční meze. Anglický ekvivalent: index rock/soil properties.

porfyr

Žilná nebo výlevná hornina obvykle s velkými krystalickými vyrostlicemi minerálů (tzv. porfyrická struktura). Anglický ekvivalent: porphyry.

pórovitost zeminy

Udává, kolik % z celkového objemu zeminy zaujímají póry. Je to tedy poměr objemu pórů k celkovému objemu zeminy. Známe-li objemovou hmotnost suché zeminy (γd) a zdánlivou hustotu pevných částic (γz), potom je pórovitost dána vztahem:

\begin{gathered}
n=(1-\gamma_\text{d}/\gamma_\text{z})\cdot100\%.
\end{gathered}

Dále viz číslo pórovitosti. Anglický ekvivalent: porosity.

pórový tlak

Při zatížení nasycené zeminy vnějším zatížením přenáší na počátku část tlaku skelet zeminy a část tlaku voda v pórech zeminy. Tímto tlakem začne voda v zemině proudit k místu, kudy může vytlačená voda odtékat a pórový tlak v zemině se snižuje. Viz též konsolidace zemin. Anglický ekvivalent: pore pressure.

porucha vrtu

Situace ve vrtu, která znemožňuje nebo výrazně omezuje další postup vrtání. Jedná se o příchvaty (tj. uchycení, zalehnutí vrtného nářadí ve vrtu), zaklínování, vypadávky apod. Poruchu vrtu je nutné odstranit volbou vhodného vrtného režimu nebo speciálních vrtných postupů. Anglický ekvivalent: borehole failure.

porušení vzorku zeminy

Ztráta nebo změna vlastností, které měla zemina v původním uložení. Existují vzorky poloporušené nebo porušené, u nichž lze vyhodnotit pouze některé z původních vlastností. K porušení vzorku dochází při jeho odběru ručním nebo strojním způsobem. Za porušení vzorku se považuje také jeho vyschnutí při dopravě nebo během uskladnění. Anglický ekvivalent: sample disturbance.

povlaková trubka

Ochrana volné délky horninové kotvy proti agresivnímu působení prostředí, která umožňuje volné protažení táhla kotvy při jejím napínání. Vytváří se z PE flexibilních trubek s vnitřním plastickým povlakem a musí dovolit protažení táhla kotvy, aniž by se porušila. Anglický ekvivalent: debonding sleeve (of anchor).

povodí

Území, sběrná oblast, ze které jsou všechny spadlé srážky odváděny jedním směrem – vodoměrným (sběrným, závěrovým) profilem (vodoměrná stanice, vodní nebo jiné stavební dílo) vodního toku. Recipientse svými přítoky odebírá povrchovou a případně i podzemní vodu. Heterogenita povodí je obvykle značná, a proto odtok vody probíhá v každém místě povodí poněkud odlišně. Je třeba dobře analyzovat veškeré hydrologické a geotechnické charakteristiky povodí. Anglický ekvivalent: basin; catchment area.

povrchový důl

Prostor, ve kterém se dobývá ložiskový nerost. Při těžbě vzniká jáma, která se obvykle zaváží skrývkovým materiálem a rekultivuje se, případně je zaplavena vodou a vznikne jezero. Anglický ekvivalent: open cast mine; open-pit mine.

povrchový odtok vody

Odtok sycený srážkovou vodou, odtékající po povrchu terénu. P. o. v. vytváří povrchové vodoteče, které jsou zásobované podzemní vodou v místech, kde hladina podzemní vody protíná úroveň terénu. Povrchový odtok nastane, když je intenzita srážek větší než infiltrační kapacita. Překročení infiltrační kapacity se vyskytuje v podmínkách, kdy půda ještě není nasycena. Obsah vody v půdě zde není podstatný – půda může být i velmi vysušená. Rozhodující je, že intenzita srážek nebo tání sněhu překračuje rychlost vsakování vody. Dosažení stavu nasycení znamená vyplnění celého volného prostoru pro vodu ve svrchním půdním profilu. Voda se už nemá kam vsakovat a odtéká po povrchu. P. o. v. za takové situace může nastat i na půdách, jejichž vsakovací schopnost je velmi vysoká. Anglický ekvivalent: surface run-off.

pracovní plocha

Je to většinou vodorovná a zpevněná plošina příslušných rozměrů pro vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb, jež musí být posouzena na nejvyšší tlak na terén, který se může vyskytnout pro všechny odpovídající provozní polohy a orientace, včetně všech typů činností, pojíždění a práce na svazích, pokud je to využitelné. Týká se to i komunikací na staveništi. Podle posouzení musí být provedeno odpovídající bezpečné zpevnění pracovní plochy. Pracovní plochou se též nazývá plošina na dně lomu, na níž jsou umístěna technologická a dopravní zařízení nutná pro provoz povrchového lomu. Anglický ekvivalent: working platform.

prach

Také aleurit, silt. Skupina jemnozrnných zemin s částicemi v rozmezí 0,002–0,063 mm. Tyto zeminy nemají tak vysokou plasticitu jako jíly, a proto jsou snadno rozbřídavé. Anglický ekvivalent: silt; dust.

prachovec

Diageneticky zpevněný prach. Anglický ekvivalent: siltstone.

prefabrikovaný betonový výrobek (prefabrikát)

Betonový výrobek zhotovený a ošetřovaný na jiném místě, než je jeho konečné využití. Anglický ekvivalent: precast concrete element; precast unit.

prefabrikovaná pilota

Pilota nebo její část vyrobená jako jeden prvek nebo v pilotových segmentech před její instalací. Anglický ekvivalent: prefabricated pile.

prefabrikovaná zeď

Opěrná nebo zárubní konstrukce složená z betonových prefabrikátů. Prefabrikáty jsou vetknuty do základové konstrukce nebo jsou ve tvaru L, T, kdy stabilita prvku je získána zásypem (přitížením) vodorovné části dílce. Častým způsobem stabilizace prvku je jeho přikotvení horninovou kotvou. Anglický ekvivalent: precast wall.

presiometrická zkouška

Terénní zkouška, která spočívá v měření příčné deformace zkušebního vrtu způsobené tlakem pružné válcové membrány. Ze závislosti tlaku a deformace se vyhodnocuje tzv. presiometrický modul přetvárnosti (EM) a tzv. mezní tlak (pLM). Podle semiempirických korelačních vztahů lze dále přibližně stanovit Eoed, únosnost plošného základu, sednutí plošného základu, mezní únosnost piloty apod. K p. z. se používají čtyři typy presiometrů: Ménardův presiometr, předvrtávaný presiometr, samozávrtný presiometr, zatlačovaný presiometr. Anglický ekvivalent: pressuremeter test.

presiometr

Přístroj pro zjišťování presiometrických deformačních modulů hornin ve vrtu. Anglický ekvivalent: pressuremeter.

preventr

Též pakr. Těsnicí rozpínací zařízení, které se osazuje do ústí vrtu pro zamezení výtoku či výronu tlakové podzemní vody. P. umožňuje průchod vrtných trubek a zároveň jejich otáčení. Anglický ekvivalent: preventer; revolving preventer.

Proctorova zkouška

Viz zhutnitelnost zemin. Anglický ekvivalent: Proctor test.

profil na vodoteči

Místo, ke kterému je vztaženo zkoumání vodního odtokového režimu v odpovídajícím povodí. Anglický ekvivalent: régime profile.

projektová specifikace

Dokumentace projektu popisující požadavky příslušné danému projektu. Anglický ekvivalent: project specification.

promrzání

Při dlouhodobých mrazech dochází k promrzání zeminy od úrovně terénu do tzv. zámrzné hloubky. P. závisí na intenzitě mrazu, době jeho trvání a obsahu vody v zemině. V mírném klimatickém pásmu nastává p. pouze v zimním období a typická zámrzná hloubka je v ČR 0,80 m. V arktickém klimatickém pásmu je p. celoroční (permafrost) a zasahuje do velkých hloubek. Anglický ekvivalent: frost penetration.

proplástek

Vrstva o malé mocnosti uložená mezi vrstvami odlišné nebo i obdobné horniny (např. proplástky jílovce v uhlí). Anglický ekvivalent: intercallation; interlayer; intermediate layer; interstratified bed.

prorážka

Dokončení ražby tunelu průrazem do vnějšího prostředí. U moderních tunelovacích metod výjimečné propojení ražby ojediněle prováděné současně z obou portálů. Anglický ekvivalent: breakthrough.

prosedavost

Vlastnost zeminy, která vlivem zvýšení vlhkosti náhle zmenšuje svůj objem. P. se projevuje zejména u spraší, u kterých provlhčením dochází ke zhroucení jejich makropórovité struktury. P. se určuje při zkoušce stlačitelnosti, při níž se zkonsolidovaný vzorek zalije vodou. Jestliže je dodatečné stlačení (prosednutí) větší než 1 % výšky vzorku před zalitím vodou, zemina se považuje za prosedavou. Náchylné k prosedání jsou zeminy eolického původu, jejichž obsah prachové složky je větší než 60 % hmotnosti suché zeminy, obsah jílové složky je menší než 15 % hmotnosti suché zeminy, stupeň nasycení Sr < 0,7 a mez tekutosti wL < 32 %. Anglický ekvivalent: structural collapse; sagging; collapsibility.

protlačování

V bezvýkopových technologiích metoda, při které se hydraulicky zatlačují trouby do zeminy, a to většinou v subhorizontálním směru. Anglický ekvivalent: thrust boring; pipe jacking.

prstencová metoda pražská

V tunelovém stavitelství upravená prstencová metoda (obecně charakterizovaná kruhovým tvarem výrubu a výplňovou injektáží aktivovaným ostěním z tubingů). Byla zmodernizována jednak předrážením tzv. pilot štoly, které zmenšují volnou výšku čelby zejména u staničních profilů metra, jednak zpevněním (kotvením) čelby pomocí více než desetimetrových laminátových svorníků. Jejich instalace byla průběžně obnovována při postupu ražby do dvou třetin jejich délky a podstatně zvyšovala stabilitu čelby. Ostění při prstencové metodě má běžně víc kloubů než 3, je tudíž tvarově neurčité (staticky přeurčité) a vyžaduje proto okamžitou výplňovou injektáž za rub ostění, která zajistí jeho zmonolitnění na soustavu staticky neurčitou. Anglický ekvivalent: closed ring method (Prag).

průměr dříku (piloty, mikropiloty)

Průměr mikropiloty v úseku mezi hlavou a patou piloty:

 • pro pažené piloty a mikropiloty: rovný vnějšímu průměru pažnice;
 • pro nepažené piloty a mikropiloty: rovný největšímu průměru vrtného nástroje.

Anglický ekvivalent: shaft diameter.

průzkumný vrt

Provádí se pro zjištění geologických poměrů v dané lokalitě. Z odebraných dokumentačních vzorků lze stanovit litologické, chemické a mineralogické složení zastižených hornin. P. v. umožňuje dále stanovit úroveň hladiny podzemní vody a tektonické poměry. Z inženýrsko-geologického jádrového vrtu se získávají vzorky pro laboratorní stanovení indexových i mechanických vlastností. Z geotechnického hlediska mohou být p. v. využity k provádění terénních zkoušek ve vrtu. Časté jsou subhorizontální průzkumné vrty prováděné do předpolí čelby štoly či tunelu, zejména v horninovém prostředí s častými a mocnými poruchami a v krasových oblastech. Anglický ekvivalent: investigation borehole; exploration borehole.

pružnost

Vlastnost materiálu, schopnost vlivem zatížení měnit tvar a velikost a po odlehčení se vrátit do původního tvaru a velikosti. P. je zkoušena a dokladována zkouškami. Anglický ekvivalent: elasticity.

prvek lícového opevnění

Jednotlivý prvek použitý v konstrukci lícového opevnění. Anglický ekvivalent: facing unit.

předběžná pilota

Pilota instalovaná před zahájením hlavních pilotovacích prací nebo části prací, za účelem stanovení vhodnosti zvoleného druhu piloty, razicího, resp. vrtného zařízení, technologie provádění a/nebo pro potvrzení návrhu, rozměrů a únosnosti. Anglický ekvivalent: preliminary pile.

předčelbové vyztužování

Předstihové vyztužení stropu a boků tunelu v horninovém masivu před čelbou jehlováním, mikropilotami a tryskovou injektáží v subhorizontálním směru. Anglický ekvivalent: pre-armouring.

předpínání

Aplikace tahové síly do táhla kotvy a tím její uvedení do funkce. Každá (systémová) kotva musí být zkušebně předpínána na zkušební sílu a upnuta na zaručenou kotevní sílu. Ustálením průtahu při zkušební síle je ověřena únosnost kotvy a může být definitivně upnuta (zakotvena). Zaručená kotevní síla odpovídající průtahu je fixována v hlavě kotvy. Anglický ekvivalent: prestressing; pretensioning.

předvrt

Vystrojená (zapažená) část vrtu většího průměru, která usnadní průchod vrtu rozvolněnými svrchními horninami. Anglický ekvivalent: pre-drill; pre-bore.

předvrtávání

Vrtání skrz překážky a materiály příliš ulehlé k proniknutí zamýšleným typem piloty nebo razicím zařízením. Účelem je předejít odchýlení a/nebo napomoci instalaci prvku. Odtěžení je rovněž možno provést jádrováním. Anglický ekvivalent: preboring; preaugering; predrilling.

přehrada

Vodní stavba vybudovaná na vodním toku za účelem umožnění regulace průtoku nebo i energetického využití spádu. Podle způsobu přenášení hydrostatického tlaku konstrukcí přehradní hráze lze p. rozlišovat na: a) tížné – hráz vzdoruje svou hmotností; může být sypaná (z kamene, zeminy) nebo z betonu; b) klenbové – betonová konstrukce přenáší zatížení do boků a dna údolí. P. je zavázána do podzákladí těsnicí clonou, která brání průsaku vody z nádrže horninou pod přehradním tělesem. Anglický ekvivalent: dam.

překonsolidovaná zemina

Základová půda, která byla v minulosti konsolidována větším tlakem a potom odlehčena. Tím její křivka stlačitelnosti leží pod křivkou stlačitelnosti normálně konsolidované zeminy. Anglický ekvivalent: overconsolidated soil.

přetvoření

Deformace konstrukce nebo základové půdy po jejím zatížení. Při zatížení měříme p. celkové, po odlehčení konstrukce nebo základové půdy měříme p. trvalé, které se od celkového liší o hodnotu pružné deformace. Anglický ekvivalent: deformation; strain.

převázka

Ocelový nebo železobetonový nosník, který překrývá několik pažicích prvků a přes který je provedeno kotvení nebo rozepření pro zajištění stability tlakem namáhaných pažicích konstrukcí. Anglický ekvivalent: waling.

přibírák

Vrtný nástroj uzpůsobený pro zvětšení průměru původního vrtu. Anglický ekvivalent: drilling reammer; undereamer.

přídavné napětí

Zvýšené mechanické napětí v okolí podzemního díla způsobené narušením původního napěťového stavu horského masivu, zejména vlivem důlní nebo stavební činnosti, ponecháním pilířů v nadložních či podložních strojích, vlivem tektoniky. Jednotlivé vlivy zvýšení napětí se sčítají, tím dochází např. ke vzniku důlních otřesů, indukovaného napětí, patkového tlaku, průtrži plynů a hornin. Anglický ekvivalent: additional stress.

příklepné vrtání

Při něm je vytvořen vrt drcením základové půdy nebo horniny na dně vrtu údery na vrtný nástroj a odstraňováním drtě z vrtu. Anglický ekvivalent: percussion drilling; percussion boring.

příměs

Práškovitý materiál, který se přidává do betonu za účelem částečného nahrazení cementu a ke zlepšení určitých vlastností nebo dosažení speciálních vlastností. Sestávají ze dvou hlavních typů:

 • typ I) inertní a téměř inertní (filler);
 • typ II) latentně hydraulická nebo pucolánová.

Anglický ekvivalent: addition.

přímý odtok srážkové vody

Odkazuje na rychlé složky odtoku atmosférických srážek. Skládá se z povrchového a většinou i podpovrchového (hypodermického) odtoku. Anglický ekvivalent: runoff.

přísada

Pro beton: materiál, který upravuje vlastnosti čerstvého nebo ztvrdlého betonu, přidávaný během míchání betonu v malém množství v poměru k hmotnosti cementu. Pro injekční hmoty: obvykle chemická sloučenina upravující vlastnosti injekční hmoty přidávaná do záměsi. Anglický ekvivalent: admixture.

přitížení v základové spáře

V úrovni základové spáry působí geostatický tlak. Může být i nulový, jestliže se jedná o povrch normálně konsolidované základové půdy (tj. která není překonsolidovaná). Stavba svou tíhou (skutečnou nebo návrhovou) vyvolává v úrovni základové spáry také určitý tlak. Je-li tento tlak větší než tlak geostatický, potom rozdíl obou tlaků nazýváme přitížením. Anglický ekvivalent: net loading pressure; base surcharge.

přítlak

Tlak vyvozený na vrtný nástroj ve směru osy vrtu. Velikost vrtného přítlaku se udává v kN na celou plochu vrtného nástroje nebo na 1 cm2 styčné plochy nástroje s horninou. Anglický ekvivalent: thrust.

pucolán

Sopečný popel, příměs do cementu a maltovin. Pucolán má hydraulické vlastnosti, pro které byl využíván jako pojivo již v římských dobách. Cement s vyšší pucolánovou příměsí se nazývá pucolánový. Anglický ekvivalent: pozzolana; puzzolana.

puklina

Plocha mechanické nespojitosti v hornině. Pukliny mohou být rozevřené nebo sevřené, hladké nebo drsné, zvodnělé nebo suché, s výplní nebo bez výplně, průběžné nebo neprůběžné. Anglický ekvivalent: fissure; joint; discontinuity.


R

radiolarit

Též lydit, buližník. Velmi tvrdá křemitá proterozoická hornina zpravidla tmavošedé barvy, vzniklá nahromaděním a stmelením křemitých schránek mřížovců (radiolarit). Vyhlazené desky horniny se používají jako litografický kámen. Anglický ekvivalent: radiolarian rock.

radonové riziko stavebního pozemku

Je součástí geotechnických rizik základové půdy. Stanovuje se měřením podle dohodnuté metodiky SÚJB (Státní ústav jaderné bezpečnosti), která vyhodnocuje odebrané vzorky půdního vzduchu a určuje plynopropustnost základové půdy. Na základě těchto měření je určena kategorie radonového rizika základových půd (nízké, střední, vysoké riziko). Anglický ekvivalent: radon risk.

rám rozpěrný

Konstrukce z ocelových nosníků nebo dřevěných povalů, která slouží pro rozepření pažení ražených šachet a/nebo rýh. Za rámy se zatahují pažiny, které paží horninu mezi jednotlivými rámy. Anglický ekvivalent: strutting frame.

rašelina

Přírodní surovina tvořená rostlinnými, případně živočišnými zbytky uloženými ve vodě. Vzniká v rašeliništích, odkud se dobývá (borky). Používá se v mnoha odvětvích. Anglický ekvivalent: peat.

ražba v podzemí

Rozpojení horniny, její naložení, odvoz rubaniny a provizorní vyztužení výrubu. Ražbu lze provádět ručně (v současnosti zcela výjimečně), mechanizovaně za využití strojů pro rozpojování horniny (tunel bagry, frézy na výložníku, impaktory), nebo pomocí trhacích prací. Ražba plnoprofilovými tunelovacími stroji má jinou skladbu, vyztužení výrubu z železobetonových segmentů je provedeno rovnou jako definitivní. Anglický ekvivalent: driving; drifting.

ražení prvku

Metoda zarážení prvků (pilot, zápor, štětovnic apod.) do zeminy beraněním nebo vibrováním. Anglický ekvivalent: driving.

ražená pilota

Pilota instalovaná v základové půdě bez těžení nebo odstranění zeminy z prostoru, který pilota zaujímá. Výjimku tvoří práce pro omezení nadzvedávání okolí a/nebo vibrací stejně jako pro odstranění překážek nebo k nápomoci průniku. Anglický ekvivalent: dispacement pile.

ražená pilota betonovaná na místě

Pilota instalovaná v základové půdě pomocí ražení na patě uzavřené, dočasně nebo trvale v zemi ponechané roury z betonu nebo oceli. Takto vzniklý prostor je následně vyplněn prostým nebo železovým betonem. Anglický ekvivalent: cast in place displacement pile.

ražená pilota – čepec

Zařízení, obyčejně z oceli, které se vkládá mezi spodek nárazového beranu a pilotu nebo razicí rouru za účelem rovnoměrného rozdělení nárazu beranu na hlavu piloty. Je vyplněn vyvložkováním. Anglický ekvivalent: pile helmet.

ražená pilota – doberanění

Dodatečná série úderů beranem používaná u pefabrikované piloty nebo výpažnice k ověření kritérií ražení a/nebo únosnosti. Anglický ekvivalent: restrike.

ražená pilota kombinovaná

Pilota sestávající ze dvou nebo více typů či rozměrů pilot spojených dohromady. Vzájemné spojení těchto dílů je navrženo pro přenášení osového zatížení i ohybu a ke znemožnění rozpojení během zhotovení i po něm. Anglický ekvivalent: combined pile.

ražená pilota – kriteria ražení

Parametry ražení, které je třeba splnit v průběhu ražení prvku. Obvykle se stanovují podle určeného mezního vniku piloty/prvku. Anglický ekvivalent: driving criteria.

ražená pilota – křídla

Rozšíření dříku ocelové piloty, které se vytvoří přivařením ocelových profilů k pilotě. Anglický ekvivalent: wings.

ražená pilota – nápomoc ražení

Metoda napomáhající vniku piloty do základové půdy. Anglický ekvivalent: driving assistance.

ražená pilota – přeberanění

Metoda používaná k vytvoření rozšířeného dříku nebo paty u dočasně zapažených pilot na místě betonovaných. Anglický ekvivalent: redrive.

ražená pilota – razicí roura

Ocelová roura na konci uzavřená, sloužící k roztlačení zeminy během vytváření ražené piloty betonované na místě. Razicí roura se během betonáže nebo po ní vytáhne. Anglický ekvivalent: drive tube.

ražená pilota – razicí trn

Ocelový trn používaný k ražení, který je vkládán do dutých trubních pilot s uzavřeným koncem. Po instalaci piloty se trn vytáhne. Anglický ekvivalent: mandrel.

ražená pilota – vnik při ražení

Střední trvalý průnik piloty do základové půdy na jeden úder změřený při sérii úderů. Anglický ekvivalent: pile set.

ražená pilota – vyvložkování čepce

Zařízení nebo materiál, který se vkládá mezi nárazový beran a čepec, aby se ochránil beran a hlava piloty před škodlivými přímými nárazy. Materiál vložky čepce musí mít dostatečnou tuhost, aby docházelo k účinnému přenosu energie beranu na pilotu. Anglický ekvivalent: hammer cushion.

