V době pandemie koronaviru a výrazně omezené možnosti podnikání mohou pro firmy znamenat výrazný problém sankce za nedodržení termínů vycházejících ze závazků uzavřených často už před vypuknutím nákazy covidem-19. V dopisech vládě, Asociaci krajů, Svazu měst a obcí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na to upozornila Hospodářská komora. …. Způsoby, jak postupovat při prodlení s plněním zakázek, přináší podnikatelům Hospodářská […]

Jedním z nejčastějších podkladů pro rozhodnutí správního orgánu, nadto podkladem závazným, je závazné stanovisko dotčeného správního orgánu. Platí to také či spíše zejména pro územní a stavební řízení, v němž je prakticky vždy několik takových stanovisek vyžadováno, ať se jedná o stanovisko vodoprávního úřadu ke stavbě z hlediska ochrany vod, stanovisko hasičského záchranného sboru ke stavbě z hlediska požární ochrany či stanovisko silničního […]

Nástupnický program Nové zelené úsporám pod sebe zahrne i podporu bytových domů mimo Prahu. Přinese mnohá zjednodušení v administraci žádostí. V rozhovoru pro TZB-info to uvedl Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí. https://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/21426-rozhovor-nastupnicky-program-nzu-bude-predstaven-na-konci-roku

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o možnostech energetických úspor. Prostřednictvím kampaně Chytrá volba chce vnést nové impulzy do vnímání úspor energie, podpořit aktivní řízení spotřeby v domácnostech, firmách i veřejné správě, a přispět tak k lepšímu využívání energie. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-spousti-kampan-chytra-volba–cechum-ma-pomoci-vyhledavat-prilezitosti-k-usporam-energie–257407/

Stanovisko se týká praktické implementace § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/energeticky-audit-a-posudek/stanovisko-mpo-a-sei-k-povinnosti-provest-energeticky-audit–257342/

Zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl publikován dne 13. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 163. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-403

Vláda na svém jednání 5. 10. 2020 vzala na vědomí výsledky studie proveditelnosti k projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a uložila ministru dopravy zahájit přípravu části Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle). https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Investorska-priprava-tohoto-useku-v-zadnem-pripade

Vyhláška o digitální technické mapě kraje č. 393/2020 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů dne 6. 10. 2020, částka 159, nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Kancelář ombudsmana vydala aktualizovaný sborník Odstraňování staveb II, který je určen stavebníkům, i těm, kdo se cítí být stavební činností dotčeni na svých právech. Vysvětluje základní pojmy, instituty a principy veřejného stavebního práva spojené s oblastí odstraňování staveb.