Vyhláška o digitální technické mapě kraje č. 393/2020 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů dne 6. 10. 2020, částka 159, nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Kancelář ombudsmana vydala aktualizovaný sborník Odstraňování staveb II, který je určen stavebníkům, i těm, kdo se cítí být stavební činností dotčeni na svých právech. Vysvětluje základní pojmy, instituty a principy veřejného stavebního práva spojené s oblastí odstraňování staveb.