reaktiv

Chemická látka, která přidáním k základní složce injekční směsi (vodnímu sklu, pryskyřici) vyvolá chemickou reakci, při níž vznikne nová sloučenina, jež tuhne a tvrdne a plní v hornině účel injektáže. Anglický ekvivalent: reagent.

realizační dokumentace

Soubor dokumentů zahrnující všechny výkresy, technické údaje a požadavky potřebné pro provádění předmětného díla. Realizační dokumentace není jedním dokumentem, ale značí celkový souhrn dokumentů požadovaných pro provedení prací, jak je projektant poskytl dodavateli. Obsahuje zvláštní technické kvalitativní podmínky potřebné k doplnění a upřesnění požadavků na kvalitu díla ve smyslu norem, jakož i národních zkušeností příslušných k místu realizace. Anglický ekvivalent: execution specification.

regenerace výplachu

Spočívá v mechanickém čištění výplachu od hrubých částic vrtné měli a v jeho úpravě k novému použití. Úprava výplachu se provádí vždy v míchacím zařízení přidáváním složek nebo přísad až k dosažení potřebných vlastností výplachu. Anglický ekvivalent: drilling fluid recovery; drilling fluid regeneration.

rekognoskace

Prozkoumání, průzkum, seznámení se s daným územím, stavební anebo geotechnickou historií oblasti, ve které mají proběhnout další práce. Anglický ekvivalent: reconnaissance.

rekultivace

Soubor postupů, opatření, úprav pro obnovení funkce krajiny po jejím technickém využití. R. výsypek a hald, svahů, vytěžených lomů a pískoven, lokalit po demolicích apod. Zpravidla zahrnuje terénní úpravy, osázení vhodnou vegetací, úpravy povrchových vodotečí, komunikací apod. Anglický ekvivalent: reclamation.

relativní ulehlost

Určuje se pro hrubozrnné zeminy (písky a štěrky) a je definována indexem relativní ulehlosti ID., který udává vztah ulehlosti dané sypké zeminy k její maximální a minimální možné ulehlosti. Slouží k posuzování ulehlosti sypkých zemin (kypré, středně ulehlé, ulehlé a stmelené zeminy). Anglický ekvivalent: density index.

reologické vlastnosti výplachu

Viskozita charakterizující tekutost suspenze, pevnost gelu ve střihu a její změnu v čase – tixotropii. Anglický ekvivalent: rheological properties.

reologie

Odvětví mechaniky, které se zabývá reakcí látek na deformující smykové síly. V geotechnice se studuje tečení látek, speciálně plastický tok pevných látek v čase. Anglický ekvivalent: rheology.

reprodukovatelnost měření

Možnost provést měření za stejných podmínek znovu za účelem ověření (potvrzení) předchozích výsledků měření. Anglický ekvivalent: measurement reproducibility.

rešeršní studie

Předběžná studie archivních dokumentů (kancelářská, kamerální) dřívějších průzkumů základových poměrů v dané lokalitě. Anglický ekvivalent: desk study.

reziduální smyková pevnost

Konstantní zbytková (reziduální) hodnota. Vzniká po dosažení maximální (vrcholové) hodnoty, kdy při dostatečně velkém přetvoření smyková pevnost klesá. Smyková plocha je vyhlazená a smyková pevnost je na ní minimální. Anglický ekvivalent: residual shear strength.

rezonance

Fyzikální jev. Shoda kmitočtu seizmického vzruchu a vlastního kmitočtu konstrukční soustavy. V takovém případě se násobí nebezpečí seizmického poškození konstrukce. Anglický ekvivalent: resonance.

riziko

Vzniká při řešení problému odhadem nebo empiricky za předpokladu obdobného chování v obdobných podmínkách. Míru r. značně snižuje observační metoda, založená na průběžném měření a vyhodnocování chování konstrukcí. Anglický ekvivalent: hazard; risk.

rockfillová hráz

Balvanitá přehradní hráz, jejíž stabilizační část je z kamenitého materiálu. Anglický ekvivalent: rockfill dam.

robustnost čerstvého betonu

Schopnost betonové směsi udržet si svoje vlastnosti v čerstvém stavu před a po betonáži, i když dojde k mírným přijatelným změnám v přesnosti dávkování a ve vlastnostech surových složek. Anglický ekvivalent: robustness of fresh concrete.

rohovec

Sedimentární křemitá hornina složená z opálu, chalcedonu nebo křemene. Vyskytuje se převážně ve vápencích a vznikla diagenezí. Vytváří nepravidelné polohy a čočky v matečné hornině. Anglický ekvivalent: hornstone; chert; hornfels.

rohovec kontaktní

Kontaktní metamorfovaná hornina tmavé barvy. Vzniká na styku magmatického tělesa se sedimentární horninou, např. jílovitou břidlicí, pískovcem apod. Anglický ekvivalent: hornfels.

rostlá hornina

Hornina v původním přirozeném uložení. Anglický ekvivalent: competent rock; natural ground; natural rock.

rotační vrtání

Je při něm otáčeno vrtným nástrojem na dně vrtu a současně je aplikována přítlaková síla přítlakovou soustavou nebo zátěžkami vrtných límců na vrtných tyčích. Základová půda nebo hornina na dně vrtu je rozdrcena nebo odříznuta tlakem, smykem nebo tahovým napětím vytvořeným různými vrtacími nástroji. Drť je periodicky nebo průběžně z vrtu odstraňována. Anglický ekvivalent: rotary drilling.

rotačně příklepné vrtání

Je při něm využito úderů pístu přímo na kladivo (vrty ponorným kladivem), nebo příklepné energie přenášené na korunku přes vrtné soutyčí. Píst je obvykle poháněn buď hydraulickou kapalinou, nebo stlačeným vzduchem. Současně se vrtný břit otáčí buď plynule, nebo přerušovaně. Drť může být z vrtu plynule odstraňována výplachovým médiem, které je přiváděno na vrtný nástroj. Anglický ekvivalent: rotary percussive drilling.

rozbřídání

Změna konzistence jílovitých a hlinitých zemin při přebytku obsahu vody až do polotekutého stavu. Anglický ekvivalent: slaking.

rozepření

Převázkyrozpěry, které stabilizují pažicí konstrukci systémem podpor. Anglický ekvivalent: strutting; bracing.

rozevření puklin

Vzdálenost mezi stěnami pukliny. Projevuje se převážně v tzv. pásmu povrchového rozpojení, které v závislosti na litologickém složení zasahuje do hloubek cca 30 m. R. p. je důležitým kritériem pro posuzování základové půdy ve skalních horninách. Anglický ekvivalent: joint apperture.

roznětnice

Elektrické spínací zařízení pro elektroodpal náloží. Anglický ekvivalent: blasting machine; firing machine.

rozpěra

Ve stavebnictví dlouhý, dostatečně tuhý prvek ze dřeva, oceli nebo železobetonu, který pomocí převázek rozepíná pažicí stěny namáhané tlakem. Anglický ekvivalent: crossbar; crossbeam; strut.

rozpětí

Vzdálenost mezi bodem počátku a koncem konstrukce, respektive u nosných konstrukcí vzdálenost mezi jeho podporami. Anglický ekvivalent: extent; span width; free span.

rozpojitelnost horniny

Odpor horniny, který klade při rozpojování vrtným nástrojem nebo jinými mechanismy. Anglický ekvivalent: breaking characteristics of rocks.

rozptýlená výztuž

Všesměrně rozložená krátká pevná vlákna, rozptýlená v čerstvé betonové směsi (vláknobeton). R. v. brání vzniku trhlin v betonu, vykazuje zejména vysokou pevnost v tahu, což vyrovnává, resp. zlepšuje tahovou pevnost. Jako r. v. se používají za studena tažené ocelové drátky, frézované ocelové drátky, tažená skleněná vlákna a polypropylenová vlákna. Anglický ekvivalent: dispersed reinforcement; spreadout reinforcement.

rozpustnost

Schopnost látky vytvořit s druhou látkou roztok, tedy rozptýlit se v ní v molekulové nebo iontové formě. Anglický ekvivalent: solubility.

rozrážka

Maloprofilové důlní dílo ražené horizontálně nebo s mírným sklonem ze šachty, ze štoly nebo z tunelu, popř. úpadně do podloží. R. slouží pro určení základových podmínek in-situ, pro odběr vzorků a provedení polních zkoušek. Anglický ekvivalent: exploratory gallery.

rozšířená pata

Vrtáním nebo výjimečně ručně zvětšený průměr dříku u dna vrtu piloty nebo mikropiloty. Anglický ekvivalent: enlarged base, underreamed pile shoe.

roztažení

Změna průměru vzorku nebo výrubu působením tlaku. Je to deformace způsobená tlakem. Anglický ekvivalent: extension; dilatation; expansion.

roztok

Homogenní směs dvou nebo více látek navzájem v sobě rozptýlených. Pevné látky se v kapalinách rozpouštějí až do nasycení, kdy další rozpouštění již není možné – nasycený r. Anglický ekvivalent: solution.

roztřepení dřeva

Separace vláken dřeva dřevěné piloty na patě nebo hlavě. Též obdobné poškození výdřevy štol.  Anglický ekvivalent: brooming.

rozvodnice

Rozhraní, které rozděluje odtok vody mezi dvěma sousedními povodími. Anglický ekvivalent: watershed.

RQD

Základní indexové kritérium pro posuzování kvality skalní horniny ovlivněné diskontinuitami. Udává se v % jako poměr součtu délek částí vrtného jádranávrtu, které jsou delší než 10 cm, k celkové délce návrtu:

 • RQD = 0–25 % velmi špatná kvalita;
 • 25–50 % špatná kvalita;
 • 50–75 % dobrá kvalita;
 • 75–90 % velmi dobrá kvalita;
 • 90–100 % výborná kvalita.

Anglický ekvivalent: Rock Quality Designation.

rubání

Rozpojování a těžba hornin v podzemí. Anglický ekvivalent: mining; rock breaking.

rubanina

Materiál vytěžený při ražbě štol a tunelů, též při důlní těžbě, kdy je tvořen užitkovým nerostem + hlušinou. Anglický ekvivalent: spoil; debris; dirt muck; raw ore.

rubová plocha

Plocha opěrných zdí, zárubních zdí, podzemních stěn, ostění a obezdívek štol a tunelů, která přichází do přímého styku s horninou. Anglický ekvivalent: back side; reverse side; extrados.

ruda

Užitkový nerost (směs minerálů), z něhož lze hutnickým způsobem získat žádaný produkt, např. kov, uran apod. Anglický ekvivalent: ore.

rula

Metamorfovaná hornina vzniklá přeměnou sedimentů (pararula) nebo vyvřelin (ortorula). Na vzniku se podílí termická, tlaková i kontaktní metamorfóza. Anglický ekvivalent: gneiss.

rychlost přitěžování

Časový interval mezi zvýšením zátěže na zkoušený prvek při zatěžovací zkoušce. R. p. je stanovena předpisem zatěžovací zkoušky, může být konstantní nebo proměnná v závislosti na deformaci zatěžovaného prvku. Při zakládání je r. p. důležitá v případech, kdy příliš velká r. p. neumožňuje rozptylování pórového tlakuzákladové půdě, což může vést ke ztrátě stability. Anglický ekvivalent: rate of incremental loading.

ryolit

Vulkanická hornina tercierního stáří s vysokým obsahem křemene a alkalickými živci. R. je nazelenalé, šedé a červenavé barvy. Anglický ekvivalent: rhyolite.


Ř

řešitel geotechnického průzkumu

Pracovník příslušné kvalifikace, který zodpovídá za odborné, úplné, komplexní a hospodárné řešení geotechnického průzkumu. Ř. je odpovědný za práce zhotovitele i podzhotovitelů. Ř. nemá být bez závažných důvodů v průběhu prací měněn; je-li tato změna nutná, předává se tato funkce protokolárně. Ř. odpovídá zejména za přípravu průzkumných prací, vypracování programu průzkumných prací, řízení a sledování prací podle schváleného programu (projektu), zpracování dokumentace průzkumných prací, zpracování zprávy o výsledcích průzkumu, spolupráci s objednatelem. Anglický ekvivalent: responsible geotechnician; geotechnical survey manager; geotechnical engineer.


S

sádrovec

Krystalický síran vápenatý, CaSO4 x 10 H2O, krystalizuje v jednoklonné soustavě, vytváří krystalická dvojčata. Zpravidla bezbarvý nebo bělavý, často až průhledný. Vyskytuje se jako minerální složka sedimentárních hornin – hliniště. Anglický ekvivalent: gypsum.

salinita

Obsah solí v podzemní vodě nebo v hornině. Anglický ekvivalent: salinity.

samotvrdnoucí suspenze

Suspenze, která po určité době ztuhne, popř. i ztvrdne. Samotvrdnoucí suspenze obsahuje cement nebo případně jiné pojivo a příměsové materiály jako např. jíl (bentonit), jemně mletou vysokopecní strusku nebo polétavý popílek, plnidla, písek a přísady. Samotvrdnoucí suspenze se používá hlavně v technologii prefabrikovaných podzemních stěn a pro podzemní stěny těsnící ze samotvrdnoucí suspenze. Slouží jako pažicí kapalina v průběhu těžby a společně s jemnými zrny přírodní zeminy tvoří konečný ztvrdlý materiál. Anglický ekvivalent: hardening slurry.

sanace znečištění – aktivní

Vzniká působením technologií, které podrobují určené polutanty účinku biologických, chemických, fyzikálních a podobných smíšených reakcí. Při sanaci jsou odstraňovány škodlivé látky z dotčené složky horninového prostředí, nebo snižují jejich obsah na nezávadnou mezní hodnotu. Anglický ekvivalent: active remediation.

sanace znečištění ex-situ

Řeší se metodami s odtěžením/odebráním kontaminovaného materiálu (obvykle zeminy) a jeho odtransportováním na jiné místo do speciálního zařízení. K odstranění kontaminace se pak používají specifické metody s technologiemi bioremediace, termálního nebo fyzikálně-chemického působení, odvětrávání apod. Anglický ekvivalent: ex-situ remediation of pollution.

sanace znečištění in-situ

Řeší se metodami zásahu pro ošetření přímo na daném místě v původním uložení. Aktivním způsobem je obvykle prováděna pomocí vrtů, z nichž se čerpá znečištěná podzemní voda nebo půdní vzduch a ošetřuje se na povrchové stanici úpravy. Obdobně je do systému vrtů vháněno reakční médium – chemický nebo biologický roztok, pára apod., a odsáváno z určených vrtů na stanici úpravy. Využívají se technologie bioremediace, vakuové extrakce, parního stripování apod. Anglický ekvivalent: in-situ remediation of pollution.

sanace znečištění kombinovaná

Spojuje výhody pasivní a aktivní metody. Typickým příkladem je reakční bariéra pro ošetření podzemní vody, která spojuje do jednoho systému pasivní těsnicí stěny a aktivní reakční bránu. Anglický ekvivalent: combined remediation.

sanace znečištění pasivní

Metody pasivního zneškodnění kontaminace technologiemi ošetření, které znemožní pohyb polutantů jejich imobilizací a uzavřením trvale na daném místě. Metody stabilizace/solidifikace lze použít in-situ a ex-situ, metody enkapsulace nebo geokontejnmentu se používají in-situ. Anglický ekvivalent: pasive remediation.

sanace znečištění stabilizací/solidifikací

Při tomto způsobu sanace znečištění se imobilizuje znečištění horniny/zeminy jeho uzavřením do pevné matrice a promícháním daného materiálu se specificky navrženým pojivem, s přísadami odpovídajícími potřebné reakci s polutantem. Používají se především ex-situ v míchací stanici, ale ve vhodných podmínkách i ex-situ s využitím technologií injektáží a soil-mixingu se specifickými injekčními směsmi. Anglický ekvivalent: stabilisation/solidification.

sanace znečištění enkapsulací nebo geokontejnmentem

Pasivní způsob zneškodnění rozměrného ložiska (obvykle ohniska) kontaminace in-situ v horninovém prostředí, a to jejím úplným uzavřením ze všech stran daného prostoru. Mnohdy se využívá kompetentní nepropustné vrstvy v podloží ložiska. Využívají se metody speciálních těsnicích stěn, injektáží, soil-mixingu apod. Rozsáhlá ložiska, jako jsou například skládky škodlivých odpadů, se uzavírají obdobně do geokontejnmentu z obvodové podzemní stěny a s trvalým zakrytím těsnicím souvrstvím na povrchu ložiska, se zřízením drenáží a s monitoringem. Anglický ekvivalent: encapsulation; geo-containment.

sanace znečištění reakční bariérou

Kombinovaná metoda označovaná jako „trychtýř a brána“, při níž se část dotčeného území částečně uzavře pasivní těsnicí podzemní stěnou tak, aby usměrnila tok podzemní vody do místa reakční brány. Ta je propustná, ale je v ní zřízen speciální podzemní reaktor, jímž je voda nucena protéci a polutant je odreagován. Anglický ekvivalent: reactive barrier; funnel and gate method.

sběrná oblast

Oblast vodních srážek v povodí ohraničená rozvodnicí. Anglický ekvivalent: catchment area.

sběrná studna

Studna sloužící k akumulaci podzemní, případně povrchové vody před jejím dalším využitím nebo úpravou. Bývá konstruována jako sběh několika drénů nebo odvodňovacích žeber. Ze s. s. je voda odčerpávána, někdy se do ní voda naopak čerpá. Anglický ekvivalent: drain collector; collector well; sump.

sedání stavby

Vyvozuje-li stavba v základové spáře napětí větší než napětí původní, zpravidla geostatické, pak rozdíl v napětí, tzv. přitížení, má za následek stlačení základové půdy, tedy sednutí základu. Provádí se geotechnická předpověď velikosti a rovnoměrnosti sedání, která je nutná jako podklad pro vypracování projektové dokumentace a rozhodnutí o koncepci stavby (staticky určitá nebo neurčitá), navržení hloubky založení, typu základové konstrukce a všech potřebných opatření zajišťujících dlouhodobou bezchybnou funkci stavby. Anglický ekvivalent: structural settlement.

sediment

Hornina vzniklá rozrušením, transportem a následným uložením, případně zpevněním. Sedimenty jsou usazené horniny jako štěrky, písky, pískovce, jíly, slíny apod. Anglický ekvivalent: sediment; deposit; accumulation.

sedimentace

Usazování pevných částic působením gravitačních sil. Anglický ekvivalent: sedimentation.

seizmicita

Expozice zemské kůry s ohledem na zemětřesné zóny, případně na geologickou a litologickou stavbu. Seizmicita vyjadřuje zemětřesnou činnost na určitém místě za určitou dobu. Vyznačuje se na seizmických mapách izoseist (čar spojujících místa na Zemi o stejné intenzitě zemětřesení) a dalších charakteristik. Anglický ekvivalent: seismicity.

seizmické zatížení

Vliv seizmických vzruchů na konstrukce, přenos otřesů na stavby. Anglický ekvivalent: seismic loading.

seizmogram

Grafický záznam časového průběhu seizmických vln prostředím registrovaný seizmografem. Anglický ekvivalent: seismogram.

senzitivita

Vlastnost některých jílovitých zemin, které nárazy nebo otřásáním rychle ztrácejí svou pevnost a stávají se kašovitými až tekutými. Tato citlivost některých jílů vůči otřesům se vysvětluje thixotropií; příkladem mohou být původně mořské jíly nad hladinou moře (např. v Norsku), jež se ztrátou salinity stávají senzitivními (tzv. quick – clay). Anglický ekvivalent: sensitivity.

sesuv

Též svahový pohyb. Porušení rovnováhy mezi aktivními silami, které se snaží s. vyvolat, a pasivními silami, které svahovým pohybům brání. Klasifikace sesuvů a jejich příčin je velmi široká. S. postihují svahy přírodní i svahy umělé. U přírodních, dlouhodobě stabilních svahů, jsou s. zpravidla vyvolány vlivem zemních prací (zářezů, násypů), které mohou měnit rovnovážný stav, změnou režimu podzemní vody při intenzivních srážkách. Větší vlhkostí se zvyšuje objemová tíha zeminy, voda může měnit konzistenci zemin a snižovat jejich smykovou pevnost a sama svým proudovým tlakem působit jako síla aktivní. U umělých svahů je často příčinou s. chybný návrh a nedostatečná znalost přírodního prostředí, včetně režimu podzemní vody, a špatný předpoklad geomechanických parametrů. U homogenních násypů jde většinou o s. po rotačních plochách. Ke svahovým pohybům dochází v zeminách i ve skalních horninách. Posuzování nebezpečí vzniku s. je složité a bez účasti geotechnika podstupuje stavebník riziko vícenákladů nutných k následnému sanování s. a dokončení stavebního díla. Anglický ekvivalent: slide; landslide.

Schmidtovo kladívko

Přístroj pro nedestruktivní zkoušky pevnosti betonuhornin. Pracuje podle zákona akce a reakce, kdy se úderník vymrštěný konstantní silou proti podkladu odrazí do výšky úměrné tvrdosti podkladu. Vážený průměr z naměřených odskoků je základem pro výpočet tvrdosti podle kalibračního vztahu přístroje. Anglický ekvivalent: impact hammer; Schmidt impact hammer.

schopnost průtoku betonu

Schopnost čerstvého betonu protéci úzkými mezerami, jako jsou mezery mezi pruty ocelové výztuže, bez segregace nebo ucpání. Anglický ekvivalent: passing ability.

schopnost vyplňování betonem

Schopnost čerstvého betonu k tečení a k vyplňování veškerého vytěženého prostoru působením své vlastní tíhy. Anglický ekvivalent: filling ability.

síran

Sůl kyseliny sírové H2SO4. Sírany ve styku s vodou působí agresivně na stavební hmoty (ocel, beton), proto je vůči nim nutná ochrana stavební konstrukce. Anglický ekvivalent: sulphate.

síto, sada sít

Zařízení na prosévání a určování zrnitosti zemin. Jedná se o laboratorní zkoušku na určení zrnitostní skladby vzorku. Síta jsou tvořena síťovinou nebo kruhovými či čtvercovými otvory určené velikosti. Při zkoušce se určuje váhové procento zbytku na sítě k celkové váze vzorku a graficky se vyjadřuje křivkou zrnitosti. Anglický ekvivalent: set of sieves.

skalina

Skalní hornina, pevná skála. Anglický ekvivalent: rock.

skalní masiv

Horninový útvar tvořený pevnou skalní horninou. Anglický ekvivalent: rock massif; rock mass.

skalní řícení

Gravitační krátkodobý pohyb kamenů a skalních bloků oddělených atmosférickými vlivy a větráním od skalního masivu, vesměs v souvislosti se systémem ploch nespojitosti. S. nastává náhle, bez zjevných předchozích jevů. Důsledkem skalních řícení jsou katastrofální dopady na krajinu, komunikace i zástavbu. Anglický ekvivalent: rock fall.

skládka

Též deponie. Místo pro organizované ukládání materiálů nebo látek podle platných předpisů. Slouží obvykle k vytvoření zásoby materiálu, k ukládání výkopku, popela, tuhých komunálních a nebezpečných odpadů. S. musí být vybavena tak, aby skládkové vody nekontaminovaly podzemní a povrchové vody ani horninové prostředí. Na s. dochází k organické přeměně materiálů za vývoje tepla, plynů a dalších složek. Obě zplodiny je možno průmyslově využít. Při definitivním řešení se má povrch s. rekultivovat a osázet stromy a keři. Divoká s. se neřídí žádnými předpisy a její provozování je trestné. Anglický ekvivalent: dump; land fill.

sklon

Viz spád.

sklon vrstvy

Úhel, který svírá rovina vrstvy s vodorovnou rovinou. Měří se sklonoměrem, který je součástí geologického kompasu. Anglický ekvivalent: slope of layer.

sklon vrtu

Úhel, který svírá osa vrtu s horizontální nebo vertikální rovinou. Udává se ve stupních. Přípustnou odchylku od vodorovné nebo svislé roviny je nutno specifikovat. Anglický ekvivalent: borehole inclination.

skupina zemin

Jednotlivé sdružení zemin podobného složení a geotechnických vlastností. Anglický ekvivalent: soil group.

slepenec

Zpevněný klastický (hrubozrnný) sediment s více než 50 % zrn větších než 2 mm, má zpravidla zaoblená zrna (na rozdíl od brekcie). Anglický ekvivalent: agglomerate conglomeraste.

slída

Horninotvorný minerál krystalující v šesterečné soustavě, složitý křemičitan hliníku. S. se vyskytuje v barvě tmavé – biotit, nebo světlé – muskovit. Mimo tyto zástupce se vyskytují slídy s obsahy těžkých a vzácných kovů (uranové apod.). Slídy se vyznačují lupenitou odlučností a vysokým leskem, viz biotitmuskovit. Anglický ekvivalent: mica.

slín

Sedimentární nezpevněná hornina s obsahem 25 až 75 procent jílu, zbytek obsahu je vápenec. Anglický ekvivalent: marl.

slínovec

Vzniká diagenetickým zpevněním slínu. Anglický ekvivalent: marlite.

smektit

Málo užívaný název skupiny montmorillonitických jílových nerostů. Viz montmorillonit. Anglický ekvivalent: smectite.

směr vrtu

Azimut osy vrtu. Anglický ekvivalent: borehole direction; borehole orientation.

smyková pevnost zemin

Odpor zeminy proti usmyknutí; je vyjádřena Coulombovou rovnicí:

\begin{gathered}
\tau=\sigma\cdot\tg\phi+c,
\end{gathered}

kde je:

τ … smyková pevnost zemin;

σ … normálové napětí kolmé na smykovou plochu;

c … soudržnost zeminy;

ϕ … úhel vnitřního tření zeminy.

Anglický ekvivalent: shear strengt of soil.

smyková zkouška

Smyková zkouška zeminskalních hornin se provádí zkouškami laboratorními i terénními. Nejběžnější jsou zkoušky zemin, zkoušky skalních hornin nejsou standardní a vyžadují přesné zadání pro každý zkušební proces tak, aby výsledek byl interpretovatelný pro daný geotechnický problém. Rovněž terénní s. z. jsou předmětem zvláštní přípravy. Laboratorní s. z. zemin se provádějí dvěma způsoby: v krabicovém smýkacím přístroji se měří závislost smykové pevnosti zkušebních vzorků na různých normálových napětích a ze zjištěných hodnot se stanoví efektivní úhel vnitřního tření a soudržnost, což odpovídá standardnímu uspořádání přístroje. Smykání probíhá většinou po přímé dráze, ale některé přístroje umožňují smykání po dráze kruhové, což má určité výhody. Druhou možností jsou zkoušky v triaxiálním přístroji, kde jsou cylindrické zkušební vzorky namáhány až do porušení axiálním tlakem σ1 při existenci bočního prostorového tlaku σ3. Smykové parametry se vyhodnocují podle Mohr-Coulombovy teorie. Uspořádání triaxiálního přístroje umožňuje určovat smykové parametry efektivní i totální, podle potřeby možno měřit vývoj pórových tlaků. Anglický ekvivalent: shear strength test.

soil-mixing – hlubinné promíchání

Metoda zlepšování vlastností základové půdy in-situ pomocí různých technologií hlubinného promíchání – vrtáním, tryskáním, frézováním apod., se současným tlakovým dávkováním pojiva do rozrušené zeminy. Rozlišují se dva základní způsoby zlepšování – buď suchým, nebo tekutým pojivem. Z s-m. se vytvářejí rozdílné tvary a uspořádání z jednotlivých prvků, jako jsou sloupy, lamely, bloky apod. Záměrem ošetření je zlepšit vlastnosti zeminy smísením s chemickou příměsí, která reaguje se zeminou. Zlepšení může nastat iontovou výměnou na povrchu jílových minerálů, spojením částic zemin a/nebo vyplněním dutin produkty chemické reakce. Anglický ekvivalent: soil-mixing; deep mixing.

soil-mixing – kompletní cyklus postupu

Započíná zapouštěním mechanického rozrušovacího a mísicího nástroje při jeho otáčení až do dolní úvratě, kde započne fáze zlepšování a fluidizace zeminy rozptylováním pojivové směsi. Pokračuje při vytahování nástroje až do horní úvratě. V případě potřeby je možno cyklus v daném místě opakovat. Anglický ekvivalent: stroke; downstroke; upstroke.

soil-mixing suchým pojivem

Mechanické rozrušení zeminy in-situ a smísení s pojivem (obvykle cement s nehašeným vápnem), případně s plnivy a přísadami ve formě suchého prachu. Anglický ekvivalent: dry mixing.

soil-mixing tekutým pojivem

Mechanické rozrušení zeminy in-situ a smísení s injekční směsí sestávající z vody, pojiva (obvykle cementu), případně z plniva a přísad. Anglický ekvivalent: wet mixing.

solanka

V přírodě podzemní voda nasycená solemi, zejména chloridy sodnými, méně chloridy hořečnatými, draselnými aj. Doprovází solná ložiska. Solanka se připravuje i uměle jako mrazicí médium při zmrazování zeminy na stavbě. Anglický ekvivalent: salt brine; brine.

soliflukce

Půdotok, přemísťování povrchových vrstev zeminy nasycených vodou vlivem gravitace po pevném nebo zmrzlém podkladu. Anglický ekvivalent: solifluction; soil flow; flow of ground.

sonda kopaná

Výkop hloubený ručně nebo vhodným mechanismem, který slouží pro zjištění geologických poměrů. S. k. musí mít rozměry a vystrojení zajišťující bezpečnost pro práci osob při dokumentaci hornin. S. k. přes svoji nákladnost dávají nejpřesnější obraz o základových poměrech a umožňují nejlepší odběr porušených a neporušených vzorků základové půdy, umožňují v průběhu hloubení provádění různých terénních zkoušek. Podle účelu a způsobu provedení se rozlišují následovně: kopané sondy a šachtice jsou průzkumná díla se svislými stěnami, u nichž je převládajícím rozměrem hloubka; sondové rýhy jsou zářezy, jejichž délka přesahuje hloubku i šířku; štoly jsou vodorovná nebo mírně ukloněná báňská díla ražená od povrchu terénu (např. v úbočí svahů); díla tohoto typu ražená ze šachtic nebo štol se nazývají chodby; výlomy jako díla odkryvná mají obvykle nepravidelný tvar, hloubí se na povrchu i v podzemí; ostatní kopné práce mají zpravidla předem blíže neurčený tvar (záseky, přibírky). Anglický ekvivalent: test pit; trial pit.

sondová rýha

Viz sonda kopaná.

sondování

Viz sonda kopaná, průzkumný vrt. Anglický ekvivalent: sounding; soil investigation borehole.

souprava pro podzemní stěnu

Nosný stroj vybavený těžním nástrojem, jímž může být drapák nebo fréza. Těžní nástroje pro podzemní stěnu mohou být buď zavěšeny na laně a vedeny v rámech nebo na Kellyho tyčích. Anglický ekvivalent: diaphragm walling rig.

spád

V morfologii úhel, který svírá spádnice s vodorovnou rovinou; v hydrologii / hydraulice rozdíl výšek hladin vody na úseku toku. Podle nových norem se tato veličina označuje jako sklon. Anglický ekvivalent: slope; dip; gradient; inclination.

speciální geotechnické práce

Práce, jejichž účelem je obecně zlepšování vlastností základových půd a vytváření hlubinných základových prvků pro bezpečné založení staveb v nepříznivých základových podmínkách. Kromě širokého podoboru speciálního zakládání dále patří do této skupiny zejména zemní práce při zřizování výkopů, zářezů a násypů, pažení stavebních výkopů, sanace svahových skalních pohybů, tunelové a jiné podzemní stavby, těsnění a opevnění vodních děl, protierozní a protipovodňová opatření, vodohospodářské meliorace, jímání podzemní vody, sanace znečištění základové půdy a podzemní vody atp. Anglický ekvivalent: special geotechnical work.

speciální zakládání

Soubor technologií založených převážně na zlepšování vlastností základových půd a provádění hlubinných základových konstrukcí z úrovně terénu. S. z. řeší založení a sanaci staveb v nepříznivých a obtížných geotechnických podmínkách. Anglický ekvivalent: special foundations.

specifikace betonu

Konečná sestava dokumentovaných technických požadavků předaných výrobci ve formě požadovaných vlastností nebo složení betonu. Stanovuje ji specifikátor. Anglický ekvivalent: specification for concrete.

spojník (nypl)

Součást kolony vrtných trubek, která slouží k jejich vzájemnému spojení na závit. Zároveň umožňuje průtok výplachového média. Anglický ekvivalent: nipple; screw fittings.

spojka piloty

Díl piloty použitý ke spojení jednotlivých částí piloty svařováním nebo pomocí mechanického spojení. Anglický ekvivalent: pile joint.

spolupůsobení

Převzetí zatížení dvěma nebo více prvky najednou. Anglický ekvivalent: interaction; coaction; composite action.

spoluřešitel

Spolupracující specialista. Vyžaduje-li rozsah prací nebo charakter problematiky zpracování průzkumu tým specialistů, pak řešitel vykonává funkci koordinátora, který řídí odbornou součinnost spoluřešitelů a odpovídá za jejich práci. Anglický ekvivalent: co-operator.

spongilit

Sedimentární hornina tvořená převážně jehlicemi křemitých hub. Anglický ekvivalent: spiculite; sponge-spiculite rock.

spraš

Eolický prachový sediment. Anglický ekvivalent: loess.

srovnatelná zkušenost

Dokumentovaná nebo jinak jasně získaná informace o základové půdě a/nebo o chování konstrukce, určená pro návrh geotechnické konstrukce. S. z. žádná – k dispozici nejsou žádné věrohodné výsledky; střední – k dispozici jsou údaje pro podobné zeminy, nebo údaje odpovídající znalostem dokumentovaným v geotechnické literatuře; velká – existuje statistické vyhodnocení nebo publikované korelační vztahy nebo existují výsledky zkoušek na sousední lokalitě. Anglický ekvivalent: comparable experience.

srubová zeď

Opěrná stěna do specifických podmínek, vyskládaná obvykle ze železobetonových prefabrikátů. Anglický ekvivalent: crib wall.

stabilita betonu

Odolnost betonu proti segregaci, krvácení a filtraci. Anglický ekvivalent: stability of concrete.

stabilizace zemin

Stabilizace a zpevnění zeminy vpravením pojiva (asfalt, cement, vápno) do jejich struktury. Anglický ekvivalent: soil stabilisation.

stabilní suspenze

Stabilní suspenze pro injektáž je taková, která po 2 hodinách vykazuje odstoj vody menší než 5 %; pro pažicí bentonitovou suspenzi je odstoj vody předepsán 0 % za 24 hod., měřeno na válci 1 000 ml o vnitřním průměru 60 mm a při teplotě 20 ºC. Anglický ekvivalent: stable suspension.

statická metoda instalace (drénů)

Způsob instalace drénů pomocí zatlačování (statické síly). Anglický ekvivalent: static installation method.

statika

Obor mechaniky pojednávající o skládání, rozkládání a rovnováze vnějších sil působících na těleso, které je v klidu. Anglický ekvivalent: statics.

stavba

V geologii velikost, tvar, uspořádání a vývoj zrn pro sedimentární horniny a krystalů pro magmatické a metamorfované horniny. Anglický ekvivalent: texture.

stěna vrtu

Je tvořena horninami, kterými vrt prošel od svého ústí až ke dnu. S. v. mají tvar válce a jsou stabilní nebo nestabilní. Podle toho je nutno vrt pažit pažnicovou kolonou nebo pažicí suspenzí. Ve skalních horninách bývají s. v. stabilní a pažení není nutné. Anglický ekvivalent: borehole surface.

stop-end

Koutový přípravek pro zřízení zámků lamel podzemních stěn. Obyčejně z oceli nebo betonu, umístěný v kraji (krajích/koutech) lamely pro vytvoření spoje, do kterého může být zabudován těsnicí vodotěsný uzávěr. Anglický ekvivalent: stop-end; joint former.

stražení štětovnic

Osazení štětovnice do zámku předchozího prvku a její směrové i sklonové ustálení před vlastním vháněním do zeminy. Anglický ekvivalent: preinstallation of sheet piles.

struktura horniny

V geologii prostorové uspořádání a vztah strukturních prvků tvořících daný strukturní systém. Strukturními prvky jsou např. foliace, kliváž, osy vrás, kry blokové stavby, dílčí intruze a také nerostné součásti. S. h. je také vnitřní stavba nebo vnitřní uspořádání horninového prostředí. Anglický ekvivalent: rock structure.

strukturně-tektonická stavba

Uspořádání diskontinuit v horninovém masivu, které rozdělují masiv na jednotlivé horninové bloky. Anglický ekvivalent: structure.

stříkaný beton

Betonová směs stříkaná na plochu strojním zařízením buď jako suchá směs, ke které je voda přidávána až v koncové trysce, nebo jako mokrá směs. Maximální zrno kameniva do s. b. je obvykle 8 mm a konečné vlastnosti jsou ovlivněny použitím přísad, zejména urychlovače tuhnutí. S. b. se hojně používá v tunelovém stavitelství, při úpravě svahů, místo pažin v případě mikrozáporového pažení a při ochraně hornin proti rychlému větrání a erozi. Anglický ekvivalent: shotcrete; gunnite.

studna

Zařízení pro jímání podzemní vody (čerpací studně); b) stavební prvek hlubinného zakládání – duté těleso válcového nebo hranolového tvaru situované nad místem založení. Spouští se podhrabáváním základové půdy pod břitem s. a po dosažení příslušné hloubky se s. zabetonuje. Tato technologie je dnes nahrazena zakládáním na velkoprůměrových pilotách. Anglický ekvivalent: well.

stupeň nasycení

Číslo, které udává, kolik % pórů zeminy je vyplněno vodou. Jestliže jsou vyplněny všechny póry zeminy, mluvíme o plném nasycení (saturaci). Anglický ekvivalent: degree of saturation.

sufoze

Proces mechanického vyplavování jemných horninových částic, zejména zemin, dynamickým účinkem prosakující a proudící podzemní vody. Při rozvíjející se sufozi může dojít k podzemní erozi, následnému propadání základové půdy a porušení její stability. Anglický ekvivalent: piping.

suť

Kamenitohlinitý materiál vzniklý zvětráváním skalních hornin ve svahu a přemístěný gravitací k jeho patě nebo do povrchových prohlubní svahu. Anglický ekvivalent: debris.; talus; rock waste.

světlá rozteč výztuže

Minimální mezera mezi jednotlivými pruty nebo svazky výztuže, tj. otvor pro průtok betonu skrz výztuž. Anglický ekvivalent: clear spacing.

svislé drény

Provádí se často v kombinaci s dalšími metodami v rámci zlepšování vlastností základové půdy za účelem urychlení procesu konsolidace zkrácením drah průsaku pro disipaci pórového tlaku vody, ke zvýšení stability a omezení účinků ztekucení. Zřizují se jako pískové nebo prefabrikované drény v půdorysné síti se zaústěním do svrchní drenážní vrstvy. Anglický ekvivalent: vertical drainage.

svislé drény pískové

Jsou kruhového průřezu, zřízené z hrubozrnného materiálu s vysokou propustností. Mohou být ve verzi kryté geotextilií. Anglický ekvivalent: sand drain; geotextile enclosed sand drain.

svislé drény prefabrikované (geodrény)

Jsou kruhového nebo obdélníkového průřezu (plochý drén), s různým druhem jádra obklopeného filtračním obalem. Anglický ekvivalent: cyllindrical prefabrikated drain; band drain; geodrain.

svislé drény – metody instalace

Podle způsobu instalace se dělí obecně na:

 • a) s. d. bez výnosu zeminy (displacement installation method). Používají se technologie ražení, vibrování nebo zatlačování pomocí ocelové duté vodicí pažnice nebo jehly. Anglický ekvivalent: drivig, vibro or static installation method.
 • b) s. d. s výnosem zeminy (replacement installation method). Používají se technologie vrtání, obvykle průběžným šnekem, nebo vplachování. Anglický ekvivalent: auger installation method; jet installation method.

svislé drény – odvodňovací kapacita qw

Je rovna ploše průřezu drénu násobené jeho celkovou propustností v podélném směru při hydraulickém spádu rovném jedné. Anglický ekvivalent: discharge capacity.

svor

Středně metamorfovaná hornina (krystalická břidlice) obsahující křemen, slídy, akcesorický granát, turmalin aj. Anglický ekvivalent: mica shist.

svorník

Dočasná výztuž horninového výrubu používaná pro zajištění jeho stability do doby definitivního vystrojení. S. sestávají většinou z tyčové oceli délky do 5 m, dále se používají s. sklolaminátové a s. hydraulické z vysokotažného plechu, které lze okamžitě aktivovat. S. vložené ve vrtu jsou výjimečně zajištěny mechanicky upínacím zařízením v patce s. Běžně jsou upínány po celé délce buď zalitím rychle reagující zálivkou o vysoké pevnosti, nebo lepením pomocí kombinace umělohmotných ampulí s epoxydovou pryskyřicí a s tužidlem. S. nejsou předpínány, k jejich přirozenému předpětí dochází při deformaci výrubu. Anglický ekvivalent: bolt; rock bolt; anchor bolt.

syenit

Hlubinná magmatická hornina obsahující v základní hmotě živce, často červenavě zbarvené. Z tmavých minerálů je přítomen biotit, amfibol, méně pyroxen. Anglický ekvivalent: syenite.

synereze

Projevuje se při gelaci chemických injekčních směsí. S. je vylučování kapaliny z tuhnoucího gelu, který není vystaven tlaku. Jedná se o dlouhodobý jev, který je provázen objemovým smrštěním gelu uloženého ve větším množství. Malé objemy gelu uložené v pórech horniny se nesmršťují. Anglický ekvivalent: syneresis.

sypanina

Materiál používaný k budování zemních konstrukcí. Sestává ze zeminy, rozpojené skalní horniny nebo odpadového materiálu odpovídajících vlastností, který vzniká při těžbě a v průmyslové výrobě, a také z recyklovaného stavebního materiálu. Podle velikosti použitých částic se rozeznává s. kamenitá nebo balvanitá. Anglický ekvivalent: fill; filling earth; rip rap; loose material.

sypké zeminy

Zrnité hrubozrnné zeminy, jejichž obsah jemných částic (jíl, prach) je tak malý, že neovlivňuje jejich vlastnosti. Podle velikosti zrn jsou s. z. písčité (třída S1 až S5) a štěrkovité (třída G1 až G5). Anglický ekvivalent: granular soils; loose soils.

systém jakosti

Systém řízení, dokladování, kontroly a zlepšování pracovních procesů. Anglický ekvivalent: quality system.

systematická chyba

Chyba měření nebo odečtu, která se vyskytuje systematicky (pravidelně). Anglický ekvivalent: constant error; systematic error.

systémová kotva

Kotva, která tvoří součást kotvené konstrukce. Anglický ekvivalent: production anchor.

systémová zkouška kotvy

Zkouška prováděná při certifikaci kotevního systému. Ověřuje, zda kotevní systém vykazuje požadované vlastnosti, zvláště neporušenost protikorozní ochrany při napínání a manipulaci s kotvou. Anglický ekvivalent: anchor system test.


Š

šachta

Svislé nebo ukloněné podzemní dílo velkého průměru, hloubené z povrchu. Š. je dělena na lezný, dopravní a větrný oddíl, nebo je pro každý oddíl zvláštní šachta. Stěny š. musí být paženy podle charakteru horninového prostředí. Anglický ekvivalent: shaft; pit.

šachtice

Podle vyhlášky ČBÚ svislé dílo v podzemí nebo dílo s úklonem od vodorovné roviny větším než 45°, jehož průřez nepřesahuje 3,75 m2 a hloubka je větší než 3 m, nejvýše však 50 m (dále viz sonda kopaná). Anglický ekvivalent: shaft; trial pit.

šapa

Lžicový, hrncový vrták pro náběrové rotační vrtání. Anglický ekvivalent: shell auger; bucket.

šroubová pilota

Pilota, jejíž těleso nebo roura jsou opatřené na patě omezeným počtem závitů a která je instalovaná kombinovaným účinkem kroucení a svislého zatlačování. Při zašroubování nebo vyšroubování se okolní zemina v podstatě příčně přemísťuje a prakticky žádná zemina není odstraněna. Anglický ekvivalent: screw pile.

štěrk

Hrubozrnný sediment složený z hornin o velikosti zrna od 2 mm do 60 mm. Při přípravě betonu nebo pro jiné účely se připravuje š. drcený. Podle zrnitosti se dělí na drobný se zrny 2 až 8 mm, střední se zrny 8 až 32 mm a hrubý se zrny 32 až 60 mm. Anglický ekvivalent: gravel.

štěrkové pilíře

Metoda zlepšování základové půdy zřízením výplně sítě vrtů silně zhutněným štěrkem, což mobilizuje boční reakci prostředí. V širokém spektru zemin se vytváří kompozitní struktura štěrkový pilíř/zemina, která má zvýšit pevnost a tuhost základové půdy. Může být použita technologie předrážených pilot nebo vibrační technologie. Anglický ekvivalent: stone columns.

štěrkovnice

Vrtný nástroj uzpůsobený pro náběrové vrtání zvodnělých písků a štěrků v zapaženém vrtu. Anglický ekvivalent: gravel bucket.

štětová stěna

Těsnicí nebo pažicí stěna vytvořená postupným zaberaněním jednotlivých štětovnic do základové půdy. Ve zvodnělých zeminách zamezuje průsakům podzemní vody. Vytváří jímky, které slouží k výstavbě vodních staveb prováděných přímo pod hladinou vody toku či nádrže. Stabilita š. s. je zajišťována kotvením nebo rozpíráním. Anglický ekvivalent: sheet pile wall.

štětová stěna kombinovaná

Je složená z odlišných primárních a sekundárních štětových prvků. Primární elementy mohou být tvořeny ocelovými troubami, nosníky nebo komůrkovými profily. Sekundární mohou být tvořeny štětovnicemi nebo dílčími navařenými zámky. Anglický ekvivalent: combined sheet pile wall.

štětovnice

Ocelový konstrukční prvek určený pro zaberanění do zeminy, na obou podélných stranách opatřený zámkem pro vzájemné napojování prvků. Š. se beraní nebo vibrují do zeminy a vytvářejí souvislé nepropustné stěny, které slouží jako pažicí konstrukce, jímky nebo opěrné stěny (nábřežní, přístavní apod.). Š. se vyrábějí v různých průřezových tvarech, tudíž s různými statickými parametry, v ČR jsou typické štětovnice typu Larssen. Existují i štětovnice dřevěné. Anglický ekvivalent: sheet pile.

štít tunelářský

Viz TBM. Anglický ekvivalent: tunneling shield; driving shield.

štola

Liniová podzemní stavba s podélným sklonem do 10° (dovrchní, úpadní), výjimečně do 45° (šikmé štoly a tunely), s plochou výrubu menší než 16 m2. Podle významu se rozlišuje š. pilotní, průzkumná, odvodňovací, spojovací apod., dále podle jejího využití. Anglický ekvivalent: adit; gallery.


T

táhlo kotvy

Část konstrukce kotvy mezi hlavoukořenem, která přenáší tahovou sílu z hlavy kotvy do kořene. T. k. se při napínání protahuje úměrně k velikosti vnášené síly. Anglický ekvivalent: anchor rod.

technologické vlivy

Technologické vlivy postupů provádění geotechnických prací mohou svými účinky podstatně ovlivnit jejich předpokládané spolupůsobení se základovou půdou. Je třeba je při návrhu a provádění pečlivě uvážit na základě kompetentní znalosti zvolené metody a technologie. Anglický ekvivalent: technique influence.

tektit

Hornina vzniklá dopadem mimozemského tělesa na zemský povrch (vesmírné sklo) s vysokým obsahem křemene a silně korodovaným povrchem oválného až kulovitého tvaru, černé, černozelené a hnědé barvy. Příkladem jsou vltavíny v jižních Čechách. Anglický ekvivalent: tectite.

tekutý písek

Viz kuřavka. Anglický ekvivalent: quick sand; shifting sand.

terén

Část zemského povrchu (pevniny) tvořená terénním reliéfem pokrytým objekty jako např. porostem, vodstvem, komunikacemi, stavbami a technickými zařízeními, se všemi jeho nerovnostmi vytvořenými přírodními silami nebo uměle. Povrch základové půdy. Anglický ekvivalent: terrain; ground surface.

terénní zatěžovací zkouška

Je též nazývaná „zatěžovací zkouška deskou“. Cílem t. z. z. je stanovení přetvárných charakteristik základové půdy ze závislosti mezi působícím zatížením a odpovídajícím přetvořením. Při t. z. z. se používá zpravidla kruhová tuhá deska, aby rozdělení kontaktního napětí bylo stejné. Čím je průměr desky větší, tím více výsledek zkoušky charakterizuje základovou půdu do větší hloubky. Malé kruhové desky o ploše 1 000 cm2 se používají pro kontrolu hutnění. Jestliže se z t. z. z. vyhodnocuje přetvárný modul (modul přetvárnosti základové půdy), není totožný s oedometrickým modulem, neboť se při zkoušce uplatňuje i boční deformace. Vztah mezi oběma moduly je dán součinitelem β závislým na Poissonově čísle ν. Anglický ekvivalent: plate loading test.

terénní zkoušky

Přímo nebo nepřímo zjišťují mechanické vlastnosti základové půdy. V porovnání s laboratorními zkouškami t. z. lépe zohledňují strukturu a stav základové půdy. Nevýhodou t. z. je náročnost na přípravu zkoušky a přístrojové vybavení a tím i vyšší cena. Za přímé t. z. mechanických vlastností lze považovat např. určování deformačních charakteristik (parametrů) při zatěžovací zkoušce deskou nebo určování smykových charakteristik smykovou zkouškou na bloku horniny. Nepřímé t. z. jsou např. penetrační zkoušky. Mezi geotechnické t. z. patří také různé druhy zkoušek hydrologických a hydrogeologických, kterými se určuje např. propustnost zvodní, směr proudění podzemní vody, vydatnost zvodní, koeficient propustnosti apod. Zvláštním druhem t. z. jsou zkoušky geofyzikální, prováděné převážně z povrchu terénu. Speciální geofyzikální metodou jsou zkoušky karotážní, které se realizují ve vrtech při přímém styku zkušební aparatury se zkoušeným prostředím. T. z. se navrhují a provádějí po předchozím zhodnocení geotechnických poměrů tak, aby charakterizovaly vlastnosti kvazihomogenních přírodních celků. Mezi t. z. patří zejména čerpací zkoušky, stoupací a nálevové zkoušky, měření vydatnosti pramenů a průtoků vodotečí, režimní pozorování, vodní tlakové zkoušky, injekční zkoušky, zkoušky přetvárných vlastností základové půdy, zkoušky pevnosti základové půdy, monitoring a kontrolní sledování přetvárného chování základové půdy aj. Metodika jednotlivých druhů zkoušek se řídí normami. Použitá metodika zkoušky musí být ve zprávě vždy uvedena. Anglický ekvivalent: field testing; in-situ testing.

těsnění vrtu

Obvykle spočívá ve výplni mezikruží mezi stěnou vrtupažnicí s těsnicím materiálem. Používá se k oddělení jednotlivých vrstev v profilu vrtu a k jeho utěsnění proti přítoku vody z horniny. Anglický ekvivalent: borehole tamping; borehole sealing; borehole packing.

těsnicí clona

Omezuje proudění podzemní vody nebo průsaky např. v podzákladí vodních děl nebo okolo stavebních jam. Může být zřízena různými metodami, například ze štětovnic, podzemní stěny, injektáží apod. Anglický ekvivalent: groundwater cut-off.

textura horniny

Prostorové uspořádání nerostných součástí horniny (všesměrná, paralelní, fluidní, oolická). Anglický ekvivalent: fabric.

těžba pod vodní hladinou

Specifické zemní práce prováděné obvykle ze speciálních plavidel pomocí konvenčního rypadla, drapáku nebo vlečného korečku nebo speciálním sacím bagrem. Anglický ekvivalent: dredging.

tíha

Síla, kterou vyvozuje těleso na podložku v tíhovém (gravitačním) poli. V gravitačním poli Země se udává v N (Newtonech) [kg·m·s-2]. Anglický ekvivalent: gravity; gravity force weight.

til

Nezpevněný ledovcový sediment s jílovitou základní hmotou, sestávající z materiálu dopraveného ledovcem. Anglický ekvivalent: glacial till.

tilit

Zpevněný ledovcový sediment (zpevněný til). Anglický ekvivalent: tillite; boulder clay.

tixotropie

Reverzibilní vlastnost suspenzí vyrobených z tixotropních látek, schopnost přecházet ze stavu gelu do stavu solu a opačně. Ve stavu klidu tyto suspenze nabývají tzv. falešnou „tixotropní pevnost“, která se uvedením suspenze do pohybu ruší. Anglický ekvivalent: thixotropy.

tlak

Síla působící kolmo na plochu. Jednotkou je 1 Pa (Pascal) [N·m-2] Anglický ekvivalent: pressure.

tlak podzemní vody

Tlak vody v pórech, mezerách a puklinách v daném bodě horninového prostředí a v daném čase. Anglický ekvivalent: groundwater pressure.

tmel

Pojivo spojující jednotlivá horninová zrna (jílový, železitý, vápenný, křemenný apod.). Anglický ekvivalent: binder; matrix.; binding agent.

tolerance

Dovolená nepřesnost hodnot sledované veličiny, přípustná odchylka omezená horní a spodní mezní hodnotou. Uvnitř těchto hodnot je zajištěna bezchybná funkce prvku, dílu nebo konstrukce. Anglický ekvivalent: allowance; clearance; tolerance; permissible deviation.

torkret

Viz stříkaný beton. Anglický ekvivalent: shotcrete.

trhač jádra

Dělený pružný kónický ocelový prstenec, na vnitřní straně vroubkovaný, umístěný ve spodní části jádrovky. V průběhu vrtání se pružně nasouvá na horninové jádro, při vytahování vrtného nástroje se kolem jádra sevře a po predisponované diskontinuitě ho odtrhne ode dna vrtu a umožní jeho vytěžení. Anglický ekvivalent: core catcher.

transportbeton

Beton dodávaný v čerstvém stavu osobou nebo organizací, která není odběratelem betonu. Transportbeton je však také:

 • beton vyráběný odběratelem mimo staveniště;
 • beton vyráběný na staveništi, ale ne odběratelem.

Anglický ekvivalent: ready-mixed concrete.

trhání vodním tlakem

Trhání vodním tlakem působícím v horninovém prostředí buď neúmyslně, nebo záměrně. Vzniklá trhlina, klakáž, je přirozeně vyplňována injektovanou látkou za značných deformací prostředí. Řízené klakáže jsou využívány při kompenzační injektáži, při injektáži jemnozrnných zemin nebo při těžbě zemního plynu a ropy. Anglický ekvivalent: hydraulic fracturing; fracking.

triaxiální přístroj

Laboratorní přístroj, ve kterém lze namáhat vzorek ve směru všech tří os. V laboratorní praxi jsou však vesměs vodorovná napětí shodná a tvoří tzv. komorový tlak. Využívá se při laboratorních zkouškách zemin. Viz smyková pevnost zemin. Anglický ekvivalent: triaxial apparatus.

trojspojník

Součást jádrovací vrtné kolony, která spojuje tyčovou kolonu, usedací trubkujádrovku. Při vrtání v jemnozrnných bobtnavých horninách se používá tzv. havarijní t., který je opatřen na horní ploše kónickým šroubením sloužícím k vyproštění obsedlé (ucpané ve vrtu sedimentem vrtné drti) nebo přichvácené (uchycené a zaklíněné ve stěně vrtu) vrtné kolony. Anglický ekvivalent: triple screw fitting.

trn

Používá se k instalaci dutých pilot s uzavřeným dnem. Po zaražení piloty se trn vytáhne. Anglický ekvivalent: mandrel.

trubka vrtná

Ocelová trubka vyráběná s hladkým vnějším i vnitřním povrchem, na koncích může být zesílená. Jednotlivé vrtné trubky se spojují pomocí ocelových spojníků a vytvářejí tak kolonu, na které se do vrtu zapouští jádrovací kolona, nebo u plnočelbového vrtání pouze vrtný nástroj. Vnitřkem v. t. je do vrtu dopravován vrtný výplach (kapalinový, pěnový, plynný). Anglický ekvivalent: drill rod; drill pipe; drill tube.

trvanlivost betonu

Schopnost odolávat vlivům zvětrávání, chemických účinků, abraze a jiných podmínek provozu. Anglický ekvivalent: concrete durability.

tryska

Zařízení s otvorem malého průměru (1,5–5 mm), které je využíváno při tryskové injektáži k tryskání směsi do základové půdy. T. jsou chráněny proti abrazivnímu působení injektovaných směsí výstelkami z keramických hmot (slinutých karbidů). T. jsou osazeny v monitoru a pro různé technologické postupy jsou vyměnitelné. Ve vrtné technice se t. používají v ústí výplachových otvorů valivých dlát, kde slouží ke zvýšení rychlosti výplachu a tím ke zvýšení jeho čisticí schopnosti, případně ke zvýšení jeho rozpojovací činnosti. Anglický ekvivalent: jet nozzle.

trysková injektáž

Postup hydraulického rozrušení zeminy nebo zvětralé skalní horniny, který je dosažen tryskáním kapaliny o vysoké energii, jež sama může být cementačním činitelem, při současném smíchání a částečném nahrazení cementovou směsí pro vytvoření prvku z tryskové injektáže, tzv. geokompozitu, po zatvrdnutí hydraulického pojiva. Anglický ekvivalent: jet grouting.

trysková injektáž – jednofázový systém

Trysková injektáž s jednou kapalinou, jíž je sama injekční směs. Anglický ekvivalent: single systém.

trysková injektáž – dvojfázový systém (vzduchový)

Jednofázový systém s přidáním vzduchové obálky okolo tryskaného paprsku. Anglický ekvivalent: double system (air).

trysková injektáž – dvojfázový systém (vodní)

Systém pro vytváření prvků tryskové injektáže s dvěma nad sebou uspořádanými tryskami, přičemž horní je tryskou vodní, která základovou půdu rozrušuje, spodní tryskou je přiváděna cementová suspenze. Anglický ekvivalent: double systemI (water).

trysková injektáž – třífázový systém

Systém pro vytváření prvků tryskové injektáže se dvěma nad sebou uspořádanými tryskami, přičemž horní je tryskou vodní s přidáním vzduchové obálky, která základovou půdu rozrušuje, spodní tryskou je přiváděna cementová suspenze. Anglický ekvivalent: triple systém.

trysková injektáž – geotechnicky ekvivalentní zóna

Skupina vrstev zeminy zřetelně odlišená od sousedních zón, která může být upravena jednotnou sadou parametrů tryskové injektáže. Anglický ekvivalent: geotechnical equivalent zone.

trysková injektáž – kvalitativní třída vzorku

Zatřídění vzorků odebraných z prvku tryskové injektáže podle jejich povrchu, struktury, množství nepravidelností a vyrovnanosti vzhledu. Anglický ekvivalent: sample quality class.

trysková injektáž – konstrukce

Sestava prvků tryskové injektáže, jež se částečně nebo zcela překrývají. Anglický ekvivalent: jet grouted structure.

trysková injektáž – materiál prvku

Materiál, z něhož je tvořeno těleso prvku tryskové injektáže. Anglický ekvivalent: jet grouted materiál.

trysková injektáž – monitor

Nástroj s výměnnými tryskami, který se montuje na konec soutyčí pro tryskovou injektáž. Anglický ekvivalent: monitor.

trysková injektáž – parametry

Jsou definovány následovně:

 • počet a průměr trysky (trysek);
 • tlak kapaliny (kapalin) v MPa;
 • průtok kapaliny (kapalin) v l/m;
 • tlak a průtok vzduchu (jestliže je použit) v MPa;
 • složení kapaliny nebo injekční směsi;
 • rychlost rotace soutyčí pro tryskovou injektáž;
 • rychlost vytahování nebo zapouštění soutyčí pro tryskovou injektáž (stepování).

Anglický ekvivalent: jet grouting parameters.

trysková injektáž – prvek

Objem zeminy upravené tryskovou injektáží jedním vrtem. Anglický ekvivalent: jet grouted element.

trysková injektáž – předřez

Metoda víceetapové t. i., při které před tryskáním prvku předchází předběžná etapa hydraulického rozrušování. Anglický ekvivalent: precutting (multiple-phase jet grouting).

trysková injektáž – sloup

Výsledný prvek zhruba válcového tvaru vzniklý zpevněním zeminy tryskovou injektáží. Anglický ekvivalent: jet grouted column.

trysková injektáž – souprava

Rotačně vrtná souprava umožňující automatickou regulaci rotace a posuvu vrtného soutyčí a monitoru. Anglický ekvivalent: jet grouting rig.

trysková injektáž – soutyčí

Vrtné soutyčí s jednoduchými, dvojitými nebo trojitými vnitřními kanálky, které vedou kapaliny tryskové injektáže k monitoru. Anglický ekvivalent: grouting string.

trysková injektáž – ukloněná

Úprava prováděná z jiných než subvertikálních nebo subhorizontálních vrtů. Anglický ekvivalent: inclined jet grouting.

trysková injektáž – vyplavený materiál

Přebytek směsi hydraulicky rozrušené zeminy nebo zvětralé skalní horniny a přivedené kapaliny, vytvořený tryskovou injektáží, který normálně vytéká na povrch terénu skrz mezikruží vrtu pro tryskovou injektáž. Anglický ekvivalent: spoil return.

třída jakosti vzorku základové půdy

Zatřídění, kterým se určuje jakost vzorku zeminy. Pro účely laboratorních zkoušek jsou vzorky zemin zatříděny do pěti tříd jakosti: 1. třída představuje neporušený vzorek, 5. třída jakosti znamená vzorek nevhodný k průkaznému zkoušení. Anglický ekvivalent: quality class of soil sample.

třída rozpojitelnosti horniny

Je stanovena podle stupnice rozpojitelnosti hornin různými způsoby (náběrový způsob, rotační vrtání, rotačně příklepné vrtání. T. r. h. bývá ve stupnici 6 nebo 12 od nejsnáze rozpojitelných druhů hornin až po velmi obtížně rozpojitelné tvrdé horniny. Anglický ekvivalent: class of rippability.

tuf

Nezpevněný sopečný sediment. Jedná se o sopečný popel, písek a případně i větší úlomky (lapilly), vyvržené při erupci sopky. Anglický ekvivalent: tuff.

tufit

Viz tuf, ale zpevněný sedimentárním materiálem. Anglický ekvivalent: tuffite.

tuhé sloupové inkluze

Štíhlé tuhé nevyztužené základové prvky jsou hlavní součástí tzv. kompozitního založení stavby. Instalují se v poměrně husté půdorysné síti v měkkých či kyprých stlačitelných základových půdách. Využívají se obvykle pro plošné stavby s uniformním svislým zatížením. Zřizují se různými technologiemi ražení nebo vrtání v kombinaci s injektážemi apod. Jsou tvořeny soudržným, pevnějšího materiálem, který vytvoří cementová suspenze nebo malta, aby zcela nezávisely na okolní velmi měkké zemině. Tím, že jsou integrovány svým pojivem i proměnlivým profilem do základové půdy a mají vyšší pevnost a tuhost než okolní zemina, dochází k výraznému zlepšení přenosu zatížení z konstrukce do půdy podzákladí. Výsledkem je snížení celkového sedání a jeho vzájemné vyrovnání na ploše stavby. Obvykle se neposuzují jakožto samostatné svisle nosné prvky. Anglický ekvivalent: rigid inclusions.

tuhnutí betonu

Doba přechodu čerstvého betonu (hod., min.) z plastického do tuhého stavu vlivem hydratace pojiva (cementu). T. se měří např. Vicatovou zkouškou. Anglický ekvivalent: setting.

tunel

Liniová podzemní stavba s podélným sklonem obvykle do 10°, výjimečně až do 45° (šikmé tunely) a s plochou výrubu větší než 16 m2. T. sestává z tunelové trouby, tunelových portálů, navazujících předzářezových zárubních zdí a svahů, z území nad t. a ovlivněného okolí, dále z provozního vybavení t. (odvodnění, osvětlení, větrání, propojovací (záchranné) chodby apod. Tunely jsou buď ražené v podzemí bez porušení nadloží, nebo hloubené z povrchu a zpětně zasypané. Anglický ekvivalent: tunnel.

tunelová opěra

Část ostění od horní hrany základů do patek stropní klenby. U tunelu kruhového průřezu je vymezení určeno definovaným sklonem radiál (1 : 5). Anglický ekvivalent: tunnel abutment.

tunelová trouba

Vnitřní část tunelu bez portálů (portálových pásů). Anglický ekvivalent: tunnel tube.

tunelovací plnoprofilové stroje (TM – tunnelling machines)

Tvoří dva základní typy – razicí stroje (TBM – tunel boring machines) a štíty (SM – shielded machines). Razicí stroje jsou určeny pro ražbu v pevných a stabilních horninách, proto nemají obvykle žádnou ochranu razicí hlavy s rozpojovacími orgány. Při ražbě v horninách s poruchovými pásmy je razicí stroj doplněn ochrannou obálkou. Štíty jsou buď klasického typu (nemechanizované), tvořené břitem, trupem se štítovými lisy a pláštěm, pod jehož ochranou se montuje definitivní dílcové ostění pomocí ukladače (erektoru). V současnosti se pro ražení komunikačních tunelů velkých průřezů nepoužívají. Mechanizované štíty jsou tvořeny přední částí štítu s plnoprofilovou razicí hlavou a odtěžovací komorou, střední částí štítu se štítovými lisy a zadní částí s vakuovým otočným erektorem, který v chráněném prostoru ukládá definitivní segmentové ostění. V tlačivých a zvodnělých horninách se používají štíty s aktivní tlakovou ochranou čela výrubu – štíty pneumatické (přetlak vzduchu ve zvodněných zeminách), štíty bentonitové (přetlak bentonitové suspenze ve zvodněných nesoudržných hrubozrnných zeminách) a štíty zeminové (přetlak rozpojené a obvykle pěnou lubrikované rubaniny v tlačivých soudržných zeminách i dalších typech). Zeminové štíty jsou používány v naprosté většině praktických aplikací (přes 90 %). Anglický ekvivalent: tunnelling machines.

tunelování

Souhrn prací při stavbě, rekonstrukci nebo opravě tunelu. Při t. probíhá rubání a zajišťování (vyztužování) výrubu. Vyztužení (u současných konvenčních metod ostění) je dočasné a trvalé. Činnosti při ražbě jsou:

 • rubání (rozpojování), čímž vzniká výrub, a to trhacími pracemi nebo činností tunelovacích strojů;
 • dočasné vyztužení.

Anglický ekvivalent: tunneling; tunnel driving.

tunelový portál

Vnější vjezdová nebo výjezdová část tunelu ukončující tunelovou troubu. Zpravidla sestává z portálového pásu, portálového věnce a čelní portálové zdi. Anglický ekvivalent: tunnel portal.

TV sonda

Televizní kamera malých rozměrů, která zobrazí stěny i dno vrtu. Záznam je podle potřeby nahráván. Anglický ekvivalent: TV probe.

tvar zrna

Při popisu zrn se kromě petrografické analýzy uvádí, zda zrna jsou opracovaná nebo ostrohranná, sférická nebo podlouhlá, také se sleduje drsnost jejich povrchu. Tvarový index je poměr délky zrna k jeho šířce. Anglický ekvivalent: grain shape; particle shape.

tvrdé lícové opevnění

Pevné zakrytí, jež se provádí ve formě stříkaného betonu, obyčejně vyztuženého ocelovou svařovanou sítí, za účelem vytvoření betonové stěny, nebo stěna z betonových prefabrikátů. Anglický ekvivalent: hard facing.

tvrdoměr

Viz Schmidtovo kladívko. Anglický ekvivalent: impact hamer.

tvrdost horniny

Odpor horniny proti rozrušování jejího povrchu. Projevuje se při rozpojování hornin. T. h. se posuzuje podle součinitele pevnosti podle Protodjakonova. Anglický ekvivalent: hardness; stiffness; induration.

tvrdost minerálů

Posuzuje se podle 10 stupňů Mohsovy stupnice tvrdosti (mastek, sůl kamenná, kalcit (vápenec), fluorit (kazivec), apatit, živec, křemen, topas, korund, diamant). Anglický ekvivalent: hardness of minerals.

tvrdost vody

Technický způsob vyjadřování obsahu vápenatých a hořečnatých solí ve vodě. T. v. způsobenou převážně uhličitany lze varem odstranit (uhličitanová tvrdost – přechodná), T. v. způsobená jinými solemi, zejména sírany, se varem neodstraní (tvrdost trvalá). Anglický ekvivalent: water hardness.

typ horniny

Označení litologického typu horniny podle petrografického složení, převládajícího zrnitostního složení a geneze, včetně odpovídající struktury a textury. Anglický ekvivalent: rock type.

typová zkouška kotvy

Zatěžovací zkouška ke stanovení odporu kotvy pro geotechnický mezní stav porušení a pro stanovení vlastností kotvy v rozsahu pracovního zatížení. Používá při zavádění nového typu kotvy nebo při aplikaci kotvy v dosud nevyzkoušených geologických podmínkách. Při t. z. k. se určují maximální odpor kotvy proti vytažení na kontaktu kořen–hornina a vlastnosti kotvy v oblasti jejího užitného zatížení. Viz zkoušky horninových kotev. Anglický ekvivalent: investigation test.

typy výrubů

V podzemním stavitelství:

 • dílčí výlom – výrub části průřezu štoly nebo tunelu;
 • plný výlom – výrub celého (plného) profilu štoly nebo tunelu;
 • teoretický výlom – výrub omezený teoretickým rubem ostění;
 • přerub – vyrubaný prostor ležící za teoretickým rubem ostění, dělí se na:
  • zvětšený výrub (vícevýlom), což je chtěný přerub pro provedení rubové izolace ostění;
  • nadměrný výrub (nadvýlom), což je nechtěný přerub.

Anglický ekvivalent: types of stopes.


U/Ú

účinná velikost zrna

Velikost zrna (de), která nejvíce ovlivní konečné vlastnosti směsi nebo produktu, v němž je použita (zejména ve vodárenství pro konstrukci filtrů). Podle Hazena de = d10, podle Mallet-Pasquanta de = d20. Anglický ekvivalent: effective grain size; effective particle size.

účinný injekční tlak

Skutečný tlak injekční směsi, kterým působí směs v injektovaném prostředí. Anglický ekvivalent: effective grouting pressure.

údolnice

Křivka spojující místa největšího vyhloubení příčného řezu údolím. Sklon údolnice určuje sklon údolí. V daném místě údolnice určuje směr s nejmenším spádem. Opakem je hřbetnice. Anglický ekvivalent: thalweg.

údolní niva

Tvoří spodní rovinnou část údolí, ve kterém meandruje vodoteč. Je vyplněna štěrky, písky a povodňovými hlínami. Při povodních je zaplavována. Anglický ekvivalent: alluvialv plane; bottomland; floodland; river plain; fload plain.

udržení zpracovatelnosti betonu

Udržení specifikovaných vlastností čerstvého betonu, jako je tečení a sednutí kužele, po určenou dobu. Anglický ekvivalent: workability retention.

úhel sklonu svahu

Úhel, který svírá rovina svahu s vodorovnou rovinou. Vyjadřuje se velikostí úsečky na vodorovné rovině při jednotkové výšce, např. 1 : 3. Anglický ekvivalent: angle of slope; gradient of slope.

úhel vnitřního tření

Viz smyková pevnost. Anglický ekvivalent: angle of internal friction.

uhlí

Sediment z rostlinných zbytků, který při petrifikačním procesu zvyšuje obsah uhlíku. Podle obsahu uhlíku dělíme uhelný sediment na rašelinu, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a antracit. Anglický ekvivalent: coal; carbon.

uhličitan vápenatý

Chemická značka CaCO3, kalcit. Anglický ekvivalent: calcium carbonate.

úhybový klín

Ocelový klín používaný ve vrtné technice pro regulaci nebo úpravu sklonu vrtu. Musí být osazen orientovaně do určené hloubky ve vrtu, kde je zafixován cementací. Následné převrtání místa s osazeným u. k. musí být velmi opatrné a průběžně dokumentované. Anglický ekvivalent: side wedge; whipstock.

ultrazvuková zkouška (CHA)

Obdoba zkoušky integrity piloty, kdy se do předem osazených trubek zapouští ultrazvukový budič a snímač a podle měření průchodu vlnění se posuzuje homogenita dříku piloty. Ultrazvukem lze prověřovat i stav jiných betonových a železobetonových konstrukcí. Anglický ekvivalent: sonic test, cross hole analysis.

unášecí vrtná tyč

Horní tyč vrtného soutyčí, která se upíná do svěr vrtného stroje a přenáší rotaci i přítlak ze stroje na vrtné soutyčí. Anglický ekvivalent: Kelly bar.

únosnost

Maximální hodnota zatížení, které převezme konstrukce nebo základová půda bez deformací nebo s deformacemi v přijatelných mezích. Ú. se určuje statickým výpočtem nebo zatěžovací zkouškou. Anglický ekvivalent: bearing capacity.

úprava zemin stabilizací

Spočívá v promíchání zeminy s pojivy (vápnem, cementem apod.) v podložních vrstvách komunikací nebo komunikačních ploch. Provádí se speciálními mechanizmy a speciálními směsmi podle pečlivě stanovených podmínek. Anglický ekvivalent: shallow soil-mixing; lime stabilisation.

úroveň betonáže

Konečná úroveň, do níž se příslušný prvek (pilota, podzemní stěna) betonuje. Anglický ekvivalent: casting level.

úroveň pracovní plošiny

Výšková poloha pracovní plochy, na níž se pohybuje a pracuje příslušné zařízení. Anglický ekvivalent: working level.

usedací trubka

Součást jádrovací kolony, která slouží k zachycení větších úlomků vrtné měli, které výplach vrtu nedokáže vynést k ústí vrtu. Brání tak jejich zpětnému dopadu k vrtnému nástroji, kde by došlo k druhotnému rozpojování a abrazivnímu opotřebení jádrovkyvrtného nástroje. U. t. je na trojspojník napojena levým závitem. Anglický ekvivalent: sedimentation tube.

uskladnění vzorků

Normou předepsaný postup pro dopravu a u. v. hornin, směsí nebo betonu. Určena je zejména teplota a vlhkost prostředí. Vzorky nesmí zmrznout nebo vyschnout. Anglický ekvivalent: samples storage; samples stocking.

ústí vrtu

Průsečík vrtu s plochou terénu. Za ú. v. se také někdy označuje ústí úvodní výpažnice, jejíž povrch je výše než terén. Tuto okolnost je nutné pečlivě definovat, aby nedošlo k záměně. Někdy se též označuje jako ohlubeň vrtu. Pokud je vrt topograficky zaměřen, je ústí vždy v úrovni terénu. Anglický ekvivalent: borehole mouth; collar of borehole.

úvodní pilota

První systémová pilota na staveništi. Anglický ekvivalent: initial pile.

úvodní výpažnice

Obvykle krátká ocelová trouba, která je osazena v ústí vrtu a chrání jej proti sesutí okolního terénu, deformacím při prohlubování vrtu, zatékání povrchové vody, napadávkám z úvodní části vrtu apod. Ú. v. obvykle není hlubší než 2 m a je vystavena nad okolní terén, její poloha může být fixována cementací. Ú. v. musí mít průměr větší, než je horní část stvolu vrtu. Anglický ekvivalent: guide casing.

uzávěr vrtu

Uměle vytvořená překážka proti výtoku vody nebo směsi z vrtu nebo jeho části. Při injektáži se používá tzv. obturátor jako u. v. nad a pod injektovaným úsekem vrtu. Při vrtání pod hladinou podzemní vody se proti výtoku vody z vrtu používá tzv. preventr, upínaný obvykle pod ústím vrtu. Anglický ekvivalent: closing device; lock; packer; obturator.


V

validace

Postup pro ověření a přezkoušení vlastností vyvinutého prvku. V. se potvrzuje splnění požadavků, případně se určuje další postup pro jejich dosažení. Anglický ekvivalent: data validation.

valivé dláto

Vrtný nástroj skládající se z kompaktního těla a dvou i tří rotačních valivých elementů. Kónické valivé elementy jsou na povrchu osazeny různě tvarovanými tvrdokovovými roubíky nebo vytvarovanými zuby a podle toho jsou vhodné do hornin různé tvrdosti. V. d. jako jediný rotační nástroj rozpojují horninu štípáním; vyžadují velký přítlak, malé otáčky a silný výplach. Anglický ekvivalent: roller bit.

valoun

Transportem a jinými erozivními pochody opracovaný úlomek horniny. Zpravidla velmi hrubá částice velikosti 60 mm až 200 mm. Anglický ekvivalent: cobble.

vápenec

Skalní hornina tvořená z více než 50 % uhličitanem vápenatým CaCO3. Vzniká chemickou cestou vysrážením z vody nebo organogenně ukládáním pevných částí organismů. Anglický ekvivalent: calcite; limestone.

varvit

Páskový jíl s různě zbarvenými vrstvami. Anglický ekvivalent: varved clay; varve clay.

vetknutá pilota

Pilota, jejíž pata a spodní konec dříku jsou vetknuty do pevné, únosné horniny, dále viz pilota. Anglický ekvivalent: embedded pile; constrained pile.

vhánění

Vhánění základových prvků do základové půdy označuje obecně instalaci, jež zahrnuje technologie ražení, vibrování, vtlačování a šroubování. Principem těchto metod je, že nedochází k odtěžení základové půdy, ale pouze k jejímu bočnímu či vertikálními odsunu. Anglický ekvivalent: driving; displacement installation.

vibrace

Kmitání vybuzené rotujícími excentry. Využívá se pro hutnění, zlepšování vlastností zemin nebo vhánění prvků do zeminy. Rozeznáváme vertikální nebo horizontální směr vibrací. Anglický ekvivalent: vibration.

vibrační nástroj

Část zařízení, která se zapouští do základové půdy a vyvolává vibrace v hloubce. Hloubkový vibrátor obsahuje oscilační závaží nebo hutnicí sondu zapuštěnou do podloží, a to za použití nadzemního vibrátoru, který zůstává na povrchu terénu. Anglický ekvivalent: vibrating tool.

vibrační metoda instalace (geodrénu)

Způsob instalace geodrénů pomocí vrchního vibrátoru montovaného na dutý instalační trn, nebo pomocí hloubkového vibrátoru. Anglický ekvivalent: vibro installation method.

vibrační vrtání („rezonanční” nebo „sonické” vrtání)

S použitím nebo bez použití rotace, při kterém je otvor vytvořen přenosem vysokofrekvenčních souvislých tlakových vln přes vrtné tyče. Amplituda vrtné korunky je zesílena rezonancí, což přivádí zemní částice na čelbě ke ztekucení v těsném okolí vrtného břitu a způsobuje rychlý a snadný průnik skrz většinu geologických formací. Anglický ekvivalent: vibration drilling („resonance“ or „sonic“ drilling).

vibrátor (vibrační beran)

Zařízení k ražení nebo vytahování pilot, razicích rour nebo pažnic prostřednictvím mechanického kmitání (vibrací). Anglický ekvivalent: vibrator, vibrating hammer.

vibrátor hloubkový

Základní součást zařízení na zhutňování základových půd, která se používá pro výrobu vibrovaných štěrkových pilířů a při vibračním zhutňování. Anglický ekvivalent: depth vibrator.

vibrátor nadzemní

Zařízení, které při vhánění vyvozuje svislé vibrace přenášené na vibrovaný prvek a tím jej vhání do zeminy. Vertikální v. n. se používají jak pro vhánění při instalaci, tak pro vytahování již instalovaných prvků. Obvyklá frekvence vibrací je 20–50 Hz. Anglický ekvivalent: top vibrator.

vibrátor ponorný

Vyvozuje horizontální vibrace a pracuje pod úrovní terénu. V. p. se používají k vibrofllotaci nebo ke zřizování štěrkových pilířů a podobných prvků při zlepšování vlastností základové půdy. Anglický ekvivalent: deep vibrator.

vibrátor ponorný průchozí

Osou v. p. p. (vibroflotu) vede průchozí roura napojená na instalační kolonu, skrz kterou se dá dodávat na hrot v. p. p. (vibroflotu) výplňový materiál (štěrk, beton). Anglický ekvivalent: bottom feed vibroflot.

vibrátor vysokofrekvenční

Vertikální v. v. s pracovní frekvenci vyšší než 50 Hz a dosahující až 200 Hz. Tyto vibrace jsou nejčastěji generovány uvnitř vrtné hlavy a mohou být řízeny obsluhou tak, aby odpovídaly specifickým podmínkám zemního/horninového prostředí. Anglický ekvivalent: high frequency vibrator.

vibrátor bezrezonanční

Vertikální v. b., u kterého lze upravit frekvenci tak, aby nedocházelo k rezonanci prostředí nebo přilehlých konstrukcí. Anglický ekvivalent: no-resonance vibrator.

vibroflot

Vlastní těleso ponorného vibrátoru na konci instalační kolony vybavené tryskami pro pomocný vzduchový nebo vodní výplach. Flotací výplachu se vynášejí uvolněné částice na povrch v ústí vrtu. Anglický ekvivalent: vibroflot; vibropoker.

vibroflotace

Hlubinné zlepšování vlastností základové půdy zhutněním hrubozrnných zemin v síti postupně prováděných vpichů. Účelem je zvýšení pevnosti a tuhosti, snížení propustnosti a náchylnosti ke ztekucení. Zhutňování se usnadňuje vodním, případně i vzduchovým výplachem na hrotu vibroflotu. V ústí vpichu se obvykle tvoří v důsledku sedání přeskupené zeminy trychtýř, a proto je zde zrnitý materiál v průběhu vibroflotace doplňován. Anglický ekvivalent: vibroflotation; deep vibro compaction.

vibrované štěrkové pilíře

Zhotovené hlubinným vibračním zhutňováním ponorným vibrátorem. Jsou rozeznávány následující postupy:

 • a) horní plnění štěrkem sypaným do ústí otvoru zřízeného ponorným vibrátorem na sucho, nebo s pomocí vodního výplachu. Anglický ekvivalent: dry or wet top-feed process;
 • b) dolní plnění štěrkem dopravovaným na hrot průchozího ponorného vibrátoru instalační rourou.

Používá se vzduchový výplach. Anglický ekvivalent: vibrated stone column by dry bottom-feed process.

viskozimetr

Měřicí přístroj užívaný ke stanovení viskozity suspenze. Ve vrtací praxi se užívají průtokové nebo rotační v. Anglický ekvivalent: viscosimeter.

viskozita

Míra schopnosti kapaliny odolávat smykovému napětí. Rozlišujeme v. kinematickou a dynamickou. Ekvivalentem dynamické v. je tzv. zdánlivá v., která se vyjadřuje v jednotkách Pa.s (Pascal-sekunda). Specificky se jedná u čerstvého betonu o odpor proti tečení, pokud tečení nastalo. Anglický ekvivalent: viscosity.

vlečný koreček

Nástroj pro těžbu zeminy z hloubky zavěšený a ovládaný z výložníku plazového nosiče. Anglický ekvivalent: dragline bucket.

vlhkost zeminy

V geotechnice množství vody, které se ze zeminy uvolní jejím vysušením při teplotě 105 °C až 110 °C. Zpravidla se uvádí v % hmotnosti vysušené zeminy. Někdy je výhodou uvádět vlhkost v % objemu neporušené zeminy. Anglický ekvivalent: soil moisture; humidity.

vločkování

Též koagulace. Vysrážení vloček látky z roztoku pomocí chemického činidla. Anglický ekvivalent: flocculation; coagulation.

vnik

Střední trvalý vnik piloty do zeminy připadající na jeden úder beranu změřený při sérii úderů beranu. Anglický ekvivalent: set.

vnitřní eroze

Viz sufoze. Anglický ekvivalent: piping.

vodítko

Vedení na lafetě vrtné nebo zakládací soupravy, po kterém se posouvá odpovídající zařízení. Anglický ekvivalent: leader.

vodní součinitel

Váhový poměr vody k cementu a jemným složkám v betonu nebo v injekčních směsích, (c/v). Anglický ekvivalent: water-cement ratio.

vodní tlaková zkouška

Postup pro určování propustnosti zemin a skalních hornin. Do zkušební etáže (3–5 m) se po uzavření obturárorem vhání voda. Měří se tlak a spotřeba vody při různých tlacích. Zkoušky se provádějí sestupně, vždy po odvrtání etáže, nebo vzestupně. Při vzestupných v. t. z. se používají dvojité obturárory a zkouší se prostor mezi nimi. Podle výsledků v. t. z. se určuje postup injekčních prací a vhodná injekční směs. Vyhodnocení v. t. z. se provádí podle kritérií, založených na spotřebě vody při určitém tlaku na 1 m vrtu za 1 minutu. Podle způsobu provedení v. t. z. byla stanovena kritéria přípustných propustností horniny pod přehradami a jinými vodními díly různými autory (Terzaghi, Jähde, Lugeon, Verfel). Anglický ekvivalent: water pressure test.

vodohospodářská bilance povodí

Vychází z hydrologické bilance, avšak rozděluje celkový odtok (Qc) na povrchový odtok (Qp), hypodermický odtok (Qh) – představující odtok prosakující gravitační vody ve vrchní podpovrchové vrstvě půdy do toku, aniž by se dostala k hladině podzemní vody, a na základní odtok (bazální) podzemní vody (Qb). Tato poslední složka je mnohdy pro řešení geotechnických problémů nejvýznamnější. Do celkové bilance je nutno též uvážit případné odběry nebo dotace vody do povodí. Anglický ekvivalent: water balance.

volná délka kotvy

Délka táhla kotvy přenášející tahovou sílu do kořene kotvy a vykazující průtah úměrný vnesené tahové síle. V. d. k. je chráněna povlakovou trubkou proti korozi a proti přilnutí k výplňové směsi kotevního vrtu. Je značena Lfree a uvažuje se mezi bodem ukotvení v hlavě kotvy a počátkem kořene kotvy. Anglický ekvivalent: free anchor length.

vplachování

Technologický postup, při kterém je pro osazení prvku použito rozplavování a hydraulické přemísťování částic zeminy vodou přiváděnou pod tlakem na hrot instalovaného prvku. Zemina může být částečně vyplavena na terén v ústí vrtu. Používá se u prefa pilot, zápor, jehlofiltrů, štětovnic apod. Anglický ekvivalent: watter jetting.

vratný odtok

Část podpovrchového odtoku, která v důsledku přenosových mechanismů průsaku vyvěrá a stává se odtokem povrchovým. Vyskytuje se ve spodních částech svahů při déletrvajícím dešti. Infiltrací vody do podzemí dochází k nasycení kapilární zóny a k následnému zvýšení hladiny podzemní vody. Tím se zvýší hydraulický gradient mezi hladinou podzemní vody a hladinou řeky, což zrychluje proudění v nasycené zóně směrem ke spodní části svahů. Tam dochází k tomu, že hladina podzemní vody dosáhne povrchu, což akceleruje povrchový odtok hned dvěma mechanismy. Jednak zde dojde k úplnému nasycení a další srážková voda už odtéká povrchově, a kromě toho vyvěrající voda dotuje povrchový odtok. Anglický ekvivalent: groundwater ridging.

vrstevnatost

Uspořádání sedimentárních hornin do vrstev. Primární dělitelnost sedimentárních hornin vzniklá při jejich ukládání. Anglický ekvivalent: bedding; stratification.

vrstevnice

Čára spojující body o stejné nadmořské výšce, probíhá typicky po úbočí svahu. Anglický ekvivalent: contour line.

vrstva

Těleso deskovitého tvaru vzniklé jednotným sedimentačním pochodem. Anglický ekvivalent: layer; stratum.

vrt

Technické dílo jednoznačně zadané umístěním závrtného bodu, hloubkou, průměrem, sklonem a směrem. V. slouží k průzkumu základové půdy, ale i hlubších vrstev zemské kůry, k těžbě užitkových nerostů i ke zpřístupnění hlubších vrstev pro technické práce (injektáže) nebo k osazení prvků speciálního zakládání (kotev, mikropilot, tryskové injektáže apod.). Anglický ekvivalent: borehole; drillinghole.

vrtaná pilota

Pilota typu replacement (non displacement), při jejímž hloubení se odstraňuje základová půda a je následně nahrazena betonem/železobetonem. Za vrtané piloty se považují prvky, pro něž poměr délky L a průměru d odpovídá L/d ≥ 5. Pro jejich výrobu, kontrolu a sledování platí ČSN EN 1536+ A1. Anglický ekvivalent: bored pile.

vrtaná pilota – CFA

Je zhotovena speciální technologií, při které je vrtání provedeno průběžným vrtným šnekem (spirálem) a výplň vrtu je provedena tlakově středovou rourou nástroje při jeho těžení z vrtu. Armatura se do piloty vkládá až po zaplnění vrtu betonovou směsí, do které je armokoš vtlačen nebo lehce zaberaněn lehkými údery speciálního beranu. V žádném případě nesmí být armokoš zavibrován. Anglický ekvivalent: continuous flying auger (CFA) pile.

vrtaná pilota s bočním roztlačením

Piloty průběžně vrtané speciálními nástroji a působením velkého krouticího momentu s přítlakem, přičemž je rozrušený a odvrtaný materiál částečně nebo úplně roztlačen do boku vrtu. Uplatní se jen ve vhodné měkčí zemině, ale vynikají svou kapacitou. Podle anglických názvů se označují BDP, FDP apod. Betonují se obdobně jako piloty CFA a výztuž je také osazena dodatečně. Anglický ekvivalent: bored displacement pile (BDP); fully displacement pile (FDP).

vrtání

Technologie zřizování vrtu v základové půdě. V principu dochází u těchto metod k odstranění základové půdy. Podle způsobu rozrušování horniny na dně vrtu se v. dělí na nárazové, nárazovotočivé, vibrační a točivé (rotační). Neporušené vzorky pro laboratorní rozbory se získávají při v. jádrovém. Rozeznáváme velmi zhruba vrtání maloprůměrové – obvykle do 300 mm, anebo velkoprůměrové. Anglický ekvivalent: drilling; boring.

vrtání jádrové

Hloubení vrtů jádrovacími kolonami, které sestávají z prstencové korunky, trhače a chytače jádra, jádrovky, trojspojníkuusedací trubky. Jádrovací kolona je do vrtu zapuštěna na koloně vrtných trubek, které přenášejí pohyb a energii od vrtného stroje. Výsledkem v. j. je odběr jádra, které slouží k podrobnějšímu popisu hornin v různých hloubkách zemské kůry. Prstencová korunka jádrovací kolony rozpojuje horninu pouze v mezikruží o šířce rovné šířce prstence korunky. Anglický ekvivalent: core drilling.

vrtání maloprůměrové

Přesnější rozlišení vrtání v horninovém prostředí do průměru 78,5 mm. Anglický ekvivalent: small diameter drilling.

vrtání náběrové

Probíhá pomocí lžícových, hrncových, talířových či spirálových vrtáků nebo drapákem při působení rotace. Obvykle se provádí cyklicky s vyprazdňováním naplněného nástroje anebo průběžně s dlouhým šnekovým vrtákem. Uplatní se v měkkých, kopných a rypných horninách. Anglický ekvivalent: scraper drilling.

vrtání nárazové

Technologie zřizování vrtů, při níž je hornina rozpojována nárazem vrtného nástroje, který dopadá z určité výšky na dno vrtu. Vrtné nástroje jsou obvykle osazeny tvrdokovovými hroty a roubíky. Dříve využívaly účinek své velké váhy, dnes je to účinek pneumatické nebo hydraulické energie. Anglický ekvivalent: percussion drilling.

vrtání nárazové na laně

Vrtání s pomocí cyklického střídání dláta a kalovky zavěšených na lanovém vrátku, mnohdy jen přes jednoduchou trojnožku. Vhodné pro vrtání pilot v nepřístupných podmínkách. Anglický ekvivalent: tripod boring.

vrtání nárazovým drapákem

Vrtání drapákem zavěšeným na laně vrtné soupravy, obvykle doplněné oscilátorem výpažnic (dopažovacím zařízením). Výhodné pro překonání balvanité základové půdy (systém Benoto). Anglický ekvivalent: hammergrab boring.

vrtání pažnicové/výpažnicové

Kombinace plnočelbového vrtání se současným zavrtáváním pažnice, obvykle s protisměrným otáčením (tzv. Duplex). Je výhodné v nestabilním horninovém prostředí s velkými zrny, kde je tak účinně zabráněno zavalování vrtu a zakliňování vrtného nářadí. Provádí se i velkoprůměrově u tzv. CFA pilot, jež se při pilotování s výpažnicemi označují CAP. Anglický ekvivalent: tube drilling; duplex drilling; cased augered piles (CAP).

vrtání plnočelbové

Vrtání, při němž vrtný nástroj rozpojuje horninu na celé ploše čelby vrtu. V. je rotační nebo rotačně příklepné. Jako vrtné nástroje se obvykle používají vrtná dláta nebo ponorná kladiva. Anglický ekvivalent: full-face drilling.

vrtání průběžné s výplachem

Je při něm v plnočelbovém průběžném postupu odstraňován odvrt přímým nebo nepřímým výplachovým médiem. Anglický ekvivalent: flush drilling.

vrtání středněprůměrové

Přesnější rozlišení vrtáníhorninách při průměrech vrtu 78,5 mm až 300 mm. Anglický ekvivalent: medium diameter drilling.

vrtání velkoprůměrové

Přesnější rozlišení vrtání o průměru větším než 300 mm. Anglický ekvivalent: large diameter boring.

vrtatelnost

Odpor horniny proti rozpojování vrtným nástrojem. V. je určována fyzikálními a mechanickými vlastnostmi horniny. Stanovuje se nepřímo nebo pokusným vrtáním. Anglický ekvivalent: drillability.

vrtná kolona

Soustava (vrtné soutyčí) zařízení potřebných k provedení vrtu, skládá se především z vrtného nástroje, vrtné tyčeunášecí tyče. Součástí mohou být i centrátory a jiná pomocná zařízení. Anglický ekvivalent: drilling string.

vrtná korunka

Vrtný nástroj pro jádrové vrtání. Pro vrtání v tvrdých skalních horninách se používají v. k. diamantové se vsazovanými diamanty nebo tzv. impregnované, v nichž je diamantový prach zalit do matrice, která vrtáním ubývá a obnažuje drobné kousky diamantů, které horninu rozrušují. V méně tvrdých horninách se používají v. k. tvrdokovové, do jejichž zubů jsou vsazeny roubíky nebo destičky ze slinutých karbidů. Pro méně přesné jádrové vrtání se používá tzv. vrtání na šrot. Spolu s vrtným výplachem se pod v. k. přivádí ocelový písek (šrot), který drcením horninu postupně rozrušuje. Za v. k. se také považuje tzv. valivé dláto (rock bit), které ovšem vrtá na plnou čelbu, tj. bez výnosu jádra. Anglický ekvivalent: drilling bit; core bit.

vrtná měl

Rozmělněná hornina, která vzniká ve vrtu řezným účinkem vrtného nástroje a je vynášena z vrtu vrtným výplachem. Při vrtání plnočelbovém se odebírají vzorky v. m. pro geologickou dokumentaci. Anglický ekvivalent: cuttings.

vrtná souprava

Stroj pro vrtání v zemině nebo hornině využívající buď příklepné, rotační, nebo vibrační technologie (popř. kombinaci technologií), které mohou zahrnovat přidávání vrtných tyčí, trubek, pažnic nebo spirálových vrtáků atd., obvykle se závitovými spoji při prodlužování vrtu. Anglický ekvivalent: drill rig; boring rig.

vrtná tyč

Viz unášecí tyč. Anglický ekvivalent: drilling rod.

vrtné jádro

Vzorek horniny, který se v průběhu jádrového vrtání zasouvá do vrtného nástroje a jádrovky. V. j. slouží k vyhodnocení vzorků hornin získaných při průzkumu. (viz vrtání jádrové). Anglický ekvivalent: core.

vrtné schéma

Půdorys nebo nárys rozmístění maloprofilových vrtů a jejich vzájemné polohy. Používá se zejména pro sestavu vrtů na čelbě štoly nebo tunelu při použití trhacích prací nebo pro vrty injektážní. Anglický ekvivalent: drilling pattern.

vrtné soutyčí

Kolona vrtných trubek/tyčí, které procházejí svěrami vrtného stroje a na spodním konci mají vrtný nástroj. Sestává z jednotlivých trubek spojených na závit pomocí spojníků. V. s. vede ve vrtu vrtný nástroj a přenáší na něj rotaci, příklep a přítlak. Vrtné trubky přivádějí do vrtu vrtný výplach. V případě vrtání dvěma kolonami je vnitřní kolona vždy tvořena vrtnými trubkami a vnější kolona je sestavena z vrtných aktivních pažnic. Anglický ekvivalent: drilling rods string.

vrtný hrnec (šapa)

Vrtný nástroj používaný při plnočelbovém, velkoprofilovém, rotačně náběrovém vrtánízeminách. Sestává z válcové nádoby s výklopným dnem opatřeným rozpojovacími elementy, popř. je tato nádoba po své výšce rozvíratelná (systém Salzgitter). Při rotačním hloubení vrtu se do v. h. nabírá rozpojovaná hornina, která se po vytěžení nástroje z vrtu vysype. Anglický ekvivalent: drilling/boring bucket.

vrtný nástroj

Zařízení pro rozpojování horniny při vrtání. Je osazen na spodním konci vrtné kolony. Rozeznáváme v. n. jádrovací (prstencové) a plnočelbové. U jádrovacích v. n., obecně nazývaných vrtné korunky, jsou podle druhu řezných elementů nejčastěji používány nástroje zubové, tvrdokovové, diamantové, šrotové. Plnočelbové v. n. se dělí podle konstrukce na nástroje tvrdokovové – plátkové nebo roubíkové, listové, valivá dláta a diamantová dláta. Obecně se tyto nástroje nazývají dláta. Jejich konstrukční i tvarová různost je značná. Anglický ekvivalent: drilling tool.

vrtný režim

Soubor parametrů vrtání, z nichž nejdůležitější jsou vrtný přítlak, otáčky a výplach. Anglický ekvivalent: drilling mode; drilling technique.

vrtný šnek (spirál)

Vrtný nástroj sestávající ze šroubovice navinuté kolem středové tyče. Na spodní ploše má v. š. osazeny rozpojovací elementy, které rozrušují horninu. Ta se při otáčivém pohybu šneku ve vrtu nabírá na plochu šroubovice, na které je pak vynesena z vrtu. Zvláštní případ v. š. je tzv. průběžný šnek, který má šroubovici po celé své délce a vyprazdňuje se najednou až po dovrtání vrtu a vytahování nástroje. Anglický ekvivalent: helical auger; spiral drill; screw auger.

vrtný šrot

Ocelový, litinový, ocelolitinový nebo tvrdokovový úlomkový materiál, tříděný podle velikosti zrna, který slouží k rozpojování velmi tvrdých hornin za pomoci tzv. šrotových korunek. Je používán zásadně pro jádrové vrtání velmi špatně vrtatelných hornin. Anglický ekvivalent: drilling shot.

vrtný teleskop

Řada na sebe navazujících vnějších a vnitřních průměrů vrtných trubek, pažnic a nástrojů, která zajišťuje průchodnost vrtu, provedeného určitým průměrem, pro nástroj a kolonu o průměru nejblíže nižším. Anglický ekvivalent: drilling telescope.

vrtný vůz

Souprava pro vrtání ve skalní hornině, speciálně navržená a výhradně určená k použití v podzemí, pro vrtání vrtů pro trhací práce, svorníkování nebo kotvení v tunelech, dolech nebo podobných podzemních stavbách. Současné vrtné vozy jsou obvykle vícelafetové. Anglický ekvivalent: drill jumbo.

vrtný výplach

Médium nápomocné při provádění vrtu zejména pro transport odvrtané vrtné měli z čelby na povrch k ústí vrtu. Podle potřeby jsou vyžadovány i další účinky vyplachování vrtu, které rozhodují o volbě výplachu. V. jsou kapalinové, plynné nebo pěnové. Nejčastějším v. bývá voda nebo bentonitová suspenze, která zpevňuje stěny vrtu a zároveň je paží. Jako plynný výplach se nejčastěji používá stlačený vzduch, a to zejména při rotačně příklepném vrtání, kde je stlačený vzduch zároveň pohonem vrtného kladiva. Pěnové výplachy se používají v případech nedostatku vody v lokalitě nebo pro čištění vrtu při diamantovém vrtání. Anglický ekvivalent: drilling fluid/mud.

vrtulková zkouška

Provádí se v laboratorních i terénních podmínkách. Vrtulka sestává ze čtyř plochých listů fixovaných navzájem pod úhlem 90°. V. z. slouží ke stanovení neodvodněné smykové pevnosti jílů a ostatních jemnozrnných zemin. Měří se maximální torzní moment, který určuje hodnotu pevnosti v neporušeném stavu a moment potřebný k otáčení vrtulky podél prohnětené plochy porušení, odpovídající smykové pevnosti zeminy po prohnětení. Poměr pevnosti v neporušeném stavu a pevnosti po prohnětení udává senzitivitu zeminy podle v. z. Anglický ekvivalent: vane test.

vrty průzkumné

Umožňují v geotechnice vyšetřovat základovou půdu podle litologického popisu, vzorků získávaných vrtáním a pomocí zkoušek ve vrtech. Moderní vrtné soupravy pro geotechniku jsou vybaveny čidly (instrumentací), která umožňují sledovat postup vrtání a tím i získávat informace o kvalitě základové půdy. Základní obvykle používané druhy vrtání pro geotechnické účely jsou tyto:

 • a) vpichy neboli zarážené sondy – průměr 30 mm do hloubky 1 až 2 m;
 • b) vrty maloprofilové do průměru 78,5 mm;
 • c) vrty středněprofilové o průměru 87,5 mm až 300 mm;
 • d) vrty velkoprofilové o průměru 300 mm až 3 000 mm (i více);
 • e) vrty plnočelbové (bezjádrové), ve kterých je rozpojována celá plocha čelby vrtu;
 • f) vrty nárazovotočivé;
 • g) vrty rotačni jádrové;
 • h) vrty vibrační.

Anglický ekvivalent: investigation boreholes.

vsakování

Napodobení a přiblížení principu přirozené infiltrace technickými opatřeními v rámci stavebního projektu, zejména v urbanizovaném prostředí. Způsoby vsakování mohou být povrchové, podzemní nebo kombinované a podle toho jsou voleny objekty a zařízení. Anglický ekvivalent: infiltration; percolation.

výdřeva

Výztuž ražené štoly sestávající z veřejí tvořených stojkami a podvoji a doplňovaných zátažným nebo hnaným pažením. V. je výhradně provizorní (dočasná). Stav v. musí být kontrolován a případně je prováděno zesilování. Za v. se též považuje vkládání pažin mezi zápory při záporovém pažení. Anglický ekvivalent: boxing coffer; timber support; lagging.

výchoz

Místo, kde vrstva vychází na den (na povrch), průsečnice určité vrstvy s terénem. Anglický ekvivalent: outcrop; rock exposure.

vyměnitelné přídavné zařízení

Samostatné zařízení, které může být připojeno na nosný stroj, aby mohlo být použito pro činnosti vrtání a zakládání. Anglický ekvivalent: interchangeable auxiliary equipment.

vymílání

Ve vodním toku je způsobeno erozí dna a boku koryta vodoteče při větším průtoku. Významně ohrožuje základy dotčených konstrukcí, např. návodních pilířů mostu. Anglický ekvivalent: scourging; underwater erosion.

výnos jádra

Poměr délky vyvrtaného jádra k celkové délce vyvrtaného úseku. Vyjadřuje se v %. V. j. závisí také na kvalitě vrtných prací; předepisuje se v. j. zpravidla 95 až 100 procent a odchylky musí být vysvětleny. Anglický ekvivalent: core recovery.

výpar

V hydrologii část srážkové vody, která neodtekla po povrchu nebo se nevsákla do horninového prostředí. Dále se udává výpar volné vodní hladiny. Viz též celková evapotranspirace. Anglický ekvivalent: evaporation.

výpažnice

Ve vrtací technologii velkoprůměrových vrtů kolona ocelových trub spojených speciálním zámkem, která slouží ke stabilizaci stěn vrtu nebo k uzavření (oddělení) zvodnělých horizontů. V. pro velkoprofilové vrtání mohou být jedno nebo dvouplášťové, spojované na bajonetový závit zajištěný šrouby. Dočasná výpažnice zajišťuje zeminu obklopující stěnu kolem dříku piloty během zhotovování a je vytažena při dokončení betonáže nebo injektáže. K zapažování/odpažování se používá posuvná vrtná hlava soupravy nebo přídavný oscilátor (též nazývaný dopažovací zařízení) anebo samostatný vibrátor. V trvalém případě může výpažnice působit jako ochranná nebo zatížení nesoucí jednotka. Anglický ekvivalent: casing.

výpažnicový oscilátor/rotátor

Tzv. dopažovací zařízení pro zatlačování nebo vytahování výpažnic o velkých průměrech pomalou rotací a velkou tlakovou/tahovou silou. V případě kombinace s nosičem musí být vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb schopno odolat reakčním silám vycházejícím ze sil krouticího momentu a zatlačování/vytahování ve výpažnicovém oscilátoru/rotátoru. Pohyb soustavy svěr držících výpažnici může být přerušovaný, měnící směr pohybu po každém pohybovém intervalu nebo může být více či méně otáčivým pohybem v jednom směru. Anglický ekvivalent: casing oscillator/rotator.

vyplachování vrtu

Postup proplachování vrtu vhodným médiem pro čištění dna vrtu od rozpojené horniny, vynášení vrtné měli na povrch, pro snížení tření a pro chlazení vrtného nástroje, pro usnadnění jeho vniku, pro oplachování stěn vrtu od nánosu, případně pro stabilizaci stěny vrtu. Spočívá v průběžném dodávání výplachu do vrtného nářadí a v cirkulaci výplachového média ve vrtuvrtné koloně. Oběh v. v. je buď přímý, nebo nepřímý. Vynášecí schopnost výplachu je určena jeho vzestupnou rychlostí, která závisí na velikosti plochy, kterou v. v. vystupuje, a na množství výplachu, který je do vrtu čerpán. Proto se velikost výplachu udává buď jako vzestupná rychlost [m·s-1], nebo množství čerpaného výplachu [l·min-1]. Anglický ekvivalent: drilling flush.

výplachová hlava pro přímý výplach

Zařízení montované na horní konec vrtných trubek, které převádí výplachové médium z přívodního potrubí do rotující vrtné kolony. Je opatřena násobným těsněním. Anglický ekvivalent: flush head.

výplachová přísada

Látka, která se přidává do výplachového média pro ovlivnění jeho vlastností a pro usnadnění odběru vzorků. Zpravidla se používá bentonit nebo polymerové přísady. Anglický ekvivalent: drilling fluid additive.

výpočtová hodnota

Starý název hodnoty veličiny, která bude vzata do statického výpočtu nebo jako podklad modelového řešení. Správný současný název je návrhová hodnota. Anglický ekvivalent: design value.

výpočtová volná délka táhla kotvy (Lapp)

Délka táhla kotvy mezi jeho uchycením v napínacím lisu a bodem ukotvení, zjištěném z výsledku zatěžovací zkoušky. Anglický ekvivalent: design free anchor length.

výpočtový model

Viz geotechnický návrhový model. Starý název je výpočetní model. Anglický ekvivalent: design model.

výsypka

Deponie skrývkového materiálu vytěženého z nadloží užitkové sloje. Anglický ekvivalent: spoil heap; dump.

vyztužení

Návrh ztužujících prvků (rozmístění, množství), které zlepšují a zvyšují technické a užitné parametry konstrukce (armovaný beton, vyztužená zemina apod). Anglický ekvivalent: reinforcement.

vyztužená zemní konstrukce

Nasypané těleso ze zeminy (sypaniny), které je po vrstvách vyztuženo různými diskrétními prvky, obvykle z geosyntetických materiálů, nebo disperzně v celém objemu nekonečným umělohmotným vláknem. U vyztužených těles lze dosáhnout strmějších svahů, vyšší únosnosti a stability. Anglický ekvivalent: reinforced earth.

vzdušní líc

Svah nebo líc přehrady směrem po vodě, který je obrácený do údolí pod přehradou. Anglický ekvivalent: downstream face.

vzorek základové půdy

Část zeminy nebo skalní horniny odebraná ze základové půdy za účelem laboratorního vyšetřování. Neporušené vzorky se odebírají jako bloky nebo pomocí speciálních vzorkovacích zařízení. Musí být chráněny proti jakékoliv změně vlhkosti. Pro určení klasifikačních vlastností (s výjimkou objemové hmotnosti) se odebírají tzv. poloporušené vzorky, u kterých je porušená struktura, ale pomocí vhodných pouzder je zachována přirozená vlhkost. Pro zkoušky zhutnitelnosti se odebírají tzv. vzorky technologické. Minimální hmotnosti vzorků pro jednotlivé zkoušky jsou předepsány normou. Anglický ekvivalent: sample; ground sample; specimen.

vzorek základové půdy neporušený

Vzorek základové půdy, u kterého je zaručena původní struktura a přirozená vlhkost. Manipulaci s neporušenými vzorky musí být věnována maximální pozornost, zejména po jejich odebrání, dopravě do laboratoře a uskladnění. Jakékoliv porušení vzorku, zejména vyschnutí nebo zmrznutí, má za následek chybné výsledky zkoušek se všemi důsledky pro návrh i stavební konstrukci. Anglický ekvivalent: undisturbed sample.

vzorek základové půdy poloporušený

Vzorek, u kterého je porušená struktura, resp ulehlost a nelze tedy určovat popisné vlastnosti související s objemovou hmotností zeminy v přirozeném uložení. Vhodným vodotěsným obalem a vhodnou manipulací je zachována přirozená vlhkost zeminy a jejím porovnáním s Atterbergovými (konzistenčními) mezemi se posuzuje konzistence zeminy. Anglický ekvivalent: semidisturbed sample.

vzorek základové půdy porušený

Vzorek, u kterého byla při odběru změněna struktura, vlhkost anebo složky zeminy. Anglický ekvivalent: disturbed sample.

vzorek základové půdy prohnětený

Vzorek úplně porušený s přibližně přirozenou vlhkostí. Anglický ekvivalent: remoulded sample.

vzorek základové půdy technologický

Zpravidla vzorek porušený, kterého se odebírá větší množství pro různé technologické zkoušky (např. zkoušky zhutnitelnosti), speciální zkoušky nebo pro laboratorní modelování. Anglický ekvivalent: technological sample.

vzorkovnice

Dřevěná bedna sloužící k uložení vrtného jádra získaného z vrtu. Jádro se do v. ukládá podle hloubky, ze které bylo vytěženo. Údaje o vrtání musí být na v. pečlivě označeny. Anglický ekvivalent: core case; core box.

vztlak

Síla působící na těleso v kapalině opačným směrem než gravitace. Vztlakem jsou nadlehčovány i objekty založené pod hladinou podzemní vody nebo při jejím zvýšení a mohou vznikat jejich deformace. Vztlaková síla kapaliny odpovídá Archimedovu zákonu. Anglický ekvivalent: uplift; uplift pressure.


W

wireline

Vrtání s těžitelnou jádrovkou, zkracuje manipulační čas při ukončení návrtu. Jádrovka je zavěšena na laně a vrtné trubky musí být pro jádrovku průchozí. Po ukončení návrtu je jádrovkajádrem vytěžena z vrtu lanem a po odebrání jádra je opětně zapuštěna na laně do vrtu. Kolona vrtných trubek zůstává ve vrtu a odpadá její těžba, demontáž a opětná montáž při zapouštění. Při vrtání systémem w. se používají diamantové vrtné korunky. Anglický ekvivalent: wireline drilling system.


Y

Youngův modul

Charakterizuje pružné vlastnosti látek při daném namáhání vzorku tahem nebo tlakem. Anglický ekvivalent: Young’s modulus.


Z

záběr ražby

V tunelovém stavitelství je stanoven jako bezpečný délkový postup čelby nebo její části (při členěném výrubu). Délka záběru může být měněna během ražby v závislosti na monitorovaných údajích. Anglický ekvivalent: advance.

záchytný systém

Je používán při zpevňování skalního masivu proti skalnímu zřícení. Jde o ochranu před uvolňováním a zřícením horninových bloků, nebo proti rozšíření kamenných splazů. Obvykle sestává ze záchytného opláštění povrchu a kotvené pletivové bariéry k blokování skalních pohybů. Aktivní záchytné bariéry užívají dynamické absorbéry a brzdy. Podstatnou roli při těchto opatření plní také injektáže puklin a různé druhy horninových kotev nebo svorníkových systémů. Anglický ekvivalent: rockfall protection.

základ

Konstrukce přenášející zatížení stavbou do základové půdy. Z hlediska charakteru přenosu zatížení do základové půdy se rozeznávají hlubinné a plošné z.:

a) plošný z. (deska, patka, pás) přenáší zatížení vrchní stavby pouze svou plochou;

b) hlubinný z. (např. pilota, podzemní stěna apod.) přenáší zatížení jak na patě, tak i na plášti základového prvku.

Anglický ekvivalent: foundation; shallow or deep foundation.

základka

Výplň již nepotřebných vyrubaných podzemních prostor hlušinou nebo jiným materiálem eliminujícím nebezpečí jejich zavalení. Z. v dolech může být zafoukávaná, zaplavovaná apod. Anglický ekvivalent: filling; mine filling; packing; stowing.

zakládací zařízení

Zařízení vybavené nosným strojem k provádění pilotovacích a zakládacích prací. Anglický ekvivalent: foundation equipment.

základní hmota horniny

Jemnozrnná, sklovitá či amorfní základní hmota horniny, obsahující větší minerální zrna nebo horninové částice. Anglický ekvivalent: matrix.

základová půda

Část horninového prostředí, které spolupůsobí se stavební konstrukcí. Účinky zatížení a vlivů vyvolané v tomto prostředí vlastní konstrukcí (i v jejím okolí) způsobují změny v chování konstrukce. V tomto smyslu, tedy nejen pro plošné základy, ale pro jakýkoliv druh inženýrské stavby je z. p. např. i svah zářezu dopravní stavby do takové vzdálenosti, kam až by mohly zasáhnout svahové pohyby vyvolané odlehčením svahu zářezem nebo odřezem horninového masivu. V tomto rozsahu je také nutné provést geotechnický průzkum. Z. p. je obecně zemina, skalní hornina a navážka, existující na místě před prováděním stavebních prací. Synonymem pro tento termín je podle kontextu podzákladí nebo horninové prostředí. Anglický ekvivalent: ground.

základová spára

Plocha, na které se stýká základová konstrukce se základovou půdou. Pro ošetření z. s. jsou předepsány technologické postupy. Z. s. musí být čistá, nezvodněná a převzatá zodpovídajícím geotechnikem. Odkrytou a očištěnou z. s. plošných základů je nutno co nejdříve překrýt podkladním betonem. Anglický ekvivalent: foundation base; level of foundation.

základový rošt

Soustava základových pásů vedených podélně i příčně pod nosnými stěnami stavby. Anglický ekvivalent: grillage footing; grid foundation.

zálivka (výplň)

a) metoda pro vyplňování dutin vrtů; anglický ekvivalent: grouting.

b) cementová směs používaná pro zálivku vrtů. Anglický ekvivalent: cementation filling.

zámek štětovnice

Vyválcované prolisy po stranách štětovnic, kterými se prvky zasouvají do sebe, a tak se spojují ve vodotěsnou stěnu. Anglický ekvivalent: clutch.

záměs

Množství čerstvého betonu vyrobeného v jednom operačním cyklu míchačky nebo množství betonu, které se vyrobí v kontinuální míchačce za 1 min. Anglický ekvivalent: batch.

zápora

Viz záporové pažení.

záporové pažení

Systém dočasného pažení stavební jámy sestávající ze svislých nosných prvků – zápor a vodorovných pažin, které jsou zasouvány mezi příruby zápor. Zápory mohou být instalované ražením nebo vrtáním; záporové pažení s raženými záporami se nazývá Berlínské pažení, záporovému pažení se záporami vkládanými do vrtů se říká Mnichovská varianta pažení. Zápory jsou tvořeny válcovanými nosníky I, HEB, 2xU, které se fixuji ve vrtech zabetonováním spodní části a obsypem v části horní. S postupem výkopu stavební jámy jsou mezi zápory vkládány pažiny, které brání vypadávání zeminy ze stěn stavební jámy. Pažiny musí být aktivovány do stěny výkopu hutněným zásypem nebo zasypáním betonovou stabilizací. Pro dotažení pažin do zápor i do stěny se používají dřevěné klíny. Při větších výškách výkopů je z. p. stabilizováno kotvením nebo rozpíráním. Z. p. je vhodné používat nad hladinou podzemní vody, neboť jeho konstrukce není vodotěsná. Z. p. lze upravit skrytím hlav kotev a umožnit tak přímou aplikaci izolačních systémů na líc pažení. Ve vztahu k budované konstrukci rozeznáváme z. p. s pracovním prostorem, které lze z větší části odstranit, a z. p. bez pracovního prostoru (ztracené bednění), které musí v zemi zůstat. Anglický ekvivalent: soldier pile wall, braced timbering; berliner wall.

zapouzdření

(enkapsulace) Je to metoda pro izolaci kontaminace nebo nebezpečných odpadů, které se uzavřou do obálky z nepropustných látek. Z. se řeší likvidace starých skládek a lokalit s nahromaděnými kontaminanty. Z. se zpravidla provádí vodotěsnými podzemními stěnami provedenými po obvodu skládky, vetknutými do nepropustného podloží. Anglický ekvivalent: encapsulation.

zárubní zeď

Konstrukce, která zajišťuje stabilitu rostlého zemního stupně (tělesa). Anglický ekvivalent: rewetment wall.

zárubnice

Speciální pažnice u hydrologického nebo hydrogeologického vrtu, která je opatřena filtračními otvory různé konstrukce, tzv. perforací. Druhy z. se rozlišují podle počtu a velikosti otvorů, udává se procento perforace, tj. poměr plochy otvorů k ploše plné části z. Anglický ekvivalent: well screen; well strainer.

zásyp

Sypaná a zhutňovaná zemní konstrukce, která vyplňuje prostory pod úrovní povrchu terénu. Anglický ekvivalent: backfill.

zatěžovací zkouška piloty

zkouška únosnosti piloty v daných geotechnických podmínkách, kterou se stanovuje vztah mezi zatížením hlavy piloty a její deformací, tzv. pracovní diagram. Provádějí se zatěžovací zkoušky statické, dynamické a výjimečně i statnamické. Při statických zkouškách působí na pilotu statická osová síla vyvozená hydraulickými lisy proti kotvenému zatěžovacímu mostu nebo mostu přitíženému zátěží a měří se zatlačení piloty při určité síle a jeho ustálení v čase. Dynamická zkouška spočívá v dynamickém účinku pádu zátěže na hlavu piloty a záznamu reakce piloty na toto krátkodobé přitížení. Dynamická zkouška se vyhodnocuje pomocí softwaru, který je součástí patentovaného zařízení. V případě zkoušky statnamické je dynamický impuls vyvolán výbuchem mezi hlavou piloty a zátěží její hlavy. Zvláštním, méně obvyklým druhem je zatěžovací zkouška na vodorovnou sílu, kterou je určena únosnost piloty v ohybu a velikost vodorovné výchylky. Obyčejně je sestavena tak, že se dvě piloty navzájem rozpírají. Anglický ekvivalent: pile loading test.

zatěžovací zkouška se stupňovitým zatížením

Statická zatěžovací zkouška zkušební piloty, při níž je zatížení/odtížení zvyšováno po stupních, přičemž na každém stupni působí do ustálení deformace. Anglický ekvivalent: maintained load pile test.

zatěžovací zkouška s konstantní rychlostí zatlačování

Statická zatěžovací zkouška, při níž je zkušební pilota zatlačována konstantní rychlostí do základové půdy za účelem stanovení potřebné síly pro toto zatlačování. Anglický ekvivalent: constant rate of penetration test.

zatlačovaná pilota

Pilota zatlačená/vtlačená do základové půdy statickou silou. Anglický ekvivalent: jacked pile.

zátopa

Území zaplavené, zatopené dočasně vodou při zvýšení hladin v důsledku povodňového stavu. Může vzniknout i vzdutím podzemní vody za ochrannou protipovodňovou hrází, pod níž není těsnicí clona, nebo průnikem zatopenou kanalizací, drenáží, obsypy kolem inženýrských sítí a staveb apod. Anglický ekvivalent: inundation; flood.

zatřiďování zeminy

Zařazení zeminy do určité skupiny zemin na základě stanovení dohodnutých charakteristik, kritérií a původu. Anglický ekvivalet: soil classification.

zával

Zřícení čelby, stropu nebo boků podzemního díla vlivem překročení jejich únosnosti. Anglický ekvivalent: break; collapse; caving.

závrt

Jev vyskytující se v oblasti krasu, propad nebo prohlubeň vzniklá propadnutím stropu krasové dutiny. Anglický ekvivalent: limestone sink; sink hole; karst pit.

závrtný bod

Průsečík osy vrtu s terénem. Je dán souřadnicemi a slouží k nastavení vrtné soupravy do směru a sklonu vrtu na projektovaném místě. Někdy se používá termín ohlubeň vrtu. Anglický ekvivalent: borehole location.

záznamy

Pořizování průběžných záznamů z procesu výroby. Anglický ekvivalent: recordings.

zdánlivá hustota pevných částic (zrn zeminy)

Hmotnost částic dělená jejich objemem. Anglický ekvivalent: particle density; apparent density.

zdvih základové spáry

Nastává po odlehčení výkopem, vztlakem, popř. přetížením na jejím obvodě. Z. z. s. odlehčením nebývá velký a eliminuje se zatížením základové spáry konstrukcí. Proti z. z. s. vztlakem je třeba základovou spáru přitížit rychle, případně přikotvit horninovými kotvami. Anglický ekvivalent: heave; heave due to excavation.

zemětřesení

Geologický jev, při kterém dochází vlivem vnitřních sil k posunům a přeskupení zemských bloků za vývinu dynamických účinků zasahujících až na zemský povrch. Síla z. se hodnotí podle Mercalliho nebo Richterovy stupnice. Anglický ekvivalent: earthquake.

zemina

V inženýrském smyslu se pojem z. používá pro horniny, které jsou nezpevněné nebo slabě zpevněné a vznikly většinou jakožto produkty zvětrávání hornin. Viz hornina. Anglický ekvivalent: soil.

zemina hrubozrnná

Zemina odpovídající písčité a štěrkovité zemině, tj. skupinám S a G s podílem jemných částic f < 15 % (g + s + f). Anglický ekvivalent: coarse grained soil.

zemina jemnozrnná

Zemina odpovídající skupině F s podílem jemných částic f > 35 % (g + s + f). Anglický ekvivalent: fine grained soil.

zemní hráz

Buď hráz jako přehrada na vodním toku, nebo nasypaný val ze zemin. Anglický ekvivalent: earth dam.

zemní hřebík

Součást výztuže budovaných svahů, která je vkládána obvykle do rostlé horniny při postupném odtěžování svahu shora dolů. Tím se zajišťuje stabilita svahu a umožňuje se jeho větší sklon. Z. h. nejsou předpínány ani injektovány. Anglický ekvivalent: nail.

zemní konstrukce

Konstrukce vytvořená ze sypanin, jejíž stabilita není ovlivněna přimíšenými pojivy nebo prokládáním jinými materiály (např. ocelovou mřížovinou). Anglický ekvivalent: earth structure.

zemní práce

Práce prováděné v rostlém terénu z důvodu výstavby zemní konstrukce nebo stavebního díla, přípravy těžby surovin nebo provádění průzkumných vrtů. Z. p. zahrnují těžbu, transport, uložení a hutnění zemin. Pro z. h. jsou většinou používány těžké stroje o velkém výkonu. Anglický ekvivalent: earth works.

zemní tlak (zatížení)

Síla vznikající mezi zeminou a stavební konstrukcí, působící v subhorizontálním směru. Její velikost a směr závisí na pevnostních parametrech zeminy a na možném druhu deformace konstrukce. Rozeznáváme: a) zemní tlak v klidu; b) zemní tlak aktivní; c) zemní tlak pasivní. Anglický ekvivalent: earth pressure.

zemní tlak aktivní

Tlak zeminy na opěrnou konstrukci, který vyvolá tak velkou deformaci opěrné stěny, až se v zemině vytvoří smyková plocha. Za opěrnou konstrukcí se aktivuje smyková pevnost zeminy. Anglický ekvivalent: active earth pressure.

zemní tlak pasivní

Vzniká při zatlačování stavební konstrukce do zeminového masivu vnější silou. S touto deformací (zatlačováním) konstrukce roste odpor zeminy proti jejímu vytlačení až do maximální hodnoty, při níž dojde k porušení zeminy a částečnému vytlačení klínu zeminy po vytvořené smykové ploše, na které došlo k maximální aktivaci smykové pevnosti. Tato maximální hodnota tlaku se nazývá z. t. p. Anglický ekvivalent: passive earth pressure.

zemní tlak v klidu

Síla působící na svislou opěrnou stěnu, jejíž konstrukce nedovolí žádnou deformaci (posun či pootočení) vlivem tohoto zatížení. Anglický ekvivalent: earth pressure at rest.

zemník

Ložisko nerostné suroviny, která je vhodná jako sypanina pro budování zemních konstrukcí. Ložiskem mohou být nejen horniny v přirozeném uložení, ale i deponie, haldy, odvaly, složiště popílků, strusky nebo jiných průmyslových materiálů. Rozhoduje vhodnost použití k danému účelu. Je-li možné použít pro zemní konstrukci odpadový materiál, je takovému řešení zpravidla dávána přednost před záborem nového pozemku pro otevření z. Za z. jsou samozřejmě považovány zářezy liniových staveb. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vlastnostem materiálů v z. pro budování zemních přehrad. Pojem z. nezahrnuje ložiska přírodního těženého kameniva (pískovny, ložiska štěrkopísků, drcené kamenivo apod.), ani lomy na těžbu stavebního kamene. Anglický ekvivalent: borrow pit; borrow area.

zeolit

Krystalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomu vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů, v kterých se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Sorpční vlastnosti přírodních z. lze využívat v mnoha oblastech, zejména v zemědělství, v chemickém průmyslu a ochraně životního prostředí. Anglický ekvivalent: zeolite.

zeolitický jílovec

Nová, netradiční surovina známá spíše v zahraničí při výrobě zahradních zemin, zušlechťování půd, čištění a filtraci kontaminovaných prostředí (odpadních vod, ropných skvrn, plynů), při skladování nebezpečných odpadů, výrobě minerální podestýlky pro zvířectvo apod. Anglický ekvivalent: zeolitic claystone.

zhutněný zkušební vzorek základové půdy

Vzorek zeminy nahutněné pěchem nebo statickým tlakem do pouzdra (moždíře, prstence), ve kterém probíhá zkouška, nebo do přípravku, ve kterém je tvarován zkušební vzorek. Anglický ekvivalent: compacted specimen.

zhutnitelnost zeminy

Vlastnost zeminy: čím obsahuje více vody (čím má větší vlhkost), tím se dá méně zkomprimovat, neboť voda je nestlačitelná. Byl vypracován zkušební postup (R. R. Proctor, 1933), kterým se stanovuje vztah mezi objemovou hmotností suché zeminyvlhkostí při použití dané zhutňovací energie. Energie používaná při tzv. zkoušce Proctor Standard odpovídá přibližně běžným zhutňovacím prostředkům, energie používaná při modifikované Proctorově zkoušce odpovídá požadavkům na velmi výkonné hutnění (např. pro letištní dráhy). Výsledkem zkoušky je optimální vlhkost a jí odpovídající maximální objemová hmotnost suché zeminy. Anglický ekvivalent: soil compactibility.

zhutňovací pěch

Těleso o hmotnosti obvykle 2–5 t, výjimečně až 15 t sloužící k dynamickému hloubkovému zhutňování zeminy v násypech. Je zavěšeno na laně výložníku jeřábu, opakovaně se zvedá do výšky až 20 m a dopadá volným pádem na zeminu. Anglický ekvivalent: pounder.

zhutňovací stroj

Stavební stroj používaný pro zhutňování zemin a skalních sutí v násypech tlakem, otřesy, nárazy nebo vibrací. Z. s. zahrnují zhutňovací válce a strojní pěchy. Anglický ekvivalent: compacting equipment.

zhutňovací válec

Stavební stroj uzpůsobený pro hutnění zemin pojezdy po jejich povrchu. Hlavní součástí jsou z. v. s různým povrchem nebo řady pneumatik, které vyvozují velký měrný tlak na povrch hutněné vrstvy. Účinnost válce se zvyšuje vibrací. Anglický ekvivalent: roller; compaction roller.

zhutňovací zkouška

V podmínkách na stavbě ověřuje vhodnost použitého zhutňovacího stroje pro danou sypaninu. Stanovuje potřebný počet pojezdů, účinnou výšku vrstev, popř. maximální možnou objemovou hmotnost pro danou vlhkost zeminy. Sleduje se při tom samozřejmě i ekonomická vhodnost nasazeného stroje. Vlhkost zkoušené zeminy musí co nejvíce odpovídat optimální vlhkosti pro zhutňování, zjištěné Proctorovými laboratorními zkouškami. Hodnoty objemové hmotnosti se zjišťují odběrem neporušených vzorků jemnozrnných zemin pro laboratorní vyšetření nebo speciálními terénními zkouškami pro zeminy hrubozrnné (písky, štěrky, kamenivo nebo rockfillový materiál). Při provádění z. z. může být také porovnáván materiál z různých nalezišť (zemníků). Anglický ekvivalent: field compaction test.

zhutňování

Zpevňování sypkých materiálů tlakem, setřesením nebo udusáním tak, aby mezery mezi jednotlivými částicemi byli co nejmenší. Anglický ekvivalent: compaction.

zhutňování zemin

Působení tlakem na zeminy v násypu či v zásypu s cílem zmenšení pórů mezi zrny a dosažení menší stlačitelnosti, popř. i zlepšení vodotěsnosti zeminy. Provádí se pěchováním, dusáním, pojížděním válce, vibrací, popř. i proléváním vodou. Maximálního zhutnění zemin se dosáhne při optimální vlhkosti, která se stanoví Proctorovou zkouškou. Viz zhutnitelnost zeminy. Anglický ekvivalent: soil compaction.

zkouška integrity piloty

Používá se pro ověřování celistvosti dříku piloty. Provádí se odrazovou metodou nebo ultrazvukem. V prvém případě se snímačem na hlavě piloty snímá odraz vlny vyvolané úderem kladívka na hlavu piloty od plochy nespojitosti v pilotě nebo od paty piloty (zkouška PIT/SIT). Ve druhém případě se snímá průchod signálu mezi budičem a snímačem, které jsou posunovány v PVC nebo ocelových trubkách, zabudovaných v dříku piloty (zkouška CHA). Anglický ekvivalent: pile integrity test; site integrity test, CHA text.

zkouška jednoosé stlačitelnosti

Podle názvu zkušebního přístroje též oedometrická zkouška. Při zkoušce se měří svislá deformace zkušebního vzorku, který je umístěn v pevném prstenci a při normálovém zatížení nemá možnost příčného vybočení. Zatížení je zpravidla statické a měří se stlačení (přetvoření) vzorku při jednotlivých zatěžovacích stupních. Výsledkem jsou různě definované součinitele (moduly) stlačitelnosti (např. oedometrický modul základové půdy), parametry časového průběhu stlačitelnosti a případně i určení prekonsolidačního napětí. Eurokód 7 dává přednost možnosti provedení zkoušky při konstantní rychlosti přetvoření. Anglický ekvivalent: unconfined compression test.

zkouška pevnosti zemin

Zjišťuje pevnost zemin; provádí se v laboratoři zkouškami v triaxiálním přístroji, nebo tzv. přímými smykovými zkouškami. Jde o zkoušku krabicovou nebo kruhovou. V triaxiálním přístroji můžeme provádět zkoušky konsolidované (efektivní parametry) i nekonsolidované (totální parametry). Přímými smykovými přístroji se zjišťuje pevnost efektivní. Anglický ekvivalent: soil strength tests.

zkouška razitelnosti piloty

Provádí se v případě, že není předchozí srovnatelná zkušenost. Umožňuje zkoumání postupů ražení při daných okolnostech a ke stanovení kritérií instalace obvykle stanovením vztahu mezi energií úderu a vnikem piloty a/nebo rychlosti vniku pro určení odporu piloty. Anglický ekvivalent: driving test.

zkoušky horninových kotev

Ověřují únosnost kotev v daném prostředí a jejich provedení. Z. h. k. jsou typové, ověřovací nebo kontrolní. Každá zkouška sestává z postupného vnášení síly do kotvy a sledování ustálení pohybů způsobených průtahem táhla, nebo deformací kotvené konstrukce. Postupy z. h. k. jsou předepsány v ČSN EN 1537 a v ČSN EN ISO 22477-5, které uvádějí tři zatěžovací postupy a tři druhy zkoušek. Zatěžovací postup 1 určuje sledování posunů hlavy kotvy v určených intervalech při nejvyšší konstantní zatěžovací síle na každém zatěžovacím stupni. Zatěžovací postup 2 sleduje pokles zatěžovací síly na hlavě kotvy v průběhu sledovacích intervalů. Zatěžovací postup 3 měří přírůstek posunu kotevní hlavy na každém zatěžovacím stupni při konstantní síle ve sledovacím čase. Při všech postupech je třeba dosáhnout ustálení měřených pohybů na sledovaných zatěžovacích stupních. Při předepsaných typových zkouškách je kotva zkoušena v 6 následných zatěžovacích cyklech a zkouška se provádí pouze pro certifikaci nového kotevního systému v určitém geotechnickém prostředí. Zkouška ověřovací má předepsáno 5 navazujících zatěžovacích cyklů a provádí se vždy na nejméně 3 kotvách na každé stavbě. Zkouška kontrolní probíhá nejméně ve 3 zatěžovacích cyklech, a to na všech kotvách stavby, na nichž nebyla provedena zkouška ověřovací. Při zkouškách se kotvy podrobují nejvyšší zatěžovací síle – zkušební síle Pp. Po odzkoušení se kotva zakotví při zaručené kotevní síle Pohlavě kotvy. Anglický ekvivalent: anchor tests.

zkušební kotva

Mimosystémová kotva zřízená pouze pro účely zkoušky. Anglický ekvivalent: test anchor.

zkušební pilota 1

Pilota provedená na staveništi nebo na jeho části před zahájením pilotážních prací za účelem stanovení vhodné technologie provádění a/nebo za účelem stanovení rozměrů a únosnosti. Anglický ekvivalent: preliminary pile.

zkušební pilota 2

Pilota, která se vyrábí za účelem stanovení proveditelnosti a vhodné volby technologie pro speciální použití. Anglický ekvivalent: trial pile.

zkušební pilota 3

Pilota, na níž se provádí zatěžovací zkouška za účelem stanovení silových a deformačních charakteristik piloty a okolní základové půdy. Většinou se jedná o nesystémovou pilotu, která nebude v konstrukci využita. Anglický ekvivalent: test pile.

zkušební síla kotvy

Maximální zkušební síla, kterou je kotva zatěžována během příslušné zkoušky. Je to největší síla, kterou lze kotvu při zkoušce zatížit. Anglický ekvivalent: proof load.

zkušební vzorek základové půdy

Část vzorku zeminy nebo skalní horniny, speciálně připravená pro laboratorní zkoušku. Anglický ekvivalent: soil specimen.

zkušební vzorek základové půdy rekonsolidovaný

Vzorek, který je ve zkušebním zařízení stlačen statickým tlakem, jehož velikost se řídí povahou řešené úlohy. Při rekonsolidaci musí být zajištěna možnost drénování vody vytlačované ze vzorku v průběhu konsolidace. Anglický ekvivalent: reconsolidated soil specimen.

zkušební vzorek základové půdy rekonstituovaný

Vzorek laboratorně zhotovený z pasty připravené při vlhkosti odpovídající minimálně mezi tekutosti zkoušené zeminy. Takto připravený vzorek se poté rekonsoliduje tlakem podle potřeby řešeného problému. Anglický ekvivalent: reconstituted soil specimen.

zkušenost

Souhrn znalostí a vědomostí, získaných provozováním určité činnosti. Na základě z. lze fundovaně korigovat výsledky výpočtů a zkoušek. Anglický ekvivalent: experience.

zlepšování základové půdy – kategorie metod

Účelem je obecně zlepšení prostředí základové půdy, jejích vlastností a parametrů. Hlavní účely, pro které se zlepšování vlastností provádí, jsou zvýšení pevnosti a únosnosti, zlepšení deformačních vlastností a snížení propustnosti. Podle prováděcích postupů je lze zatřídit do hlavních kategorií (upraveno podle Mezinárodní společnosti pro mechaniku zemin a základy inženýrství – ISSMGE):

 • A. Zlepšování bez příměsí v hrubozrnných zeminách nebo navážkách.
 • B. Zlepšování bez příměsí v jemnozrnných zeminách.
 • C. Zlepšování s příměsemi nebo inkluzemi.
 • D. Zlepšování s příměsemi injektážního typu.
 • E. Vyztužení horninového prostředí.
 • F. Dekontaminace.

Uvnitř uvedených kategorií se dál metody třídí podle odborných disciplín a principu účinku. Anglický ekvivalent: soil improvement.

 • Biologické metody s využitím vegetace – náleží do kategorie E. Využití kořenů vegetace pro stabilitu svahu. Anglický ekvivalent: biological methods using vegetation.
 • Dynamické zhutňování – náleží do kategorie A. Používají se těžké mechanismy pro hlubinné dynamické zhutňování volnopádovým pěchem s účinkem vysoké dynamické energie do hloubek cca 8–10 m a více. Technologie volnopádového pěchu se v určitých geotechnických podmínkách prolíná s metodou dynamické konsolidace. Anglický ekvivalent: dynamic compaction.
 • Dynamická konsolidace – náleží do kategorie B. Metoda je obdobná jako u dynamického zhutňování, ale mnohdy je doplněna vodorovnou nebo svislou drenáží, případně i vakuováním pro urychlení disipace pórového tlaku. Anglický ekvivalent: dynamic consolidation with enhanced drainage.
 • Dynamická náhrada – náleží do kategorie C. Metoda je obdobná jako u dynamického zhutňování. Účinkem vysoké dynamické energie je do zeminy z povrchu vháněn objem štěrkového materiálu a formován tak štěrkový velkoprůměrový pilíř. Anglický ekvivalent: dynamic replacement.
 • Elektroosmóza / elektrokinetická konsolidace – náleží do kategorie B. Působením jednosměrného proudu v síti instalovaných katod a anod dochází k pohybu podzemní vody. Anglický ekvivalent: electro-osmosis; electro-kinetic consolidation.
 • Geosyntetika nebo mechanické vyztužení – náleží do kategorie E. Využití tahové pevnosti různých ocelových nebo geosyntetických materiálů pro zvýšení smykové pevnosti hornin a stability konstrukcí. Anglický ekvivalent: geosynthetics.
 • Chemická injektáž – náleží do kategorie D. Injektáž chemickou směsí ke zvýšení pevnosti nebo snížení propustnosti horninového prostředí. Anglický ekvivalent: chemical grouting.
 • Kompenzační injektáž – náleží do kategorie D. Kompenzační injektáž partikulární směsí o vysoké viskozitě sníží nebo eliminuje sedání povrchových objektů nebo inženýrských sítí v průběhu ražby nebo hlubokých výkopů. Anglický ekvivalent: compensation grouting.
 • Kotvení a hřebíkování – náleží do kategorie E. Využití tahové pevnosti zakotvených hřebíků nebo kotev k vylepšení stability svahu nebo pažicí stěny. Anglický ekvivalent: ground anchors; soil nails.
 • Metody promíchání – náleží do kategorie D. Ex-situ předmícháním náhradního materiálu před jeho uložením na místo s pojivovými látkami (cement, vápno apod.), nebo obdobně in-situ hlubinným promícháním/soil-mixingem. Anglický ekvivalent: mixing methods; premixing; deep mixing.
 • Mikrobiologické metody – náleží do kategorie C. Užití mikrobiologických materiálů pro zpevnění cementací a snížení propustnosti. Kromě experimentů zatím aplikováno ojediněle, ale považováno za perspektivní. Anglický ekvivalent: microbial methods.
 • Násyp s geosyntetiky podepřenými pilotami/pilíři – náleží do kategorie C. Pro násypy dopravních staveb na měkké základové půdě se užívá tzv. systém pilota–násyp. Piloty nebo různé druhy pilířů jsou kombinovány s roznášecí vrstvou vyztuženou geosyntetiky. Anglický ekvivalent: geosynthetic reinforced embankment supported by pile or columns.
 • Partikulární injektáž – náleží do kategorie D. Injektáž partikulární směsí (cement apod.) ke zvýšení pevnosti nebo snížení propustnosti horninového prostředí. Anglický ekvivalent: particulate grouting.
 • Pilíře v geotextilii – náleží do kategorie C. Obdobné jako pískové piloty, ale uzavřené v pytli z geotextilie. Anglický ekvivalent: geotextile confined columns.
 • Pískové zhutňovací piloty – náleží do kategorie C. Objem písku je zabudován do zeminy prostřednictvím ražené výpažnice a následně je zhutněn působením vibrace, dynamickými rázy nebo staticky s výsledným vyformováním sloupu – viz písková pilota. Anglický ekvivalent: sand compaction piles.
 • Povrchové zhutňování (rychlonárazové) – náleží do kategorie A. Zahrnuje dynamické zhutňování povrchu speciálními nárazovými rotačními válci s účinky do hloubky max. 2–3 m a rychlonárazovými hydraulickými beranidly s dosahem do hloubky cca 4 m. Vhodné pro zhutňování mezerovitých navážek. Anglický ekvivalent: surface compaction; rapid impact compaction.
 • Předtížení s využitím násypu – náleží do kategorie B. Jedná se o statické předtížení tíhou násypu za účelem umělého vyvolání konsolidace a zpevnění podzákladí v soudržných stlačitelných zeminách. Metodu je vhodné kombinovat s urychleným odvodněním pomocí svislých drénů. Anglický ekvivalent: preloading using fill.
 • Předtížení s využitím podtlaku – náleží do kategorie B. Jedná se o tzv. vakuovou konsolidaci. Provádí se zakrytím plochy s výstupy geodrénů vzduchotěsnou geomembránou, pod níž lze v tomto uzavřeném prostoru účinně vytvořit podtlak a významně tak zvýšit funkci odvodňování. Je možno kombinovat i se statickým předtížením násypem. Anglický ekvivalent: preloading using vacuum; combined fill and vacuum.
 • Přemístění/náhrada materiálu – náleží do kategorie B. Jedná se o odstranění nevhodného materiálu základové půdy a jeho případné nahrazení materiálem vhodným – např. polštářem ze štěrkopísku. Specifickým případem této metody je snížení zatížení na základovou půdu náhradou vylehčeným materiálem – např. vrstvou polystyrenu v násypu. Anglický ekvivalent: displacement/replacement method; load reduction using lightweight materiál.
 • Sanace znečištění – náleží do kategorie F. Jedná se o odstranění nebo zamezení šíření problémů kontaminace zemního nebo horninového prostředí, podzemní vody a půdního vzduchu vlivem polutantů z průmyslové činnosti či odpadů. Interdisciplinární obor s průnikem mnoha různých profesí. Metody s. z. se zásadně rozdělují podle místa ošetření na ex-situ a in-situ, podle způsobu ošetření na aktivní a pasivní. Liší se též podle zaměření zásahů na jednotlivé složky v systému hornina – podzemní voda – půdní vzduch. Anglický ekvivalent: remediation of pollution; clean-up.
 • Termální stabilizace – náleží do kategorie B. Ohřevem nebo zmrazením dochází k fyzickým nebo mechanickým změnám vlastností zemin dočasně nebo trvale. Široce je využíváno zejména zmrazování. Anglický ekvivalent: thermal stabilisation by heating or freezing.
 • Trysková injektáž – náleží do kategorie D. Zřízení prvků nebo lamel z tryskové injektáže v základové půdě. Anglický ekvivalent: jet grouting.
 • Tuhé inkluze – jedná se o kompozitní založení stavby (viz tuhé inkluze) z prvků tuhé sloupové inkluze (viz sloupové inkluze). Anglický ekvivalent: rigid inclusions; composite foundation.
 • Vibrozhutňování/vibroflotace – náleží do kategorie A. Účelem je hlubinné zhutnění především hrubozrnných zemin, přičemž výsledkem je zvýšení pevnosti a tuhosti, snížení propustnosti a náchylnosti ke ztekucení. Provádí se nejčastěji vibroflotační soupravou s hlubinným ponorným vibrátorem za pomoci intenzivního výplachu vodou, případně i vzduchem. Jiným způsobem je použití vertikálního svrchního vibrátoru se zaráženými nástroji, různě uzpůsobenými k vybuzení rezonance prostředí. Anglický ekvivalent: vibroflotation; vibrocompaction.
 • Vibronáhrada štěrkovými pilíři – náleží do kategorie C. V měkké jemnozrnné zemině je ponorným vibrátorem vytvořen otvor/vrt a původní materiál zeminy je nahrazen nasypaným a zhutněným zrnitým materiálem, který tak vytvoří pilíř (viz štěrkové pilíře). Anglický ekvivalent: vibro-replacement; stone columns.
 • Zhutňovací injektáž – náleží do kategorie D. Zhutňovací injektáž homogenní masou hutné malty zhutní kyprou zeminu, nebo zdvihne sednutí základové půdy. Anglický ekvivalent: compaction grouting.
 • Zhutňování odstřelem – náleží do kategorie A. Zhutnění a ztekucení zrnitých zemin účinkem rázových vln a vibrací. Odstřely výbušnin v podzákladí jsou výjimečně využity pro ošetření velkého objemu homogenních zemin v neobydleném území. Anglický ekvivalent: explosive compaction.
 • Zhutňování elektrickými impulsy – náleží do kategorie A. Používají se opakované výboje o velmi vysoké voltáži v síti mělkých vrtů – zatím spíše experimentálně. Anglický ekvivalent: electric pulse compaction.
 • Zhutňování hydroodstřelem – náleží do kategorie B. Zhutnění kolapsibilních zemin (spraší) je dosaženo účinkem silného provlhčení ve vrtech a po proběhlém sedání je zemina následně zhutněna odstřelem výbušnin v takto ošetřených vrtech. Anglický ekvivalent: hydro-blasting compaction.

zkouška shody

Zkouška provedená výrobcem k posouzení shody materiálu a výrobku. Anglický ekvivalent: conformity test.

zmrazování zemin solankou

Zmrazování nepřímým přenosem postupného termického účinku cirkulace ochlazeného média solankového roztoku v uzavřeném okruhu ve speciálně vystrojených vrtech. Je nutno použít poměrně náročné instalace zpětného potrubí, výměníku apod. Anglický ekvivalent: ground freezing by brine.

zmrazování zemin kapalným dusíkem

Zmrazování přímým přenosem rychlého termického účinku kapalného dusíku o teplotě –186 °C začerpávaného do vrtů. Je jednodušší než zmrazování solankou, protože není nutní instalovat zpětné potrubí, kapalný dusík po změně skupenství na plynné přechází do atmosféry. Anglický ekvivalent: ground freezing by liquid nitrogen.

zpětné rozšíření vrtu

Proces zvětšení vrtu u horizontálního směrového vrtání, a to zpětným zatahováním nástroje o větším průměru, než je nástroj použitý pro vytvoření vrtu. Anglický ekvivalent: back-reaming.

zpracovatelnost

Stav betonové směsi, která je ještě zpracovatelná běžnými postupy – injektováním, vibrováním, ukládáním licí rourou apod. U čerstvě namíchaného betonu určuje snadnost, s jakou může být namíchán, uložen, zhutněn a dokončen. Z. se měří u čerstvého betonu zkouškou sednutí kužele podle Abramse, popř. zkouškou rozlitím, u chemických injekčních směsí zkouškou náklonem o 45°. Anglický ekvivalent: workability.

zpráva o geotechnickém průzkumu

Předkládá ji zhotovitel geotechnického průzkumu základové půdy. Zpráva má být zpravidla rozdělena do dvou částí: 1. Prezentace geotechnických informací, která zahrnuje inženýrskogeologické charakteristiky zájmového území a další relevantní údaje. Obsahuje skutečný výčet všech terénních a laboratorních prací s uvedením jejich metodik a dokumentaci všech dalších metod použitých při terénním i laboratorním průzkumu. Uvádí předpokládanou geotechnickou kategorii, historii staveniště, rekognoskaci širšího okolí, místní zkušenosti, údaje o povrchové i podzemní vodě a další údaje podle taxativního výčtu v citované normě; 2. Vyhodnocení geotechnických informací, ve kterém jsou tabelárně i graficky uvedeny výsledky všech zkoušek a prací. Jsou-li některé údaje nedostatečné, chybné nebo nepřesné, musí být tato skutečnost uvedena, zdůvodněna a komentována. Musí být uvážen a uveden případný vliv způsobu odběrů vzorků a manipulace s nimi. Uvádějí se číselné údaje o hladině podzemní vody a jejím kolísání, inženýrskogeologické profily základové půdy a podrobný popis všech zastižených formací. Přehledně a srozumitelně se seskupují údaje pro každý geotechnický typ, což je vrstva, popř. sloučení více vrstev, se shodnými geotechnickými vlastnostmi. Na základě z. g. p. vypracovává zpracovatel geotechnického návrhu Zprávu o geotechnickém návrhu konstrukce, kde se uvádějí předpoklady, údaje, výpočty a výsledky ověřování bezpečnosti a použitelnosti geotechnické konstrukce. Povinností zpracovatele geotechnického průzkumu je pro každý geotechnický typ předložit soubor odvozených vlastností, vč. jejich původu a způsobu, jak byly stanoveny. Za zvláštní upozornění stojí požadavky na Prohlášení o úrovni přijatého rizika, a pokud jsou relevantní Plán dohledu a monitoringu. Z. g. p. základové půdy může být vypracovávána ve formě:

 • a) závěrečné zprávy;
 • b) dílčí zprávy;
 • c) předběžné zprávy;
 • d) odborného vyjádření.

Anglický ekvivalent: geotechnical report.

zrnitost zeminy

Podíl zrn (částic) určité velikosti v zemině; velikost a množství zrn jednotlivých velikostí předurčuje základní vlastnosti zeminy. Z. z. je vyjádřena zrnitostní křivkou v grafu, ve kterém je na vodorovné ose průměr zrn (v logaritmickém měřítku) a na svislé ose jsou procenta hmotnostního zastoupení zrn určitého průměru. Každý bod této křivky udává, kolik procent z celkové hmotnosti zkoumaného vzorku je menších než průměr zrna příslušejícího k tomuto bodu. Pro účely geotechniky se zrnitost hrubších částic určuje proséváním na sítech, rozdělení velikosti jemných zrn se provádí hustoměrnou sedimentační zkouškou. Anglický ekvivalent: grain size distribution; grading.

ztracená botka

Odnímatelná botka uzavírající zpravidla patu beraněné pažnice u předrážených pilot nebo vyústění spirálového vrtáku u pilot CFA. Obvykle zůstává v zemině jako trvalá součást základového prvku. Anglický ekvivalent: pile lost shoe.

ztracené pažení (bednění)

Pažicí nebo bednicí konstrukce, kterou po zabudování do stavby již nelze vyjmout, a tak se stává její trvalou součástí. Anglický ekvivalent: permanent formwork.

ztráta jádra

Rozdíl mezi délkou návrtu a délkou vytěženého jádra. Anglický ekvivalent: loss of core.

ztráta výplachu

Náhlý a nekontrolovaný únik výplachu z vrtu nebo rýhy do horniny. Anglický ekvivalent: loss of circulation.

ztráta žíháním

Váhová ztráta vzorku po jeho vyžíhání; metoda používaná při chemickém rozboru vzorků. V laboratoři mechaniky zemin se tato zkouška používá k orientačnímu určení obsahu organických látek v zemině. Anglický ekvivalent: ignition loss.; loss on ignitio.

zvednutí

Pohyb základové půdy nebo základového prvku směrem vzhůru. Anglický ekvivalent: heave.

zvětrávání

Rozkladný proces horniny vyvolaný působením vnějších, zejména atmosférických vlivů. Podle stupně z. rozlišujeme horniny technicky zdravé, navětralé, slabě zvětralé a zvětralé, ev. rozpadlé, kdy dochází k rozpadu kompaktní horniny na jednotlivé minerály (písek, hlína, jíl). Obvykle se rozlišuje z.: a) mechanické; b) chemické; c) biologické. Samotné minerály mohou být také postiženy, při z. u nich dochází i k chemické přeměně. Výsledným produktem z. jsou různé typy zvětralin. Anglický ekvivalent: weathering.


Ž

žíla

Těleso magmatické horniny nebo užitkového nerostu o malé mocnosti, ale velkého plošného dosahu. Anglický ekvivalent: vein.

živec

Horninotvorný minerál, složitý křemičitan vyskytující se v několika řadách: orthoklas, mikroklín, plagioklas. Anglický ekvivalent: feldspar; felspar.

žula

Hlubinná magmatická hornina skládající se z křemene, živcůslíd. Anglický ekvivalent: granite.


LITERATURA

[1] BAŽANT, Z. Zakládání staveb. Praha: Academia, 1973.

[2] ČSN 73 0001-7. Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 7: Geotechnika. Praha: ČNI, 2003.

[3] ČSN 73 1004. Navrhování základových konstrukcí – Stanovení požadavků pro výpočetní metody. Praha: ČNI, 2020.

[4] ČSN P 73 1005. Inženýrskogeologický průzkum. Praha: ČNI, 2016.

[5] ČSN EN 1997-1. Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla. Praha: ČNI, 2006.

[6] ČSN EN 1997-2. Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek. Praha: ČNI, 2008.

[7] ČSN EN 1536+A1. Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty. Praha: ČNI, 2016.

[8] ČSN EN 1537. Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy. Praha: ČNI, 2014.

[9] ČSN EN 1538+A1. Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny. Praha: ČNI, 2016.

[10] ČSN EN 12063. Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny. Praha: ČNI, 2000.

[11] ČSN EN 12699. Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty. Praha: ČNI, 2016.

[12] ČSN EN 12715. Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže. Praha: ČNI, 2021.

[13] ČSN EN 12716. Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž. Praha: ČNI, 2020.

[14] ČSN EN 14199. Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty. Praha: ČNI, 2016.

[15] ČSN EN 15237. Provádění speciálních geotechnických prací – Svislé drény. Praha: ČNI, 2007.

[16] ČSN EN 14475. Provádění speciálních geotechnických prací – Vyztužené zemní konstrukce. Praha: ČNI, 2006.

[17] ČSN EN 14490. Provádění speciálních geotechnických prací – Hřebíkování zemin. Praha: ČNI, 2010.

[18] ČSN EN 14679. Provádění speciálních geotechnických prací – Hloubkové zlepšování zemin. Praha: ČNI, 2006.

[19] ČSN EN 14731. Provádění speciálních geotechnických prací – Hloubkové zhutňování zemin vibrováním. Praha: ČNI, 2006.

[20] ČSN EN 16228-1. Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky. Praha: ČNI, 2014.

[21] ČSN EN 16228-2. Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví. Praha: ČNI, 2014.

[22] ČSN EN 16228-3. Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD). Praha: ČNI, 2014.

[23] ČSN EN 16228-4. Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 4: Zakládací zařízení. Praha: ČNI, 2014.

[24] ČSN EN 16228-5. Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny. Praha: ČNI, 2014.

[25] ČSN EN 16228-6. Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže. Praha: ČNI, 2014.

[26] ČSN EN 16228-7. Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení. Praha: ČNI, 2014.

[27] ČSN EN ISO 22477-5. Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 5: Zkoušení injektovaných horninových koteví. Praha: ČNI, 2018.

[28] EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou. Praha: IC ČKAIT, 2017.

[29] HILAR, M. a kol.: Přehled terminologie podzemního stavitelství (výklad a překlad pojmů). ITA-AITES, 2011.

[30] HILAR, M. a kol.: Stříkaný beton v podzemním stavitelství. ITA-AITES, 2008.

[31] Odtokový proces

[32] CHU, J., VARAKSIN S., KLOTZ U., MENGÉ P. Construction Processes. ISSMGE, TC 17, 2009.

[33] MATĚJŮ, V. a kol. Kompendium sanačních technologií. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006.

[34] MASOPUST, J. a kol. Rizika prací speciálního zakládání staveb. Praha: IC ČKAIT, 2011.

[35] MASOPUST, J. Navrhování základových a pažicích konstrukcí. Praha: IC ČKAIT, 2018.

[36] MOSLER, J. a kol.: Uživatelská příručka pro konvenční tunelování, ITA-AITES, 2019.

[37] PAŠEK, J., MATULA M. a kol.: Inženýrská geologie, I. a II. díl. Česká matice technická, Technický průvodce sv. 76, Praha 1995.

[38] ROZSYPAL, A. Inženýrské stavby. Řízení rizik. Bratislava: Jaga Group, 2008.

[39] ŘIČICA, J. Geotechnika v historii technologií. Praha: ADSZS, 2020.

[40] SCHARF, K. Rakouská směrnice pro geotechnický návrh konvenčně ražených podzemních staveb (překlad), ITA-AITES, 2011.

[41] VERFEL, J. Injektování hornin a výstavba podzemních stěn. Bratislava: Bradlo, 1992.

[42] Kolektiv. Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01. Praha: IC ČKAIT, 2000.Obory a specializace: , , , ,
Kategorie: